1405 წ. IV.13. - დაწერილი ხიმშია ამილახორისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 106.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 288 (დაკარგულია).
  2. 1449-1510 - პირი გადაწერილია ს. კაკაბაძის მიერ 1913 წ. გამოცემის მიზნით;
  3. H-06/18 - პირი გადაწერილია მ. კოლუბანსკის მიერ 1848 წ.

შინაარსი:

  1. 1451-01-მცხეთის № 106
  2. 1451-04-მცხეთის № 106

საბუთის შინაარსი[edit]

პირველ მარილელმან აბაზასძემან თათარაშვილმან... მეფეთაგან დიდად საბატიოდ შეწყალებულმან აბულეთისძედ დასმულმა ამილახორმა ხიმშიამან და ჩემმან ცოლმან ესნიამან და ჩემმან შვილმან იმარინდო... შემოგწირე ძაგნაკორნათა ჩემი მკუიდრი გლეხი შერგილასშვილი მისითა მამულითა სრულად და უკლებლად... და რაც მცხეთისა გლეხთა ნოდოკრელთა სარუე ყოფილა გამოსაღები, იგიცა შემომიწირავს...

მოგახსენე და შემოგწირე თქუენ... სუეტსა ღმრთივ-აღმართებულსა... პირველ აბაზასძემან მარილელმან და აწ, თქუენ მიერითავე შეწევნითა, მეფეთაგან დიდად საბატიოდ შეწყალებულმან აბულეთისძემან, ამირახორმან ხიმშიამან და ჩემმან ცოლმან ესნიამან და ჩემმან შვილმან იმარინდო, ძაგნაკორნათა ჩუენი მკუიდრი გლეხი შერგილასშვილი, მისითა მამულითა სრულად და უკლებლად... და რაც მცხეთისა გლეხთა ნოდოკრელთა სარუე ყოფილა გამოსაღები, იგიცა შემომიწირავს...

და გავიჩინე აღაპი დღესა ყოვლად ბრწყინვალესა სერობასა მაცხოვრისასა დიდსა ხუთშაბათსა, და, აჰა, თქუენ, წმიდაო მეუფეო მღდელთმთავართ-მთავარო და პატიოსანო, მიმსგავსებულო და თანამერაბამეო წმიდათა მღდელთმოძღვართაო, ქართლისა კათალიკოზო, ელიოზ, ვითარცა შეჰგავს სიწმინდესა და ღმრთისმოყუარობასა თქუენსა... ყოვლითურთ უნაკლულოსა აღაპსა გარდაიხდიდით, კარაღებულსა...

"დაიწერა სიგელი და აღთქუმა ესე ქკონსა ჟგ აპრილისა იგ, დღესა ყოვლად ბრწყინვალესა სერობასა მაცხოვრისასა, დიდსა ხუთშაბათსა, ხელითა ფრიად ცოდვილისა და ყოველთა კაცთა უნარჩევესისა დემეტრე მარკოზისშვილისათა".

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.213[edit]

1913 - სარგის კაკაბაძე - ისტორიული საბუთები - წიგნი III - გვ. 3[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 25[edit]