1691 წ. 02. - ნასყიდობის წიგნი კათალიკოს იოანე დიასამიძისა ყულიჯანაშვილებისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: დაკარგულია

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


კათალიკოსმა იოანე დიასამიძემ და ალის მცხოვრებლებმა ფარსადან ყულიჯანაშვილმა და მისმა ძმებმა ფარემუზმა და ათაბეგმა 379 ქორონიკონის თებერვლის შუა ხანებში დადეს მამულის ნასყიდობის ხელშეკრულება სოფელ ალში ოთხი დღის ნაფუზარის მიყიდვის თაობაზე.

ნასყიდობას ექვსი მოწმე და შუამავალი ჰყავს, მათ შორის მდივანი ზაქარია მარტიროზიშვილი, ქალაქის მელიქი ქაიხოსრო ენაკოლოფაშვილი, მამასახლისი კაცია ენაკოლოფაშვილი.

სიგელის დამწერი და მოწმეა კათოლიკოსის სახლთხუცესი რევაზი

მინაწერი: კათალიკოსის ბრძანებით მოწმეა ბარძიმ მდივანბეგი.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი ქორონიკონი 379 ანუ 1691 წ., თებერვლის შუა რიცხვები

პუბლიკაცია[edit]