1399-1419 წწ. - დაწერილი ნუგზარ ერისთავისა კათალიკოს ელიოზისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 091.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 96 (დაკარგულია).

შინაარსი:

  1. 1451-01-მცხეთის № 091

საბუთის შინაარსი[edit]

ჩუენ ერისთავთ-ერისთავმან ...რის ძემან ნუგზარ შევწირე ბ ო ტ ო ტ ა ს ჩემგან ჩემითა საქონლითა ნასყიდი [თბილელაური] ვენახი (ატენს)... მომიხსენებია ქართლის კათალიკოზის ელიოზისათვის.

სიგელი დაუწერია დემეტრე მარკოზიშვილს.

შენიშვნები[edit]

თბილელაური ვენახი ატენს, უნდა გულისხმობდეს ატენში მცხოვრებ თბილელასძეებს - იხ. 1413 წ. IX.20. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.225[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 21[edit]