მცხეთის საბუთები № 311

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

Hd-2082

დედანი საბუთისა 1453-1459 წწ. - ერთგულების წიგნი კუმურდოელ იოვანე ლასურისძისა დავით კათალიკოსისადმი

აღწერილობა:

  • 1897 წ. - თედო ჟორდანია: "1453-1459 წწ. - ამ წლებში არის დაწერილი მცხეთის სიგელი, მხედრული ქაღალდზე № 311 (და ჩემი ნუსხა № 40)". ქრონიკები - II - გვ.268.