Gníomhartha na n-Aspol

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gníomhartha na n-Aspol
by Peadar Ua Laoghaire
Gníomhartha na n-Aspol is a translation into modern Irish of the Acts of the Apostles by Peadar Ua Laoghaire (1839–1920), published posthumously in 1921. It immediately follows Na Cheithre Soisgéil (1915), the translation of the Gospels; even the page numbering is sequential.
See also the Index
[ Title page ]

GNÍOMHARTHA NA N‑ASPOL.
AN T‑ATHAIR PEADAR UA LAOGHAIRE
CANONACH, S.P.

d’aistirigh iad ó Laidin na Vulgáta;

agus do bhreithnigh

AN T‑ATHAIR GEARÓID Ó NUALLÁIN, M.A.,
iad i gcomparáid leis an nGréigis agus
leis na h‑aistrighthibh ar a bhfuil deighmheas
na h‑Eagailse.Táid nótaí agus tagartha leó.
BRÚN AGUS Ó NUALLÁIN, TEOR.
i mBAILE ATHA CLIATH :: i mBÉAL FEIRSTE
i gCORCAIGH :: i bPORTLÁIRGE

[ Publisher's statements ]

Nihil Obstat:

GIRALDUS O’NOLAN,

Censor Theol. Deput.


Imprimi potest:

✠ EDUARDUS,

Archiep. Dublinen.,

Hiberniae primas.Dublini, die 8 Dec. 1921,

Festo Immac. Concept.
Fógarthar gach ceart ar cosnamh.[ 289 ]

GNÍOMHARTHA NA N‑ASPOL

“Gníomhartha na n‑Aspol” an ainim atá ar an leabhar so ó thusach aimsire na h‑Eagailse, ach ní ceart a mheas, as san, gur seanachas é ar an obair a dhein na h‑Aspoil. Do sgaireadh na h‑Aspoil ar fuaid tíortha an domhain agus bhí an obair a dheineadar go fada fánach sgaipithe ó chéile. ní’l sa leabhar so ach tuairisg ghearr ar conus a tusnuígheadh ar an Eaglais do chur ar bun. Tá cuid de sheanmóiniú Peadair naomhtha curtha síos sa dá chaibidiol déag atá ar tusach. Is é Lúcás Soisgéalaidhe do sgríobh é, agus is i nGréigis do sgríobh sé é. Tusnuígheann an seanchas atá ann ag deasgabháil Chríost ár dTighearna agus stadann sé tímpall na bliana trí fichid a trí, .i. is tuairirg ghearr ar an Eaglais é ar feadh deich mbliana fichid.
CAIBIDIOL I.

Deasgabháil Chríost. Maitias dá thoghadh i n‑inead Iúdáis.


1Do dheineas an chéad chainnt, a Theophiluis, ar na neithibh go léir a thusnuigh Íosa ar dhéanamh agus ar theagasg, 2Go dtí an lá nar deasgabháladh é tar éis a aitheanta thabhairt do sna h‑Aspolaibh a thoigh sé, tríd an Spioraid Naomh.

3Agus tar éis é féin a thaisbeáint beó dhóibh i ndiaidh a pháise, le mórán dearbhuithe, i gcaitheamh dachad lá, ’ghá thabhairt féin le feisgint dóibh agus ag labhairt leó ar rígheacht Dé.


4Agus d’ith sé bia ’n‑a dteannta [1]agus d’órduigh sé dhóibh gan imtheacht a’ Ierúsalem ach fanmhaint le geallmhaint an Athar, an gheallmhaint, (ar seisean) [2]a chloiseabhair ó m’ béal-sa: 5Gur dhein Eóin baiste le h‑uisge ach go ndéanfar sibhse do bhaiste leis an Spioraid Naomh laistigh de bheagán laethanta. 6Agus [ 290 ]an méid a bhí i bhfochair a chéile dhíobh do chuireadar ceist chuige agus dubhradar: A Thigearna, an sa n‑aimsir seo a thabharfair an rígheacht thar n‑ais d’Israél? 7Ach dubhairt sé leó: Ní h‑agaibhse atá fios d’fhághail ar na h‑aimsiribh ’ná ar na tráthanaibh a chimeád an t‑Athair fé n‑a chómhacht féin. 8[3]Ach glacfaidh sibh neart an Spioraid Naoimh ag túirliocan ionaibh, [4]agus beidh sibh i nbhúr lucht fiadhnaise dhómhsa i n‑Ierúsalem agus i n‑Iudéa go léir agus i Samaría, agus go h‑imeall an domhain ar fad.

9Agus nuair a bhí an chainnt sin ráidhte aige do tógadh suas é os cómhair a súl agus do ghlac sgamall as a radharc é. 10Agus an fhaid a bhíodar ag féachaint air agus é ag imtheacht suas ar neamh, féach, bhí beirt fhear ’n‑a seasamh ’n‑a n‑aice agus éadach geal ortha, 11Agus dubhradar: A fheara Ghaililiacha, cad ab áil libh i nbhúr seasamh ag féachaint suas chun neimhe? Íosa so atá tógtha suas ar neamh uaibh, tiocfaidh sé ar ar gcuma gcéadna, fé mar a chonacabhair ag dul suas ar neamh é.

12Ansan do thánadar thar n‑ais go Iérúsalem ó’n gcnuc ar a dtugtar Olibhet, cnoc atá i ngiorracht siubhal lae sabbóide do Ierúsalem. 13Agus nuair a thánadar isteach chuadar suas go dtí an seómra uachtárach mar a raibh Peadar agus Eóin ag fanmhaint, agus Séamus agus Aindrias, Pilib agus Tomás, Bartolomaeus agus Maitiú, Séamus Alphéis agus Símón Sélotés agus Iúdás mac Séamuis. 14Bhíodar san go léir ag leanmhaint do thoil a chéile i n-úrnuighthe mar aon leis na mnáibh agus le Muire Máthair Íosa agus le n‑a bhráithribh.

15Ins na laethibh sin d’eirigh Peadar ameasg na mbráithre agus dubhairt sé, (agus bhí tímpall le céad agus fiche duine cruinnighthe ann): 16A fheara, a bhráithre, ní foláir cómhlíonadh an Scripriúra do thargair an Spioraid Naomh tré béal Dáibhid [5]i dtaobh Iúdáis, an fear a threóruigh an muinntir a ghaibh Íosa, 17an fear a h‑áirimheadh orainne agus go raibh páirt aige sa t‑seirbhís [ 291 ]seo. [6]18Do fuair an fear san talamh le tuarasdal a dhroch-ghnímh, agus do crochadh é agus do sgoilt air ’n‑a lár agus do thuit na h‑inní go léir amach as. 19Agus tháinig fios an nídh sin d’a bhfuil de dhaoine i n‑Ierúsalem, i dtreó gur tugadh ar an bpáirc sin, ’n‑a dteangain sin, “Haceldama,” ’sé sin, páirc na fola. 20Agus tá sgríobhtha i leabhar na Salm: [7]“Deinteair fásach d’á n‑áit cómhnuighthe, agus ná bíodh duine a dhéanfaidh cómhnuighe ann,” agus, [8]“Tugtar a chathaoir easboig do dhuine eile.” 21Ní foláir d’á bhrígh sin, as na fearaibh seo atá i gcómhluadar linne i gcaitheamh na h‑aimsire go léir ’na raibh an Tighearna Íosa isteach agus amach i n‑ár measg, 22Ag tusnú ó’n mbaiste a dhein Eóin go dtí an lá do tógadh suas uainn é, duine acu san do bheith i n’fhínné ar a aiseirighe i n‑aonfheacht linne.

23Ansan do shocaruighdar ar bheirt, ar Ióseph ar a dtugtí Barrabas agus go mba shloinne dhó Iústus, agus ar Mhaitias. 24Agus dheineadar úrnuighthe agus dubhradar: Déinse, a Thighearna, ó’s agat atá fios croidhe gach duine, a thaisbeáint cia’cu de’n bheirt seo is rogha leat, 25Chun go nglacfadh sé an t‑inead seirbhíse agus aspolachta so do chaill Iúdás, ionus go raghadh sé i n’ áit féin. 26Ansan do chuireadar ar chrannaibh dóibh é, agus do thuit an crann ar Maitias agus do h‑áirimeadh é i dteannta an aoinne-déag Aspol.


CAIBIDIOL II.

An Spioraid Naomh dá ghlacadh ag na deisgiobulaibh. An tseanmóin a thug Peadar uaidh do’n phobul. Cráibhtheacht na ndaoine do ghlac an creideamh ar dtúis.

1Agus nuair a críochnuigheadh laethanta na Cíngcíse bhiodar go léir i n‑aonfheacht i n‑aon áit amháin, 2Agus tháinig go h‑obann fuaim ó neamh mar bheadh fuaim gaoithe móire ag teacht agus do líon sé ar fad an tigh ’na rabhdar ’n‑a suidhe. 3Agus do taisbeánadh dóibh mar bheadh teangthacha teine agus iad deighilte, agus [ 292 ]do shuidh sé ar gach duine acu, [9]4Agus do líonadh iad go léir de’n Spioraid Naomh agus chromadar ar labhairt i dteangthachaibh iolardha, fé mar a thug an Spioraid Naomh dóibh labhairt.

5Agus bhí ’n‑a gcómhnuidhe i n‑Ierúsalem Iúdaigh, daoine diadha as gach náisiún fé’n spéir. 6Agus nuair a leath an sgéal san do chruinnigh na daoine agus bhí mearathal aigne ortha, mar d’airigh gach duine acu a theanga féin acu-san dá labhairt. 7Agus bhí uathbhás ortha go léir agus iad ag déanamh iongna, agus deiridís: Féach, nách Gaililiaigh iad san go léir atá ag cainnt? 8Agus conus a thárla gur airigh gach duine againne a theanga dhúchais féin ionar tógadh é? 9Pártaigh agus Médaigh agus Elamítigh, agus lucht cómhnuighthe Mhesopotámia, Iúdaéa agus Chapadócia, Pontuis agus Ásia, 10Phrigia agus Pamphilia, na h‑Éigipte agus n‑a gcríoch san Libia atá tímpall ar Chiréné, agus daoine iasachta ó’n Róimh, 11Iúdaígh leis agus proseilítigh, Créiteacha agus Arabaigh; d’airigheamáir iad ag labhairt i n‑ár dteangthachaibh féin ar oibreachaibh iongantacha Dé. 12Agus bhí uathbhás ortha go léir agus iad ag déanamh iongna agus deiridís le n‑a chéile: Cad é seo mar obair? 13Agus bhí tuille acu ag déanamh magaidh agus deiridís: Lán d’fhíon nua atáid siad san.

14Ansan d’eirigh Peadar ’n‑a sheasamh, agus an t‑aoinne déag taoíbh leis, agus d’árduigh sé a ghlór agus do labhair sé leó: A fheara Iúdacha agus sibhse go léir, a lucht comhnuighthe Ierúsalem, bíodh ’fhios agaibh an méid seo, agus glacaidh i nbhúr gcluasaibh mo chainnt! 15Mar ní h‑ar meisge atáid siad so, mar is dóigh libhse, óir ní’l tagaithe ach an trímhadh tráth de’n lá. 16Ach sidé an nídh a dubhradh ó bhéal an fháidh [10]Ióél: 17"Agus tiocfaidh ins na laethibh déanacha, adeir an Tighearna, doirtfead as mo Spioraid ar gach feóil, agus déanfaid bhúr gclann mhac agus bhúr gclann inghean targaireacht, agus cídhfid bhúr bhfir óga aislingí, agus déanfar [ 293 ]taibhrithe d’bhúr seanóiríbh. 18Agus doirtfead amach as mo Spioraid, ins na laethibh sin, ar mo bhuachailíbh agus ar mo chailíníbh, agus déanfaid siad targaireacht; 19Agus ar an dtalamh thíos, fuil agus teine agus gal deataigh. 20Iompófar an ghrian ’n‑a doircheacht agus an ghealach ’n‑a fuil, roimh theacht do lá an Tighearna, an lá mór, sofheicse. [11]21Agus iseadh bheidh, an uile dhuine do ghlaodhfaidh ar ainim an Tighearna saorfar é.” 22A fheara Israéil, éistidh leis na bréithribh seo. Íosa Nasareit, duine a shoillsigh Dia i nbhúr measg-sa leis na cómhachtaibh, agus leis na h‑iongnaíbh agus leis na soluídíbh a dhein Dia tríd i nbhúr lár, mar is eól daoibh féin. 23Do tugadh an duine sin a’ comhairle chinnte agus a’ roimheólus Dé, agus do dheineabhairse é chéasadh chun báis le lámhaibh na gcuirptheach.[* 1] 24Ach do thóg Dia é tar éis dubrón ifrinn do chur ar neamhnídh, de brígh nár bh’féidir go gcimeádfí eisean fé n‑a chumas.[* 2] 25Óir deir Dáibhid ’n‑a thaobh: [12]Do chínn roim ré an Tighearna am fhiadhnaise do ghnáth, óir tá sé ar mo dheis, ionus ná corrófí me. 26Uime seo do ghlac mo chroidhe áthas agus dhein mo theanga gáirdeachus, agus ’n‑a theannta san gheobhaidh mo chuid feóla suaimhneas i ndóchas. 27De bhrígh ná fágfair m’anam i n‑ifreann agus ná léigfir do t’Aon Naomtha truailiú a dh’fheisgint. 28Thugais eólus dom ar bhóithribh na beatha agus líonfair me lád d’áthas le d’ghnúis.” 29A fheara, a bhráithre, ní misde [ 294 ]labhairt go dána libh i dtaobh an phátriáirc Dáibhid, [13]go bhfuil sé marbh, curtha, agus go bhfuil a uaigh i n‑ár measg go dtí an lá atá indiu ann. 30Fáidh ab eadh é agus bhí ’fhios aige [14]gur dhearbhuigh Dia dhó go suidhfeadh aon de shíol a árann ’n‑a chathaoir, 31Agus do chonnaic sé roim ré aiséirighe Chríost agus do labhair sé air, [15]nár fágadh i n‑ifreann é agus ná feacaidh a chuid feóla truailiú. 32Do thóg Dia suas airís an t‑Íosa so, agus is fínnithe sinne go léir air sin. 33Do tógadh suas é, d’á bhrígh sin, ar deasláimh Dé agus do réir mar a fuair sé ó’n Athair an gheallamhaint i dtaobh an Spioraid Naoimh, do dhoirt sé amach é seo, agus chionn sibhse é agus airígheann sibh é. 34Óir níor chuaidh Dáibhid suas ar neamh; ach deir sé féin: [16]“Dubhairt an Tighearna le m’Thighearna: Suidh ar mo dheis, 35Go gcuiread do namhaid mar thaca fé d’chosaibh.” 36Bíodh a fhios dá bhrígh sin, go dearbhtha ag gach teaghlach i n‑Israél, Íosa so a dheineabhairse a thárnáil ar chrois, gur dhein Dia Tighearna dhe agus Críost.

37Nuair airigheadar an méid sin tháinig aithreachas ortha agus dubhradar le Peadar agus leis na h‑aspoil eile: A fheara, a bhráithre, cad tá le déanamh againn? 38Agus dubhairt Peadar leó: Déinidh, ar seisean, aithríghe, agus glacadh gach duine agaibh baiste i n‑ainim Íosa Críost, ionus go maithfí bhúr bpeacaí dhaoibh, agus ansan glacfaidh sibh tabharthas an Spioraid Naoimh. 39Óir is daoibhse agus d’bhúr sliocht an gheallamhaint, agus do sna daoine go léir atá i gcéin, pé air go nglaodhfaidh ár d‑Tighearna Dia. 40Agus le mórán eile focail bhí sé ag deimhniú’ dhóibh agus ag tathant ortha, agus deireadh sé: Ciméadaidh sibh féin saor ó’n sliocht aimhleasta so. 41Ansan, an mhuinntir a ghlac a chómhrádh do baisteadh iad, agus do glacadh an lá san tímpall trí mhíle duine.

42Agus bhíodar seasamhach do theagasg na n‑Aspol, agus i gcumann an [* 3]aráin do bhrise, agus ins na h‑úrnuighthe. 43Agus do cuireadh eagla ar an uile dhuine; agus do [ 295 ]deineadh mórán eile mírbhúiltí agus soluídí tré sna h‑Aspoil i n‑Ierúsalem, agus bhí eagla mór ar na daoine go léir. 44Agus gach ar chreid bhíodar i bhfochair a chéile agus nach nídh coitchian acu. 45Do dhíolaidís amach a sealbhas agus a maoin agus do rainnidís é ar an mbuidhin go léir fé mar a bhíodh gádh ag aoinne leis. 46Agus d’fhanaidís do thoil a chéile sa teampul gach lá, agus ag brise aráin ó thigh go tigh, do chaithidís a gcuid bídh i n‑áthas agus i [* 4]n‑aoine croidhe, 47Agus iad ag moladh Dé agus báidh ag na daoine go léir leó. Agus bhí an Tighearna, i n‑aghaidh an lae, ag méadú na buidhne a bhí le sábháil.


CAIBIDIOL III.

An mhírbhúilt a deineadh ar an bhfear a bhí bacach, tré n‑ar h‑iompuígheadh a lán.

1Agus bhí Peadar agus Eóin ag dul suas sa teampul chun úrnuighthe an naomhadh tráth. 2Agus bhí duine áirithe a bhí ’n‑a mairtíneach ó bhroinn a mháthar, agus bítear ’gha iompar. Do curtí gach lá é ag geata an teampuil, ag an ngeata ar a dtugtí an geata Áluinn, ionus go n‑iarrfadh sé déirc ar an muinntir a bheadh ag dul isteach sa teampul. 3Chonnaic sé Peadar agus Eóin agus iad chun dul isteach agus d’iarr sé ortha déirc a thabhairt dó. 4D’fhéach Peadar air, ámhthach, mar aon le h‑Eóin, agus dubhairt sé leis: Féach orainn. 5D’fhéach seisean ortha ag súil go bhfaghadh sé rud éigin uatha. 6Dubhairt Peadar: Ní’l airgead agam ná ór, ach an nídh atá agam bheirim duit é. I n‑ainim Íosa Críost Nasareit eirig agus siubhluigh; 7Agus do rug sé ar láimh dheis air agus thóg sé suas é, agus do chruadar a throighthe agus a bhuinn láithreach. 8Agus bhí sé ag léimrig agus as seasamh agus ag siubhal, agus chuaidh sé i n‑aonfheacht leo isteach sa teampul agus é ag siubhal agus ag léimrig agus ag moladh Dé. 9Agus chonnaic na daoine go léir é ag siubhal agus ag moladh Dé. 10Agus d’aith[ 296 ]níghdar é, gur b’é an fear é a bhíodh ’n‑a shuidhe ag geata áluinn an teampuil ag lorg na déarca, agus bíodar lán d’iongna agus d’alltacht i dtaobh ar thárla dhó. 11Agus bhí greim aige ’á chimeád ar Pheadar agus ar Eóin, agus chonnaic na daoine é agus bailighdar tímpall ar an mbeirt ag an bpóirse ar a dtugtar Póirse Shalomóin, agus uathbhás ortha.

12Agus do chonnaic Peadar iad agus d’fhreagair sé an pobul: A fheara Israéil, cad ab aíl libh ag déanamh iongna dhe seo, ná ag féachaint orainne chómh maith agus dá mba le n‑ár neart féin nú le n‑ár gcómhacht féin a chuirfimís an duine seo ag siubhal? 13Dia Ábraham agus Dia Isaac agus Dia Iácóib, Dia ár sínsear, a thug glóire d’á Mhac Íosa, an té a dheineabhairse a bhrath agus do shéanadh i láthair Phíláit, agus eisean ag tabhairt saorbhreithe air. 14[17]Do shéanabhair an t‑Aon Naomhtha fíoraonta agus d’iarrabhair an marbhthóir a thabhairt daoibh, 15Agus chuireabhair chun báis úghdar na beatha; ach do thóg Dia ó sna mairbh é, agus is fínnithe sinne ar an nídh sin. 16Agus de bharr creidimh i n’ainim sin, an duine seo a chíonn sibh agus d’aithnígheann sibh, do neartuigh a ainim é, agus thug an creideamh a thagann uaidh an slánú críochnuighthe sin atá os cómhair bhúr súl go léir.

17Ach anois, a bhraithre, tá ’fhios agam gur tré aineólus a dheineabhair é, ar nós bhúr n‑uachtarán. 18Agus do chómhlíon Dia an nídh a thargair sé tré bhéalaibh na bhfáidh go léir, go ndéanfadh a Chríost fulang. 19Déinidh aithríghe dá bhrígh sin, agus iompuighidh, ionus go mbuailfí amach bhúr bpeacaí, i dtreó, 20nuair a thiocfaidh na tráthana faoisimh a’ láthair an Tighearna, go gcuirfidh sé uaidh an t‑é sin a craobhsgaoileadh daoibh, Íosa Críost, 21An t‑é ’nar dual na flathais ’ghá ghlacadh go dtí teacht na dtráth ’na gcurfar gach nídh ’n‑a riocht féin airís, mar a labhair Dia tré bhéal a fháidh naomhtha ó tusach an tsaoghail. 22Óir dubhairt Maois: [18]Tógfaidh an Tighearna, bhúr nDia, fáidh chúghaibh, duine d’bhúr mbráithribh féin mar mise, éistfidh sibh leis ins gach nídh, [ 297 ]pé rud a labharfaidh sé libh. 23Agus beidh so, gach aon duine ná h‑éistfidh leis an bhfáidh sin ídeofar as an bpobul é. 24Agus na fáidhe go léir a labhair, ó Shamuél anuas, do thargaireadar na laethanta san. 25Is sibhse clann na bhfáidh agus clann na connartha a dhein Dia le n‑ár n‑aithreachaibh nuair a dubhairt sé le h‑Ábraham: [19]“Agus ad shíolsa iseadh do beannófar clanna an domhain go léir.” 26Cúghaibhse ar dtúis, chun sibh a bheannú, iseadh chuir Dia a Mhac, nuair a thóg sé suas é, ionus go n‑iompóchadh gach duine é féin ó n‑a dhroch-bheartaibh.


CAIBIDIOL IV.

Gabháil Pheadair agus Eóin. A seasamhacht. An Eaglais dá méadú.

1Agus an fhaid a bhíodar ag cainnt leis na daoine tháinig na sagairt agus oificeach an teampuil agus na Sadduicínigh, 2Agus doilghíos ortha toisg iad a bheith ag teagasg an phobuil agus ag craobhsgaoile na h‑aiseiríghe ó sna mairbh i n‑Íosa. 3Agus chuireadar a lámha ortha agus chuireadar i bpríosún iad go maidin lár n‑a mháiréach, óir bhí sé n‑a thráthnóna an uair sin. 4Ach do chreid a lán de sna daoine a bhí ag éisteacht leis an gcainnt agus b’é uimhir na bhfear ná chúig mhíle.

5Agus do thára ar maidin lár n‑a mháireach gur chruinnigh a n‑uachtaráin agus a seanóirí agus a sgríbhneóirí i n‑Ierúsalem, 6Agus Annas an t‑árdshagart, agus Caiphas, agus Eóin, agus Alecsandar, agus gach ar bhain le treibh ns sagart. 7Agus chuireadar iad-san i láthair agus cheistighdar iad: Cad í an chómacht nú an ainim le n‑ar dheineabhairse an nídh seo? 8Ansan do líonadh Peadar leis an Spioraid Naomh agus dubhairt sé leo: A uachtarána an phobuil agus a sheanóiri, éistidh liom: 9Ó táimídne indiu d’ár gceistiú i dtaobh, na maitheasa a deineadh do’n mhairtíneach so, conus do leighseadh é. 10Bíodh ’fhios agaibh go léir, agus ag pobul Israéil go [ 298 ]léir, gur i n‑ainim ár dTighearna Íosa Críost ó Nasaret, an t‑é a chuireabhairse chun báis, agus a thóg Dia ó sna mairbh, gur i n’ainim sin atá an duine sin ’n‑a sheasamh os bhúr gcómhair ’n‑a shláinte. [20]11Is í seo an chloch úd a fuair diúltadh uaibhse, sa tsaoirseacht, agus gur deineadh cloch chínn chúinne dhi, Agus ní’l slánú i n‑aoinne eile. 12Óir níor tugadh do dhaoine ainim eile fá neamh le ’na gcaithfar sinn a shábháil.

13Ansan, nuair a chonnacadar Peadar agus Eóin agus iad chómh seasamhach, agus nuair a fuaradar gur dhaoine iad a bhí gan tabhairt suas, gan foghluim, bhí iongna ortha; agus d’aithníghdar iad, go mbídís i bhfochair Íosa; 14Agus nuair a chonnacadar ’na sheasamh ’n‑a n‑aice an fear a leighseadh, ní raibh focal le rádh acu ’n‑a gcoinnibh. 15Dubhradar leó dul amach, lasmuigh de’n chómhairle, agus dheineadar cainnt eatartha féin, 16Agus dubhradar: Cad a dhéanfam leis na daoine seo? Tá mírbhúilt shoiléir déanta tríotha, agus a fhios agá bhfuil de dhaoine i n‑Ierúsalem, agus ní féidir dúinn é shéanadh. 17Ach i dtreó ná leathfadh sé níos mó ameasg na ndaoine bagraimís pionós ortha má labhraid siad a thuille le h‑aon duine ar an ainim sin. 18Do ghlaodhadar chúcha iad agus thugadar foláramh dóibh gan cainnt ’ná teagasg a dhéanamh i n‑aon chor i n‑ainim Íosa. 19Ansan do fhreagair Peadar agus Eóin agus dubhradar: Breithnighidh féin cia’cu is ceart i láthair Dé, rud a dhéanamh oraibhse ’nú rud a dhéanamh ar Dhia. 20Óir ní féidir dúinn gan ar nídh a chonnacamair agus a chloiseamair a dh’innsint. 21Ach do bhagradar-san pionós ortha agus chuireadar chun siubhail iad, óir ní raibh fhios acu conus a dhéanfaidís díoltas ortha, mar gheall ar na daoine, mar bhí na daoine go léir ag moladh ar ruda a thárla, sa méid a deineadh. 22Mar, an duine gur deineadh an mhírbhúilt sláinte sin dó, bhí sé os cionn dachad blian.

23Agus nuair a cuireadh chun siubhail iad thánadar chun a ndaoine féin agus d’innseadar dóibh gach a ndubhairt uachtaráin na sagart agus na seanóirí leó. 24Agus nuair [ 299 ]a chloiseadar-san d’árduighdar a nguth chun Dé agus dubhradar: A Thighearna, is tu a dhein neamh agus talamh agus muir agus gach nídh d’á bhfuil ionta, 25Is tu a dubhairt, sa Spioraid Naomh, tré bhéal ár n‑athar do sheirbhísigh Dáibhid: [21]“Cad fá an fhearg mhór ar na geintibh agus na pobuil ag beartú neithe baoithe? 26Ríghthe an demhain ag cur cos i dtalamh agus na priúnsaí ag teacht i gceann a chéile i n‑aghaidh an Tighearna agus i n‑aghaidh a Chríost?” 27Óir do tháinig i gceann a chéile, go fíor, sa chathair seo, i n‑aghaidh do Mhic naomhtha Íosa ar ar chuiris onga, Héród agus Pontius Pílát, agus na geinte agus pobul Israéil, 28Agus dheineadar an nídh a cinneadh ó d’láimh asus ó d’chómhairle féin a déanamh. 29Agus anois, a Thighearna, féach ar an mbagairt seo acu ’á dhéanamh, agus tabhair do d’sheirbhísigh do bhriathar a labhairt go seasanhach, 30Le d’láimh a shíne amach ag déanamh leigheas agus mírbhúiltí agus iongnaí tré ainim do Mhic naomhtha Íosa.

