1629 წ. 10.13. - შეწირულების სიგელი ხვარაშან დედოფლისა სვეტიცხოველისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ქ... მეფეთ-მეფის... გიორგის ძემან დედოფალთ დედოფალმან პატრონმან ხორაშან... მოგახსენეთ (სვეტიცხოველს)... ზემოქართლს სოფელი ოსიაური... დედის ჩუენის პატრონის თამარისთვის და ყოველსა (სოფელსა) სახელგანთქმულისა ახლისა მოწამისა ღვთივ-გვირგვინოსნისა მეფეთ-მეფისა, ძმისა ჩუენისა პატრონისა ლუარსაბისთვის, გამოხსნისა და ცოდვათა მათთა მიტევებისათვის და დავსდევით აღაპი... (ლუარსაბისთვის დღესა სულის წმიდის მოსულის ყოველთ სულთ შაბათს და თამარისათვის ხორციელს შაბათს).

...დაიწერა ოკტომბერსა იგ, ქორონიკონს ტიზ.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი ოკტომბერსა იგ, ქორონიკონს ტიზ, ანუ 1629 წლის 13 ოქტომბერი.

პუბლიკაცია[edit]