მცხეთის საბუთები № 034

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა რნგ: [153]

  • 1818 - სინოდის კანტორა - მცხ. საბ. № 34, გვ.4:
    "წერილსა ამას პირველს დასაწყისს ოთხს სტრიქონზედ აქვს გარედამ გაკრული ქაღალდი. დასაწყისსს სტრიქონზედ რაოდენიმე ასო გამართულია სხვა მელნით. მეხუთესა, მეექვსესა და მეშვიდეს სტრიქონთ შუა რაოდენიმე ლექსი ამოხეულია, მეორეს გუერდის მესამე და მეოთხე სტრიქონთ შუა ჩაწერილ არს მითვე მელნითა და მითვე ხელითა: მპყრობელისა. მეექვსე, მეშვიდე და მერვე სტრიქონის ნახევარი წაშლილია სრულებით მელნითა და ხელჩართულობის თავსა არიან მოხეულნი რაოდენიმე ასონი და მის გამო ხელჩართვა აღარ წაიკითხება".
  • 1913 - კაკაბაძე სარგის - 1449-1659:
    "№ 34. დაზიანებულია".