მცხეთის საბუთები № 130

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1488 წ. - შეუვალობის განახლების სიგელი კონსტანტინე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თედო ჟორდანია: 1488 წ. - ტყავზე მხედრულად ნაწერი მცხეთის სიგელი № 130.
  • სარგის კაკაბაძე: სიგელი მცხეთისა 130 დაწერილია კარგად შენახულ ტყავზედ ზომით 177 1/2 x 21 1/2.
  • საურმაგ კაკაბაძე: Копия Мцхетской грамоты № 130 (список № 243), которая, как и список № 243, не сохранилась.
  • კორპუსი III: დედანი დაკარგულია. იგი ინახებოდა გუჯრების კომიტეტში სააღრიცხვო ნომრით N 19. გუჯრების კომიტეტს 1838 წელს იგი გადაუცია სინოდის კანტორისათვის, სადაც საბუთი გაუტარებიათ რეგისტრაციაში ნომრით N 80.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - სმგ (243)