მცხეთის საბუთები № 106

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა სპჱ: [288]

  • ფონდი 1451 - Книга гуджаров - I - მცხეთ. საბ. № 106 - გვ.12
  • ფონდი 1451 - IV - გუჯართა აღწერილობის დავთარი - მცხ. საბ. № 106, გვ.16:
    "ესე დაწერილ არს ქაღალდზედ, გადაწებებულ არს 23 და 24 სტრიქონთ შუა. თავიდამ ბოლომდისინ სრულებით გახეული ყოფილა შუაზედ და დაწებებულია იგი გახეულობა მეორეს პირიდამ ქაღალდითვე და მას ქაღალდს ქვეშმოყოლილი ასოები არის ახლის ხელით და ახლის მელნითა დაწერილი მას დაწებებულს ქაღალდზედ. თავიდამ რაოდენიმე შესხმის სტრიქონები აქვს მოხეული და დარჩომილის დასაწყისის სტრიქონიდამაც 8-ს სტრიქონის ნახევრები სტრიქონები სრულებით არის მოხეული და მის ადგილს აქვს მეორეს პირიდამ ცარიელი ქაღალდი გაკრული და ეგრეთვე ნაპირებზედაც ადგილ-ადგილ სიძველისა გამო დაკეცილობაზე დახსნილი. ბოლოს ბეჭდები არას რაისა მაცხადი".
  • 1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.213:
    "1405 წ. - ამ წელს, აპრილის 13-ს არის დაწერილი (ქაღალდზე მხედრულად, მდარე ხელით) მცხეთის გუჯარი № 106 (ნუსხა სპჱ:). გუჯარს თავი მოგლეჯილი აქვს (მარჯვენა მხარე), მაგრამ აზრი მაინც სჩანს..."