31Agus nuair a bhí an ghuídhe déanta acu do chrith an áit ’na rabhdar cruinnighthe agus do líonadh leis an Spioraid Naomh iad go léir agus do labhradar briathar Dé le seasamhacht aigne.


32Agus bhí ag an sluagh a chreid, aon chroidhe amháin agus aon aigne amháin, agus ní dheireadh aoinne go mba leis féin aon nídh a bhíodh ’n‑a sheilbh ach bhí gach nídh cómhchoitchian acu. 33Agus dhein na h‑Aspoil fiadhnaise ar aiseiríghe Chríost, ár dTighearna, le cómhacht mór, agus bhí grásta mór ortha go léir, 34Agus níraibh aoinne ortha a bhí 1 ngátar. Mar, an mhuinntir ’n-a raibh talamh nú tighthe acu, do dhíolaidís iad agus tugaidís isteach an méid a gheibhdís ortha, 35Agus chuiridís ag cosaibh na n‑Aspol é. Agus ansan do rainntí é fé mar a bhíodh gádh ag gach duine leis.

36Agus Ióseph, an t‑é ar a dtugadh na h‑Aspuil Barnabas, (focal a míníghthar i gcéill Mac Sóláis,) Lebhíteach a rugadh i gCuprus. 37Bhí talamh aige agus dhíol sé an talamh agus thug sé leis an luach agus chuir sé ag cosaibh na n‑Aspol é.

[ 300 ]

CAIBIDIOL V.

Breith Dé ar Ananías agus ar Shaphíra. Na h‑Aspoil dá gcur i bpríosún.

1Ach do dhíol fear dár bh’ainim Ananías agus a bhean, Saphíra, feirm thailimh. 2Agus, go fiosach d’á mhnaoí, do cheil sé cuid d’fhiachaibh an tailimh agus chuir sé cuid de’n airgead ag cosaibh na n‑Aspol. 3Dubhairt Peadar, ámhthach: A Ananíais, cad uime gur sprioc Sátan do chroidhe chun bréige a dh’innsint do’n Spioraid Naomh agus cuid d’fhiachaibh an tailimh a cheilt? 4Nár leat féin é an fhaid a bhí sé agat? agus nuair a dhíolais é ná raibh sé ar do [* 5]chumas féin? Cad chuige dhuit an nídh seo do cheapadh ad chroidhe? Ní do dhaoinibh atá bréag innste agat ach do Dhia. 5Nuair airigh Ananías na focail sin do thuit sé agus fuair fé bás. Agus táinig eagla mór ar a raibh ag éisteacht leif an nídh sin. 6Agus d’eírigh na fir óga agus thógadar é agus do rugadar amach é agus do chuireadar é.

7Agus do thárla, i gceann tímpall trí h‑uaire ’chloig, go dtáinig an bhean isteach agus gan a fhios aici cad a bhí tuitithe amach. 8Agus dubhairt Peadar léi: Innis dom, a bhean, an ar a leithéid seo dh’fhiacha do dhíolabhair an fheirm? 9Agus dubhairt sisi: Is air. Dubhairt Peadar léi: Cad a bhain daoibh gur dheineabhair fromhadh ar Spioraid an Tighearna? Siniad ag an ndorus cosa na ndaoine atá tar éis t’fhir a chur, agus béarfaid siad tusa amach. 10Agus do thuit sí láithreach agá chosaibh agus fuair sí bás. Agus tháinig na fir óga isteach agus fuaradar go raibh sí marbh agus do rugadar amach í agus do chuireadar í, i n‑aice a fir. 11Agus tháinig eagla mór ar an eaglais go léir agus ar gach aoinne a dh’airigh na neithe sin.


12Agus bhí mírbhúiltí agus iongnaí móra d’á ndéanamh ameasg na ndaoine tré lámhaib na n‑Aspol. Agus bhídís go léir, do thoil a chéile, i bpóirse Shalomóin. 13Agus níor leómhaidh aoinne de’n chuid eile dul i bpáirt [ 301 ]leó, ach do thug an pobul onóir dóibh. 14Agus bhí na daoine a chreid sa Tighearna, fir agus mná, ag dul i n‑iomadamlacht go mór, 15I dtreó gur amach ar na sráidibh, ar thochtaibh agus ar shúsaíbh, a curtí na daoine breóite, ionus, nuair a bheadh Peadar ag teacht, dá mba ná déanfadh ach a sgáil tuitim ar dhuine acu go léighisfí ó n‑a mbreóiteacht iad. 16Agus bhíodh slóighte ag teacht go Ierúsalem as na cathrachaibh sa chómharsanacht agus daoine breóite acu ’á thabhairt leó, agus daoine a bhíodh dá gcrádh ag deamhnaibh, agus do leithistí iad go léir.

17Ansan, d’eirigh an t‑árdshagart agus gach a raibh i n’fhochair (b’iad san aicme na Sadducíneach), agus iad lán de thnúth, 18Agus chuireadar a lámha ar na h‑Aspoil agus chuireadar sa phríosún puibilídhe iad. 19Ach d’osgail aingeal an Tighearna dóirse an phríosúin sa n‑oidhche agus do leig sé amach iad agus dubhairt sé: 20Imthighidh, agus seasaighidh, agus labhraidh sa teampul, leis na daoine, bréithre uile na beatha so. 21Agus nuair airíghdar an chainnt sin chuadar isteach sa teampul go moch ar maidin agus bhíodar ag teagasg.

Agus ansan tháinig an t‑árdshagart agus na daoine a bhí i n’fhochair agus chruinníghdar cómhairle, agus seanóirí clainne Israéil go léir, agus chuireadar fios ortha chun an phríosúin, go dtabharfí chúcha iad. 22Agus tháinig na teachtairí agus d’osgladar an charcair agus ní bhfuaradar ann iad, agus thánadar thar n‑ais agus d’innseadar san, 23Agus dubhradar: Fuaramair an charcair dúnta go cruinn agus an lucht coimeádta ’n‑a seasamh ag na dóirsibh, ach nuair a dh’osgalamair an chaircair ní bhfuaramair aoinne istigh. 24Nuair airigh oificeach an teampuil agus uachtaráin na sagart an chainnt sin bhí iongna ortha cad a bhí imighthe ar na príosúnaigh. 25Le n‑a linn sin tháinig duine agus dubhairt sé leó: Féach, na fir úd a chuireabhair sa charcair táid siad n‑a seasamh sa teampul ag teagasg na ndaoine. 26Ansan d’imthigh an t‑oificeach agus na fir a bhí aige agus thug sé leis iad gan [* 6]éigean, óir bhí eagla na [ 302 ]ndaoine ortha, go ngeobhthí do chlochaibh ionta. 27Agus nuair a thugadar leó iad chuireadar ’n‑a seasamh i láthair na cómhairle iad agus do cheistigh uachtarán na sagart iad, 28Agus dubhairt sé: D’órduighmair daoibh le h‑ordú daingean gan teagasg a dhéanamh sa n‑ainim sin agus féach tá Ierúsalem líonta agaibh le nbhúr dteagasg, agus ní foláir libh fuil an duine sin do tharac anuas orainne. 29Agus d’fhreagair Peadar agus na h‑Aspoil agus dubhradar: Is cirte rud a dhéanamh ar Dhia ’ná ar dhaoinibh. 30Do thóg Dia ár sinnsear ós n‑a mairbh Íosa, an t‑é a chuireabhairse chun báis, ghá chrochadh ar an gcrann. 31Do thóg Dia suas le n‑a láimh dheis é ’n‑a Phriúnsa agus ’n‑a Shlánuightheoir chun go dtabharfadh sé aithríghe agus maitheamhnachas peacaí d’Israél. 32Agus is fínnithe sinne ar na focalaibh sin, agus an Spioraid Naomh, a thug Dia do sna daoine atá úmhal dó.

33Nuair airighdar san an chainnt sin bhíodar sgólta, agus mheasadar iad a chur chun báis. 34Ach d’eirigh, sa chómhairle, duine de sna Fairisínigh dár bh’ainim Gamaliél, dochtúir dlíghe a bhí creideamhnach ameasg na ndaoine go léir, agus d’órduigh sé na fir do chur amach thar dorus ar feadh tamail bhig, 35Agus dubhairt sé leó-san: A fheara Israéil, tugaidh aire dhaoibh féin i dtaobh na ndaoine sin agus cad a dhéanfaidh sibh leó. 36D’eirigh, sa n‑aimsir a chuaidh thorainn, Teodas, agus dubhairt sé gur dhuine mór é féin, agus d’aontuigh tímpal cúig chéad dhuine leis. Ach do marbhuigheadh é, agus an mhuinntir a chreid ann do sgaipeadh iad agus chuadar ar neamhnídh. 37I ndiaidh an fhir sin d’eirigh Iúdás Gaililíach, i laethibh an chómhairimh, agus tharraig sé na daoine ’n‑a dhiaidh, ach do fuair sé sin bás, leis, agus do sgaipeadh a chuallacht go léir. 38Deirim libh anois, d’á bhrígh sin, éirighidh de sna daoine seo agus sgaoilidh leó, óir, má’s ó dhaoine an íntinn seo agus an gnó so, raghaidh sé ar neamhnídh, 39Ach má’s ó Dhia é ní féidir daoibh é chur ar neamhnídh, agus ba bhaoghal go mbeadh sibh ag iomaidh te Dia féin. Dheineadar rud air.

40Ansan do ghlaodhadar isteach na h‑Aspoil agus do [ 303 ]sgiúrsáladar iad agus dubhradar leó gan labhairt i n‑aon chor i n‑ainim Íosa. Ansan do chuireadar chun siubhail iad. 41Ach d’imthighdar san a’ radharc na cómhairle agus áthas ortha toisg gur tuigeadh gur bh’ fhiú iad tarcuisne thabhairt dóibh le fulang mar gheall ar ainim Íosa. 42Agus níor stadadar i gcaitheamh an lae go léir ach ag teagasg na ndaoine agus ag craobhsgaoile Íosa Críost, sa teampul agus ó thigh go tigh.


CAIBIDIOL VI.

An mórsheisear deochon dá n‑oirdniú. Díoghras Stiopháin.

1Agus ins na laethibh sin, nuair a bhí uimhir na ndeisgiobul ag dul i méid, d’eirigh ceisniomh do sna Gréagaigh i n‑aghaidh na n‑Eabhrach, ’ghá rádh go dtugtí faillighe ’n‑a mbaintreachaibh féin sa bhfrithálamh laethamhail.[* 7] 2Ansan do ghlaoidh an dáréag na deisgiobuil go léir i gceann a chéile agus dubhradar: Ní cuíbhe dhúinne briathar Dé d’fhágaint agus frithálamh bórd a dhéanamh. 3Cuardaighidh, d’á bhrígh sin, a bhráithre, ar bhúr measg féin, mórsheisear d’fhearaibh creideamhnacha, agus iad lán de’n Spioraid Naomh agus d’eagna, go gcuiream i mbun na h‑oibre seo iad. 4Agus beimíd féin coitchianta ag déanamh úrnuighthe agus ag frithálamh an bhréithir. 5Agus do thaithn an chainnt leis an bpobul go léir. Agus do thogadar Stiophán, fear a bhí lán de chreideamh agus de’n Spioraid Naomh; agus Pilib, agus Prochor, agus Nicánór, agus Tímón, agus Parmenas, agus Nicolás, fear a tháinig chúcha ó Antioch. 6Thugadar na fir sin i láthair na n‑Aspol, agus dhein na h‑Aspoil úrnuighthe dhóibh agus chuireadar a lámha ortha.

7Agus bhí briathar an Tighearna ag fás agus uimhir na ndeisgiobul ag dul i líonmhaire go mór i n‑Ierúsalem, agus bhí cuallacht mhór de sna sagairt féin tar éis géille do’n chreideamh.

[ 304 ]8Agus bhí Stiophán lán de ghrásta agus de neart agus é ag déanamh mírbhúiltí agus soluídí móra ameasg na ndaoine. 9Ansan d’eirigh daoine áirithe as an sinagóig ar a dtugtar sinagóg na Libertíneach agus na gCurénéach agus na n‑Alecsandríneach agus na ndaoine a tháinig ó Chilicia agus ó Ásia, agus bhíodar ag aragóint le Stiophán. 10Agus ní rabhdar ábalta ar seasamh i n‑aghaidh na h‑eagna agus i n‑aghaidh na spioraide le n‑a labhradh sé. 11Ansan chuireadar suas daoine áirithe chun teacht agus a rádh gur airíghdar féin focail mhasluightheacha uaidh i n‑aghaidh Mhaoise agus i n‑aghaidh Dé. 12Do ghríosadar ar ah gcuma san ar pobul agus na seanóirí agus na sgríbhneóirí agus do ritheadatr i gceann a chéile agus do rugadar air agus do thugadar i láthair na cómhairle é. 13Agus chuireadar suas fínnithe bréagacha chun a rádh: Ní stadann an duine sin ach ag labhairt cainnteana masluightheacha i n‑aghaidh na h‑áite naomhtha agus i n‑aghaidh na dlíghe. 14Óir d’airighmair é ’ghá rádh so: Déanfaidh Íosa so Nasareit léirsgrios ar an áit seo agus cuirfidh sé atharú ar na nósa a thug Maois dúinn. 15Agus bí lucht na cómhairle ag féachaint go dlúth air agus chonnacadar go raibh a ghnúis mar a bheadh gnúis aingil.


CAIBIDIOL VII.

Cainnt Stiopháin os cómhair na cómhairle; a mhartra.

1Ansan dubhairt uachtarán na sagart: An bhfuil so amhlaidh? 2Dubhairt seisean: A fheara, a bhráithre agus a aithreacha, éistidh liom! Do thaisbeáin Dia na glóire é féin d’ár n‑athair Ábraham nuair a bhí sé i Mesopotámia sar ar chómhnuigh sé i gCaran, 3Agus dubhairt sé leis: [22]“Imthigh as do thír agus ó d’ghaoltaibh agus tar isteach sa tír a thaisbeánfad duit.” 4Ansan d’fhág sé tír na gCaldaéach agus chómhnuigh sé i gCaran. Agus nuair a fuair a athair bás d’aistirigh sé é chun na tíre seo ’na bhfuiltí-se anois i nbhur gcómhnuighe. 5Agus níor [ 305 ]thug sé seilbh oighreachta dhó ann, oiread agus ciscéim troíghe, ach do gheall sé go dtabharfadh sé seilbh na h‑aite dhó féin agus d’á shliocht ’n‑a dhiaidh, agus gan mac aige. 6Ach dubhairt Dia leis: [23]Go mbeadh a shliocht ’n‑a gcómhnuighe i ndúthaigh iasachta agus go gcurfí fé dhaor-smacht iad agus go dtabharfí drochúsáid dóibh ar feadh cheithre chéad blian. 7Agus an náisiún agá mbeid siad fé dhaoirse, tabharfadsa breith ortha, adubhairt an Tighearna, agus ’n‑a dhiaidh san tiocfaid siad amach agus beid siad ag déanamh seirbhíse dhómhsa sa n‑áit so. [24]8Agus thug sé dhó connradh an tímpallghearradh, [25]agus mar sin de ghein sé Isaac agus do dhein sé an tímpallghearradh air an t‑ochtmhadh lá, agus [26]Isáac Iácób, agus [27]Iácób an dáréag pátriárc.

9Agus tháinig formad ag na pátriárcaibh do Ióseph agus [28]dhíoladar é isteach sa n‑Éigipt. Agus bhí Dia leis, 10Agus d’fhuasgail sé é as gach guais d’á dtáinig air, [29]agus thug sé fábhar agus eagna dhó i súilibh Faraó rí na h‑Éigipte, agus do dhein sé uachtarán dé ar an Éigipt agus ar a theaghlach féin go léir. 11Ansan do tháinig an gorta ar an Éigipt a fad agus ar Chanaan, agus cruadhtan mór, agus ní raibh bia le fághail ag ár n‑aithreachaibh. [30]12Agus nuair a dh’airigh Iácób arbhar a bheith le fághail sa n-Éigipt chuir sé ár n‑aithreacha ann ar dtúis. [31]13Agus an tarna turus d’aithin a dhritháracha Ióseph agus do nochtadh a chine do Faraó. 14Ansan do chuir Ióseph fios a Iácób, a athair, agus ar a ghaoltaibh go léir, chúig dhuine dhéag a’s trí fichid. [32]15Agus chuaidh Iácób síos sa n‑Éigipt, agus [33]fuair sé bás, é féin agus ár n‑aithreacha. 16Agus do tugadh go Sichem iad agus do cuireadh iad sa n‑uaigh [34]a cheannaigh Ábraham ar airgead ó mhacaibh Hemór, mac Shichem.

17Ach nuair a bhí ag teacht am na geallamhna a gheall [ 306 ]•Oi-A 'o'-dbf AnAtn t>í Aii c-f tioóc CAt éif •out 1 * tíoíitfiAife i8 fA n-éi5ipc, 50 "oc^ 5"1^ ^^r^S fí ^^^^ r-A n-éippc 19 tiA fAib Aitne Aige a^ lófep. "Óein fé fin fe^tt -Af Á|v Scine Aguf Cuif fé cf«A"ócAn -Af i^f n-Aitt^eAó-Ait», 50 5CAiCi"oíf Á 5cLánn Ó5 "oo 6uf uaCa AniAó 1 -ocfeó nA 20 mAiffi-oif. * S-A n-Atn f-An ife^t) "oo t^ugAt) ITlAoif, Ajuf "oob lontfiuin te "Oia é, -Aguf "oo ti-oiteA-o At% 21 feA"ó cfí tní é 1 •ocig a -AtAt. xXnfAn "oo cuiteA"ó AmAó é, Ajuf "oo tóg in$eAn "PAtiAó é Aguf "óein f í é "ó'oiteAtn- 22 Ainc 'n-A tfiAC AIC1 fém. Asuf x)o tnumeAt) "oo ttlAoif 5AÓ fA$Af eAjnA x>'á t^Aib A5 muinncit^ nA n-éigipce Aguf b! fé cótfiAóCAó 'n-A l>téittit> Aguf 'n-A $níoni- 23 At^tAlt). HUAIt^ A t)í t^ X)AÓAX) DtlAU -o'AOIf tÁiniS tnAócnAtfi 1 n' Ai^ne "óó 50 t^^At) fé Ag féAóAinc a 24 tttiáitt^e, ctAnn Iftuéit. ' xXguf óonnAic fé éAgcóift 'á "óéAnAtfi Afi "óume acu Aguf "00 óofAin fé é, Aguf "óein fé 'DíotCAf At^ fon An c-é gut^ •oemeAt) An éAgcóitt Aifx, 23 mAtt x>o t)UAit fé Atl c-éi5ipceA6. xSguf "oo tneAf fé 50 "OCUISfeA-O A t)t-álttte 50 •OCAt)AtfA"Ó "OlA Cfé n-A* 26 tAitfi fém, f uAfjAitc "oOit), Aó níot^ tuigeA^oAtt. * t^f» n-A tfiÁitteAó A t)í eú$Ainn t-ámis fé ot^tA Ajuf iat) a^ ct^ofo, A^uf •óem fé cAftA'OAf Aguf f íotóÁm eACAtttA, Aguf "ouOAittc fé : A f eAttA, if bttAittte f ib ; ca^o Cui^e 27 "óAoit» A óéite $otcú ? Aó An feAf a bí A5 •oéAnAtft nA ri-éA5cótA Ati A tóifiAtfAin -oo "ÓlÚtCUlg fé t)Ó A^Uf •oubAitAc fé: Cé CeAp cufA ax>* pt^iOnfA Aguf a'o 28 bt^eiteAtfi of ÁtCionn ? An me tfiAttbú a óeApAnn cú mAt^ 29 A tfiAft)ui$if An c-éi5ipceAó m-oe ? tluAitt AitM$ ITIaoi]" An focAt fAn "oo teit fé Aguf bi fé 'n-A "óeóttui-óe % •ocít^ lllA-oiAn. Aguf t)í beit^c tfiAc Aige fA cít^ fm.

30 xX^uf cAt éif 'OAóA'D btiAn «oo ^ tAifbeÁm AmgeAt é fém -oó 1 bfÁfAó cnuic SínA, 1 tAfAit^ teme, 1 •ocott. 31 A^uf nuAitA A ConnAic TTlAoif An ní-ó fin "oo tÁini^ lonjnA Ait, Aguf bí fé A5 ceAtc 1 n'Aice, '$^ bteitniú A^uf -oo tAbAit^ 5ut An 7 í$eAt A teif , Ajuf 'oubAit^c : 32 1f mife 'OiA z'AtÁijKAC "DiA .ábttAtiAim, Aguf 'Dia IfÁAc A^uf "OiA Ucóib. XXjUf ti>mi5 ctMteAgtA Atlr 33 ItlAoif A^uf níot teó* m$ fé féAóAinc Ait. Aguf [35] [36] [37] [38] [39] [ 307 ]■out^Aifc An CijieiipnA leir '• tDAin.-oo Ofós^ "oe c' Cor-Aift niAf if CAl^rh n^orhtA An iic 'n^ bpuilit^ at) fe^r^"i X féAó-dinc x)om if léi] •oom ^n cfuA-óCAn 'n^ bfuiL 3^ mo pobul -ACÁ fA n-éi5ipc, -Ajuf -oo óloife-Af a ngéAf^ot ^5Uf ti^n-AS ^nu^f óun mt) á •ó'fuAf^Ailc. Ajuf c-Aff-A ^noif 50 5Cuife-A"o f^ n-éi^ipc tu.

An tri-Aoif fin "o'-Áf "Oiulcui^e-At) nuAif á ■oubfAt) 33 leif : Cé Ce-Ap tuf-A át> ^ifiúnf^ ^S^f a"o DfeiteAni ? ■00 Cuij "OiA u-dit) é 'n--A pfiúnf-A xi^uf 1 n'f U4^f5AlC(3i|, C|té liiim -An Ain^a á CAiftieAnAt) -oó f-A cot^. ^ tTu^ 36 fé fin leif Am.AC i-a-o, -A^uf é -A5 •oé-An^m mífbúiicí ^juf foluí-oí 1 x)cíf n-A n-éi5ipce ^suf f-A llluif Uuai-ó ^B^V V^ Df-Af-AC -Af feát> X)áCáx> bliAii. Ifé au ttl^ioif 3^ pn A-ouDAifc le clAinn lff.A6a : ^^Q^p^^i^ X3i-a Cú$.Ait) fÁit) "o'Oúf mbf*Mtfit), m^f mife ; éifcfii) ftl) leif fin. • SiX)é -A Dí f-A n-e^T^lAif f.A n-u-Ai^neAf 1 DfoCxMf ^n 38 Aiii?;a, X)0 t^biMf leif -Af Cnuc Sín^ ^^uf te n--Á| n-AiCfe^ACAit) ; X)o Sl-AC bféitfe n^ be^tA le cAb-Aifc X)úinn. xXsuf ní "óé^nf-At) Á n--Aitfe-AC-A fux) <Mf, 39, aC x>o "óiútcui^x^Af x)ó x^5U]' x)'iompui$x)-Af A 5Cfoit)e .Af ^n O151PC, -Asuf T)úbfAX)-A| le ti-A^fon : * "Oein 40 X)úinn X)óite a beit) a^ ^lu-Aife^Cc fóTtiAinn ; óif an ITl-Aoif feo A tu5 ÁmÁC Á b-éi^ipc finn ní fe«iT)- fAm^if CAX> 'zÁ imi$te -Aif. A^uf t)eine-AX).Af 5^111- 41 Ain inf rs l^^etib fin, -A^uf t)eine^X)-Af ít)bifc Cun Ati loniÁiJ, -A^uf t)eiiieAX).Af 5Í^ifX)eAc-Af a ti-ob-Aif a iÁm féin. >0k5uf x)'iompui$ 'Om -Ajuf X)o leij fé t)óib 42 beit -A5 X)é-An-Am feifbífe x)o flu^i^ neime, m-Af azá fi;fíobt4A 1 le^bAf n-A bfó^it) : ^ Af t)eineAbAif of fÁil 4is;uf ít)bifc X)ómfi3k f-A bfÁfxiC 1 ^c-AiteAm x)aCax) bLu Á te^^LAC IffAéiL ? A^uf X)o $LACAb4if c-Abefn^cuL 43 lÍloloC -<suf fé-ALc búf nx)é T^empAm. íonii^C^ *x t)eine-AbAif Le nbúf LÁm^Mb féin Cun iax) x)'.At)fAt). <s;uf .AifcifeóC-AX) fib tAf t)-AbiLóin.

t)i c<befn4CuL ii«i fMt>nAife a-^ if n-xMtfeACiib f^ 44 bp4f-AC, f6 m^f .A Ce^p 'Oia t)óib nuAif .a • LibAif fé le ttlAoif, 50 nx)éAnfAt) fé é x)o féif -au mACfAriaA a Conn-Aic fé. -A^uf x)o tó^ Af n-^itfeAC-A, ^^uf léfuf 45

[40] [41] [42] [43] [44] [45] [ 308 ]é A^uf Cu^ATiAf teó é ifceAó fA ci'tv a t>í a^ tiA seince, -A^Uf "ÓÍDltt "OlA lAT) fAtl Ó -AjgAlt) ÁK tl-AltfeAÓ, 50 X^CÍ 46 táéte *OÁit>i*o, A^uf fuAit fé fiti fAt)Af 1 i^tAif T)é. A^uf 'o'iAff fé 50 tJfA^A-ó fé c-AbeftiAcut "00 47 "OiA lácóil). Xó if é SAtomón á óuí^ ft»<Af ci$ ■06. 48 AC ní n-i n-oeAnciif tÁrfi a óótfinui^eAnn An "oúiteAtfi, 49 tn-A| A-oeit^ An fÁfóif ^lf é ne-Atfi tno óAtAoít^ t^íoS'óA, A^uf An CAtAtfi CACA tno óof. Ca-o é ^n ci$ á "óé-dnf Ait) fiO •ootn, -A^oeitA ^n Ui^e^t^nA, nú cÁ ttfuit Áic mo 50 f uAitfinif ? TIÁC ixvo mo tÁtfi-A féin -a •óein i-At) 50 téiti ? 51 A tuóc nA muiné^t t^cuACAó Aguf n^ 5-ctA0it)te <3>5Uf rA gctuxif 5An cimpAttgeAttt^A-o, cÁtAoí coic- óiAncA -A^ cut 1 n-x$Ait) An Spiot^Ait) tl-Aoirh : íYai[K a Dí 52 bút^ n-At^eACA, fin m^tt AcAtAoí-fe. Cia'cu •oe fti4 fÁi"óit) n^ti "óein Oúti n-AiCtieAóA jéAtxteAntfiAinc Ait^ ? xXguf óuiteA*oAt Cun t)Áif nA •oAoine a tAt^SAit^ "oóit) ceAóc An ÍTíot^-XXoin feo a •óeineAt)Ait-fe féin Anoif •oo 53 ót^At -Aguf -00 óut Cun b^if. Vo $tAC-At)Aiti -An •oti'S ó íTtMtÁtAtfi nA n-AingeAt -Aguf níot^ ooimeA-OAtiAitt An dlígh.


