მცხეთის საბუთები № 028

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა ი: [10]

  • ფონდი 1451 - IV - გუჯართა აღწერილობის დავთარი - მცხ. საბ. № 28, გვ.4:
    "დოკუმენტსა ამას აქვს თავი მოხეული და ქაღალდი გაკრული მეორეს პირიდამ, დასაწყისის სტრიქონთან ნახევარი ამოხეულია. აგრეთვე ყოველს დაკეცილებზე სიძველისაგან არის დახეული და ძნელად წასაკითხი. მეთერთმეტე და მეცხრამეტე სტრიქონით საშუალთ არის ჩაწერილი ლექსნი ესე: სულის წ-ის მოსვლასა. მეორეს გვერდზედ მეჩვიდმეტე სტრიქონის თავს ჩაწერილ არს სხვა მელნითა და სხვა ხელითა: ესაბრიშვილი მეცხრამეტე და მეოცეს სტრიქონს შუა სხვა მელნითა და სხვა ხელითა ჩაწერილია: შემოგვიწირავს. სადაც არის ხელჩართული, იგი არის შუაზედ გახეული და ძნელად წასაკითხი ამის გამო".