1399-1407 წწ. - დაწერილი ულუმპიასი სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 101.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 86 (დაკარგულია).
  2. 1449-1640 - პირი გადაწერილია ს. კაკაბაძის მიერ დედნიდან;
  3. E-073/22 - პირი გადაწერილია ს. ტაბიძის მიერ 1848 წ. ასლიდან.

შინაარსი:

  1. 1451-01-მცხეთის № 101

საბუთის შინაარსი[edit]

მე... დიდისა მეფეთ-მეფისა ბაგრატის ასულმან და ყოველთა მეფეთა უწარჩინებულესის მეფეთა-მეფისა გიორგის დამან ულუმპია და ჩემმან შვილმან საზუერელმან შემოგწირეთ ჩიჟავასძისა ამირეჯიბისა კახაბერისა სულისა სააღაპოდ ხ უ ე დ უ რ ე თ ს ბუკისძისეული მამული... ქართლის კათალიკოზ ელიოზს.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]