54 HuAit^ Aitti^-OAtt -An óAinnc fin •oo Se^t^t^ fí An ct^oi'óe 55 ACU^A^Uf t^io-OAtA A5 •OÍOfSÁn A t)f1AC-At óui^e. xC bí fé tán -oe'n Spiot^-Ait) riAom -Aguf -o'féAó fé fuAf inf nA f LAtAif A^uf óonnÁic fé jtóitxe "Oé ^guf Íof-A *n--A f eAfAm x3kt •óeAftÁitn "Oé, A^uf T)uttAitc fé : IpéAó Cím n-A f tAt-Aif -At^ ofjAitc Aguf TTIac -An tíuine 'n--A feAf-Am 56 -Ati •oeAftÁitfi X)é. Anf-An "oo ouitte-A-OAt^ tiú Ái(yx> -AfCA AJUf •OO ÓU1teA^OAt A t-átflA -Atl -A gCtU-Af-Altt -A^Uf "OO 57 t^it-A-oAtt 1 n-AonfeAóc óuige, xV^uf "oo óomÁineAt)At Am-AC -Af An 5CAt-A1t é A^Uf ^AO-oAt^ -oo fUA CtOÓAlG Ann, -Asuf óuit^ nA fínnite a mbt^Aic A5 cofAió fitt Ó15

[46] [* 8] [ 309 ]^f A "ocu^cí SauI. AsuV $^t)t)Át^ "oo r^-A cloCAit> 1 58 SciopÁn ^suf é x ^l^o-óxió a "Óm, -Aguf : x tJi^e-dfn-á Tor^, 5LAC Cu$AC m'jin-Am ! -AtDeirexit) r^- >Anr^n -oo 59. tei5 r^ ^ V^^^ -Af ^ glúinit) ii5ur •out^ivirc v^> "oo $ut Aft) : A ti$eArnA n-Á cuif ^n pex^c^ ro 1 teit n^ n-o-Aoine reo ! xJk^ur nuAifv a bí -dn méit) p^ fi^it^ce -Aige 'oo Cuic A óot)UA Ai^ r^ Ci^e-Arn^.

-Ajur t)í S-Aul coilce^n^ó dlin a bÁir-

CAltDI-OIOt VIII.

nA SAmA]icÁrAi^ ■oÁ ti-ionipó<) A-g pit>ib ctin <^n dixeitiitfi a^u]* An coiliceÁnAÓ T)A bAifceA* Aije.

>6nr-An t)o t)eineA"0, inr tiA tAeCib ^ r^ii í'oe AnA-t)iAn i An -An eA^lAir -a óí 1 nlefúr-Alem A^ur t)o rs^ipe^t) n^ t)Aoine 50 léif cfé óríoó-Ait) 1út)AéA ^jur SAinAjMA, -aC A*n4in nA n-xrpoit. -As^f ^"5 t)Aoine t)iAt:)A -Ai^e 2 t)o SciopÁn xi^ur óAoineAt)/r ^ 50 móf. /Aó t)í léif- 3 rsr^or -a^ SauI '-á -óéAnxMii ^r -An e^sUMr. é -a^ t)ul irceAó inr n^ ci$tit) ^^ur r^í^ -^S^r ^^^ ^^5^ '^ t-A||<AC Amxió -A^ur é '$Á 5Cur 1 mt)rAi$t)ineAr.


x^ó -Aii muinncir a rS'AipeA'ó t)o ^luAireAt)^^^ t^ómp^i 4 ^5 C|Aot)r5Aoile bféitfe "Oé. /Ajur CuAit:) pilib r'or 5 50 cAtAif SAmAjAiA -A^ur t)í r^ ^5 cttAobrs^o^^^ Cfíorc t)óit) pn. X5k5ur tu5 nA t)Aoine AijAe t)o óAinnc pilib 6 Ajur t)'éirceAt)At^ leir "oo toit A óéile, m^r ConiiACAt)-Att nA mít^búilcí -A t)í -Aije 'á 'óéAnATfi. TTlAtv t)í -a lÁn acu 7 'nA t^Ait) rpioT^^i'oí ct^u-Ailli^te loncA -Ajur 50 n-im- tí$t)ír -ArcA ^5 éi^eAni 50 ti-^ttt). -Agur a Uán a t)í & míllce A^ur A t)í bACAó t)o lei^ire-At) lAt).

"o'^i bti$ r'" ^' ÁtAr mót^ r^ c-AtAit^ p"- -^*^ ^' f^^t^ ^ ittMte t)'it^ t)' Ainim Símón -A^ur t)í r^ '"'-a t^t^Aoi r^ tAt-Aitv t^oime fin x^5ur é A15 meAlUAt) mumncitve ÓAmAtn-A, ' '%Á iÁX) 5utv ■óuine mó^v é)x;^r é, A^ur tu^At) va t)Aoine 10 x;o léitv, beA^ A^ur mótv, cLuAr "Oó. ^H^V T)eitMt)ír • CóriiAóc "Oé é r^o, An óótfiAÓc a^v <a t^cu^c^t^ mót^- [47] [ 310 ]11 óórfiAóc. Asur ■o'éirci'oír leir, niA| bio-DAt^ tneAUcA 12 te n-Á CuiT) •oiAAoi-óe-AócA Aige ak re-á-ó AbpAt). Aó nuAitA A Cttei'oeA'OAtt piiib Agur é a^ ct^AobrSAoile 1 'oc-Aob t^í$e-áóCA 'Oé, "oo b-AirceA-ó iat), i-oitt frej^t^^ib 13 ^5"r ni"Á, 1 íi-AiTiitn for-A Cttíorc. AnrAn "oo ótAei-o Símón ipéin A^uy «00 bAirceAt) é, Agur "o'i^-dn ]^é 1 broó-Ait^ pilib. xXsur nuAit^ A óíot) r^ nA míttbúilcí •o'^ n-oé-AnAtn, Agur n-A cóniAócA CAtt nA beAtxcAib, bío-ó lon^n-A -Ajur -AltcAóc Aijt.

14 >AntMn -o'AitxiS ua n-Arpoit a bí 1 n-let^úrAtem j;o ttAib SAmAtU CAtA éír bíéitit 'Oé -oo stACAt) A^iir 15 Cuitie-A-oAt^ peA-D-At^ Agur eóiTi -A5 ctUAtt ot^tA. Agur nuxMt^ A tÁnÁX>A[ •óeineA'OAt sui-óe -At a ron, 50 n^txic- 16 r-Ai-oir An Spiot^AiT) HAotfi. Oitt ní t^Aib CASAite ^156 rór 1 n-Aoinne acu ; ni t^Ab^oAtt aC bAircite 1 n-Ainim 17 -An Ui^e^t^nA íorA. Anr^n -oo CuitteA-o^t^ a tÁtfiA ot^C^ -A^ur "oo 5t-AC.AX)Ati -An SpioítAi-o ridom.*

i8 íluAitt -A ConuAic Símón, ^tn, ^n SpiotxAit) t)'Á tÁb- Aittc Cí^é "óut ré tÁitfi n^ n-Arpot -óo CAttttAig r^ ^Mttse^x) 19 -oóib, Ajur -oubAittc ré : cu^Ait) -oótfirA An CótfiACc r^n, 1 "octteo, ^n c-é 50 scuittre^x) mo tám Ait^so ngtAc- r^it) ré-An SpiottAit) riAotfi. "OubAittc pe^t^Att teir, Ám : ao ít)e Ái( t)o Cuit) Ait^Sit) Agur ot^c r^in, óiit t)o tficArAir ai 5"r réi'Din cAbAtttx^r "Oé t)'rÁ$Ait .At -Aittse^t). ni't pÁittc nÁ bAinc Ag-Acr-A teir ^n ngnó ro, m^t^ ní x)'eAó 2 2 t)o Ctoi"óe 1 txicAit "Oé. "Oéin xMttí$e, X)'á brts r^n, r-A n-otc ro ACÁ t)éAncA a^ac, A^uy iAtt Áy *Ói-a, r^AC- -Ainc -An mAitrí "óuic ^n rmuínedtn ro á tÁini^ ax> Cfiofóe. 23 Óit Cim 50 bruitit 1 n-oombt^r r^tt^btin Agur r^ 24 CuibteAC .An uitc. <A5ur t)'rt^eA5Ait Símón .Agur T)ubAitc : Cuitit)-re bút nguitie Cun An Ci$eAt A At

[* 9] [ 311 ]tno fon lonuf rÁ ciocpA-ó ot^m aotí rií"ó -oe ftiA neitiD f in -ACÁ fÁi-óce A5A1O.

^Ajuf tÁn-A-OA|-fAn t-At^ n-Aif 50 1e|úfxJklenv za. 25 éif DfiAtAf An Ci$eAfnA -oo 'óeAfDAt) Aguf "oo UAt)Aitc, A^uf "óeinex^-DAf c|Aot)f5Aoite Cjté n-A tán "oe ófíoó-AiD riA SAlTlAflCÁnAÓ.

AnfAn x)o lAóAif AinjeAl au Ci$ex3ifnA le pilib A^uf 26 -ouOAifc fé : 6ifi$ -A^uf im^i$ ó -óeAf Cun n^ n-Áice 'nA t)fuit -An bót-áf ó lefúfAlem 50 5^r^ » ^T fÁf aó .An Á1C. 'O'eitM^ fé Ajuf •o'imtig fé. x^juf féAC, 27 Gí fe^t^ ó éciópiA, coiticeÁnAó cóttiAócAó te l)Ant^í$in ^ciópi-A, te CAn^D-Ace, fe^t^ ^ Dí of cionn a fAitiotMf 3^0 téit^ AIC1, -A^uf Dí fé c^t^ éif ce-Aóc 50 let^úf-Atem ^"'un 'OiA 'o'-A'ótAAtV; A^uf t)í fé -A^ -out t^t^ n-Aif a^mt ^* é 'n-Á fui"óe 'n-A oAfbAT), ^juf IfÁi^f fÁit) Ai^e *o'á téi$e. -Asuf •ouG-AitAC -An Spiot^Ai-o te pitib : lmti$ ^7 v^nonn Ajuf cuit^ tu féin 1 n--Aice An C-AtMJAit) fin táinig pitib 1 n'-Aice -Aguf •o'-AitM$ fé é á^ téi^e Ifi^iAf 3<^ f^Sit), A^uf -ouGAit^c fé : An "001$ te-Ac a' ocui^eAnn cú -An ní-ó ÁZÁ ^5-AC "o'á téi$e ? "OuDAit^c feife^n : 3' ■A'S^T conuf if féi-Dit^ "oom é tuif^inc mut^A -ocAif- DeÁn-Ait) "ouine éijin 'oom é ? A^uf -o'i^t^t^ fé ^t^ pitib T)ut fu^f Aj;uf fui-óe 1 n'Aice. xX^uf fi"oé An ^iic "oe'n 3* f5t^ipciúit Á Gí Aije x)Á téi$e : ^ "Oo feóUt) Cun a rhAt^DtA é m-At^ A feótf í c-Aot^A ; A^uf , At^ nóf ^n uAin -A OeAt) 5An 5ut 1 UÁt-Ait^ a t)eAtM)ótA, níot^ ofSAit fé Á t)éAt. 1 n-úTntui$eACc "oo có^At) uAit) ^ Dt^eit- 33 eAniAncAf. Cé neóff Ait) a $eine.AUAC ? Oit> cójf a^x a GeAt-A T)e'n X)C.AtAm. ^suf x^'ft^e-A^Ait^ ^n coitt- 34 cein^C -A^uf "ouÓAit^c fé tepitiD: AtCuin^im ot^c cm Á^ 50 tAÓtUMin 4^n fÁit) -An CAinnc fin ? -An' -Ait^ féin nú An . t)uine eite ? Anf^n "o'ofS-Ait pitib a béAt ^^uf 35 tufnui$ fé teif An t^t^ipciúit fin -A^uf x>o CtiAot)f5Aoit fé íofA t)ó. X^suf, -A5 cut^ n-A ftí$e t)íot) -0010 t^n- 3^ A-o-Ati m^ti Á t^-Ait) uifje, i3k5uf "ouóxMtxc -An coittcei^nAC :. "PéAC ^n c-uif5;e, cáX) 'cá Am Cofg aiíx 50 mb-AifTfi me ? ^C x)ut)4it^c pitit) : m4 CfemeAnn cú ó-o' Ct^oit)e 50 37 JviomUín ni mifX)e é. A^uf -o'ft^e-ASAit^ feife^n Aguf

[48] [ 312 ]38 -oul)xM|c: Ct^efomi guf t)'é XVíac X)é Tof-á Cttíor^.* A^uf •o'ótT)U1$ fé -Atl C-Afb-At) T)0 fcop -AgUf CÚIflnigeAT)^!^ 39 ^fVAoTi f^ n-uifje, pitib A^uf -áti coittceÁn-áó, A^uy X)o ft-Aifc fé é, Aguf nu-Aifv a tÁrÁ^Ay ^niof Af An uif s;e T)'f uA"OAi$ Spiof A1T) ^n Ui$eAfn-A pitib x^guf ní feACAit> An coittceÁn-Aó á tuitte é. Aó T)'imti$ fé a bót^f f éin 40 -A^uf ÍtAf Aif. /Asuf T)o f uAttA-ó pitib 1 n-^fócof A^uf ^tuAif fé cfíT) ^n T>cíf -A5 cfAobfgAoite ^n cSoifv;éit inf n^ c-At-At^Aó-Aib 50 téif óun 50 T)CÁini5 fe j;o C^éfAféA

CxMtDmiOt IX.

lowpÁit póit éuti ATi éi^ei-oitfi, A5«f a •6ío§|Af. étiéAfT)'Á teijeAf Ag peA-OA^, -) CAibiCA "OÁ có^aiiic Aige ón nibÁ]

1 A^uf tÁini5 ^ SAut, Aguf é A5 fíot^-féiT)e bA^^t^tA bÁif 1 n-Aj-Ait) T)eif5iobut -An d$eAt A, -A5 ct^iAtt ^t^ 2 pt^iúnf-A nA fxigAt^c, A^uf X)'ia^^ fé -Aitt teict^e^óA t-AbAitc T)ó 50 t)-AmAt'cuf, tun nA fin-Agós, 1 T^ct^eó T)Á bf A$A"ó fé Aon T)Aoine, fit^ 'nÁ mn^, T)e 'n cftí$ fin, 50 TiCAbAt^fAt) fé teif 1AT) s^bt-A 50 let^úf-Atem.

3 * xNsuf -A5 cut^ n^ ftí$e -óé -óó xto tÁ^lA 50 T^ciini^ fé 1 5Cóm5At T)o 'Ó^mAfcuf, -Aguf 50 b-ob-Ann x>o tAf 4 fotuf ó neAm 'n-A tímput. A^uf tuic fé cun c-Aitiri) -Aj^uf T)'AitM$ fé .An ^ut $Á Át> teif : A ÓAut, -a 5auI, 3 c-AT) tuige 50 bfuitit^ -Am gé-At^teAnrii-Ainc ? A^uf T)ub-Aitc feife^n : Ci-a h-é tu, a tije-At^nA ? -Asuf eife^n : TTIife íofA 'nA bfuitit^fe Avn $éAt^teAnriiAinc, if ctvuAn> 6 ot^c beit a' fpeAóuíot 1 n-A^Ait) ^n pt^iocAit^e. xNsnf T)ubAitc feife-An x^^uf é -A5 ct^it te b-uAtbÁf : A tis;-

[49] [50] [* 10] [ 313 ]eÁ^wA, CAXt if coil leAC ^ -óé^TiirAinn ? A^uf ■oub^ifc 7 ^n Ui$e-át A leif : 61^1$ -A^uf imti$ ifce^ó f a ó^t^if Ajuf neóff^f f-A n-Áic fin 'ouic cat) có. aj^c te DéAnAtfi. x^^uf nA fit^ á bí le n-A óoif biotJ^t^ 'n-A feAfxMTi -A^uf uAtOÁf oi^tA, -Ajuf lAD -A5 éifceACc teif ^n n^ut -Ajuf nÁ feACA-o«if xioinne. xXsuf ■o'éifit; 8 SauI "oe'n CAtArh A^uf "o'ofS-Ail fé a fúile aC ní f c-ac-aitj fé Aon ní-ó. Aj^uf "oo lAu^A'o.Af ^f lÁini a^ *^5Uf xx) feoLA"OAf ifce^ó 1 n'OximAfcuf é. xN^uf t)í fé x^nf^n 9 Cj^í LÁ 54íin iAt)Afc, A^uf níot^ (^^it fé Dia 'n-Á "oéoC.

Okguf Dí 1 n^O^Mnxvfcuf -ouine "oe "óeifSiobulAii:) An 10 Cije^fnA -asuf x^TiAní-Af aD Ainiin "oó, ^ ^^uf "oul^Aifc

 • CiJeAfnA leif, 1 n--AifLin5 : aN AnAniAif ! A^uf

"ouóxMfC feife^n : Uiitn x fo, A ti^exifnA ! ^O^^uf n "out^-AitAC ^n Ui^e-At^n-A leif : Gi|i$ -A^uf iinti$ 50 "ocí ^n cffÁiT) A^ A "ocujc^if -An "Oít^e^C, -A^uf loit^S, 1 "oci^ lúDÁif, f e^t^ ó tJAt^fuf ^ut^ b'^inim "oó S-auI ; m^t^, f éAC, zÁ f é / 5uit)e X)é. (x^suf Conn-Aic f é -An f e-At^ "o'At^ 1 2 t)'Ainim -An^ní-Af ^^uf é .A5 ccaCc ifce^t A5 ctM-All Ait^ Ajuf ^5 cut^ A LÁime -Ait^ Cun t^-ó-Ait^c a t-Ab-Ait^c ■oó.) -AC 13 "o'ft^e-A^Aitt >Anx íAf : A ti$e4kt^nA, "o'AitM^e^f 1 X)c-aoC) Án fit^ fin, ó n--A lÁn, méi"o riA n-olc azá "oé^jinc^ -Aije "oo "o'nAoim 1 n-let^úf^lem : ^A^uf zÁ ú|^"Ox^tÁf ^nfo 14 Aije ó uAóc^t^nAiD n-A ^.^54^1^^ Cun n-A n-o-Auine a t^LAo-oAnn -At^ c'^inimfe "oo jx^Oxiil. DuOAittc ^n 15 Ci^e^t^nA leif : lmti$ ot^c, óit^ if *ift-Aó co$t-A -An fe^ti f-An A5-AmfA Cun m'Ainime Bt^eit 1 UÁt^itA ^eince -A^uf |M'$te Ajuf cUAinne It^éil. Dl^^t^ CAift)eÁnfA"Of-A "óó 16 CA"© iAX> MA néite mót^-A azá le fuUin^ -Ai^e ^t^ fon m'Aimme. -A^uf "o'imti^ An^níAf -A^uf óuAit) fé 17 ifce^C fA ci$ -AT^uf Cuit^ fé A LÁrn a^ -A^uf "oub^Mt^r f6 : A ÓAul, A bt^it-Ait^, ^n riJe^fnA tof-A a t-AifbeÁin é f éin "ouic ^t^ -An flí$ -A^uf cu ax^ ceAtc, "oo Cuit^ fé mife Cu$«xc lonuf 50 Dfeicf^ ^"S^V 50 líonfi "oe'n Spiot^-Aix) llAom tu. A^uf Lájtt^eAC x)o tuic m^t^ 18 t)eAt> 5Áinní x>'á fúiLit) A-^uy fUAit^ fé a ^AX)Afc ^^uf "o'eit^il^ fé A^uf X)o bAifce^t) é. A^uf CAit fé Dia 19 Ajuf t4ini5 neAfc X)ó. -A^uf X)'f ^n fé f Ainc Uiet^ncA 1 bfoCAit^ n^ nx)eif^iobul -a bi 1 nTD^mAfcuf.


[51] [ 314 ]2 A^uf tiitfeAC;, itif T1A pTiA5ó5Ait), t>í fé a^ feAn- 2 1 móin 1 t)CAot) lófA, 5ut b' é ITIac "Oé é. XX5«f t)i uAttíAf Af A f Ait) ^5 éifceAóc teif , -Aguf •oeitii'oíf : TÁó é f eo An f e-áf a t)í A5 x)éAnAtfi í"oe 1 n-lefúfAtem Af i muinncif á ■^Iáo'óaX) a^ An Ainim fin, -Aguf nÁó é 5nó A tu5 Anfo é nA óun lAt) •00 t)t^eit teif gAOtA ^5 22 ciii-Att -Af UAóCAt^i^nAit) nA f-A^Afc ? Aó t)í SAut A5 neAfcú 50 móft Aguf é A5 cuf n^ n-lu-OAo Af meAf- Aí-óe, A |Ait) 1 nT)AmAfcuf "oíot), coifg é Geit $Á t)eitfi- niú 5Uf t)' é fin Ar Cfíofc.

23 '^^SUf nu-Aif -A t)í A tán tAet^ncA CAitce "óein nA lu-OAis -A be^fcú, "oo toit A óéite, 50 mAfvoooAi-oif é. 24 AÓ -00 f U-Alf S-AUt eÓtUf -Af 1AX) A t>eit -Af A ti. ^ A^uf t)í tuóc'cimeÁT)c-A acu a|v x)'á jeACAít) *oo tó ^juf "o'oi'óóe, 25 tun 50 niAfbótAi'oíf é. Aó "oo tó^ n^ •oeif^iobuit é fA n-oit)óe A^uf CuifCA'OAf fíof "oe "ófuim -An frAttA 26 é 1 ^cifeÁn. Ajuf tÁini^ fé 50 lefúfAtem x^^uf iiieAf fé -out teif n<A -oeifsiobuit, a6 t)í cA^tA acu 50 léif foimif A^uf ní Cfei'Ofi'oíf guf 'óeif^iobut é. 27 Aó 'oo tó5 t)-At AbAf é A^uf 'oo fuj fé ^5 cfiAtt Af nA H-Afpoit é A^uf 'o'innif fé t)óit) conuf mA^x a ConnAic fé -An Ui^eAtinA Af An fU$ Ajuf ^uf LAt)Aitt fé teif, A^uf conuf m^f a "óein fé ot)Aitt óAtmA 1 n--Ainim 28 íofA, 1 n'O-AmAfcuf. A^uf t)í fé 'n--A bfoóAit^, -a^ 5At)Áit AmAó -A^uf A^ 5At)Áit ifceAó 1 n-let^úfAtem A^uf ob-Ait CAtmA Aige 'á t)éAnAm 1 n-Ainim An Ui$- 29 eAt^nA. "Oo tADt^Aii yé m^tt An.gcéA'onA teif nA ^ein- ció A^uf bio^o fé A5 -oíofpóitveACc teif ua Sí^^-^'^S^^S ' 30 -A^uf bicoAt^ fAn Á 'o'iAtAt^Ait) é tut^ tun bÁif. puAit^ rA t)titte An ní*ó fin AmAt Aguf "oo t^u^A^OAtt 50 C^efAttéA é -Agur CuitiCA'OAtv Af fAn 50 UAt^fuf é.


31 -íXsuf t)í fíotóÁin A5 An eA^tAif At^ pui-o lú-OAéA 50 télt^ -A^Uf At fU1*0 jAltltí A5Uf ÓAmAtlÍA, A^Uf t)í fí A5 'out Ati A$Ai"ó A5 5tuAifeAtc 1 n-cA^tA An Ui$eAt A, 32 A5Uf í 'OÁ UonA'ó te fótÁf An Spiot^Ai*© TlAoim. A^uf ■00 t-ÁtltA, nUAlt A t)í peA-OAt^ A5 CAt)AltC A CUAt^t) t"^ címpAt ottA, 50 'ociini5 fé óun nA nAom a t>t 'n-A

[52] [ 315 ].scoriinuíge i Li-o-04i. ^S^V V^^^t^ V^ r*^ ti-Áic fin •ouine 3 3 •í)'á. b'Ainini 6néAf, á bí s;* lút ^ 56-^5 -a^u^ -a bi A| ^ lcJibAit) A] peAt) oóc nibLMti. -A^uf "OubAifc peA-oA|A 34 leir : A énéif, cÁ -An Uiv^e^i^nA íof ^ CtAíofc A5 CAb^ii^c fUince X)uir. 611^15 -^suf cOpui$ -oo leAbAi-ó ! Asuf •n'ei]i$ fé l4.irt^e«ó. aN?;ui' óonn^Mc nunnnni^ t i-ox)^ 50 35 i6] 6 ^guf nuiinncii Ó^vt^óiM, «x^uf •o'iomvHii3x)-A| óun .111 Ci^e-dfnjk.

Ajuf bí 1 n-loppé bxin-oeif^iobul -A^uf U^ibícA Ab 3Ó .Mnim "oi, nú, ^if riiímú, Dofc^i^ -Asuf bí á Uán "oe^x^- ^níom^ftxi -A^uf A lin -oé^fco^ ^mci fin 'á "óé.AnArii. xX^uf 37 x)o tÁfl<^ inf n.A l^ecib fin ^uf buAileA-ó bfeóice í .^5Uf 50 bfu^if fí bÁy. Xuf -oo ni^-OAf i -A^uf óuif- eA'OAti f.A cfeónif Jk luvcrAfAC i. ^C, ó bí Vi'O'Oaí córii- 38 j;.Nf^.c "oo loppé j.>u]^ j;ut -Aifi^ n^ "oeifsiobuil p«>jL"o-Af A beit Y^ n-^ic fin, cui|e^X)ji] beifc fe^f

 • ui^e '$Á ]Át) leif : n. -néin fi$ne*if ^An ce«Cc -A5

cfiALL ofAÍiMn. xNsui' X)'eifi$ pe^x)<t ^^uf t<ini5 fé 39 lcú -Asuf nuxMf «i tÁini^ fé Aun t)o t^u^xjiX^Af fu.Af 6 50 X)cí <

feómfA móf, ^S^f bi im bAincfe.áóxx 'n-A 

fC^fArii 'n-A timpAL «v^uf uax> a^ y^ie X)eóf -ASUf i-ax) 4J5 rjiifbeÁinc n^ }5cóc.>.i «x^uf ik mb*Lt é.AX)Ai5 X)ó < X)eineAt) "Ootvc.Af x)óib. Annf-An -oo cuij; peAX)A| n^ 40 •o<oine 50 Léit ^m-Aó .Af ^n feómfA ^^up x)o Lei^ fé é féin Ay A ^Lúinib -Ajuf -Oein fé úfiiuij^te, »uf X)'iom- V)ui5 fé Ciin *Mi í uitp «i^uf •oubxMfc fé : ^ CAibíc*^. eifi^ ! A^suf X)'of};AiL fifi -d fúiLc «A^uf oonn^MC fi pe«X)<if .A^uf X)'ei|i5 fi xMiiAf. xNx;uf tu^ fé a LÁm 4' X)i Ax^uy óuif fé 'u-Á fCAf^m í. ANv;uf X)o $Uaoi"ó fé ifce^jió n^ n.Aoiiri «x^uf n^ bAinc|e»c*. *.uf tu^ fó fUAp x)óib í 'n-A beAtxxit). 'xXnf^n t)o t-innfeAt) é Af 42 fuAix) loppé 50 Léip Aguf x)o ófeiT) á tán x)Aoine f.^ Ui^eAfnA. Á^S^r t)0 tuic -Am^C 5ut f^n fé mófin 43 L*et«sncA 1 n-loppé, 1 X)ci$ fif ^i b' Ainim T)ó Símón, re^f Le^Lt^if X)o LcAfú.

