1504 წ. - პირობის წიგნი ციხელისა დოროთეოს კათალიკოსისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: დაკარგულია

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ესე წიგნი გკადრე ქართლისა კათალიკოზსა დოროთეოსს მე, ციხელმა, მას ჟამსა, ოდეს დიაკონის ძისა ბეთიასშვილთა კერძი მამული მოგვიბოძეთ, ჩუენ ამის იორი დაგიდევი, თუ მაჩაბელმა აღარ დაგანებოს ჩემი თავი, იმა მამულისგან არასთანა არა გავიტანო-რა. არცა ჩემი ჭირნახული...

ქორონიკონს რჟბ.

საბუთის დათარიღება და პერსონალია[edit]

თარიღი: ქორონიკონი რჟბ (292) ანუ 1504 წ.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]