მცხეთის საბუთები № 479

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1497 წ. - შეწირულების წიგნი კათალიკოს აბრამ აბალაკისა მეტეხთა ღმრთისმშობლისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თედო ჟორდანია: 1497 წ. - ტყავზე მხედრულად კარგის ხელით ნაწერი სიგელი მცხეთისა № 479.
  • სარგის კაკაბაძე: სიგელი მცხეთისა N 479, ბოძებული ქართლის კათალიკოზ აბრამ აბალაკის მიერ 155 ქორონიკონს. დაწერილია ტყავზე ზომით 100 x 20.
  • საურმაგ კაკაბაძე: Копия Мцхетской грамоты № 479. Подлинник не сохранилась.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - რივ (116)