[ 316 ]CAibmiol X.

Cojxnéliuf -©'A §Iaca-ó ifce^é f a n-e. ^tIm}'. Ai]«tin5 peA-OAif.

1 Aó t)í 1 ^CAefAféxi fe^f ti-Af .'innn T)ó Cot^néUur, CAoifeAó céAX) ^t^ An fnt>tii"óiti ^Mitni aja a ■ocu^cAfv 2 An GA-oAil-eAo, peAtA •oia'óa n-A f^iD e^^lA "Oé Aifv péin Aguf -Af A teAgtAó, "00 cugAX) mónÁn 'oéAfACA uAit) "00 fnA 'o-doine, -A^uf a tn'ot) A5 ^ui-óe T)é coicciaiica.

3 "Oo ConnxMc ^n ^eA f^n. 1 n-xMflin^, 50 foiLéifv, cuAiftim An nAotn-A-ó c|Át fA tÁ, Ain^e-At ó "Óia ^5. ceAcc óui^e ifce^ó, A^uf "outjAittc An c-Ain^eAt teif : 4 A Cofnétiuf ! Ajuf t)ubAitc feifCAn, ^guf é ^5 ■péAóAinc AijA A^uf CA^tA móf Aif : Cat) é fin, a tTi^- CAfnA ? A^uf "ouDAifxc fé t^if : Uato c^ufnui^te -A^uf -00 -óéit^c itnijte fUAf, 1 ^cuínine, 1 lÁtA^ "Oé. 5 A^uf Anoif cuitA fit^ 50 1oppé -A^uf stAoit) 6u$ac 6 Sítnón, Af A x)CU5CAtt ipeATtA^. Uá fé At^ tóií^m 1 •OC15 Óímóin, fe-át teAfuigce tcACAit^, n-A bfuit a ti$ -At^ bttuAó rA f Att<M5e ; tieóff Ait) fé fin •ouic cax> 'cá 7 te 'oé-án-Arn a-^az. Aguf nuxMfv a ■ó'imti$ An c--Ain5eAt, A bí A5 cAinnc teif, "oo gtAofó fé óui^e beit^c x>'á teA$- Uaó féin A^uf fe^t^ -AitAtn r-A t^Aib cA^tA An UigeAtvnA 8 Ait^, •OAoine A Dí útfiAt •oó. -A^uf •o'innif fé "óóiD 5AÓ ní-ó Aguf óuitA fé 50 loppé ia-o.

9 AmÁitAeAó A r)í 6ú$Ainn, A^uf lA-ofAn A5 cut^ nA ftí$e "óíot) A^uf A5 ceAóc óun. nA cAtA^AC, cuAitMtn An férhA-C) ct^At, CuAfó peA-oAt^ fuAf 1 n-uAóCAt An 10 ci$e óun út ui$te 'óéAnAtfi. AnfAn.tÁims octtAf Ait^ A^uf Da triiAn teif Dia "oo óAiteAtn. Asuf An frAit) a Dío'OAt^ A5 otttnú An Dí-ó 'oó tÁini5 cÁtnnéAt Aifv. 11 ContlAIC fé nA ftAtAlf At^ Of^AltC A^Uf Át^tAó, mAt A DéA-ó t)Aittín AnA-tnót A^uf í •o'á teijinc AnuAf, te n-A 12 óeitte ciJinníD, Af nA ftAtAif óun An CAititti. ^A^uf Dí uitti An «ite fA$Af Aintnigte óeitt^e ^cof, A^uf 13 plAfCAÍ, A^Uf éAntAlte An Aélt^. XVJ5Uf -oo lAbAlt^ 14 ^ut teif : eitM$, A peAt)Ait, A^uf mAitD A^uf it ! A6 x)uDAitc peAt)At: tlÁt^ tei^it) "Oia 50 nt)éAnfAinn t^n, a t:i$eAt A, óit^ níott iteAf t^iAtfi Dia coicóiAn nÁ l)iA 15 neArfi-$tAn. 'Aguf x>o tADAit^ An ^ut Ait^íf teif : An [ 317 ]nit) Á $LAti "OiA nÁ CAGAiiAfe coicóMn -Ai^t ! "Oo ■oeineAt) i6 f^n ct^í ri-«Aife ^r A óéile ^^uf ^nf-An "oo zó-^aX) -An C-ifCAó tA|t n-Aif ifceAó inf nA fUAtAif.

^5uf -án f*M"D -A t)í peAX)A-, '-^Á ftfeitniú i n' Aijne cáx> 17 4 ^n fA$Af -An ^t)A|c f^n a óonnAic fé,féAt, t)í nA fif a <^uif Coi^néliuf UAit) 'n-A feAf^irii ^5 An n-oofvuf, '$4 í'iAf- fAi$e ci fAit) ti$ Óimóin. xNjuf "oo ^lAo-oA-OAf Af,uy r8 Tj'fiiiffAi$"OAf An fiMt) Sítnón -Af a 'ocujCAf pejk-OAf, «i|t tóifDín fA C15. t)í peAtJAf, ÁriitAC, ^5 cuíriineArii 19 Ai( An Aiflins A^uf -ouóAifc An SpiojVAiT) leif : "péAC, cÁ ciMúf feAf aT)' lof^. Gifi^, •oÁ t)fí$ fin, Ajuf 20 imti$ fíof A^uf 5luAif teó, óif if mife óui| óú$ac iAT>. 'O'imti^ peA"DA| fíof óun nA t)feAf A^uf •duO- 21 Aifc fé : péAó, if mife ac-A uaiG : Cat) tuise 50 "ocÁn- At)Aif ? -A^uf •DuDfAT)Af-fAn : Cofnétiuf, An CAoifeAó 22 CéAX), fCAf AZÁ fÍ0|A0nCA ÚrtlAt T)0 "ÚlA A^Uf ^O t)fUlL .TjeAf móf A5 nA 1úT)aí$ 50 téif Aif, fuAif fé ffeA5|A ó Ain^eAt rAorttÁ '$Á fÁ-ó teif fiof a óuf ofCfA tun A tí$e A^uf éifceACc te CAinnc uaic. "Oo fu^ fé ifceAó 23 4AT) AnfAn 1 5Cóit iiA n-oit)Ce. xX^uf T)'ei|M$ fé AmiitteAó A t)í tú$Ainn A^uf $tuAif fé 1 n-AonfeAtc teó, Ajtif CuAit» tiAinc T)e fnA l)|ÁittMt) ó loppé te n-A Coif.

CuAit) f^ ifceAC 1 jCAefAttéA An tÁ 'n-A t)iAit) fAn, 24 Ajuf Oí Cot^nétiuf A^ feiteArii teó A^uf a $AotCA A^uf A C2LitiT)e ctMiinni$te Aije xNsuf t)o t4ttA nuAit^ a 25 t^ini5 fé ifceAC 50 T)c4ini5 Cot^nétiuf 'n-A Coinnit) ^5"r 5"r ftéACc t^ A5Á CofAit) $A onótú. xXC T)o 26 tó5 peAT)At fuAf é A^uf T)ut)Aitc fé : 6itiS ! "Ouine ifeAt) mife féin, teif. Ajuf tÁinij f^ ifceAC fA ci$ 27 A^uf é A5 CAinnc teif, Ajuf fUAit^ fé An riiótCuiT) TDAoine ctuinni$te ifci$,

-s^^uf T)ut)Aitc fé teó : 1f eót T)Aoít)fe conuf niAt 28 ^r ut$t^Áin T)'feA| 1úT)aC bAinc n^i coriituAT)At a t>éAnArii te cine lAfACcA, aC t)o CAifDe^iin TDia t)óriifA j;An coicCiAn nÁ neArii$tAn a tAt)Aitc At Aon T)uine. T»Á t)tí$ fin, Cótfi tuAt A^uf A cuiteAt) fiof ottm 29 ^^^"^5 5^" fCAT). piAftiAi^im, uime pn, cat) Cuije ^ut CuiteADAit fiof otm ?

^5uf T^ubAitir Cot étiuf : Ceitte U^ ó fin, 50 T)ci 30 [ 318 ]An iMi^t feo, t)íof Ani ti^ utn -ah nAoifiAX) cfvÁt Aguf tne ^5 5uit)e, -Aguf péAó, "00 feAfAuíi peA^A a| in'AgAit) 31 -AtriAó -A^uf éA-oAó s^^L *^it^ A^uf -oub-Aifvc f é : A Cot^- nél,iu]% rÁ éifcite le T)' jui^oe ^guf cÁ cumine a| t)o 32 •óéi|c 1 tÁCAijA "Oé. Cuif Viof 50 loppé, "oÁ t>tU5 fin, A|A Óítnón Af A •ocu^cAit peAX)A|: cÁ fé ^tt lóifoin 1 •OC15 Óítnóin, An ]:eA| leAfuigte leACAifi, 1 n-Aice nA 33 f-AfiAi^e. AnfAn t)o óui|eAf triof oi^riw lÁiC|eAó Ajur if mAic An ceAóc A^^^cfA é. ^cVsui^ cÁnníx) 50 léi| ^nfo Anoif AX) lÁtAif óun éifceAcc le 5AÓ uile u A •ó'ót^'OUlg T)1A •OU1C.

34 AnfxMi •o'orsAil peA-oAt a béAL Ajuf •out>Aitc fé : 1t^ Léit "ootn Le pítMnne nÁ t^éAcAnn Dia x>o ^ peA- 35 fAin feAóAt" peAt^tM, Ac 50 btréAcAnn t'^ "oo'n c-é fin, inf 5AC cine, 'nA tnbíonn a CAgLA Ait A^uf a •oein- 36 eAnn t^íot^AoncAcc* "Oo cuit 'Oia au bt^iAt^t^ cun cLAinne It^t^AéiL, A5 fó^Ait^c fíocc.inA i:é íof^ Ctvíofc, 37 (t^iTié if Ci^eAt^nA At ^ac uiLe ní-o) : 1f eót 'OAoibfe An t^OCAL A LAbtAX) A] fUI-O lÚ-OAéA "^0 lé), 2 ói|^ -OO cufnuig fé ó JaiLiLí CAt éi]' aii OAi]^ce a cf^AobfSAoiL 38 eóin : íofA ó tlAt^Afec : conuf tnAt 'oo 0115 T)ia é teif An Spiot^AiT) riAoni Aguf Le cótnAcc, Aguf gut^ gtnAif fé ^5 -oéAnAiíi CAit^bce A^uf A5 Lei^e^f iia. n-o-AOine a bí fé Annj^tnACC An T)iAbAiL, coif5 "Oia beic 39 teif. A^uf if fíntiice finne a]» ^;ac nix) "oÁt^ ■óein t^^ 1 scfíó nA n1úT)Ac A^uf 1 n-let^ú]MLeni, ^ut^ cuif^eA-o 40 óun bÁif é 'tjá ct^ocAt) a] au j^cfAnn. A^uy t)o tó^ "OiA ó'n inbÁf é An cfeAf LÁAj^uf cu^ fé Le fei]"5inc

[53] [54] [* 11] [ 319 ]é, ní X)o'r pobul 50 léit^, aó 'o'fínnitib a Dí ce^pAite 4' A5 "OiA i^oim fé : "oúinne, a óAit biA -Ajuf -oeoó i Ti'potAi| CAf éif eifi$te "óó óf ns mAift). -Asuf 42 ■o'ópx^uij fé 'óúinn cf AoOrjAoite 'óéAnAtfi X)o fnA ■Dxioine, -A^uf fi-A-ón^ife ■óéAnAtri Aif gu^t b'é féin acá ceAp'-Aite A5 "Om Cun Oeit 'n-A bfeiteAtfi x^a Oeóit) A^uf Af ttiAfóAít). 1 If -Aif feo A ■óeiniT) nA fÁi-óe 50 43 téif fM-ón-Aife, 5uf 1 n'-áimtn-fe^n ázá má^ite-AtnnAóuf peACAí te fÁ^-Ail A5 5aC Aoinne a Cfei-oeAnn ^nn.

An f-AiT) A Gí peA-OAf ^5 i^Át) n^ cAinnce fin "oo túi|- 44 ting An SpiofAiT) n^OTTi Af -A fAit) A^ éifceAóc teif ^n mbtMAt-At^. -A^uf tuóc -án címp-AU$eA|ft4 a tÁim^ 4 5 1 n-AonfeAóc te pe^-o-Af , t)í u.Att)if ofvtA -ó fÁt) ^uf tÁim^ 5fÁfCA Ary Spiof^ix) nAoim Af n^ jeincit). ÍTlAt^ 4^ t^io^OAt^ A5 éifceAóc teó -a^ IaO-aiiac n^ "ocexin^tAÓA -A^uf ^5 mót^At) 'Oé. Anf^n "o'ft^eA^Ait^ pe-A-OAt^ : -An 4 7 féi-oit^ "o'xioinne -An c-uif^e CimeÁT) uAinn f^t^ -a mt)AifCfi nA T)Aoine feo -ac4 c^t^ éif -An Spiot^^iT) nAoítti -A ^Uaca-ó óótfi m^it tinn féin ? -A^uf T)'óttT)ui$ 4* fé i4iT) T)o t)-Aifce 1 n--Aimm -An Ui^e^t^nA tofA Ct^íofc. ^nfAn "o'iAt^t^T^Atx -Ait fxinmAinc 'n-A OfoóAit^ t^iXinc UAetAnCA.

CAltDl-OIOt XI.

PeAT)Ap JÁ ÍAifbeÁitic 50 &ilb Ati ceA]AC Ai^e 'Á ^éAtiAtfi noAip A hí fé A5 gtACA"^) tiA ngeince ifceAÓ f a n-eAjtAif. lompó'ó a tÁn 1 n-Ancio6.

-Ajuf T)'-AitM$ nA n-Afpoit -A^uf n^ bt^Aitt^e * t)i 1 r ti-lúT)AéA ^ut^ $tAC nA jeince, teif, OtMAtAtA "Oé. ^AnfAn 2 nu-Ait^ A tuAiT) peAT)At^ r^-^r 50 let^úf-Atem t)í tuóc An címpAtt^e-At^t^tA -A5 -Ai^neAf teif, A^uf T)eitAiT)íf : 3 C^T) óui^e t)uic T)ut Ame-Af5 T)Aoine 5A11 címpAtt- ^e^t^t^At) oftA -A^uf biA ó^AiteAm *n-A bfoC^MtA ? A^uf ^ tufnui^ peAT)Ati <^5uf T)'innif fé An f^éAl T)óib ctiíTj fíof, m^t^ feo

t)iof 1 5C.AtAiti loppé ^5 T)é^nAm utAnui^te -A^uf 5

[55] [ 320 ]CAmt^ c4tfinéAt ofm Ajuf óontiAc AifUns, A^Caó mAt* r>eA*6 t)Aintfn tfióiA "o'-á tei^inc AntiAf Af n^ ptx^tAif le n-A óeitfe cúinníó, -Aguf tÁinij ^n t)Ai|vtín Am' -áice. 6 Aguf 'o'tréAóAf ifceAó inci '%Á bfeitniú Ajuf óonnj^c Ainittii^te óeitfe gcof An -ootfiAin ^^uf beiti-óig 7 ^S^f piAfCAÍ -Aguf éAntxMte An -Aéif AnfAn •o'-Aifí$- eAf 5ut '$Á t^-ó tiotn : Cifi$, a pex^-oAitt, tn-Aittt) -Ajuf 8 it I /Aguf •oubAt^c : 11Í t)é-Anf A"o, a ti$e-AtWA, óit^ níot^ óuAit) t)i-A coicói-An n^ Dia neAtri-5tx

Atn béAtfA 

9 t^iAtfi fóf. xVjuf •o'ft*eA5AitA Aw 5ut xif n^ f tAtAif -An rAttn^. íi-uAitt: An nít) a jtAn 'Oia, n^ CAbAit^fe 10 coicóiAn -Ait^ ! X)o •oeineAt) ^n tnéi-o fin ct^í ti-uAite Af A téite A^uf Anf An "oo có^At) n^ neite 50 téit^ fuAf 11 inf nA ft^tAif Aitu'f. A^uf te r-A tinn fin fiú^o ^5 <An "aci^ 'n-A t^AO-Af ctuút^ f e^t^ a cuit^cAt) ^5 ctM-Att ot^ni 12 a' CAef^t^éA. Asuf 'out)Aitc An Spiot^-Ai-o ílAotfi tiotn •out teó s^n óeifc ot^tn. xX^uf 6uai"ó An feife-Att X)i(^ÁtA^ fo te tn'óoif, Aguf óuAtn-Aitt ifce^é 1 •ocig ^n 13 fit. xXnfAn •o'innif feife^n •oúinn conuf tn^ti a ConnAic fé, 'n-A ti$ féin, -Ain^eAt 'n-A feAfAtfi, A^uf 50 n-out^Ait^c An c-AinscAt teif : Cuit f laf 50 loppé ^t^ lA Óítnón At^ A 'ocu5c-At peA-oAt^, Aguf tAD-At^f-Ai-o fé leAc CAinnc A fAot^f-Ai-o tu féin -Ajuf •oo te-A$tAó 50 téit^. I- AnfAn nu-Aitt a tufnuigeAf -At^ tAinnc •oo túit^tin^ An Spiot^Ait) riAotfi ot^tA fé m-At^ -A túitttins fé ottAinne 16 1 'ocufxió. xVguf euimni$eAf At focAt ^n Ui^eAt^nA, m^tt A^out^-Aittc fé : ^ "Óein Cóin t)Aifce te ti-uif^e -aó 17 bAifcfAt fit)fe teif An Spiot^A^i'onAom. X)Á t>t^í$ pn, vnÁ tu5 'Oi-A •óóibfin -An ^t^áfCA céA-on-A a tuj fé •óúinne nuAit^ a ottemeAmAit^ f-A Ui^eAt^nA Íof-A Ctu'ofc» ci-A't t)'é mife 50 bfeA-of Ainn cof^ a óut te "Oia ?

18 tluAitv -AitM$T)At^ Ar méi"0 fin 'o'éifce-A'OAtv, -Ajuf tu^A-oAtr stóit^e •oo "Óia A^uf "ouot^A-oAtx : SeA-ó a6 €Á Aittví$e óun nA XyeAtA zAt>AytA a^ "Om "00 fnA gein- cit> féin


19 ^S^V ^^ 'OAoine út) a f^Aipe^-ó mAtt $eAtt Ay An ■octviol^tói-o 1 "ocAot) SciopÁin -oo fiut)tA"OAt tóm fAt>A te poenicé Aguf te Cupt^uf Ajuf te ti-xXncioó.

[56] [ 321 ]gAn An pocAi -00 LábAit^r le n-Aoinne aC le 1úT)aí$ Amáin. >Aó Oí cui-o Acu -A^ui' Cup|MÁnAi$ Ab eAt) iax) A^uf Cut^ ao énéAóA, A^uf nuAi^A A CuA-oA| ifceAc i n--<3kncioó oi-oif ^5 CAinnc leir tia 5r^^5^^$ V^^^ -^5 CAt)Ai|c eóluif Af ^n ■oCi^eAnnA íofA 'óóiD. X^^uf t)i Uirn "Oé teó A^uf 21 •00 n-iompui$eAt) cuiT) itiói^ x)Aoine óun cfeiT)ini a" Ci$eAfnA.

XJkTif-dn -oo tÁini5 cuAiftf^ n^ neit fin Cun a ^cLu-Af 22 •00 luCc n-A h e-A^Ailfe a Gí 1 n-lefúfAlem A^uf óuif- e^OAf t^AfnAbAf 50 n-Ancioó t^ini^ fé Ajuf óonnAic 23 fé -An 5ivÁfCA ó "ÓiA A^uf t)í ÁtAf móf Aijt A^uf tuj fé cóTfiAitMe -00 fnA ■OAoine 50 léif beit feAf-ATfiAó 'n-A ^cfoi-oe A^uf leAnniAinc -oo'n Ci^e-At^nA. Oif feA| 24 fó^AncA t)'e-A-ó é A t)í UÁn "oe'n SpiofUM-o nAom, A^uf •06 ófei-oeAm. Ajuf "oo cugA-O cui*o itiót^ -OAoine <iun An Ci^eAtAnA.

XfAn -oo óuAi-ó tDdt^nx^bx^f 50 C^t^fuf ^5 lot^S 25 SóMl Aguf nuAit^ A f uAit^ t^ é tu5 fé leif 50 ti-xXncioC é. -Aguf CujA-oxit^ t)liAin loml-Án 1 5CótfituAT)At n^ 26 ti-eAjAilfe -Ann, A^uf -óeineAT^xitt pol)Al mót^ T)o teA^ját^, 1 T)cteó ^ut^ 1 n-Anciot a cujAt) a^ T)cúif Ct^íofCAi-óte At^ TiA T)eif^iobuiU

xVguf inf rÁ l^etit) tnn x>o tAini^ f-Ai-oi ó letMJfAlem 27 50 ti-xVncioC. 'Asuf "oeit^i^ T)uine acu f^n x>'á^ 28 t)' Ainim -O^^Abuf -A^uf tu^ fé te cuif^inc, ó'n fpiot^AiT), 50 jUMt) sot^c-A mót^ le ce^Cc ^t^ -An fAo$Al 50 léitx, ^SUf T)o tikini^ fAn fé CUAUT)iuf. /A^uf T)o t)eAtACui$ 29 nA ^eit*5iol)uit, 5AÓ Aoinne t)o t^^ttt a $ufCAit, c/kOAtt^ Á tut^ A^ ctiiAtt At n-A t)tváitte A Dí 'n-A ^cótfinut^e 1 nlúT)AéA -Asuf 'óeine4T)At f-An. Cuit^eAT)At^' An 30 ^AD/dif Cun nA fe^nóittí te t^At^nAbAf A'^uf te SauU

CAlblT)10t XII.

5^éAtiteAnrhAmc bépói-o. peAt>A| ■oÁ foófgAitc aj; Ain^cAt. pionóf Ap tlépót).

le ttnn nA ti-Aimfit^e céADnA t)o Cuiia tlét^óT), ^n t^í, A l^TfiA cun uitc Á -óéAn-Affi ^t^ óuit) xte tnuinncifx n^ t)-eA5-Aitfe Ajuf T)o rhAitit) fé Sé-dmuf, T)t^it4itt GOtn, le cLAfóeAm.

[ 322 ]3 AtifAn, nuAit^ a óotitiaic fé 511^^ t-AiCn ax ^tiíotfi f^n leif nA lú-OAíS CeAp fé peA-oAj^ teif "oo $At)Áit. 1 4 tAetit) ÁW AttÁin 5An ^iofc aX) eA*ó é /.rfitAó. "00 ^aiI) fé é A^uf éuif fé 1 bpfíofún é A^uf óuif fé Ceitt^e ceAtx^AM^ "oe tuCc Aifm '$Á CimeÁT), Cun 50 •ocAOAff a-6 fé 1 tAtAif An pobuit é cAf éif n^ cÁfjA.

5 AnfAn IM peAT)Af fA pfíofún, fé Cime-aT), ac l')í útAnuígte A-^ "out fUAf Cun T)é Ajt a f on, jAn fCAt), ó'n eAgtAif 50 téif.

6 Asuf nuAij^ A t)í tlefoT) Cun é tAb^ifc of cóm^Mtv WA n*o^oine, ti)í fé aw oi'óCe téAXtwA yAW 'n-A tuige i-oit^ t)eitc tuCc xMt^m, -Aguf é ce^n^Aitce te "ó^ ftAbtt^^. A^uf t)í tuCc cimeÁ'ocA tAfmuiC -oe'n "oot^uf ^5 cimeÁt> 7 Aw pt^íoi^úin. Ajuf féAC, "oo feAf-dim Ain^ex^t ó'n •o-UijeAt^nA 1 n-xMce teif, -A^uf -oo tAf fotuf fA Cfeómt^A, A^uf "oo ti)u-áit aw c-Ain^eAt f^ Cti^tÁn é A^uf *óúifi5 fé é, A^uf "oulDAit^c fé : dtug X)'uttCAtA í 8 AjUf "OO tUIC WA ftAt)tAÍ "o'á tÁlflAlt). A^Uf t)U0A1tAC ^n c-Ain^eAt teif : Cuit^ umAC "do Ctuof Ajuf t)o t^ttójA vA^uf t)o "óein. Aguf "oubAitic t"é teif : Cui^a um^c 9 "Do t)f Ac A^uf teAn me. A^uf t)í fé '$-a teAntfiAinc Am^C, At^uf ní t^Ait) 'f^iof Aige ^ut^ t)'fíot gut^ b'Ain^eAt A t)í '5Á -óéx^nAm ; aC if AmtAit) -A CcAp fé gut^ ó'^iftin^ xo A t)í -(M^e T?Á feifsinc. Ajuf CuA-OAt^ t^tt aw ^cé-AX) tuCc fAitte -Ajuf tAt^ An c^t^nA tuCc f^itAe, Aguf tÁn- A'OAt^ Cun ^n $eACA ^ai^aaww, aw -^qaza Cun n^ cAtAf aC, AgUf •o'Qf^Alt -An 5eACAk UAlt) fém T)Ólt>. ÓuA-o^t^ A^m-AC Ak^uf fiúbtuigeA-oAtA -Aon cft^Áit) AtfiÁtn, A^uf AnfA^n t)'imti$ aw c--Ain5eAt 50 li-ol)Ann u-Ait).

11 AnfAn t)o tÁini5 peAX).AtA Cuige féin -A^uf t)ut)AitAC fé : Cá f lof A^Am Anoif 50 fíotv 5ut b'é aw Ui$eAt^nA t)o Cuit^ A xMn^e-At Cu^Am '^m fuAf^Aitc a tÁim tlét^óit) Aguf ó 5aC nít> 'wA t)fuit An pot)ut 1út)AC Av^ 12 fúit teif. xXnfAn, ax' a tfiACcnAtn, tÁini^ fé Cun cige rhi.itAe, mÁt-Ait^ eóin a^ a t)cu5Cí niAtvcuf, -A^uf bí mófÁn t)-Aoine ct^uinni^te ^nn A^^uf lAt) ax^ t^éAnA^m 13 út^nuigte. "buAit fé cótnUA aw t)Ofuif. tÁinig AmAC,. 14 '%Á ftAeA^Aitvc, CAitín 'nAt t)'Ainim t)i tlot)é. Ajuf Tj'Aitm fí 5ut pCAXtAM^, x^guf te méit) An .át-Aif a X) uitAti níot^ ofgAit fí Av t)otvur a^C "oo t^t fí ifceAC ^^uf [ 323 ]X)'innir fí 50 tvAit) peA"OA| ^5 An nDOj^uf. 'OuófA'OAiA 15 f-An téi : ><)k| buite acaoí. AC ■duOaiíic fifi 5U| b'fíof é. -Asuf •ouO|A-OA|-fAn : Ifé A Ain^eAl ázá ^nn. AC 16 •Do le^n pe-A"OA]A ^5 buALAt). AnfAn nuAi| of^-aUa-OAt^ -Aguf ConnACA"04kp é bí uAtDÁf oytÁ AC "oo bA^Aif 17 fé le n-A l^irn ot^tA éifceAóc, ^guf •o'innif fé "OóiD conuf Á tu5 'Om -AmAC -Af ^n bptu'ofún é, -Ajuf "ouD- Ai|c f é : 1nnif n^ neite fin "00 Óé-Amuf A^'if -oo fnA bt^Áitfit) ! >A5Uf óuAit) fé Am-Aó A$uf •o'iinti$ fé 50 n-Áic eile.

