1427 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 38 (დაკარგულია).

საბუთის შინაარსი[edit]

ჩუენ... მეფისა ალექსანდრესაგან და დედოფალთა-დედოფლისა თამარისგან და ძეთა მათთა ვახტანგ, დემეტრე, გიორგისაგან... კათალიკოზი თეოდორე გუეაჯა... და დავანებე მცირე ესე მამული... გორგელაისძე მისითა მამულითა, ეკლესიითა, სასაფლაოთა... ამას აქეთ აბულახტრის მამული სრულიად ეკლესიითა, სასაფლაოთა, წირს გორგელისძე დათუა... მკუიდრად, სამამულოდ... ქრონიკონს რიე, ინდიკტიონსა მეფობისა ჩუენისასა იე.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.230[edit]

1897 წელს თედო ჟორდანიამ - ქრონიკებში - წ. II სიგელი გამოაქვეყნა მცხეთის საბუთების პირების წიგნში დაცული ლჱ: ნუსხის მიხედვით.

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 48[edit]

საბუთი ქვეყნდება თ. ჟორდანიას გამოცემის მიხედვით.