1399-1419 წწ. - დაწერილი ამირანისა და ამირბარისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg




ქართული სიგელ-გუჯრები






საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 59 (დაკარგულია).

საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლისა კათალიკოზს ელიოზს მოგახსენეთ ჩუენ იშხანაურმა ამირან და ამირბარმა... შემოგწირეთ გ ო რ ს ულუმბელაური ვენახი, მეფისაგან მესტუმრის გუგუნასათვის იყო ნაბოძვარი და მისგან მე მქონდა...

მე, გასპარასა გოგინასა ჩემითა ნებითა დამინებებია.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.221[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 20[edit]