1527 წ. ახლო - საკანონო შეწირულების წიგნი ბაინდურ ერისთავისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: დაკარგულია პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ესე წიგნი გკადრეთ (მცხეთას)... და კათალიკოზსა ბასილის, ჩუენ, ერისთავმან ბაინდურ და ჩუენთა ძმათა:ზურაბ, გოდერძი, ბარძიმ, გოსტასაბ და როსტომ მას ჟამსა ოდეს მეფის დავითის ქალი შევირთეთ. საკანონო იყო და თქუენ გამოგუენახენით და ჩუენ მისთვის დაგიდევით ჩუენი ნასყიდი დიღუამს ვენახი თავაქალასეული, მისითა წყლითა...

საბუთის დათარიღება[edit]

თ. ჟორდანია საბუთს 1527 წ. ახლო ხანით ათარიღებს.

პუბლიკაცია[edit]