1537 წ. - შეწირულების სიგელი ლევან მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ქ... ჩუენ, მეფეთა მეფემან პატრონმან ლეონ... და თანამეცხედრემან ჩუენმა...თინათინ და ძეთა ჩემთა პატრონმა... გიორგი, პატრონმა იესე, პატრონმა ალექსანდრე და პატრონმა ელიმირზა. შესწირა სვეტიცხოველს სოფელი ხანდაკი და უწყალობა სვეტიცხოვლის ქადაგს, გედეონ მაღალაძეს ხანდაკს მცხოვრები მღვდელი ლონგინოზ კირაული და მისი ძმა ნიკოლოზი, ბარაუნთას - ქვემო გაჟღუტში მცხოვრები ოცი კომლი: ყიზლაანი, ჩხუპიანი, პავლაანი და შურიანი, ასევე ვეძისხევი და ფაშაანი, გაათავისუფლა ყველა გადასახადისგან, გარდა სათათრო საურისა და დაავალა სულკურთხეულისა მეფეთ მეფისა მამისა ჩუენისა პატრონის გიორგის საფლავთა ამსახურებდე... აღაპსა გარდაიხდიდე.

დაიწერა... ქკსა სკე.

საბუთის დათარიღება და პერსონალია[edit]

საბუთს აქვს თარიღი ქორონიკონი სკე, ანუ 1537 წელი.

პუბლიკაცია[edit]