1104-1118 წწ. - სიგელი დავით მეფისა ნიანია ნიანიასძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი IV - N 19


ქ. სახელითა ღმრთისაითა, დავითისაგან, ნებითა ღმრთისათა აფხაზთა და ქართველთა, რანთა და კახთა მეფისა. აწცა მოვიდა ჩუენ წინაშე არიშიანი და გუეჰაჯა, რაითამცა გაუშუით და გავათავისუფლეთ ნიანია, გრიგოლ მაოხრებლისა შვილი, მისითა მამულითა ვეძისხევითა.

დაგუაჯერა ღმერთმან და ვისმინეთ მოხსენებაი და ჰაჯაი არიშიანისაი და გაუშუით ნიანია ნიანიასძე, გრიგოლ მაოხრებლისა შვილი, მისითა მამულითა ვეძისხევითა, ვინაითგან პირველცა ზითვად ჰქონებოდა და ჩუენიცა დიდად ნამსახური და ბერი კაცი იყო, ლაშქრობაი აღარ შეეძლო.

აწ გაგუიშუია ნიანია, მისითა მამულითა, ზითვად ნაქონები ვეძისხევითა, გაგუითავისუფლებია ყოვლისა გამოსავლისა და შესავლისა სახელმწიფოისა და სათხოვრისაგან და ყოვლისა...

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა:

პუბლიკაცია[edit]