მცხეთის საბუთები № 337

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა პთ: [89]

  • 1913 - სარგის კაკაბაძე - 1449-1624:
    "№ 337, თავი აკლია, 36 × 29 1/4 (ა-მეტი)".