მცხეთის საბუთები № 025

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა მჱ: [48] ანუ N 507-048

  • 1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.497 -
    "სიგელი მცხეთისა N 25, ნუსხა N მჱ, დაწერილი ხელითა კარის მწიგნობრის რევიშვილის ქუმსისათა".
  • 1913 - სარგის კაკაბაძე - 1449-1763 -
    " მცხეთის სიგელი N 25; ზომა 36 1/2X26 სმ; განკვეთილობის ნიშანი ყოველი სიტყვის შემდეგ: ორწერტილი, ან სამწერტილი".