1556-1568, 1578-1600 წწ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ქ. მოგუიხსენებია და შემოგვიწირავს ჩუენ, მეფეთ-მეფესა პატრონსა სუიმეონს, ჩუენის სასოსა და შესავედრებელისა, ჩუენისა სუეტისა ცხოველისა და კუართისა საუფლოსა და საყდარსა ღმრთისათვის ხრამშია სოფელი თამგურგულა მისით სამართლიანითა სამზღურითა, წარსამართებელად მეფობისა ჩუენისა და დღეთა ჩუენთა სიგრძისათვის.


სვიმონ

საბუთის დათარიღება[edit]

მზია სურგულაძე: საბუთი უთარიღოა. საბუთის ავტორია სვიმონ მეფე. რადგან საბუთში თარიღის უფრო დამაკონკრეტებელი ქრონოლოგიური ცნობა არ მოიპოვება, საბუთი დათარიღებულია ფართოდ, სვიმონ მეფის მეფობის წლებით -1556-1568/1578-1600.

პუბლიკაცია[edit]