1566 წ. 06.05. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი - დაკარგულია

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ქ. ... ჩუენ... მეფეთ-მეფემან სვიმონ და დედოფალთ-დედოფალმან ნესტანდარეჯან და ძმამან ჩემმან ვახტანგ და ძეთა ჩუენთა... გიორგი და ლუარსაბ ... შევსწირეთ (მცხეთას) ნიაბის ბოლოს სოფელი გომნი სრულიად ... კათალიკოზო ნიკოლოზ... სამი აღაპი გარდამიხადეთო...

დაიწერა ქორონიკონს სნდ, ივნისს , ხელითა თფილელ მთავარეპისკოპოზისა ბარნაბასითა. ინდიკტიონსა მეფობისა ჩუენისასა .

საბუთის დათარიღება[edit]

ქორონიკონი სნდ (254), ანუ 1566 წლის 5 ივნისი.

პუბლიკაცია[edit]