1408 წ. V.26. - დაწერილი დავით ცნოდისძისა სვეტიცხოველისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 339.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 190 (დაკარგულია).
  2. 1449-1511 - პირი გადაწერილია ს. კაკაბაძის მიერ 1913 წ. გამოცემის მიზნით.

შინაარსი:

  1. 1451-01-მცხეთის № 339

საბუთის შინაარსი[edit]

მე, ცნოდისძემან, საწოლის-მწიგნობარმან დავით... მოგახსენე და შემოგწირე თქუენ, სუეტსა ღმრთივ აღმართებულსა... ჩემგან ნასყიდი და დიდითა შრომითა და მოჭირვებითა მოგებული მუხრანს სოფელი ანღაიანი... (ჟამსა) მღვდელთმთავართ-მთავრისა ქართლისა ქათალიკოზისა ელიოზისა...

დაიწერა... ქკსა ჟვ, მაისსა კვ, ხელითა... სეფისა მწიგნობრისა დემეტრე მარკოზისშვილისათა.

გაგიჩინეთ ჩუენ, ქართლისა ქათალიკოზმან ელიოზ, ნიკოლოზობა დღეს, კარღებული აღაპი. ვირე ცოცხალი ვიყო არა დაგაკლო...

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.217[edit]

1913 - სარგის კაკაბაძე - ისტორიული საბუთები - წიგნი III - გვ. 5-7[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 28[edit]