TUiAifv 4 tÁinig An lA bí céiimgfo^t)* n-Á| beA^ inie f^; lí^ n-A fAi^TDiúifí 1 'ocAob CAT) A bí imi$te -a| peA-o-vp xUf nuAif -A "ó'iAff tléfó"0 é -A^uf nÁ fAib fé le i<> pÁ$Ail óuif fé ceifciú -Af -An luóc cinieA-ocA -A^uf x^'ófoui^ fó i-AT) "00 óu| tun b*lif, Ai^uf •o'imti^ f6 fíof ó 1úX)AeA 50 CAefA^t^éA Ajuf -o'f-An |"é -Ann.

^5uf bí fe-At^5 Ait^ tun mumncit^e Uuít^e A^uf tun -20 muinncit^e Óí-oón. tJÁn AX)-At^-f-An ÁmtAó, x)o toil a óéile, A5 ciMAll, A^it^, ^5uf •óeineA.X)Att nunnnceAt^tAf le bl-Afcuf, f eAt^ f eómt^A au t^í, A^uf x^'i-AtAt^-A-DAt^ fíotCÁin. coifs A x)CitA féin A beit X)'á óotú ó'n tu'- >AnfAn, li a 21 bí ceApAite cui^e, bí tlétvóx) 'n--A fui-óe fA cfuit)e bt^eite -A^uf éAX)AC t^ioJ-oA uime Aguf "óein fé ótAÁix» x)óib. -Asuf x)eitAeAk-ó uá x)Aoine, '$Á molA"ó : lli -2 5utAnA ó -óuine iax) -aC ^utAn^ ó t)iAL éi^in. xXnfAn. 23 táitt^eAC bonn, "oo bu-Ait AingeAl ^n Ui^eAt^n-A ó, coif^ n^t^ tu5 fé An onóit^ x>o "Óia, ^^uf •óein bt^ó piAfCAi t)é A^Uf lA-O 'á •ó'lte, A^Uf fUA1t i'C bÁf.

A^uf X)'f4f btiAtAt An d$eAt A A^uf x)o méAX)- 24 Uigeá^i'j é.

Ajuf tÁini5 t)At^Ti-AbAf Ajuf S*ul tAt n-Aif ó 1etú- 25 fAlem ^ nuAit^ a bí .a bpfvitÁl-Ain x)éAncA acu, Ajuf tu5AX)At leó Cóin At a x^cu^cí 1"llAtcuf.


[57] [* 12] [ 324 ]c^AilDmiot XIII.

SAut AgUf bA^tlAbAf -©'A 5CU| AWAÓ Ag A« 8p10|A1t) n/.Oni. SeA«móiniú Acti 'a «éAHAth i gCuppuf A^uf i n-Ancioé pifiT>tA.

I Aó t>í fA n-e-A^tAif, A X)} 1 n-x cioó fÁi-óí -A^uf ceA^- jif^óifí, Af A fxMt> t)AfnAb-Af xi5«f Símón, Af a 'ocuscí Símón T)ut>, Ajuf túciuf xxn Cufén^ó Aguf m^nAóen, s cómt)AtcA tléfói-o An cecfAfc, -A^uf SauL. A^uf t^ío-oAf A5 •oéAnAtn ^nót^A An Cí§eAfnA -A^uf ^5 •oé-ánAtti cfof5-Afó x^5Uf •ouO^itvc An SpiottAi*o tlAotn teó : ^eiSliJit) óu$-Am SauI A^uf t)AfnAb<f óun rA ti-oibfe 3 "o'^ t)f uitit) stACAite AgAm AnfAn x>o "OeineA-oAtx ^fofS^"^ ^S^r úfnui$te -A^uf ouifte-a-OAt^ a lÁri)A o^tA- f-An -A^uf Cuite-At)-átA tun fiúbAil iat).

4 ^B^T V^ teólA-ó Ar Spiot^Ait) 11^01111 óu-A-OAt^-fAn 50 SeteúciA, Ai^uf Af f^n, ^t^ fAtxAije, 50 Cupftuf 5 ^S^T nuAit^ A tAnA-oAt^ 50 S-Al-Amif OtcoAt^ ^5 cf^Aot)- f^Aoite bt^éitit^ 'Oé 1 t^n<A5ó5Ait) nA n-lú-oAó. 6 /Ajuf t)í Cóin Acu fA cfeitvt)íf, te.if. A^uf nuAitt a t)í Ar c-oiteÁn 50 téit^ fiút)AtCA aca óórh f at)a te pApof , fUxNt^A-OAtt •Ot^AOI Alt^lte, fÁlt) fAltfA. MíX)A6 ^Uf 7 t)'Ainim "oó t)At-téfuf. A^uf t)í fé 1 OfoóAifv ^n Pt^óóonfuit, Set^siuf p^utuf, fe-Aft ciAttrn-At^. Cutt^ fé t*i^ fiof AK b^txnAbAf AJUf -At ÓAUt mAt^ l)A tftiAn 8 leif DttiAtAt^ "Oé "oo ótoifinc. Aó t)í CtimAf, ^n X>fAÓi, (óift if mAt^ fin A míni$te-AtA -a xMnim) -A5 cut 'n-A 5Coinnit), a •o'iAfAf Ait) ^n pt^óóonfuit •o'iompÁit ó'n 9 scttet-oeArn. Aó t)í SAut, (cÁpót m^t* Ainm AifA teif), Lán 10 -oe'n Spiot^Ait) riAotn, A^uf •o'féAó fé Ait^ A^uf •ouOAitic f é : A f ift AZÁ iin "oe 5AÓ f eAtt A^uf •oe 5AÓ éite-Aó, A tfiic An •oiAO-Ait A nxvtfiAiT) 5AÓ cit^c, nÁ tXA-of Ait^ •oe fti$tit) •oít^eAóA -An Cige-At^nA -oo 6utt bun of cionn ? 11 xNó féAó finé tÁtn ^n dgeAfnA -Anoif ofc, Aguf beit) cú -A^o "óAtt, A^uf ní f eicf it^ Ar $t^iAn, 50 ce^nn CAmAilt. A^uf te n-A tinn t*iii •oo tuic fj^AmAtt Ait^ Aguf 'ooif- te-Aóc, Ajuf t)í fé -A5 cuAtv'OAó 'n-A tímpAtt féAóAinc 12 An t)f A^At) fé "ouine tAt) At^fAt) a tÁtn "oó. AnfAn nuAit^ A óonnAic -An pttóóonfut An ní-ó fin •oo •óein fé lon^nA "oe teAjAfs atí Ui$e-At^nA Ax;uf -oo ót^ei-o fé.

[ 325 ]XXsuf óuAit) pól -Ajuf A Ttiuinncif, -A| luin^, ó p-Apof 13 50 pet^sé 1 DpAmpilM. ^ Aó T)'itnti$ Góin uAtA Ajuf 'o'fill r^ 50 letM'ifAlem. -Aó "00 óuai-ó sr Cuto 14 eile A| -A^Ait) cfé pefS^ ^S"r tAnA-oAf 50 n-Ancioó 1 t)pifi-OM -Asuf óuA-oAj^ ifce-Aó fA cfinA^óis lÁ rA fAbbói-oe A^uf fui-óeA-oAf ^nn. A^uf nuAi] -a ó! 15 tei^e-ATi nA -olíSe ^suf nA bp Jiit) "oéAncA Cuip u4óc-A|Am rÁ finAsói^e ceACcAi|eAóc óúóa '$i. ká-ó : A feAjVA, A t*)f4it|Ae, mÁ cÁ A5AIÓ Aon óAinnc CeASAif^ -oo'n pobul AbfAit) í.

AnfAn t)'eifi$ pót Ajuf bA^Aif fé ciúnAf te n-A 16 lÁiTfi A^uf "DubAifc fé :

A feAjtA x)e flioóc IfjAAéiL, -A^uf fibfe 50 bfuit e^^LA *0é ofAib éifci-ó tiom ! X)o toi$ "Oia An cfte^óCA 17 fo IffAéit Áy n-Aitt^eAóA A^uf t)'Á|A'Dui$ fé ^n pobut nuAitA A bío'OAf 'n-A 5Cómnui$e *i 'ocAtAtfi rs b-6i5ipce -A^uf tu5 fe -AmAC Af -An Áic fin i^x) te ^ Láim óótfiAOc/*C. * A^uf Cuitt fé fuAf te n-Ambr^AfAib AtAfeAt) 18 •OAó-AT) t'

f A bfÁfAó. ^V^uf •o'í-Dig fé feACc 5cineACA 19 

1 ■ocAt*im CAn<An ^^uf * -oo |xMnn fé oft^-fAn á ^cuix) CAitirfi Á Cut^ ^t^ Ct^AnnAib. •-Asuf 'n-A •óiAit) f^n. 20 címpAtt Ceitt^e CéA-o Aguf 0^05^-0 blMn, tu^ fé bt^eiteAtnAin •oóib, 50 'ocí S^muét :Á]X). -Anf^n 21 ' "o'l.lt^t^-A'OAt^ t^í *^5Uf tu5 "OtA -óóib SAUt mAC Clf, i:eA| •oe tpeib t)enutnín, ^^t^ feAt) •oaCa'o blMn. • xXnf-An -oo Cuit^ fé An fe^t^ f^n 1 teit c-Aoib A^uf tn^ 22 fé fUAf CúCa /OAibi"© 'n-A t^í, ^cuf tuj: fé ceifciméit^- CACC -AltA nUAItV A T)UbA1tC t'^ ' ^ ^*^ 'OÁlbl'O irAC leffe fA^AtCA A^Am, fe^tA 130 t^éit^ tno Ctvoi"óe 4:(^in, feA. A Cótntíonf Ait) 5AC nít> if coit tiom. A' y'ol 23 ^n fit^ fin, 1° 'oo t^éit^ nA seAttAtfinA, zÁ Stánui^teóttA c^bAt^tA ^5 "Om D'lft^AÓt, 'fé fin íofA. ^^-^Vs^T t^oitne 24 ti-A te^Cc f-An "00 CtAAobfSAoit Gótn b-difre Cun ^it- fí$e t)o t^obut Ift^Aéit 50 téit^ '<^5iif nu^iitv < bí eóin 23 ^5 cOtfitíonAt) Á CuA-DA 'oubAit^c fé : ^^ llí rt^^ye Ati c-é

[58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [ 326 ]if "001$ tit) if nié, Aó péAó cA A5 ce-Aóc Atn "oi-ait) axí r-é nAC pú nie DfAó^A a éof "oo rsAoile.

26 A. f:eA|A, A tDfxÁit^Ae, a ftioóc fteAócA /ábt^-AtiAim, -AJUf -ATl méiT) A5A1O At^ A ttpuit ex^5tA 'Oé, if -A5 ctM^tt ojiAiófe "00 cuitAeAi) b|MACAt ah cftÁnuiste feo ! Ói| níot^ AIC111 iiuiinncitv let^út^tein é, Ajuf iiíot Aitin uAifte let^útMtem é, nÁ ^utAiiA iia bfÁit), bíox) 50 téijceAtv UM) 5-Aó fAbbói-D, ^suf tujA-OAtA bt^eit a^ Aguf Cótti- 2S iíoii^*o^t^ s^utAnA iiA bfÁit). 'Asuf t)ío"ó nA fu.AtM"o<Jkt^ ^on óoiti -Ann ^ •o'iAtit^^'OAti a pítÁc 50 teo^fí "óóib 296 Cut^ cun V)Áii A^uf nuAit a tií 5AC nít) 'o'A t^-áit) fSt^íotttA 'n--A tAoD cóiíitíoncA acu to^xi-OAtt -AnUAf 30 -oe'n A^OmAX) é A^uf (iuitvt'A-oAti 1 teAóc é. ^ ^(^ .q,^ tóT; 'OiA óf iiA mAifO é -A11 ct^eAf tÁ, A^uf bí fé T)'v 31 íreifcmc ^ti feAX) mófÁn t^etAnc-A -A5 /xn muinncit^ ^ c^ini5 te n-A coif ó J-Aitití 50 let^úfAtem, A^uf acá 32 s;o "ocí >Anoif 'n-A bfínnite t)ó 1 tÁtAitA 'OAoine. xXji^uf rAimix) 'á óut 1 n-iúit •OAoibfe cat) í au t;eAttAmAinc 33 A cu^A-ó x>'á] n-AitteACAiO, A^uf conuf -mAf acá au ^CAttAmAinc fin cónitíoncA A5 'Oia 'o'áii fUoóc, mA] 5ut Aitbeo-DAig fé íofA, -00 t^éit^ mAt^ acá i^v;tíobtA f a cAtuiA fAilm: ^1f cufA mo mAC, "oo geineAi^-fA tu An 34 lÁ fo. Ac 1 'ocAob A tó^Áitc óf nA mAitb >;An cAfAt» Ai^e Aitíf At CtAoCtót), •oubAitic fé niAf feu : ^XZAt)Á. fAT) •oAoit) nA neite nAomtA T)ítfe if lo "OÁibiT). 35 "^b^V ir «inie fin a T)eit fé 1 n-Áic eite mAiA aii s;céAT)nA : ^ 11Í ceAT)óóAit T)o c* /Aon llAomtA cUvoCtót) a 36 t)'feifcinc." Óm(, nuAitA a t)í a $nó TDéAncA as; 'OÁibiT), T)o t^éit toite X)é, 'n-A geineAtAó féin, tío * coT)Ait fé Aguf T)o cuit^eAt) 1 T)ceAnncA a AittieAóA é, Aguf 37 eonnAic fé ctAoótót). Aó An t-é a tó^ X)ia óf nA mAitAt) ní feACAit) fé ctAoótót).

38 'bíot) A fiof AjAit), T)Á t)tí$ fin, A feAt^A A V)tÁitte, 5;ut ctíT) fin a iró^AtitAt^ T)Aoit)fe niAiteAmnAóAf peACAí, A^uf (fUAi^sAitc) óf nA neite ii4 féAT>fAt> 39 fíOfAOnCAÓC A tAbAlfC T)AOlt) 1 nT)ti$e lÍlAOIfC. Sá*

[70] [71] [72] [ 327 ]•Duine feo $eit)eAnn 5AÓ Aomne, a Ct^ei-oeAnn, fíof- AoncACc. SeAón-Ait), xt'Á t)|í$ fin, fAp a' 'ociocf^Jt) 40 ofAit) An fux) AT)eifceA| inf nA fiit)it) : * péAóAit), a 41 luóc An neAttifuime, -A^uf 'otini'ó lon^n^, A^uf é^^Ait), ó^ zÁ obAif A^AmfA -o'á oibifiú 1 nt)úf LAetiDfe, obAif nÁ cfei'Ofit) fit)fe, vnÁ ínnfe^nn Aoinne "óaoió é.

A^uf nuAif Á t)íox)Af Á^ imteAóc AmAó "©'lAff-A-OAf 42 oftA An óAinnc fin "oo tAÓAifc leó fA cfAbbóiT) a t)i <iu$Ainn. xXjuf nuAif a •oífSAoileAt) An CfinA^ós, 43 •Do LeAn A LÁn •oe fnA 1ú-oaí$, A^uf "oe fnA ■oAoine lAfACCA t)í 'OIA-ÓA, pÓl AjUf " t)'Af nAbAf , A^Uf X)0 CAbfui^eA-OAf-fAn leó A$uf CórhAifU^eA-oAf 'o6T> leAnttiAinc 1 n^fÁí^CA "Oé.

An cfAbbóiT) A t)í óugAinn ti^inis An óAtAif 50 léif, 44 nikó móf, Cun éifceAóc le bfiAtAf "Oé. Anf^n nuAif 45 A ConnAic nA Iú-oaí^ nA fluAi^ce vo lionA-oAf -o'fof- mA"o A5;up biotJAf A5 bféA^nú nA CAinnce a x^eifeAt) pól, 50 •oiAinAfLuisteAC. AnfAn X)ut)AifC pót A^uf 40 t)AfnAl)Af, 50 X)ÁnA ' 1f Ut)fe nÁp t)f oUÁif X)úinn bfiAtAf T)^ x)o lAó-Aifc Af x)cúif ; aC ó X)iúlcui$eAnn fit) x)ó, .A^uf rÁC fiú fit), X)o féif t)úf mbfeite féin, beAtA fiofui-óe ■ú'fi.^Ail, cÁimíx)ne, féAC, a^ lompÁil Cun nA n.seince. Oif feo mAf a -ó'ófx^uiS An Ci^eAfnj^ 47 X>úinn : ^ OuifeAf cu mAf foluf X)o fnA ^eincit), lonuf 50 mbeite-á ax) ilt)C)Af fUÁnuiste 50 x)cí imeAll An X)omAin. nuAif Aifi$ nA ^eince An nít) fin Oi 48 ÁtAf OftA AgUf t)Í0X)Af A5 CAÓAIfC vjLÓIfe X)0 bflAtAf "Oé, Aju]' x)o CfeiX) An méix) acu a t)i foim-ófX)ui$te Cun n. bCAtA fiofuiX)e.

A^uf X)o LeAtAt) bjo^tAf An Cit;ovAfnA cfíx) au 49 nx>útjki$ 50 Léif. AC x)o féix) nA lúTj^ig fé fnA mnáib 50 X)Mt)A onófACA A^uf fé uAH'Lib nA CAtAf aC A]c;uf múf- 5LAX)Af jéAfLeAnmAinc a| póL A^uf Af l^AfnAbAf A^uf ComÁineAX)Af a^ An x)cíf iax). ^ -^^suf t)ein- 51 eAX)Af-fAn ceó a ^cof x)o CfotAt) 'n-A ^coinnib A^uf tÁnAX)Af 50 b-lcónium. Asuf x)o Lion^t) nA X)eir- 52 .viobuiL Le fóL4f A^uf Leif An SpiofAix) nAom.


[73] [74] [75] [ 328 ]CAibmiot XIV.

pól -ó^tif bAiMiAbAf Ag feAnmóitiiú i t lcótiium Agtif i t»fcpA. ClÁtpítieAé *Á leiJeAf. •OAome §Á ií>eAf gup •oétée iat>. 5«liCAf "00 étoéAib Af pól/. "Oeinit) fiAt) feAnmómiú i nDepbé a5Uf 1 bpepjé.

1 ^IS^V "oo Cuic ArtiAó 1 Ti-lcótiium 50 ti-oeA^A-OAf ifceAó 1 n-AcnfeACc 1 ^111^5015 rA tilu-OAo Ajguf ?;uf •óeineÁ*oA^ CAitinc, 1 "ocfeó juf Cfeit) ftu-A$ UontfiAp 2 "oe fn-A 1ú"OAí$ A^uf t)e fn-A St^^-^'^S^^S- ^^^ "^ lu^oAi^ A t>í •OÍÓl^ei'OeAlflAC, "OO gfíOfA'OAf AgUf -oo féi"o- eA-oA-p fuAf Cun feifse Aijne nA n^eince 1 scoinnil!) 3 nA mt)fÁiC|e. AC •o'f:AnAt)Aii mó|Án Aimfife Ann A5 obAif, A^uf A mAin$ín Af An •oUigeAfnA, Aguf é a^ •oéAnArt) fiA-ónAife Af t>t^iAtAf a St^ÁfCA, A5 cuf^ mífl>- 4 úilcí uAtbÁfAóA "o'á nt)éAnAm le n-A tÁtfiAib. t3t muinncif nA CAtAfAó t)ei$itce, ÁrntAó, cuit) acu ^^5 ^AóÁit teif nA 1út>Aí$ A^uf cuit) Acu A5 5A0Áit teif 5 UA H-Afpuit. A^uf t)'eifi$ fUAt)Af fé fnA ^eincit) Aj5uf fé fnA 1út)Aí$, A^uf fé fnA tvuAóCAfÁm, óun 6 lAt) t)0 tAfCUIfniÚ A^Uf 5At)Ált t)0 ÓtOÓAlt) Ot^tA, XVgUf^ tui5eAT)Af (au nít) fin) A^uf t)o teiteAt)A|t 50 tifCfA ^S^r 50 'Oefbé, •óÁ óAtAifv 1 "LicAóniA, A^uf 50 t^ct An cíiA 50 téift móf-tímpAtt, A^uf bíot)^^ A5 cfAot)- f5Aoite An cSoif5óit fA n-Áic fin.

7 ^Z^V ^í t)uine 1 tifCfA, n-A fuí-óe, A^uf é ^An tút A Cof ó fÁ5 fé bftuinn a n'iÁtAf, A^uf níof fiúbtui^ 8^ f é fiAtti. T)'aiiai$ An t)uine fin pót A5 CAinnc. A^uf t)'féAó pót Aif A^uf ConuAic fé 50 f Ait) Atge cfteit)eAm 9 Cun A ft^nui$te, Aguf t)ui:)Aifc fé t)o $ut Á|^o : Cifi$ At) f CAf Atfi Af t)o Cof Ait) ! A^uf t)o téim fé 'n-A f cAf Atn -ASUf fiúbtui^ fé.

ic XXjíuf nuAi| A ConnAic nA t)Aoine CAt) a t)í t)éAncA A^ pól t^'Áf'OUISeA'OAf' A n^lÓf A^Uf t^UbjlA'OAf, Af LiCAóinif : UAit) nA t)éite, 1 fioCcAit) •OAoine, cA^Aite II AnuAf CúgAinn. Ajuf tu^At^Af lúpicef Af t)At At)Af A^uf ITIefcuití A| pót mAf if Ai^e t)í Dua^ó CAinnce. 22 -Asuf t)í fA^Afc te lúpicef lAfmuiC t)e'n CAtAijt A^uf tu5 fé teif CAift) A^uf cofóinneACA, a a$ai-ó au ]t;eACA, Cun 50 nt^éAnfAi:) fé réin Aj^uf nA T)Aoine [ 329 ]í*ot)ittc. HuAif A T:)'-óiti$ riA ri-Afpuii, pót A^ur 13 DAfHAbAf, Ái) ní-ó fin -00 f-Aob-A-o^^f á scuid é^tDAi^ A^uf "00 LéitneAX)AjA -Am-Aó imeAfj; n^ n-o-Aoine -Ajuf ■00 liú^^-o-Aii : A "ó-Aoine, CAt) Ab Ail lit) 'á -óéAnAm f^n? 14 "OAoine i^ JeobAit) bif, m^ ,1 fib féin, ifeAt) finne, A^uf cAimíT) '$Á lAffAit) ofAió lompi^il ó fn^ neiCiO DAotA fin Af "ÚiA ACÁ beó, ^ 6 ifé ófutui^ neAríi A^uy ZÁ,An -Ajuf mui|i Ax;uf 5AÓ a t)fuiL loncA. Inf v.s 15 ti-Aimfifit) Ac4 imi$te -oo leoj fé -oo fnA seincit) 50 Léif ^LuAifeAóc Af A fLi^ció féin. Aó fóf níof fis ^^ fé é féin ^An cuf 1 n-úiL -oóil*), óif tu^-At) fé cAt)A|- Cvifí ó neAtrí uAit), feAftAinn A^uf cfÁt^nA coftAttiLA, .Ajuf "oo UonAt> fé -áf 5Cfoit)e Le bM -A^uf Le rí-Át^f. Xuf Díot) 5uf Lát:)f-AX)Af m-Af fin if Af éi^in feA-oA-OAf 17 ns "OAoine "oo <>oy^ á ít)bifc a "óéAnAtrí óúCa.

AnfAn, ÁtrítAó, tiinix; fAinc Iú'O-aó A^uf -oo tríe^ll- 18 AXJÁ^ nA "OAoine ^^uf ^Ab^-OAf "oo óLoC.mO 1 bpóL A^uf tAff.ii^eA'OAf -Atnj^C *.f An ^c^tAif é m^f tríeAf^-o^f 50 f-Aib fé niAfb. Aó bí n^ T)eif5iobuiL 'n-^A tímp^LL 19 A^uf "o'eifiS fé -A^uf ti^tni^ fé ifce^ó fA CAtAif, -A^uf AmÁife^ó Á bí Cu^Ainn ■o'imti^ fé féin ^juf b^fn-Ab.^f 50 "Oefbé.

x?;uf 'óeineAT)Af cfAobfj^oiLe f^ ó-At^Mf fin A^uf 20 tu^A-OAf ceA^Af^ x)'á tÁu, A^uf -Ani'-An •o'fille-A-OAf 50 VifCfA -^suf 50 b-lcónnnn ^A^uf 50 b-AncioC, -A5 21 neiSit^cú Aijne n^ n-oeif5iobuL -Av^uf 'á ^cótríJ^ifLiú Cun beit feAfAiríAC f4^ tfemcAirí, mAf juti Le niófAÍn * ■ó'fuLAj; iiaC fuL-Mf -oúinn "ouL ifceAó 1 tií^CACc T)é. xV^uf x)o óuitieA-oAf f*x;.Mtc fé $t^Á"óAib -oóib inf 5AC 22 eA^Uáif, ■A^uf ■óeincATí^iti útMun^te ^i^uf ctiofJíAt), ft^uf ^nf-An tu^AD^t^ fu»f ■oo'ii Uije-At^nA iat), «'nti T)o CtieiT)eAT)AtA Ann. 'Asuf T)'imtíge-AT)AtA ct^eAfUA tiA 23 pifiT)iA A^uf tinAT)-At^ s;o T)CÍ pAtnpiLiA, -Asiif T)0 24 LAbtAAT)At btiMtAt^ -An Ci$e*ii A 1 bpet^í^é -A^uf CiiAT)4t fiof 50 tl-XXCCALÍA,

2 A^uf CuAT)At Af f-An 50 ti-A^nciot, a luinj;. < 25 Aic -Af ^ti cu^At) fUAf 1AT) T)o $t^4fc<i "Oé Cun tiA tioibfe [76] [77] [ 330 ]26 A óí CtM'OÓnUljCe -ACU. XVSUf tlUAIjA A tÁinAX)A^ Awn ot^uinni^eA-o-A]! Ar eA^tAif Aguf T)'innfeA"OA| nA neite mófA 4 -óein T)ia ctvíotA, Ajuf conuf mA^^ A t>'of5Aa 27 fé •oot^uf An óttei'oitfi "oo fnA geinciD. X^suf "o'fAnA- •OAt^ -Aimfit^ TiÁ^ ge-át^t^ 1 r)foóAit nA nx)eif5iot)ut.


CxMt)1T)10t XV.

AigtieAf 1 •orAob címpALLjeAnpAt). CititieA-ó cóiíiAifte lepúf Al/eiiii Aguf A teici]A.

