მცხეთის საბუთები № 476

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1478-1479 წწ. - სასამართლო განჩინება ამილახუარისა და კათალიკოსის სამამულო დავაზე - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1401-1413 წ. - პალეოგრაფიულის ნიშნებით და შინაარსის მიხედვით ამ დროებში უნდა იყოსდაწერილი მცხეთის გუჯარი, ქაღალდზე მხედრულად ნაწერი, N 476 (ნუსხა N :სნა:), რომელიც მეტად დაზიანებულია.
  • ს. კაკაბაძე: სინოდის კანტორის საბუთები N 476, დაწერილი ქაღალდზე.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები