მცხეთის საბუთები № 005

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

1448-2243

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა სკდ: [224]

  • ფონდი 1451 - IV - გუჯართა აღწერილობის დავთარი - მცხ. საბ. № 005, გვ.1:
    "გუჯარი ესე წარდგენილ არს სინოდის კანტორასა შინა საქმეთა ზედა სოფლის ვანთის მამულებისასა ბრძანებისა ძლით მისისა 29-ს სექტემბრიდან ჩუკზ წლისა № 916 რაპორტისთანა კომიტეტისა კე ოქტომბერიდგან მასვე ჩყკზ-ს წელსა № 24."