1 Aguf tÁini5 'OAoine Áifite AnuAf ó ^ú'OAéA A^uf Oío'OAtx A^ ce/i5Af5 rA mbt^Áitt^e : TTIut^A n-oé-ánf At^ címpAltgeAt^t^At) ot^Aib (a^ y^ax>) X)o t^éit^ *oU$e 2 til-áoife ní f éi-oit^ X)ú, ft^nú. Cuit pól «A^uf t>A(- nAt)Af 'n-A ^coinntt) ^^uf ní 50. lAg é. AnfAn -oo focAtAui$eA*OAt Af pót A^uf t)At Al)xf, -A^uf t^Ainc •o-Aoine ó'n "ocAot) eile, 100 "óut 50 *ocí n^ ti-xfpuil A^v riA f<3í5-áifc A bí 1 n^let^úf-Atem, 1 •ocaoD Ar fséii. 3 AnfAn -00 óuit^ An e-áglAif tun fiut>Ait ia*o fxxn xiguf tÁn-A^oAt^ cté "poenicé A^uf ct^é ÓAm^tM'A Aguf i-at) '%Á innfinc conuf «mAtA a X) nA geince A's lompÁil, A^uf tuiteA'OAt ÁtA^" mót At rA bt^Áitfió 50 téit.

4 A^uf nuAit A tÁnA-OAt^ 50 1etúfAlem t)í fAilce tómpA A5 An eA^lAif A^uf A5 nA íi-xXfpuit A^uf A5 nA feAnóitít), Aj^uf ia^o '5Á innpnc ca^o ia"o nA neite 5 mDtA A t)í -oéAncA A5 'Oia ctíotA. At "o'eit^i^ cui*o •o'Aicme nA t)pAitifíneAt, a t)í cAt éif An ótei^oitn a gtACA-Ó, AJUf •OUt)tA^OAt : tlí fUtÁlf CÍmpAtt$eAtVt^At) ■00 -óéAnAm o|Ca Ajuf a cuf fiAóAit) ottA •otíg TtlAoife Cime^-o.

6 AnfAn •oo tÁinig nA li-xVfpuit Aguf nA fCAnóit^í 1 7 ^ceAnn a óéite 6un An f^éit fin a t)teitniú. T)o •oeineA-6 mótÁn Ai$nif. AnfAn -o'eit^iS peA-oAt^ Aguf •nut)Aitc fé teo : ^ A fCAt^A, a t)tÁitte, if eót "OAoit) conuf mAti A •óein T)ia co^a^ó eA-ot^Ainn fA^oó 5ut Af mo OéAt-fA -oo ótoiffeAt) iia ^eince bfviACAt^ An [78] [ 331 ]rSoifSéit -A^uf "oo slAcp-í^TOíf sn cpei-oeArfi. A^uf 8 "OiA A óíonn An cpoiTDe, Cu^ fé piA-ónAife 'n-A OpÁt>-A|, niAt^ ^ "00 tu5 fé An Spiof ai-o tl^^oni -oóit) pé niA^ A tu5 fe t)úinne é. A^uf niofv -óein fé Aon 9 Tjeipt^íjej^óc i"Oit finne -A^uf iAT)fAn, niAj^ -oo $lAn fé A 5Cfoit)e leif x ^Cí^emeAni. C^-o óui^e -óAoit), ic •o'á t)fí5 fin, t)eit A5 cAtAnc Af "Óia 50 scuiffe-At) fé .A| ttiuinéxslAil!) rA n-oeif5iot)ul cuin^ nÁf féA-o Á ii-Aitfe^óA nÁ finne -a 'ó'iompAi ? AC cfemimí-o n 50 f^off^f finne, ^^uf MT)fAn ni^f ^n 5CéAT)n*, cfé $|ÁfCA Áf T)Ui$eAfnA Tof-^ Cfíofc.

AnfAn T)'f;in tíá T)Aoine 50 léif ciúin ^ijguf t)íoT)Af 12 ^5 éifce^óc te pól A^uf ie l3*fn43kbJil' '^i innfinc csx) i.AT) n^ tnífbúitcí uACt)AfA(:* < Dí T^éJ^ncA ax; "Oia cfíotA féin ime^fs; n^ nj^eince.

A]5uf nuAif éifceAT)Af T)'vfLVJki( Séj^muf A^uf 13 T)ut)-Aifc f é : A feAf«., Á t)f<Áit|e, éifciT!) liom. ZS 14 mnfce aj; Simón conuf m^f a -ó'féAó TDi^ ^ T)cCMf ^f. nj^ ^eiiicit) Cun 50 'ocó^fAt) fé -Afc^ pobul r>' S .Mnim féin. A^uf cÁ c^innc n^ bfÁn") ,s; co^Cc ifceAc 15 leif fin, T)o féi| niAf acá f5|íol)C. : ■^ r^f éif vs 10 neit fin fiUfe^T) A^uf cuiffCAT) fuAf Aifíf ^n c^bef- n^cul fo "Oó^iOiT) AzS A| lÁf, <?;uf T^eifeóC^^T) -a bfuiL Dfifce "óe, A^uf cuiffCAT) 'n-A fcAfAm Aivif é, 1 t^ci.c' 17 x;o loif^eóóAiT) An óuit> eile T)e fn^ T)Aoine «

TiJe^fnA, -A^uf nA ^eince 50 léif, 'n^ DfuiL m'jiinim X)Á $LAot)Aó of A jcionn, AT)eif ^n Ui$e*fnA A>;uf nA neite fin -Ai^e 'á ■óéAn.am. rs fiof ^ oiUff féin 18 J15 ÁU T)ri5;eAfnA ó tufAc au cf*o$»Ml. X)S l>ti5 fin n) ifé mo t)|eice-Am-AncAf-fA, 5^11 buAifeAm a Cuf «f n^ T)Aoine /c-Á lompuij^te Cun T)é Af n»i ^eincib. AC 20 rSl^'ot).At) OúC-A, 1AT) féin A feAC^inc Af tfKMUiú íom- Á$tAó, xuf Ap t)túif, A5;ur A| feúiL tj^cc.Mte. As;uf A| ftiiL. Oif cÁ ^5 in.voif, ó'n feAn-Aimfip. 21 1 n^AC C4StAit, T)Aoine óun é t^'fójAifC inf rA finAj^ú^- «MÓ, * m-A| A léi^ceAf é 5aC fAbbóiT).

Anf-An T)o focAfui^ n^ ti-AfpuiL Av;uf n«x feAiióifi 22 i^5;uf An eAj;LAif 50 lóif Aif v^o ^cuffi 50 n-AncioC, 1 n-AonfeACc Le púL »s;uf v l)AfnAb».f. lúT)if a| ^ [79] [80] [81] [ 332 ]•OCUJCÍ t)At^T1-át)iXr, -AJUf SÍLAf, pf ^0^^»$ 1^16^1*5 "^ «3 mt>t^i^itte, xXsuf 50 ^cut^p An f^fviGinn feo A^t s Lám-AiO :

Ó fn-A n-Afpuit, Ajuf ó fnx feAnóittí, n^ btv&itt^e, óun n-A mt)^^tAK nseinceAó azá 1 p-x3knc.jó A^uf 1 SitM-A ^suf 1 5C1I1C1-A, A5 De-AnnujA-o "óóit!). 24 Coif5 5ut Aittí$eAinAiti 50 nx^e^^Aii!) •o-Aoine é.mA6 u-Ainne A^uf ^u^t óuitie-A'o-Ati t)UAit^eAm otiAittfe, A5 fUAtAt) t>ut^ n-Aigne te neitit) nÁt^ 25 ótT)ui$eAmAitine, T)o t-inAmAit^ 1 t)foóAit a óéile A^uf "oo foc-AttuígeAinAit^ iAt^ fexit^Ait) "oo Co$a A^uf "oo óut^ ÓÚ5A11:) 1 n-xonfeAóc te n-Át^ 5CÁit- 26 "oir) lonmuine t)AfnAbAf -A^uf pót, ^pit^ a tu^ a n-An-Am ^ti fon Ainime Á^ 'oUi$eAfnA tofA CtAíofc. 27 O cut^tA u-Ainn -A^Ainn, x>*Á X>(-^ fin, lú-oÁf A^uf SítAf -A^uf neoff-Ait) fiAt) fAn •oAoit) ó t)éAt, nA 28 neite céAt)nA. 1f coit teif -An Spiot^Ait) nAom Ajuf tinne jAn a tuitte uAtAij t)o óut ot^AiOfe 29 Aó An méit) f eo acá t^iAócAriAó .1., nÁ ti-íoff aii!) fib neite ' -oo n-í-ót>t^eAt) •o'íomÁgtit), nÁ f uit, nÁ feóit A cAócAt), Aguf 50 fCAonfAi-ó fit) ó "ót^úif. niÁ -óéineAnn fit) An méi-o fin t^ei-ó An fgéAt 50 mAit A^Ait). SUn tit)."*

30 ANnfAn -oo cuit^eA-ó iAT)-fAn 6un put)Ait A^uf óuA-oAt^ fíof 50 n-x cioó, A^uf ot^uinni^eA-OAtA ^n pobut A^uf 31 tu^A^oAf uAtA An t^5t^ít)inn, A^uf nuAit^ a téi$eAt> 32 é t)í -átAf OtltA mAt^ ^CAtt AtA An fÓtÁf. At fÁlt)T At) eA-ó 1ú"OÁf Ajuf SítAf féin A^uf "óeineA-OAti mótÁn CAinnce teif nA t^tiÁitt^it) A^uf tuSA-oAt^^ mótUn t'ótÁf 33 t)6it) A^uf mótván mifni$. AnfAn "o'f AnAt)Ati Ann tAinnc Aimpt^e A^uf 'n-A t)iAi"ó fAn t)o óuit^ nA bt^Áittie óun fiut)Ait lAt) 50 fíotAó A5 ctMAtt A^i An muinndti [82] [ 333 ]A 6tiif nótA lAt). Aó "00 focAfui$ SitAr ^f fAnifiAinc 7 4 Ar A^uf ouAiti 1úX)4f i.n'AonAit tAf n-Aif 50 lefú- fAlem.

A5Uf 'o'f An pót A^uf t)AfnAb-áf 1 n-xVncioó, á^ 35 ceAgAfs A^uf As cfAor)f5Aoile D|véiti| áts ri$eAfnoi, m^t^ Aon te mótUn eile "OAoine. Anf^n, CAp éif fiAinnc 36 t^etAncA 'oubAifc pót te t)At AbAf : ,1owpui$míf ^"S^y cii^Aimíf cuAifo -Af n-A bfAitfiO, cfé fn^ cAt- f-Aó-AiD 50 téif ionA| ótiAoDfjAoiteAmAif b^iAt^f An Ci^e^tAn^, féAóAinc conAf acá ^n f^éAt acu. AC 37 t)A miAn te t)AttnAl)if 6oin, At a ■Dcu^ci HlAttcuf, "00 t)t^eit teif. 'OubAitAC pót, ÁmtAó, n-át^ óeAt^c -oóit) ^n 38 •ouine fin a ^Laca-o, (m^t^ ^ut^ imti$ t*^ uAtA 1 bp^m- pyUA ^ Ajuf n^t^ óuAi-ó t*é f-A n-obAiti teó). A^ur bí 39 e^t^-^^o^^^^^c -*"" ^ "oct^eó 5ut t^S^^-^^OAt^ te n-A téitic, ^d^uf óuAit) t)AtinAbAf At^ tuin^ 50 Cupt^uf ^uf "oo t^u5 fé m-Attcuf teif.

xX^uf "oo t^u^ pót SÍLáf teif Aguf $tu-Aif fé óun 40 TiúbAit, A^uf óuit^ nA bfÁitt^e pé óomAittte $fUfCA "Oé é. >A5Uf fiúbtui$ fé Sit^iA Aguf CiticiA, Ag cut^ 4^ niifni$ -At nA b-e-A^Ailfíb, Aguf '$4 t^^i-o teó AiCeAncA n-A n-Afpot A^uf n^ feAnóitu' "00 óimeÁ-o.


CxMDmiOl XVI.

CiirAnn pól cuAip-o ta n-eA^Aitfi ^tAO-^rAt^ é émi fe^n- tnómigte 1 11lACfrt>oniA. Sjitii^fAtrAf é 1 bphitippí.

Asuf t-áini5 fé 50 ■DCí TDet^bé Aguf 50 -ocí tifct^A. X^^uf féAó, bí fA n-4ic fin -oeifsiobtit 'oit^ b' Ainim Uimoceuf, mAC "oo mnAoi Iu-oao n-A tvAib ^n ctiefoeAm ^ici, A^uf "o'AtAit^ $eince-Aó. tJug n^ bt^iitjte -a bí 1 tifct^A Ajuf 1 n-lcónium ceifCiméit^e^Cc mAit á, sr X>yeÁ. fAn. t>A mMn te pót ^n fe^t^ f^n "oo "óut teif t:éin, A^uf -óein fé címpAtl$eAtt^"ó á}] m^t^ $eAlt ak nA lú-oAí^ Á bí inf n^ b-<iice-AnAib fin. Oiti 'oob eóL 'Dóib 50 téit^ 5ut> $einceAó a AtAit^. -O^Suf ^5 5Ab4it [83] [ 334 ]cfé ftiA c-AtAf-AC-áit> •oóit) tusA-o-Att "oo ftiA •oAoiTie te citTjeÁT) rA t^eAóc-A -a Dí •oéAtiCA a^ tia n-/<Vfpuit ^suf 5 A5 n-A fe-Anóiftí a t)í i n-lefúfAtem. Asuf tnAf fin t)í riA n-e^s-Aitfí "o'-á n-oAinsiniú f^ CfeiT)e-Ani A^uf A5 ■out 1 tíontnAife 5AÓ Lá.

6 A^Uf TlUAIf Á tn'0"0-Af -A5 5-At)Ált Ct^é ÓttíÓ pfl^lA A^Uf 5AtxC1A "OO COfS AT1 SplOt^AI-O tlAOtn l'AT) -AfX btMAtAt^ "06 7 "OO UAt)A1tC 1 H-^fl-A. A^Uf nUAIt^ A tÁTIAT^At^ ifceAó 1 TTlifiA CuitieAT)At^ óun T)ut ifceAó i tnt)iciriM .aC níotv 8 leos Spiot^AiT) íof.A -óóit) T)ut ^nn. Aó c-At^ éif ^AbÁit Ct^é fhlflA ÓUAX)A^ fíOf 50 UtlÓ-Af.

9 >A5uf T)o CAif beÁnAt) -Aiftinj x>o pót f a n-oi'óóe ; fex^t^ ó ttl-AceT)oniA n-A fe^f-Atn, -Aguf é '$Á $uiT)e, A^uf T)eit^eAt)fé: <CAti .An-Attgo niAceT^oniAA^uf CAt)tui5 10 Linne. x^^uf nuA^ttA a Conn-Aic fé -An AifUn^ T)o óca- pAtn-Ait^ tÁitt^e-AC T)ut 50 tnAceT)oniA niAt^ t)íotnAit oeitnni$te-AC 50 t^AiD 5tAoit)ce ^5 'Oi-a ot^Ainn Cun ctiAot)f5Aoite "óé^n-Atn T)óib.


11 ÓuxitnAit^ -At tuiii^, ce^nn -At aj-ai-ó 6 tt^óAf 50 T)CÁn-AmAitt 50 S-Amoct^Ácé, -A^uf 50 TleÁpotif *xn 12 tá 'n-A T^i-Ait) fAn,. Aguf -Af f-An 50 pitippi, ptAíoni- CAtAit^ f-A CU1T) i^in T)e rhAceT)oniA A^uf cAtAitx T)Aoine lAfACc^. CusAmAit^ t^Ainnc t^etAncA f^ C^tAitv fin, 1 5cómAitte.

13 '^^Suf tÁ nA f^bbóme í;uAmA'it AmAC An -^eAZA 1 n-Aice AX)An, rwAf, a^ tMtntuijexit) tJt^nuigte t)eit ^t^ fiút)At, -A^uf T)o fui-oe-AmAit^ ^nn Aguf úíomAitA A5 14 cAinnc te mnÁit) a t)í ct^uinni$te Ann. >A5Uf t)í be^n /cu -Ajuf tí-oiA A) xiinim T)1 -Ajuf t)íot) fí A^ T)íot puti- puit^ 1 ^CAt-Ait^ nA T)Ui-AcíténAC, -A^uf t)e-An t^ia-oa aX) eAt> 1. •0'-AitM$ fí An CAinnc A^uf T)'or5Ait An riJeAt^nA A ctoit)e Cun 50 n-éifctreA-ó fí le n-A t^Ait) A5 15 pót t)'á t^ÁT), -A^uf T)o bAifceAt) í féin A^uf a ceA$- LaC, A^uf AnfAn T^'iAtit^ fí níT) : tTlÁ 'fé but^ meAf (Att fife) 50 t)t:uitimf e T)ítif T)o'n Ui$eAtinA cajaiT) ifceAC Am C15 ^ ^uf t^AnAiT) Ann. A^uf Cuit^ fí fiACAit) otiAinn out.

16 ^V^uf T)o t^t^tA, A?;uf finn A5 T)ut Cun út^nuigte, 50 T)C^ini5 At^ An fúge t^ótnAinn cAitín n-A t^^ib fpiot^[ 335 ]^1*0 púcónAó * inci. Ajuf "oo SeiOe-At) fí móf-An fAi-óbjMf •oo'n tfiuinncif 50 mbA leó í, ^5 CAó-Aifc f eAf-A uAiti. Ajuf -00 teAn fí pót Ajuf finne, Ajuf í /3^5 17 LiOifi^ -A^uf "oeifeAt) fí : SeifOífi^ •oo'*i Áfo-'ÓiA ifexit) n^ fi| fin, -Ajuf c3ix) pA-o -A5 innfinc fli$e t)úf flÁnui^te "ó-Aoió. t)í fí '$Á "óéAnAtn f^n -Af fe^-O 18 mófÁn LAietAncA. T)o $oilt fxxn á, pól -A^uf 'o'iom- pui$ fé A^uf -oubAifc fé teif An fpiof aix) : 'Oeifim le-AC, 1 n--Ainim íofA Cfíofc, imteAtc Am-Aó Aifci. AUf -o'imti^, An uAif óóAX)nA.

Anf-An, nuAif a ConnAic An muinncitA 50 mbA leó 19 í 50 f AiC) -oeife Le n--A fúiL Leif -An f-Ai-ót^f eAf , -oo t^u^A- T)At -Af pÓL -A^Uf Af ÓíL^f A^Uf "OO tUJA-OAf LeÓ 1ÁX) x;o n-Áic « triAf^Ait), 1 LÁt-Aif n^ n-u^CcAf Án A^uf 20 CuifeA-oAf 1 UÁt«M| n-A nsiúifcífí lAt) -A^uf -oubf-A-o^f : lút)Aí$ ifeAt) n-A t)-Aoine feo, -Asuf cÁit) fiA-o á^ cuf nA cAtAfAó cfé n--A óéiLe oiA^inn. x^^uf zÁ nóf acu 21 x)Á teA5^f5 nió t)LeA$tAó t)úinne a $L^c-At), m4i| if Uóm«ínAi5 finn. Ajuf "oo tfuinni$ ^n pobuL 'n-^ 22 gCOinnib, A^Uf "OO fCfAC-At) -a ^CUIt) éAt)A1$, A^Uf t)'ófoui$ ^ n^ 5iúifcífi 5At)ÁiL t)e fLACAit) oftA. Asuf 23 •00 bUAiLe-At) mófÁn DuiLLí oftA A^uf AnfAn x)o cuif- eAt) 1 bpfíofún lAt), ^juf -ouóttxit) Le fe-Ajt -An ii)fiofúin lAt) A óimeÁx) 50 m-Ait. xXjuf nu-Aif a fUAif fé fin 24 ^n c-ófx)ú fj^n t)o Cuijv fé f^A CAfCAif Da fiA ifce^C i-AX) ^^uf A scofA x^Ain^e-Mi 1 sceAp At)mAix).

1 Láf nA n-oit)Ce, ÁtntAC, Gi póL Ajuf SíL-Af A5 25 X)éAnxAtn úfnui^te A^uf -a^ moLAt) "Oé, -A^uf bí nA Pfíofún^iJ 4^5 éifce^Cc Leó. A^uf 50 n-obAnn x)o 26 tÁini^ Lu»f$At) cALttiAn 1 x)Cfeó 50 ]Ait) fAtL-Aí -An pfíofúin X)'á fUAtAt) 50 t)un. AnfAn, fiúx) nA T;eACAi 50 Léi| Af of^AiLc A^uf n^ ce-An^ALACA f^AoiLce t)e fn.A pfiofúnAi^ 50 Léif. "Oo t)úifi$ fe^f cimeix)c« -7 An p|Aíofúin <f A Cox)Ua A^uf nuAif a ConnAic fé X)óiffe An p|Mofúin A of^AiLc CoAp fé 50 fAib n*^ pfíofúnAi^ imi^te Aguf tA|Af4M?; fó a CLAitieá^tTíi -Af a tfu^iL Cun é féiii A ttiAfb^t). 'Oo Liúi$ póL -Aif, 4ÍmtAC, X)o $ut 28 [84] [* 13] [ 336 ]^t^t) Aguf 'ouGAittc fé : tÁ •oein Aon •oiot>^«l "outc fréin ; 29 c-áimíT) 50 téijt Anfo. t)'i-Atf fé fotuf -A^uf ouAit» fé ifc«-Aó -Aguf 6Ait fé é f éin A5 cofxiit) |í>óit ^guf 30 Óítdif, x^suf Cu5 fé teif AmAó iat) ^juf t)út>Aifc fé : A t^i$ex)t x)í, cAt) 'c-á te "oéAnAtfi ASAm lonuf 50 31 fAoff^í me ? Ajuf •outtfA'OAti-f-An : CtAeit) fA Ci$e-AtvnA TofA A^uf bei-O cú ftán, cu féin A^uf "oo teA^tAC. 32 A^uf '00 t.At)t^'At)-Att t)ttiAt.At An Ci$^At A teif féin 33 -A^uf te n-A t^Aib 'n--A te^^tAó. Ajuf tóg fé Mt) An ct^^t cé-At)nA t)e'n oi-oCe A^uf t)o ní$ fé -a 5cneAt)AóA, ^5WT ■'oo bAifce^-o é féin Aguf a teAgt^ó Láitt^eAó. 34 >A5Uf tii5 fé ifceAó 'n-A ti$ f^in lAt) Aguf Cuit^ fé 'n-A fui-óe Cun búit^t) lAt), -Ajuf t)í s4i^t)eA6Af .Aif féin Aguf -At^ -A teA$tA6 Aguf A 5Ctveit)e-Atfi 1 n'OiA.

35 xJkgUf nuAit^ Á t-áinig aw Iá 6uitt rA siúifcífí oifice-A6i^, 36 '-^Á tiA*0 : SgAoitfo OAit) nA f it fin. 'O'innif fe^t^ cini- eitJC-A An tp^íofóin -aií 6Ainncfin t)o pót: Cuitt ti-A5iúif- cífí óttt)ú t^t) t)o f5Aoite 6un .i*iút>Ait; ^noíf, 'OÁ 37 t)ttí$ P« céiSit) AmA6 Aguf imti^fO 1 fíottiiin. 'OuOAittc pót teó, ÁtntAt : If fit^ HótfiÁnAtA* finn. T)o t*5^^1^" yStAt) finn of cómAit^ An tp)ot)uit, s^n bt^eit CAbAt^tA otiAinn, Ajuf t)o euit^eA-o 1 bpttíofiSn finn. An mAit teó Anoif finn t)o •óíbit^c uAtA a ^An fiof ? tlí t)eit) 38 fAn m^tx fin. UA^Ait)íf Anfo, 45uf ctttttroíf féin AmAÓ finn. T)'innif nA ti-oificeA6A t)o fnA jtúifcífíó An 6Ainnc fin. tJÁinis fSAnnt^A ot^tA nuAit Ai^tí^t^Att 39 5«!^ ^' íeAtvA HótfiAnAtA lAt). t-ati-At^Atv Aguf t)'iAtvtvA- t^Atl mAlteAtfinAtAf Ot^tA, A^Uf t)0 ttU5At)AJt AmA6 lAt) 40 A^uf t)'iAttt*At)Atv ofitA imteAtc Af An SCAtAítV. ^6 n>MAtf< A 6uAt)Att-fAn AmA6 Af An bpitíofún 6uAt)Att tfceAé 1 t>ci3í; l-ít>iA, A^uf 6onnACAt>Atv rxA bfváitfe Aguf 6uit>eAr/*| f^Uif ot^tA. xVnfAn -oo $tuAifeAt)At* 6un pút)Ait.


[* 14] [ 337 ]CAibroiol XVII.

S«Anmóiiiiú póit t)0 f riA Cef f AÍÓnAig ^S^T ^ f^ be|«inAi$. A ÍAir.nc Leif n^ h-AcénAt ai^

AnfATi "00 fiuDluij-o^ip -Amií)ipolif Ajuf >ApollónM, i ^5uf CAnAT)-A| 50 CefAloiilcA, 4ic 'n^ t^^iO finAjó^ leif nA lú-oAí^. CuAit) pót ifce-Aó CúCa, m^f Da 2 ^nilt teif, x3i5uf 1 ^CAite^rh cfí f-Abbói-oí Dí fé ^5 Léifiú "óóit) x>f An Scfipciúi]A, 'J-á of^Ailc "OóiD ^juf 3 't,Á óuf 'n-A tui^e oftA conuf n-áf t)folÁi|A X)o'n Ofíofc fuUás -A^uf eifi$e óf rÁ mAif G ; -A^uf ^ut^ b'é feo -An c-fofA C|M'ofC, azá -A^^mfA x)'á fójAifc •DAOlOfe. A^Uf "DO CpeiT) CUID -ACU A^Uf t^Ati-DAt^ le 4 pól A^uf le SilAf, -A^uf "oe fn-A geincit) a Gi x)iAt>43k, fluA$ An-A-móf, A^uf t^xinnc n-áf fu-Af-Aó •oe riinÁit) a f)í «AfAl.

Anf-An t-áini^ éA"o A| n-A Iu-oai^ Ajuf "00 t)AiU$-DA| 5 Af ^n flu-A$ fAinnc 'ot^oó-'OAoine -A^uf t)eineAX)A|A 43kC|Ann A^uf CuifeA^OxSf An CAt-Aif 1 ^colloix). xXnfx^n t.Án.A'D.Af cimpAl .Af ti$ Mfoin A$Uf Oío'OAtx x 'o'ixjft^Ai-ó 50 jcuffi .Am.áC Cun .án pobuil lA-o-fAn. ><X5uf nu*iif 6 ná f u.áfA'D-A| iA"o "oo fu^Axx^f likfon ^juf cuit) "De fnA btiÁitfe 1 UátAif u.ACc-A|Áin n-A cAt^fiiC, '$4 pÁ-ó 50 ti-^fo : t4ini5 Anfo, leif, ^n Aicme feo ac4 ^5 cuf n^ *CAtAfAC cfé Céile, ><X5uf $l^c 14fon 7 i.A'o : ^5uf CÁ1X) fiAX) 50 léijA -65 5At)Áil 1 5CoinniD X)ti$e C^iefAif, '^Á |váX) 50 t)fuil fí eile ^nn, íofA.

xX^uf X)o $fíofAX).Afi n^ x)Aoine -A^uf nA íi-uACcA|Áin. 8 A t)í x CifceACc leif nA neitit) fin. XV^uf nuAif á óaui- 9 e4AX)A| fÁfArii X)e lÁfon -A^uf x)e'n 5CUIX) eiLe X)o Leo5AX)A| Cun fiút)Ail iax).

