მცხეთის საბუთები № 046

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1260 წ. - დაწერილი კახა თორელისა რკონის ღმრთისმშობლისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1259 წ. რკონის სიგელი - სინოდ. კანტორის საბუთებში დაცულია მხედრულად ნაწერი ტყავის გრაგნილი № 46, სიგრძით 9 არშინი და სიგანით 5 ½ ვერშოკი. სიგელს თავი მოგლეჯილი აქვს და გვერდებიც აქა-იქ მოცრეცილი.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - (485)