1537-1552 წწ. - განჩინება ლუარსაბ მეფისა კათალიკოსისა და გერმანოზ ბარათაშვილის სასაზღვრო დავაზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია

პირები:

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ბატონი კათალიკოზი და ბარათაშვილი გერმანოზ ყორანთის და რატევანის სამზღუარზედ ირჩოდეს. მოვედით ჩუენ, მეფე პატრონი ლუარსაბ, ფალავანდიშვილი ფეშანგი, მაჩაბელი ქობულ, ფავნელიშვილი თმოგუელი, გაბაშვილი სამადავლე და წითელაშვილი გიორგი.

მათი სასარჩლო ალაგი თავით ბოლომდის დავიარეთ და გავსინჯეთ. პირველად დიდის ბარათასგან შეწირული იყო და სიგელი ბატონს კათალიკოზსა ჰქონდა და იმა სიგელშიგა ასრე ეწერა, ვითა: "ყორანთა მისითა სამართლიანითა მზღურითა ასე გაგისამზღურეთ და დაგანებეთ, დისველი ძველითგანვე გასამზღვრული იყო და მოლიო შემოუვლის რატევანის ჭალით, რასაც საწიქუილო და ზემო მუხანი გამოიტანენ, მას ქვემოთ და წისქუილნიცა თქუენ დაგრჩეს".

ჩვენ მივდეგით ზედა, ვერცა ძველი საზღუარი შევიტყვეთ და ვერცა მახსოვარი კაცი ვიპოვეთ. ბატონი კათალიკოზი ზემოთ ირჩოდა და გერმანოზ ქუემოთ. გერმანოზ ხელიც დასდუა, ვითა: "ნაწისქუილევი ესე ყოფილა".

ჩვემ მისი ასრე გავაჩინეთ: წარსდგეს გერმანოზ ერთით შვილითა და ოთხით მისით აზნაურიშვილითა და ექუსით მემკუიდრით გლეხითა - ანდრიელი და თაფნელი, ასრე დაიფიცოს: "როდეს ჩუენმან გუარის კაცმან დიდმან ბარათა მცხეთას ყორანთა შესწირა, სამზღუარნი და წისქუილნი სიგელშიგა რომ სწერია, და ეს არის სამზღუარი. ამას იქით შეუწირავს და ამას ზემოთ არ არის შეწირული".

საცა ჩამოიაროს და დაიფიცოს გერმანოზ, დარჩეს რატევანსა და დაესხნას ბატონი კათალიკოზი. და რაიც ვერ დაიფიცოს, დარჩეს ყორანთასა და დაესხნას გერმანოზ. საჩვენო განაჩენი ეს არის, ამის მეტი არ არის.

საბუთის დათარიღება[edit]

ი. დოლიძე საბუთს ლუარსაბ მეფის ზეობით ანუ 1527-1556 წლებით ათარიღებს'

კორპუსში საბუთი დათარიღებულია 1537-1552 წლებით ქობულ მაჩაბელის სხვა საბუთებში მოხსენების თარიღებით.

ამ სიგელში მოხსენიებული სოფელ ყორანთის შეწირულების სიგელი იხ. 1425-1428 წწ. - დაწერილი ბარათა ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი

პუბლიკაცია[edit]