1504 წ. - შეწირულების წიგნი სულმამა ამილახორისა სვეტიცხოველისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


თქუენ, ქრისტეს ღმრთისა მიერ კურთხეულსა ქართლისა კათალიკოზსა დორეთეოსს...

ასრე და ამა პირსა ზედა, რაცა იმ მამულისათუის შეკუეთილი აღაპი იყოს და ეწეროს, თქუენ, პატრონმან კათალიკოზმან არაოდეს დააკლოთ და ყოვლითურთ უნაკლულოს აღაპს გარდაიხდიდეთ...

დაიწერა ესე შეწირულებისა წიგნი და სიგელი ქორონიკონსა რჟბ.

ხელრთვა:

მე, ამილახორი სულმამა, ამისი გამთავებელი ვარ.

საბუთის დათარიღება და პერსონალია[edit]

თარიღი: ქორონიკონი რჟბ (292) ანუ 1504 წ.
საბუთის გამცემად თ. ჟორდანიას ერთ ადგილას უწერია თაყა (?) ამილახორი (გვ.320), სხვაგან კი მამია ამილახორი (გვ.324). კორპუსში მიღებულია წაკითხვა სულმამა ამილახორი.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]