-A^uf 5An itioill X)o Cui| nA bfÁitfe Cun fiúÓAiL. 10 f4Íin oi"óCe, pót -A^uf SiLAf, 50 t)eféA. x^^uf nu-Mf .. tinAX)Ap .Ann X)o Cuax)^]a ifce^C 1 fin-A^ói^ rÁ n-1úX)A( -0^5uf biox)Ap fo niof uAifLe 'n^ muinncif tefALonici. u .A5uf x)o $Lacax)A| An bfiAtAf Le Uán-x)ío5|uif, ^^uf t)ix)íf coicCMnc4k A5 cuAtX)AC nA Scfipciúipi féAC^Mnc [* 15] [ 338 ]12 ATi mbíot) f-áti AtfitAit).* Aguf •oo ói^ei-o a lÁn ácm, A^uf -oe ftiA mtiAiO ^einceAóA a t>í uAfAl, Aguf cuit> 13 nÁ^ t>e-A5 -oe ftiA íreAfAib. AtifAti x)'ai|i$ n^ lu-OAii; 1 'oUefAtonícA 50 t^Ait» pót -^5 ceA^Af^ bféiCip "06 i'tntíet^éA -ASuf CanA-o-Afx Ann a^ 'oéAnArh coitAmif^ 14 ^5 cut^ tfé óéile ^t^ nA •OAoine. xSnf-An, 50 c-ApAit), óuitt DA bt^i^itt^e pót óun n-A f At^Aige ; -aó -o'pAu SIa* A^uf Uímoceuf fA n-Jitc.


i5 "^S^V -A" muinncit -a óuxM-ó le pót x)o i^u^A-oAtA 50 ■ocí xXcéné é, Ajuf Cug fé ót^'oú -óóió le c-At)Ait^c "oo áíUAf xuf "oo tímoceuf '%Á ^ÁX) leó ceACc A5 ctUALl -A1t t-áltt^eA^Ó, AgUf $tUA1feA"OAt^.

16 An f-AiT) A t)í pót 1 n-Acéné ^-^ feiCeArh teó 'o'ettu^ •oAfAóc Ai^ne ifci$ Ann nuAtt^ a ConnAic fé An 6AtAit> 17 CAOAt^tA fUAf A^ fA"0 'o'A'Ót^At) nA n-IO-OOt. t)íot> fé, X)Á t)t^í$ fin, A5 "oíofpóit^e-Aóc fA cfinA^ótg tetf ua lú-OAí^ -Asiip tetf nA "OAoine a t)í -oia-óa, A^uf 1 n-áic An tfiAt^SAit) 5AÓ Aon lÁ, teif nA "OAoine a t)íot) Ann. 18 Ajuf Díot) cuit) t)'ottAinnAit) nA^ n-epicútAó A^uf ua ScótceA^ A'- cut Ait^, A^uf t)eit^eAt) cui-o acu : Cax> 'cA ó'n OfeAt fo n-A bfutt An CxMnnc 50 téit^ Aige ? AnfAn •oeit^eAt) cuttte -acu : T)éice nuA azá Ai^e 'A ótAAot)f5Aoite, tf t)óóA ; mAt^ t)í fé A5 cAtnnc teó 1 19 -oc-Aot) íofA A^uf t t)c-Aot) nA ti-Akif eitu'$e. xXnfAn x)o tAU5AX)AtA Ait A^uf tosA-oAtt teó é 50 X)cí An c-xt^eo- pA^uf, A^uf x)ut)tAAX)At : An mifX)e t)úinne eotuf a t)'fÁ$Ait At^ An x)ceA5Af5 nuA fo aicá A^ACfA 'á caO- 20 Att^c UA1C ? O neite nuA a^ac 'á óut^ i n-Át ^ctuAfAiD. t)A rhAit tinn a ftof a t)eit AgAtnn CAt) é A^n f AgAf neite 21 lAt). (t)A $nÁt, ÁmtAC, teif n-A n-Acéni$ 50 L^ttv Aguf te pé "OAotne iAfACc<A**A t)íot) ^nn ^An futm a Cufv [* 16] [ 339 ]1 n--Aon jMj-o eile é,t DeiC ^5 innfinc A-^^y A5 ctoirinc nuócc.)

'Oo feAf/Mtfi pól 1 .S^ ^n /At^eopAjuif -A^uf "duOaiívc 22 fé : /A f e^f A Acén-ACA, Oím fiOfe, inf 5^0 fLi$e, á^á- úniAl -00 ■óéitil). Óif, ^s; 5^0^11 nA fli$e ^^uf ^x^ 23 póACAinc 'ooni -Af t)ú|A n-íorhÁ$tiD, -oo fu^if^f aIcóii A.sUf Oí f^fíobtA uiiAti " "Oo'n "OiA nÁ li-AitnJ5ceA| " An ní-ó fin x "ó'onófv.inn fit) ^An -Aitne a^^iiD -dip, rÁimfe '$Á teA^Af^ 'o-áoit). * Dia, a -óein x

-ooniAn 24 

A.sUf 5AÓ A Ófua Ann, ó 'fé Ci^e^fnA nenne -a^uj' rAlni-An é, * t^í cóirinúi$e-Ann fé 1 •oce-Amp*MlAiD * ■oeineAt) le titfixMt:) ;* nÁ ní "oeinceA^^ -oó, le lÁtfiAit) 25 TjAoine, feift)íf 50 t^puil. ^Át) Ai^e leij^ ói^x ipé péin A tusAiin "00 5aC ■ouine -An^m ^^uf Anil Aj;uf 5^6 uiLe nit) /A^uf -oo Cuif fé, ó -Aon 'ouine AriiÁin, -An óine 26 •OAonA 50 Léi|A 'n-A j^córiinuiOe ^f uaCc^iv n-A CALriixin, ^i^up -oo CexJkp ye ^sc cf6inife Aimfijve "OóiO Cun cóiri- nui$Ce Ann, A^uf jaC ceóf^, Cun iat) á beit A5 Lofs 27 "Oé, féAC-Ainc An Dpe^-Of Ai^oif ceAn^^OÁiL Leif nÁ ce^Cc fUAf Leif, bíot) nÁ fuiL fé -AbfA-o ó $aC "ouine Af^Ainn. Óif if Ann pCin a riiAi]Aimí"0 -A^uf a CojXfui^- 28 mi-o A^uf AcÁimiT), fé m^f -a^oeitA t)Aoine -o'Ouja OpiLit) péin ; " Oi] if ■o'á ^eine^ariiAinc finn." X)'á t)|i$ fin, 29 6'f -oe i^einoAm^inc "Oé finn, ní cóit^ ■oCiinn á riieaf 50 mbeAt) T)iA cofm^iL Le ri-óf 'nÁ Le li--<Mf5e«i*o nÁ le cLoiC, fnoij^e eALAt^^n ^^guf ce^pAt) Ai^ne -ouine. /Asuf ^noif c* T)iA ^5 Leos^mc AimjMfe ah AinbpiofA 30 f^n tAi|if Jkjuf '$Á fósáiift "oo fn^ 'o-Aoine, j^o nx)éAn- f jiiDif 50 L6i| Aitfi^e inf 5AC Aon t)ALL. ni^f 50 OfuiL 31 ii ceApAite ^i^e Cun bfeióe^riiAncAif a to^DAifc ^f ^n nt)oiriAn -oo féit^ Cipc, ct^íx) ^n bpe^t^ ^ci ce<ip«Aite Ai5;e. ^5 c<bAitc ct^ei-oirii X)o 35AC ^on ^juine. m^t^ ^ut^ tós; fé fnv m^it^b é.

/AC nu.Ait -Ait^i^D^t^ -An -(iifeitM$e ó fn^i m^it^t) Ct^om 32 [85] [86] [* 17] [ 340 ]ctiiT) Acu -Aft rfiA^At) t)éAiiArh, -Ajuf X)ut>Aifc cuit) Acu : éifcvimíx) te^c uAitA éijin eite 1 "oc-Aoti Ati fséit fin. 33 xfAn "o'imCiS pót uxtx Am^ó. '* Aó -oo te^n p it 4itMte é Ajuf ófei'oeA'OAt^, -Af a |aió T)íonufiof -An c-Afeop-A^Aó, -Ajuf be^n n-^f t>'Ainim -oi "OAmAtMf, -Aguf cuitte teo.


CAlt)1t)10t XVIII.

eA5lí.if CoiiMncoAcuj^ ^.] btin aj pót. A^tif é A5 feAnmóiniá 1 n-e-plief «f, -jft. Apotto -00 -óut jjO li-Oplieftif.

1 r^f éif An méit) fin "o'fÁ^ fé cAt-Aitt Acéné Ajuf 2 tÁini5 fé 50 "ocí Coifinc. Aguf f uAif fé fA n-Áic fin lú-oAó n-xf 1>'/Mnim "oó AcuitA^, f e^f a fu^A-o 1 bponcuf A^uf A t)í CAf éif cexióc 50 •oé-AnAó ó'n 6AT)Áit, Aguf PfifcittA, x3k r)ex3kn ("oo •óe^f^Ait) a beic ófoui^te A15 CtAUTnuf "oo xrA 1úT)AÍ5 50 téift imte-Aóc ó'n Uóim), 3 A^uf CuAiió fé x cfiAtt oftA. /Asuf coif5 é Geit Akf Aon óe^nt> teó x)'fx

fé 'n-A ttfoóAif ^5 obAift Af 

An ^céitfo (-Ajuf -A5 •oé-AnAtn pAitiún Ab exJkt) An 4 óeÁfo). /Asuf biot) fé fA cfinAi5ói5 A5 ptéit), 5AÓ t4 fAbbói-oe, -A5 cfÁtc Af Ainim ax Ci$eAkttnx íof^, Aguf t)í fé -A5 c-At)Ai|tc n^ ^Mx>At A^uf nA n^t^^A^-Aó teif. 5 AnfAn nuAitt -a tÁini^ SítAf A^uf Címoceuf óuige 6 ttlAce-oonM "oo $éxit^ui5 pót f^ ceA^Afg, 5A óujt 'n-.A tui$e -Att n^ Iú-oa^i's gutt t)'é tof^ if Cttíofc ^nn. 6 At t)í n-A 1út)-AÍ5 'jÁ t^tté/vjnú 50 m-Aftui$teAó. Atif-An t)o ót^ot fé A óuit) éAt)xM$ A^suf t)ut)Aittc fé : t)íot) t)útt scuit) fot-A Att t)útt 5ce-Ann féin. UÁimfe 7 ^tAn. UAt)-At^fAt) AjAi-ó Att«tiA ^eincit) fCAi^A. AnfAn t)'f-á5 fé -An Á1C fin A^uf tÁini^ fé 50 ci$ t)uine 'o&^ t)'xMnim Cícuf lúfcuf, t)uine a t)í úrh-At t)o 'Óia, A^guf 8 50 t^Ait) A ti$ ce^n^Aitce t)e'n cpnAsóij. Ajuf t)o Cf eit) Cttifpuf , uACcAitti^n n^, finA^ói^e, f a Ui$eAttnA, A^uf A tex3k$LAC 50 téitt, A^uf t)o Ctteit) móttÁn t)e XrA Coiftinci^ a Dí A5 éifccACc teif A^uf t)o bAifceAt» lAt).

9 >AnfAn t)ut)-Aifc An Ci^eAt^nA te pct, 1 n-Aifting, f^n [ 341 ]oit)óe : VÁ bíot) eA^At ojic, a6 LóM)ó^k ^juf ti4 ti-eirc* Oif cAitnfe te-Ac, -Asuf ní teorhfAi-O Aoitine T)oóAf a 10 •óéAriATfi 'Duic ; mA| zÁ mótin •OAoine f-d C-AtAif feo ^S-AmfA.

-A^uf "o'^ATi fé AnfATi DtiAin A^uf fé rhi a^ ceA^Af^ ii óféitif "Oé 'n-A meAf^. Aó nuAif a óí 5^^^i<^ '^"■'^ i* pfóóonfut 1 n-AcAÍA "o'eifi^ n^ Iu-oai^, "00 toit á óéite 1 n--A$Ai"ó póit -A^uf tu^A-OAt^ of cótfiAif An c-fufóe- t)ÁtÁ é, xX^uf "oubfVA-o-Af : "Cá Án ipeA. fo ^5 cup n^ 13 n-o-Aoine fuAf Cun "Oia •o'^'ófAt) 50 ti-Ain"oteA$tAó. Aó nuAif A t)í pót -45 cufnú ^t^ a t)é-át a GoSAt) óun 14 tAt)-AftA 'ouóAifc 5^^^^<^ ^^^r "^ 1ú-oAí$ : A feAfA Iú-oaC-a, 'OÁ mt)A éA^cóii^ é, nú coi| CionncAó -AnA-otc, t)A CeAfc "oom cufA fuAf titt. AC mi'f cúffAí pocAt 15 é, ^suf AinimneACA, -A^uf t)úf n-oti$e-fe, fé^CAit) f éin Cui^e : ní h--áit tiomf-A Oeit Am bfeite-Atn a| va neitiD pn. A^uf -00 ComÁin fé ó'n fui-óeófAtA 16 lAt). Ajuf -00 fu5AT)Af 50 téif Af Óófcenéf uaC- 17 CA|n n^ finA5ói5e -A^uf Dío'Oaia a^ ^AóÁit -Aif of cómAi| Án cfui-óeDfAtA -A^uf níof Cuif ^^^^i^^ ^o" Cfuim 1 n-Aon nít) -oe fn^ neitit) fin.


"O'fAn pót mófÁn LAetAncA fA n-Aic. AnfAn 18 •D'fi.5 fé ftán -A5 n^ DfÁitfiD -Ajuf CuAi'ó fé -Af tuin.; 50 SífiA (djuf pfifcitLA -Ajuf xXcuitA 1 n--AonfeACc teif) ^ c-Af éif -A Cínn -a De^ft^t) 1 sCenct^eA, mAfi Dí móiT) Ai^e. X^suf tÁini^ fé 50 T)cí Gtl)efuf ^juf 19 "o'í^S T^ iAT)-fAn -Ann. -A^uf Cuai-ó fé féin ifce^C fA CfinAjóis -A^ •oíoj^óit^eACc teif nA Iú-oaÍ^. ^A^uf 20 T)'iAt^t^T)At -Ait fAnrhxMnc níof fiA -aC níot toiti$ fé Cuije, AC T)'f45 fé fUán acu A^uf T)uDAitc fé : Uioc- 21 fAT) Cú^AiiD Aifíf mi'f coit te "OiA é. Anf-An T)'imt'^ fé ó Gtbefuf

x^^uf CuAit) fé fíof 50 CAef-At^A AnfAn CuAit) aa fé fUAf t A^uf CeAnnui$ fé T)o'n e-AStAtf, ^s^r tuAit) r^ r^of 50 t»-x3kncioC.


C^it fé fuim Aimpt^e AnfAn, A^uf $tu-Aif fé cf^é aj [87] [* 18] [88] [ 342 ]•óúCiiíb JaIacia AgtJf 'ptMsiA, 1 troiAit) óéile, ^5 cuti ■24 miftii$ -Af TiA 'oeifsiobiia 50 téi|. €^11115, Ám, 50 b-etbefuf lu-OAo r-A. b'Ainim "oó Apotto, xXtecfAn- ■bfíne-Aó, feAf x)eA$tAb-á|ttA, t-áit)i| inf nA Scfipciúf- ^5 Aib. t)í fé oitce Af fti$e An Ci^eAfnA -Aguf "oo tAbAif fé te "oiosfAf Aigne Asuf -oo teAjAifs fé 50 •oútf- AóCAó TiA neiCe a bAine-dnn te n-íofA, -A^uf gAn Af eótuf 26 Aije Aó bAifce Cóin. *Oo ót^om An f eAf fAn Af tAb- Aifc 50 "oAnA fA cfinA5ói5. xXguf nuAif a "ó'Aifi^ pfifcittA Ajuf AcuitA é tugA'OAiv leó é Aguf inúin- «7 cA-OAf "oó níof cfuinne fti$e An UigeAfnA. AnfAn bA rhiAn teif "out 50 b-AcAiA Ajuf "oo fSfíb nA bfÁitfe A5 cfiAtt Af nA "oeifsiobuit '^Á lAffAit) oftA é ^tACAt). xN^uf nuAi| A t^ini5 fé tug fé con^nArfi .28 móf tjo'n muinncif a bí cAt éif ct^ei-oeAifiAinc. óitt •00 óuit fé 'n-A tui$e 50 cutAi$ At nA lúDAíg, 50 puib- iti-oe, 5ut b'é íofA if CtAíofc Ann.


CxMlDl'OlOl XIX.

Ati e*j;tAir 'OÁ tM^ ^t^ bun ^5 pót 1 n-et^epif. ctAmpAt^ r^ rjAibDÍ tigcAL.

X Aguf X)o t^it^tA, te tinn /Apotto bett 1 jCoitMnc 50 'Dcikini5 pót 50 ti-eip)efuf, nuAit^ a bí nA íi-iliceAnA uAtcAtAAóA fiúbAttA Aige, Ajuf 50 bpuAit^ fé tAinnc 2 x)eif siobut ; xXjuf ■oubAit^c fe teó : xXt^ $tAcbúit An Spioi^AiT) riAom ó tt^ei-obuit^ ? Asuf •oubtA'OAt- f An teif : Tlí H-eAt) aó níot ttoifeAmAit An Spiot^Ait) 3 flAotfi A beit Ann i n-Aon óot ^S^V "oubAit^c feife^n : tTÍÁ 'feA-o CAt) Ann 'n^t^ 'tAifceAt) fib .-* '<^5wr "CJb- 4 pA-OAt^ : 1 mbAifce eóin. Aguf "oubAit^c pót : ^ "Oo bAifc eóin nA 'DAoine te bAifce Aitti$e Aguf "oubAit^c fé teó ni^t^ b'fotÁit 'oOib ct^emeAmAinc fA* c-é a bí 5 te ceAóc 'n-A -óiAit) féin, 'fé fin, i n-íofA. TluAit a 'ó'Ait^í^'OAt^ An mém fin "oo bAifceAt) iat) i n-Ainim An 6 Ci$eAt A tof A. Anf An 'oo Cuit pót a t^tfiA ot^cA [89] [ 343 ]A^Uf "OO tÚltMltlj; ATl SplOfAIT) tlAOtfí Ot^t-A AJUf "OO lAOfA-DAi; 1 x^ceAn^tACAit) A^uf ■óeine-A'OA| cAfSAif- e-aCc. xN^uf címpAl ■oi^féAS acu a t)í -Ann a| ^a-o. 7

Ajuf t)íot) fé -á5 ■oul ifce-Aó fA cfin-A^óig -Ajuf ^5 8 lAbAifc -Ann 50 -DÁnA, Af fe^t) Cfí rhí, -05 'oíofpóif- eACc i3k5uf -05 cuf 1 bfeit^m 1 -ocAot) fí$eACcA "Oé. Aó 9 Oí -OAoine •oúfA 4íknn nÁ cfeiX)feAt), -aó bíot) ^^5 c-át- cuifniú fli$e .^11 Ui^eAfnA of córiiAif ns n-o-Aoine. •0'imci$ fé u-At-A -A^uf x)o t)ei$il fé nA T)eif5iot)uit u-AtA, A^uf t)íot) fé -A5 Atóinc 5AÓ iÁ 1 fgoil fif "OÁ^^ t>'-Ainim CufAnnof. Do le^n f-Aii m-Af pn Af fe^t) "OÁ 10 t)lMn, 1 x)Cteó 5Uf Aifi$ 5AC a f-Ait) 1 n-/dfiA, i-Difi Iú-oaC Ajuf ^einceAC, DfiAtAf xmi Ui$eAfnA. A^uf ii -00 t)ein 'O1A niipDúilcí éA^fAriiLACA cfé táirii póit. 1 ■ocfeó 50 mbeifcí Cun nA n-OAoine mbfeóice, ó n--A 12 CiolAinn, ciAffúifí Ajuf Apfúin, A^uf 50 n-imtíjeAt) An t)feóiceACc "oíot), A^uf 50 n-imtíjeAt) iia "oeAriiAin .AfCA

X)o tÁfUA 50 fAit) cuit) "oe fnA Iu-oai^ a^ imteACc 13 <^ »MC 50 TI-ÁIC A^Uf 50 l^AOTDAf A X)'lAffAlt) X)eArilAn A ^'iif AmAC, Ajuf x)'A5fAiX)íf Ainim An Ci^eAfnA tofA A^uf x)eif ix)íf : V^Sf Aini of Ait) íof a ac4 a^ pói -o'á <( fAot)f5Aoile. x^suf t)í lúx)Aí$ Áifite, móffeifeAf 14 mAC Ak t)í A5 Scet)A X)uine X)'uACcAf.dnAit) nA fA^Afc, 't;Á t)éAnArii fAn AC x^'ffeAjAif An Annfptux) iax) 15 A^uf x)út)<Aifc fé : Zá -Aitne A-^Ám a. TofA A^uf zÁ é luf AigAm Af pól, aC ci-A n-1-AX) fit)fe ? xX^uf An 16 peAf n-A fAit) Ari Annfpfix) riiAlluiJte Ann X)o léim fé CúCa A^uf fUAit fé An Uirii uACcAi.f Af An mbeifc .ACU AJUf $Alt) fé OftA 1 X)CfeÓ 5U| flteAX)Af Af Ar> X)Ci$ fin cÁfnoCc,* A^uf iax) ^eÁfftA "Oo ti-innf eAt> 17 .An méix) fin x)'^ fAit) x)'lúx)ACAib A^uf X)e 5eincit> 1 n-epefuf Aguf tÁini5 f^AnnfA oj^tA 50 léit^, Ajuf •00 mótVAt) Ainim An Ci^eAfnA íofA.

xN^uf t)iot> A tÁn x)e'n riiuinnci| a Cfeix) A5 ceACc 18 .Aj:; X)éAnArii fAoifX)ine A^uf A5 innpnc a njníoriiAftA. <Vs;uf A lin x)e'n riiuinncif a bíot) a^ X)éAnArii x^eif; 19 tn^feACcA tu5AX)Af nA leAbAif Leó A^uf x)o t)ó$X)Ap [* 19] [ 344 ]lAt) or cómAM^ riA ptJibiU*ócAócA. xN^uf "00 me-AtM*6 piAÓA IIA leAbAIA, ^SUf "00 jrU-At^At) gUlV t)'pÚ CAOSA-O 20 míte pío^A Ait^six) ia"o. Sit» mAt a X) btM-AtAft "Oé ^J^S f^r 50 tÁi-oit^ A^uf A5 •out 1 iiT)Aiii5iiieA6c.

21 • riuAit^ A t)í T1A tieite fiti ctAíoCnui^te •00 t)eAtcui$ pót, yÁ t'piot^Ait), sAbÁit ct^é ITlAce-ooniA Agut^ ct^é AcAiA A^uf •out 50 letuar-Atem, A^uf "oubAitAc fé : T^a^ éif me Deit fA n-Áic t^in ní potÁit^ "oom ^n Tlóim a 22 ■ó'veit^sinc. AntMn óuit^ yé beit^c "o'á tuóc irt^itÁtmA, Uimoceui^ A-^uy et^Atxuf, 50 iriAce-ooniA ^^ur -o'^An yé péin ^t^ ^eA-ó cAmAitt r-An '^r^^

23 -^^SWf 'o'eit^i^ -An uAit^ pn ACt^Ann nÁt^ fu^tiAó 1 •ocaoI> 24 r^i$^ '^^ <Ci$eAt A t)í feAt n-Afv t)' Ainim X)ó •Oéméciiur» -A^ur 5aV)A geAt Ab e-A-ó é, x^^ur bío-ó ye^ A5 'oéAnAm ceAinp-Att Aiti^iT) "oo "ÓiÁnA Ajur bíot) fÁ$- 25 AlCAf nÁt fuAt^Aó -A5 ce-át^"oui5tit) 'o'á bÁt^t^. Ctuinni$. ré 1 UÁt-Ait^ A céite 1-AX) féin Aguf .An tutc oibt^e a bAin teó /v^ur "ouOxMttc r^ • ^ i:eAtiA, ir eót 'OAoit) gutx Af 26 ^n ^céitvt) yeo -A tAjAnn Át scuit) 6ú$Ainne. A6 óíonn pt) -Ajur Aitu'geAnn yiX) conur m^t^ ArÁ mótiAn •OAoine lompuigte A5 pót ro» ^^ ""-a tórfitAÁ-ó, nf H-ArhÁin 1 n-ei^ertir -aC At fuit) nA li-/driA 50 téit^ n^ó mót^, 'S-á tutt 'n-A tui$e ot^tA — Hí t)éite 1 n-Aon óot^ 27 nA t)éite -A t)eince-At^ te tÁm-Ait). Ir bAo$At 50 t)CAt)- At^fAit:) fAn t)tAoC-Ainim n'Áf. r^i$e GeAtA, -Ajur tiA. f Á5f Ai-ó fé Aon rheAr ^t^ te-Amputt ti}ó^ t)UnA, -A^ur rií ti -AinÁin r^" -At 50 t^curnóóAit!) a mó^^'óACz a. t)ut ^t^ neAtfiní-ó, t)íot) 50 n-At:)tAAnn An ÁpA 50 téit Ajur -An 28 t)otfiAn 50 téit^ í. niiAit Aitví$t)Ati An óAinnc pn t)o> tAr-At)At te feitts -Asuf T)o tiú$t)Att: 1r tnóft í T)i^nA n-A n-eperiÁn-Aó !

