1398 წ. VII.6. - დაწერილი (თბილისის) ამირათ ამირა ლომი სუნღულისძისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 169.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 60 (დაკარგულია).
  2. 1449-1652 - პირი გადაწერილია 1911 წ. ს.კაკაბაძის მიერ გამოსაცემად.

შინაარსი:

  1. 1451-01-მცხეთის № 169
  2. 1451-04-მცხეთის № 169

საბუთის შინაარსი[edit]

... შემოგწირე მე, ამირათა-ამირამან სიგელი სუნღულისძემან ლომმან და ჩემმან ძმისწულმან ლაჩინამან გ ო რ ს ჩუენი მკვიდრი, ნასყიდი, აყუშისშვილისაგან ა ყ უ შ უ რ ი ზუარი ორითა მკუდრითა მეზურითა ბაბილასშვილითა და ნარკოკობასშვილითა, ქვითკირისა საწნახელითა და ორითა ჩასავლითა ჭურითა... ახალსა იერუსალიმსა მ ც ხ ე თ ა ს ... და გამიჩინეთ წირვაი და აღაპი ქრისტეშობისა დღესა... ქართლისა კათალიკოზო გიორგი.

დაიწერა სიგელი და აღთქუმაი ესე ქკნსა პე ივლისსა ხელითა სეფისა მწიგნობრისა ბასილისშვილის იოსებისითა.

დამოწმებები:

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.198, 202-203[edit]

თედო ჟორდანიამ ეს სიგელი გამოაქვეყნა ორ სხვადასხვა თარიღში 1392 წ. ნუსხის მიხედვით და 1397 წ. დედნის მიხედვით.

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 12[edit]

თარიღი - 1425 წ., საბუთი ქვეყნდება პირის პირის მიხედვით 1449-1230 და Hd-4254. გათვალისწინებულია პირი Ad-1524.