მცხეთის საბუთები № 101

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა პვ: [86]

  • სარგის კაკაბაძე - 1449-1640:
    "№ 101. თავი აკლია. 32 × 15 სმ".