1451-01-მცხეთის № 169

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ფონდი 1451 - Книга гуджаров - I - გვ.17

მცხეთის საბუთები № 169

შინაარსი საბუთისა
ქ~კს წელი თთუე რ~ლთა გუამთაგან მიცემულ არიან ჰაზრი წერილთა გამოცხადებათა ეკლესიის შესახვედრთა სახელის დებით
169 პე 1398 ივლის 6 ამირად ამირის ამირთ ამირის სუნღულის ძის ლომისაგან- შეწირულობის წიგნი, რომლითაც შეუწირავს სააღაპოდ გორს თვისგან ნასყიდი აყუბური ზვარი ორითა მკვიდრითა მეზურითა ბაბილაშვილითა და ნარიკობაშვილითა, ქვითკირის საწნახლითა და სამძღვრითა, რომლიცა ხელმოწერილ არსს შემწირველისაგან. -