1440-1446 წწ. - დაწერილი დოდორქის წინამძღვრისა კათალიკოს შიოსადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია.

პირები:

არსებობს მხოლოდ თ. ჟორდანიასეული გამოცემა, რომელსაც ასეთი შესავალი აქვს წამძღვარებული:

"1443 წ. - მცხეთის ნუსხაში № :სმჱ: შეტანილია სიგელი, რომელსაც გადაწერის დროსაც, მე-XVII საუკუნეში, თავი ჰკლებია., დიდს ფრჩხილებში ჩასმული სიტყვები ჩვენ დავურთეთ აზრთა მიმდინარეობით. (შიო - 1439-1446 წ.)."

საბუთის შინაარსი[edit]

[ესე წიგნი მოგახსენეთ თქუენ, ქართლისა კათალიკოზისა შიოს, ჩუენ, დოდორქისა წინამძღუარმან და ერთობ] კრებულთა, მას ჟამსა, ოდეს თქუენს წინაშე მოვედით და თოლეჯისა შემოწირვას შემოგეხუეწნენით; დიდი ხანი და ჟამი გამოსულიყო, რომე აღარა ჰქონებოდა და თქუენ გულს-მოდგინედ შემოსწირეთ ქუეყანა თოლეჯი; და ჩუენ, დოდორქისა მოძღუარი, წინამძღუარი (და კრებული) კარგაღებულსა აღაპსა გარდაგიხდიდეთ... და თქუენ, კათალიკოზისა შიოსთვის, ლოცვასა ვჰყოფდეთ...მე, გარესჯის მოძღუარი დავით ამის გამთავებელი ვარ.

საბუთის დათარიღება[edit]

თ. ჟორდანიას საბუთი 1443 წლის ქვეშ აქვს გამოქვეყნებული. კორპუსში საბუთი კათალიკოს შიოს ზეობით (1435/1436-1438, 1440-1446/1447) არის დათარიღებული.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.255[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 77[edit]