1547 წ. 10.20. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ქ. ნებითა და შეწევნითა ღმრთისათა, ჩუენ, ღმრთივ გუირგუინოსანმან, მეფეთ-მეფემან პატრონმან ლუარსაბ, და ძეთა ჩუენთა, პატრონმან სუიმონ და პატრონმან დავით და პატრონმან ვახტანგ, შემოგწირეთ სამოციქულოს საყდარსა სუეტსა ცხოველსა წარსამართებელად მეფობისა ჩუენისა და ძეთა ჩუენთა სადღეგრძელოდ ქალაქს ლულაძისა დათვიასეული სასახლე გზასა და მტკუარსა შუა.

დაიწერა ესე მტკიცე და უცვალებელი წიგნი და სიგელი ქორონიკონსა სლე, თვესა ოქდონბერსა ოცსა.


ლუარსაბ

საბუთის დათარიღება[edit]

ქორონიკონი სლე (235), ანუ 1547 წლის 20 ოქტომბერი.

პუბლიკაცია[edit]