მცხეთის საბუთები № 169

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა ჲ: [60]

ქ~კს წელი თთუე რ~ლთა გუამთაგან მიცემულ არიან ჰაზრი წერილთა გამოცხადებათა ეკლესიის შესახვედრთა სახელის დებით
169 პე 1398 ივლის 6 ამირად ამირის ამირთ ამირის სუნღულის ძის ლომისაგან- შეწირულობის წიგნი, რომლითაც შეუწირავს სააღაპოდ გორს თვისგან ნასყიდი აყუბური ზვარი ორითა მკვიდრითა მეზურითა ბაბილაშვილითა და ნარიკობაშვილითა, ქვითკირის საწნახლითა და სამძღვრითა, რომლიცა ხელმოწერილ არსს შემწირველისაგან. -
  • ფონდი 1451 - IV - გუჯართა აღწერილობის დავთარი - მცხ. საბ. № 169, გვ.25:
    "თავიდგან რაოდენიმე სტრიქონი აქვს მოხეული. თვით არის დაწერილი ორს ქაღალდზედ. გადაწებებულ არს 33 და 34-6 სტრიქონთ შუა. მეორეს პირიდგან აქვს ქაღალდი გაკრული და კალმით დაბარჯული, იმავე მორეს პირზედ კალმით მსგავსად ხელჩართვისა და კვალად პირველს პირზედ ბოლოს არის სხვას ცუდის ხელით მიწერილი იგი შეწირულობა და ხელჩართულობა არარაისა მაცხადი."