1595 წ. 04.30. - წიგნი დომენტი კათოლიკოზისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი სოფელ ქორდის შესახებ - II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი 1595 წლის 30 აპრილი

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა: საბუთი წარმოადგენს დომენტი კათალიკოსის მიერ ვახტანგ ბატონიშვილისათვის მიცემულ მამულის გაცვლილობის წიგნის შინაარსს (თვითონ საბუთი იხ. 1595 წ. 04.30. - წიგნი დომენტი კათოლიკოზისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი სოფელ ქორდის შესახებ - I.)

პუბლიკაცია[edit]