29 'Oo cuit^eAt) ^n óAtAi|v ^o téifv ct^é n-A óéite. 'Oa ttiteAt)Att 1 n-AonfreAóc óun Jvn céÁCAtti ^sur sr^ii^i ^^^ <Ati S^iur -Ajur -AtA Ayr^A<^uy, mAcet)onAi$, comttÁt)- 30 xMte t)o pót. CeAp pót t)ut irceAt -Ame..Ar5 nA 31 nt)Aoine. ní teosfAti nA t)eif5iot)uit t)ó é. /A^ur Dí cuit) tj'uAÓc^fV'án-Ait) nA r-'ÁyA Ann. cÁitvt)e t)ó, Agur óuitAe^t)Att ceAóCAitte-Aóc óui^e '$Á lAtvtiAit) Aiti s^n x)ut 32 irceAó r-^^ céAcAtt. "Oo tiúi$ tjuine -An t^ut) ro ^S^r t)uine eite An fut) út^ lr Anit-Ai-o -a t)í me-AfFÁr» [ 345 ]meAf-ai-oe -Af An bpobul -A^uf ní ^emifx ^ati óuit) t)A rfió -óíot) CA-o A tu5 ATin i n--Aon óof iat). 'Oo t.Atvái5- 33 eA-oAt^ xMecfx^ntDef ^mAó /f An mbfúC. tDo fAi$ nA 10*0^1$ AmAó é. "Oo DxST^Aif AlecfAn-oet^ a Lám oftA a' 'd'i^||aai'ó cn'inAif Cun 50 míneóCA-ó fé av f^é-At "oo fnA 'D-Aoine. Aó nuAif a ConnACA-OAf 5U| 34 l»' lu^OAo é óuij^e-A'Oxit^ 50 léif -Aon Uú ArhAin f uAf : 1f móf í T)uÁnA nA n-Gi&efiÁnAó ! -A^uf "00 lex^nA-OAf •oe'n liú$ Af f e-At) f u^f le "óxi uAit a' Clui^.

xNnfAn -Do óuit^ cléit^CAó n-A cAt-At^A^C Cun fuAirfinif ^n 35 pot)-At ^5Uf "out^Aifc fé : aS f eAt^A GpefiÁn-Aó-A, cÁ tífnil -An 'ouine heó ni fuil fiof -Ai^e 50 n-At>fAnn muinncit^ ua óAitA^t^-Aó fo Gpefuf "Oumia mótA, in^e^n lúpiueit^ ? X)'á t)t^í$ fin óit^ nió fei-oitA ^n méi-o fin -oo 3^ fé^nAt) if ce-At^c "OAoit) f-Anrh-Ainc f ocAit^ -A^uf ^An Aion beAt^c obAnn -a t>éA^nArh. Cujbúit^ ^nfo nAfit^feo -A^uf 37 x;An mAflA zAX)AtÁ acu "o'ttút^ T)reAmpull 'n^ •o'Out^ mbAntDiA. At vnÁ zÁ A15 "Oéméctnuf, A^uf a^ nA ceÁt^- 3* •nui^tit) ÁZÁ te n-A óoif, cúif 1 ^coinnit) Aoinne, cÁi-o ua cúitAceAn-A -Ann -A^uf nA ^pt^óóonfuit : CuitM"Díf neite 1 leit A téite. WÁ zÁ Aom nít) eite -A^Ait) 'o'á tot^^, 39 focAt^ui^ceAt^ é 1 ^córhtionót a t)eit) -00 t^éit^ "Dti^e. x^^uf 11^ b-Ao$At 50 jcuffAt^ 1 n-^tt teit coifme^f^ .An 40 l-Ae in-oiu Ajuf 5An Aoinne cionncAó (sut^ féi'oit^ cúncAf A tAt)AitAC -Ait) teif An gct^uinniú fo. HuAif a t)f ^n méi-D fin t^it)ce ^i^e -00 tuit^ t^ An pobAt óun fiút)Ait.


CMt)1T)10l XX.

Ct>A'n-o tPóil c)>e ITIíCPtx ri^ Acuf r)í"o An t-^j^éig. T)tiinc Aij;e Á tótAiiic ó'n mVAr 1 ■or|^ói>f. A ÍAinnc te cl^it^ e^eftiif.

>AnfAn, nuAit^ a t)í An coitimeAf^ imi]i;te "00 $UAoit) pót tuise nA. T)eif5iobuit Ajuf T)o tóniAit^ti^ fé iat). Ajuf T)'fi5 fé flÁn .Acu -A^uf T)o |^tuAif t'^ tun T)Ul 50 TllAceT^oniA As^f t»uAif a l")í ua ctnútA fAn fiúDAlCA Ai^e .A^uf mótiÁn cAinnce T)éAncA Aije tdf rA T)Aoine t^ini»; fé fA ?5f^^5> ^' f^ ^f^ ^^ f^ n-^ir [* 20] [ 346 ]pn. AnrAfi óeAp ye 'ouL 50 SifMA a^ tums aC bi nA lu-OAi^ 1 sceils A5 pAiite Ait Asuf focAtui$ r^ Ar 4 teAóc €^6 itlAce-ooniA. A^uf óuAit) 1 n-AonfeACc leir sópAc:^ niAc pirrwif' t^er^A; Agur Arir- r^r^^ur -A^ur Secun-our UerrAtónAi^ ; xur s^^wr ó *Óett)é, ^sur Uímoceur; -A^ur CuCicur Agur Ctxop- 5 imur, beit^c ÁpÁnAó. CuA"OAt r^" t^óitiAinn -dsur To'rAnA"OAt tinn i t)UtóÁr.


6 Ajur "oo óuAmAit^-ne At tuing ó pttippí, CAt éir lAetAncA An AtÁin ^An siorc, Agur t)íotnAit ÓÚ15 lÁ A5 ccaCc 50 UtóÁr A^ur "o'f AnAniAit Ann r^Aóc tÁ. 7 Anr^n, sn CéAX) tÁ -oe'n creACcniAin "oo tÁnAmAit 1 r)roCAit A Céite Cun AtÁin "oo t)tire» -Agur t)í pót A5 CAt)Aitc ceA^Airs "oOit), mAt t)í r^ ^e íi-imteAóc At mAfOin AmÁiteAó a t)í Cú$Ainn, Agur 'oo te^n r^ At 8 An t)ceA5Ar5 50 meAt)on oi-óCe * Aó t)í tóCtAinn Át nt)ótin A^Ainn r-^ creómt^A mót 'n^ t^At)tnAit ctuinn- 9 i$te. A^ur t)í buACAitt X)Ái t)' Ainim eúcuóur 'n-A rui-óe At An t)rinneói5, A^ur tuict^é 'n-A Co^otA 50 r^»^ An rAiT) A t)í pót A5 cAinnc. te ctuime a óo-otACA -oo tuic r^ fíor <^'^ x^ct^ítnA-ó toccA Agur "00 cójAt) r"Ar 10 mAtt> é. Aó X)o óuAit) pót t^'or (^u^E^ A^ur -oo tui$ ré AnuAr Ait Agur ^«i^ r^ ^ lÁmA 'n-A tímputl Agur •DuOAitc ré ■ TlA bíot) ceirc otAib. Zá a AnAm Ann. 1 1 AnrAn óuAit) r^ r"^r ^s^r ^r^r r^ ^t^^" ^5«r "oo btAir. Ajur t)ein r^ CAinnc At peAt) AbrA*o, 50 t)cÁini5 An rotur, A^ur Anr^n t)'imti$ r^- '<^Z^V "oo t^u5At)At teó ,2 An buACAitt, A^ur é beó, A^ur níot ^eA^ é a n-^tAr.

AnrAn t)0 CuAmAit-ne At ^n tuinj Agur feótAmAtt 13 50 n-Arror' i t)cteó 50 mbéAt^rAimír pót tinn ó'n Ác [* 21] [ 347 ]fin, ói| fin mÁ a Gí focAif Aije, Ajuf 50 t^SAt) fé

0]r Ann Af cíf. A^uf tiini^ fé óú^Ainn 1 n-AffOf 14

,í.<qiif tóT^AniAif óú^Ainn é ^5tif tÁn^AniAif 50 ITIici- 'én^ -<N5;uf feólAmAif ó'n iiic fin A^iif tÁnÁmAif, 13 .'.ni.ife<Nó A t)' óúsi-Ainn, .Af ^AgAit) Cíof ^niAC -A^uf ^n lÁ '11 ..^ ■óiAit) f^n -uo ffoife^MTiAif Simof, -A^uf An lÁ 'n-A tji^it) fAn Aifíf "oo tinAniAif 50 THilécuf ; Oif •00 16 ti pól ce^spAite A] feólAt) t^tA epefuf 1 t)Cfeó rÁ CLjfyi Aon fignejk]' .Aif f^ n-ÁfiA, tnAf t)í 'oitineAf .if cun, x)<Á mb' féi-oif 'oó é, lÁ n^ Cínjcífe* tAÓ^Mfc 1 n-lefúfxMem.

Ac X)o tuif fé ce^óc«Mfe-Aóc ó Ttíiiécuf 50 ti-GpefUf 17 '^Á fÁt) le i'innfeAf-Ait) n^ ti-e-á^Ailfe ce^óc cui^e. C^MUA-OAf, -A^Uf nU*Mf A bÍO'OAf 'U'A lÁtAlf "OUDAIfC l8 f é leó :

If eól "OAoiDfe conuf mAf ArS aví Aimfif 50 léif rAr!)AftA A-^.m 1 nGúf DfotAif ó'n ^céAX) lÁ á t^n^^ ifce<iC fA n-Á^^é, xN^uf me a-^ 'oóAnAm feift)ífe 'Oé 19 Le fíof-úmlui$e.Cc, a-^ file -oeóf, A^uf á^ futA^ nA "OCfiolílói'oi A tiini5 ofm Cfé Ceilsit) nA n-lú'OAC ; Conu; mAf iKf timeiT)4^f fiAf .Aon mt> •oe fnA neitiO 20 A t)í cAifOtcAC T)Aoit), 5An lA-o A teA5-Af5 'OAoib 50 puibilí-óe A5uf 1 nbúf -oci^tit), -Asuf me ^5 "oeim- 21 niú -Mtfi$e Cun "Oé, -A^uf cfei-oim 1 n-4f -oUi^eAfnA íofA Cfíofc, 'Do lú-D-Aí^ ^5uf "oo Jeincit).

xNjuf fé4kó cÁim As; 'ouL 50 lefúf-ALem fé Ce^n^AL 22 nA fpiofAi-oe, -A}:;uf ni fiof "oom ca-o 'cá Le ti-imte^Cc 0]m Aiin, -AC 50 OfuiL -an SpiofAi'O TlAom ^^5 LAt)AifC 23 llOm COICtlATICA, inp n^ CAtfAÓAlt) 50 Lélf, ']^Á fÁt) 1 lom 5ut fLADfAi A^uf pionói]M azá Am Cói]a 1 n-1efú- ]MLem. AC nt ti-e^^At Liom Aon nít) t)íot) f^n n«S 24 ní meAfAim 5U]a mó if fiú mo be-átA 'nÁ me féin, aC 50 ^comLionfA-D mo tufuf, ^^uf ]'ei[t)íf An t)]Aéitif, Á fUAfAf ó'n "oci^eA]^nA lof^, fMt)nuife t)éAnAm á foifséAL $]ÁfCA "Oé. A^uf féAC -Anoif, if eóL ■oórhfA 13 nÁ feicfit) fiD mo $"úif a tuiLLe, fiOfe 50 Léif n-A bfuiL fiút)ALtA 1 nt)úf mcAfs AgAm A5 cf^oOf^AotLe pi^CACcA "Oé.

[* 22] [ 348 ]2b X)'á ótí$ fin cuifMm A fM*óntiife oi^Ait>fe, fA tá fo -Aci in»iu AgAinn, 50 tipuitini gtAn -Att óuit) -potA 5AÓ 27 X)uine tTlAtA níot^ fCAonAf 6 óottiAitxte *0é "00 óut^ 28 1 n-iúit T)Aoit> 50 ti-iomtán. Cu^Ait) Ait^e "óAoit» féin A^uf •Do'n z^éAX) 50 téiti, ^ti -At^ CuitA -An Spiot^Ait> llAoni fió 1 n-t)útA n-eAfbo5Ait) -A5 t^^^S^^"^ e-AjtAiff 29 T)é -A óe^nnuig fé te n--A éuix) f otA féin. O '|:ior AgAtniM 50 "ociocf Ait) ifceA^ó 1 n-t)útA me-Afs. nuAitt a t^eA-ofA itni$te, fAotóoin Ct^Aof-Aó-A, A^uf n^ fCAonf Am 30 fiAt) ó'n "DCtté-At). Aguf eitteóó-Ait), ot^Ait) féin, fit^ A tAt)-At^f Ai-ó neiCe cuAtAtAó-A, eun 'oeifsiobut a tAttt^AC 31 n'-A nt)iAit). 'O'-á t)ttí$ fin T^éini-ó fAit^e, A^uf cim- eÁ'OAi'ó 1 nbút^ 5cuiinne conuf mA^t nÁtt fCAt)Af a IpeA-ó ct^í mbtiAn, x>o tó n-A T)'oi*óCe, a6 A5 cótfiAitttiO ^n uite t^uine AjAit) -A^uf t)eóttA te m'ftáitit).

32 X^^uf Anoif cujAim fUAf t)o t!)iA fit) A^uf 'oo ttttlAtAtt A ^t^fCA, ó'f Att A ÓUmAf ACA An ObAlt^ 'OO' CtM'oónú A^uf An oiSt^eAóc a tAt)Ait^c •OAoit) AmeAfS. 33 nA nAotfi 50 téit^ HíotA fAnncui^CAf Ait^^eAt) nÁ ói 34 n^ éAt)Aó Aon t)uine, ITlAtt if eót t)Aoít) féin, ^sut^At)» lAt) An X)Á tÁiiti f eo f otáCAit^ 5A6 a t^Ait) t^iAócAnAC t)om 35 féin Ajuf t)o fnA t)Aoine acA avo f oóAitt. O 5AÓ Aon nít) cAifbeAncA A^Am t)Aoit), ^u^t A5 ot)Aitt Aft An 5cumA fAu if ceAttc t)úinn fóittitinc A^t nA tíAoine tAjA, A^uf cuitfineAtn A^t t)tiAtAf An Ui$eAttnA íofA' mAt^ 50 nt)ut)Ait^c fé féin : 1f mó An c-Aoit)neAf 50 mót^ t^ut) A bttonnAt) n-á t^ut) a $tACAt).

36 /A35uf nuAitt A t)í An méit) fin tiáiT^ce Ai^e t)o teog fé é f éin Att A ^túinit) A^uf "óein fé guitie óun T)é 'n-A 37 t)ceAnncA 50 téitt. AnfAn t)íot)Att 50 téitt A5 ^ot 50- puí^eAó Ajuf A5 cutt A tÁrfi címpAt A^t tfiuinéAt pó^X. 38 Aguf '$A tP)ó5At:), A5 t)éAnAtfi buAt^tA 50 mótt mA^v $eAtt Aft An t)f ocAt At)ut)Aitvc fé, rÁ f eicfit)íf a $""^r A tuitte. /Ajuf t)eineAtDAtt é tionntACAn fíof Cur> nA tuinje.

[90] [ 349 ]CxMbl-OIOl XXI.

CtiAi]T) póit 50 1e|ú|*Alem. e -óÁ ^AbÁil Ai^e fnA Iúoaí^ f A ceAmpull.

>0k5Uf nuAit A tÁLA 50 t^it) r?;Att-A -A^Ainn leó ^y^uy i finn A5 gluAifeACc fé feól,* C-dn^niAi| cexxnn ^tx xt;Ai-ó 50 Cóof, -A^uf ^n lÁ 'n--A ■ói-Ait) f An 50 U0*D0f, AJUf Af f^n 50 p^cAfA. Anf-An -oo fu^f-AniAif lon^ a t)í ^^5 2 •Dul ct^eAfn-A 50 poenicé, -Ajuf óuAm^Mt^ At bót^-o •<*5"r $lu^ife-AniAit. CÁnAtnAit^ 1 t^At)-At^c Cupt^oif 3 A^uf "©'fi^AniAit^ At Áti lÁim Clé é xi^uf feólAni^MtA 50 SítUA Ajuf ti^nAmAit^so Cút^of ; óiti if Ann a bí .^t^ Au luin$ A h-usLAt X)o óuti Aifci. puAtiAmAitA 'oeif- 4 jiobuil f.A n--áic fin -A^uf •o'f An-AnMit -Ann fe-áCc lÁ. ^5"r tíío'OAt^, ct^íx) -An fpiot^AiT), $Á t^Át) le pól 5^11 •oul fu-áf 50 1etiv»filem. Aó nuAiti a Gí n^ lo^ef^-AncA 5 CAitce "00 $lu-Aife-AmAit -Ajuf bíomAit^ -A5 imCe-ACc, /v^uf í;ÁnA*o.At 50 léiti, iat) féin .A^uf a mn^x -A^uf a ^cUinn, $4t •orionnlAC-án, 50 ^e^cAí nA CAtAtiAó ; A^uf "oo leo5AmAit finn f^in At ^t^ n^lúinitt ^t^ An T)CfÁi$ ^suf "oo Juí-ómAit^ Anf^n "o'fÁ^AmAitA flÁn 6 Áx^ Á óeile -A^uf CuAmAit-ne .At Avt luin^; -A^uf CuA-o^t^- fAn At:)Aile. "ÓeineAmAit^-ne Á^ ^cuAit^t) ^t^ vifse ó 7 Tút^of fíof 50 pcolem^if ^juf r)eAnnui$mAit "oo fn^ l^txAitt^it) A bí Ann A^uf T)'fAnAmAiti lÁ 'n-^ Dfoó-Ait^. SluAife-dmAit^ Ár tÁ 'n-A t)iAit) -A^uf í:ÁnAmAit 50 8 C-ACfAt^éA. CuAmAit^, AnfAn, 50 ci$ pilib, ^n foif- 3;é.AUMt)e, ^ *ouine x)e'n móffeifeAti. á'S^^" -o'f ^n^- mA^ -Aijje t

t)í xM^e fin coAttA^t^ in^eAn, ce<ACt^Atv m»Míí;-oeAn, 9 Av^uf t)eini-oíf CAt^5Aite-Aóc. 'Do fCAXíAm-AitA -Ann t^^mnc 10 lAetAnzÁ A^uf t-áini^ óú^Ainn Mt)aóá f-Ait) n-^it^ t)'-Mnim X)ó xX^Abuf. nuAit^ a C^iini^ fé fin CútjAinn x)o 1 1 CÓ5 fé ctuof póil A^ut" óeAn^Ail fé a l4mA féin A^^uf

[91] [* 23] [* 24] [ 350 ]Á Cof-A A^uf •ouúAiíic fé : Seo mAt^ -íS^'oeif Ati Spiot^Ai-o flAom, ATi feA| 5Uí leif aii cjMOf fo» r'^^ ^^t^ -^ óeAn^- AtóóAit) n^ lu^ox^i^ é 1 n-1et^úr^leni, «í^suf CxAbAff-Ai-o 12 T^AX) 1 tÁifiAit) n^ n^enice é. t1u*Mt Ait^igmAit^-ne ^n méiT) x'w DíomAit^ t:éin *^5up niumncit^ nA ti-iice fin 13 .A5 c^t^nc Ait^ 5<Mi "oul tniAf 50 let^útvMem A. ]V•out^Ait^c pót '-Átv t?t-'i^eA5t^^^t) : Ca-o cá Ag^Mt) Á -óéAnAni, -A5 50I x^^uf A5 cut l)UAtCA AtA mo ctoi*óe ? CÁimt^e ottAm, ní ti-^mÁin Cun ce*^ns;Ait "o'futAj; a6 t-'óf <^^'^^ 14 l)Áif "o'fut-A^, A fon Aininie An CijeAt^nA íotM. ÁXnfAn, nuAit A Ceip ot^Ainii é t^o^At) 'o'éifceAmAit^, ^^uf "oul)- tAmAit : Coit Ati Ci$eAt A 50 n*oeincieAt !

15 A^uf CAt éif UA lAec^ncA fAn "o'ottmuisnuMtv finn féin A^uf IMom^it^ ^5 "out fUAf 50 1ettúf.^lem. 16 >A5Uf tÁnii^ 1 n-x.onfe.Acc linn cuit) "oe yns "oeifv^io- buit ó C^efAt^éA, A^uf Cui.ifuÁnAó 'n-A "oceAnnc^, Tjuine X)Á t)'<dinim tlliiAfón, feAiiA-*óeif5iol3ut, n-^ <sb- mAit Cun t)eit ^t^ toit^-oin Ai^e.


17 ÚÁnAmAit^ 30 letMn'^t-ííin -^S^T "oo 5t.<3LC n^ bt^Áitt^e 18 finn 50 fÁitce-AC. -AmÁit^eAC a t)í óúgAinn óuAm<Miv féin A^uf pót 50 C15 SéAmuif ^^uf t)í n-A fintMt^ 50 19 léifi ct^uinnisce Ann. t)evMinui5 fé "óóit) A^uf 'o'innif fé "óóit), ct^íx) fíof, 5AÓ A t^AiD -oéAncA A5 'Oia, cté n-A 20 pt^itÁtAm féin, AmeAi^j; iia n^eince. Aguf nuAitv Alt^lgtDAtA é tUj;AT)At 5lÓ1fe "OO "ÓlA, AJUf •ouOt^A'OAtv leif : Cíonn cú, a V)StA, ca-o iat) iia mílce "oe fiiA 1ú"0Aí$ AZÁ cAt éif ct^emeAmAinc, A^uf cÁ bÁi-ó acu 21 j;o léit T)o'n 'olige. '0'Aiti5T>At, ÁintAC, 50 Ofuilitfe t,Á t. 'n-A tuige At A lúT)AÍ5 ACÁ AmeAi^^ n^ n^eince n-Aó .mifT)e "óóiD imteAóc ó tllAoif, A^uf iiÁ fuit iLmaC- At> otA címpAtt$eAtt^At) T)o t)éAnAm At a gclAiiin, 22 nÁ t^éit nA T)tí5e T)o teAnriiAint. Cat) 'cá te T)éAnArii mAt fin ? 5An Ariit^Af cAitfiT) iia T)Aoine ct^uinnm 23 mAt AiteóóAiT) fiAT) 5ut cÁnAíf. TJein An nít) yoo a T)eifimíT) leAC t)á ^t, fin : UÁ ceAtt^^t^ t^GAt A^Ainn 24 50 bpUlL mÓlT) OftA CÓ5 lCAC 1AT) fAll A^Uf ^lAnCAp Cu 1 n-AonpeACc teó. AnfAn T)iot-fe AfCA 1 TDct^eó 50 ^mbei^t^t^fAt^ A 5Cinn. AnfAn cifit) 5AÓ Aoinne

[92] [ 351 ]5U| b'éite^ó A. A)%x>Á. Á-o t-AoO, a^u]' 50 t)puilit péin -A5 fiúó-Al A-o oorn^itiAi-oe *oo'ti "olíj.* AC 25 1 'oc^ot) n-A n^eince^ó á ófeix), - "oo rspíobm^it^-ne %Á ó|"oú "óóit) cimeÁ-o ó'n |ut) a n-í-óbi|eAt:) •o'ío"6- OLAID, AJUf Ó puil, A^Uf Ó ní"Ó A CACCA-Ó, A^Uf Ó t)|Ú1| -O^nf-án "oo tó5 póL leif rA jrip LÁp n-A tniipe^AC ^S^r 2^ X)0 5lAnAt) é 1 n--Aonf:e-Aóc leó A^uf óuxMt) fé ifce^C f-A ce-Ampull, ZÁ éif lAet^nc-A -a n^lAncA TD'fó^Aifc, óun 50 nx)éAnfí ofíA^Sil a fon 54^0 "ouine -acu.

>Aó t)í lúDAí^ ó'n -^SfM Ann ^^uf nu4ii| a t)í n^ fe^Cc 27 lAet^nc^k -óÁ 5Ctvíocnú ConncACA-oAi^ f^ ceAmpulL é A^uf "oo $|íof-AX)if An pobuL 50 Léif «Jjuf CuifeAo^jit^ A LÁtfiA A >A$uf "oo liú$"OAp : Con^n-Atii ! a fe4^t^.. 2S lftAéiL. Sioé An "ouine azá a^ niúine n^ n-OAome inf 5AÓ Aon OaLL'i 5Coinnit) An pobuiL feo A^uf 1 ^comnU') rA ■oLi$e A-^uy 1 ^commD n^ ti->áice feo. tu^ fé DAome ^emceACA ifce^C fA ce-AmpuLL A^uf -oo f*ít^ui$ fé Ar 4ic De>nui5Ce feo. Óit Dío"o^t^ c^t^ éif Ut^ot^i- 29 muif ó epefuf A -ó'feifcmc f-A C^CxMp 'n-A CeAnnc A^uf Ce-ApA-DAt 50 t^-Ait) póL CAt éif é CAbAit^c ifceC fA ce-ámpuLL. -^^S^r ^' '^^^ C-AC-Ait 50 Léit -^t^ buiLc. 30 A^uf "oo Ctuinni$ nA 'OAome "Oo twi^ATD^t^ ^t^ pól A^uf tAt^t^Ai^e-A-o-at^ -ám^C -Af -An t)ceAmpuLL é -A^uf 00 ■oúnAt) n-A -oóit^fe L^iitt^e^C.

A^uf t)í t:onn ott>A é inAtt)«it), aó t)o n-miifeAt) t)o 31 ttil)iún Ar A}m let^út^ALem 50 Léit a t)éit cfé n-«  CciLe- Có^ fé fin Leif fAi$t)iúití a-^ui^ CAoife-ACA 32 c^AX) -A^uf -oo t^it fé CúC-A fíof. nuAit A conn^CAt)At 4n ct^ibiún ^^uf nA fAi$t)iúití t)o fC-AOA-o^^t^ t)e t)eit A5 buAlAX} púiL Aiif-An X)o t^imi^ Ar ctit)iún -A^uf }i tó5 fé é A^uf -o'ópt^ui^ fé é Ce-An^AL Le t)^ fLAt)tA A^uf t)'fiAfiAi$ fé ciA'ti O'é Ajuf CAt) -A t)í t)6-Ancjk Mge. >AC t)í -An cfLuA$ a^ Liúiti$, oume $«í t^At) fo 34 Aguf t)uine $á ÁX) fúT). v;uf nuAit n^Át^ l)'^éit)it^ [93] [* 25] [ 352 ]•oó •oeirinn -a "ó'v-á^Aa mA| §exMt a. áx) 5cut tfé Céite, 35 'o'ótAX)ui$ fé é tAt>Ai|c óun Ati lon5tí>«ifc. Aguf nuAi| A t-ákini5 fé 50 "ocí ^n fc-Ai$te "00 tAflA 50 fxsit^ n^ f-Ai^-oiuit^i $A ioinpAt rrA^ $e-All At "óéine n^ 36 ntíxioine ; Oit bí ^n cfluA$ 'n--A n-oiAit) -Ajuf iat) -A5 lun(ti$ : UÓ5 u^inn é. 37 '^^ksut^ le Unn é t^t^eit it^ce^ó fA ion^tbot^c "Out^Aitic pól Leif An 'DCt^ibiún : An mifoe •óom be^jÁn cAinnce t)é-AnArii tCAC ? /Asuf "oub-Aifc t'G^r^'A" • '^^'^ "ocui^- 38 e^nn cú 5f^^5^r ? 1^-^^ cuf-A An c-éi^ipce^ó ú-o a •óein An óíféit) int^ nA t^et-Anc-A t^oimif feó Ajuf "oo tu5 texj^c ifceAó fx l)t:Áf a6 Ceitt^e riiíte -X)e t^opAitít>. 39 ^5wf "oubAit^c pót teif : lu-o/io ife-A-ó mé 50 •oeiriim, ó tJxitfuf 1 5C1UCIA. 1f córiinuigte-Aó mé -oo txit-Aiti ■n^C: fUx^t^Aó. l^t^t^Aim otc teo^Ainc "oom tAb-Aitic teif 40 An bpobut. tlu5 fé cca'o •oó. Anf^n "oo feAt'^im pót At An fCAigt^e ^suf Dxi5Ait fé a tÁrii At ^n ftu^^ A^uf "oo 'oeine-A'ó An^-óiún-Af A^uf -oo tAt)Ait fé teó f-A ceAnjAin B/vbt^A, A^uf •oub-Ait^c fé :


CxMbl-OIOt XXII.

pót §Á mnfiiic ■oo*n t^obut conuf a li-ioniptiigeA-i» áun An ó^^e-oith é féin. é '*ut ó fgititAfÁit le h-a &-t juja b'feAix nótiiÁnAