მცხეთის საბუთები № 483

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დაკარგული დედანი საბუთისა

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თედო ჟორდანია: 1541 წ. ახლო ხანს - მცხეთის სიგელი N 483 (ნუსხა N :ტჲდ:), მხედრულად ნაწერი.
  • სარგის კაკაბაძე: დედანი დაწერილი ყოფილა ქაღალდზე, ზომით: 38 x 28. შავი მელნით და მხედრული ხელით. განკვეთილობის ნიშნად ჰქონია: ორმწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სააღრიცხვო ნომერი N 483.
  • საურმაგ კაკაბაძე: Копия Мцхетской грамоты № 483. Подлинник не сохранилась.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - ტჲდ: (364)