მცხეთის საბუთები № 122

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1503 წ. - აღთქმის წიგნი კოსტანტინე მეფისა კათალიკოს დოროთეოსისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1504-1516 წ. ამ წლებში უნდა იყოს დაწერილი მცხეთის მხედრული სიგელი № 122 (ნუსხა № :სივ:), კ~ზის დოროთეოსისდა მიცემული.
  • ს. კაკაბაძე: დაზიანებული; ზომა 31 x 14; განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. დედნის ძველი სარეგისტრაციო ნომერი № 122.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - სივ (216)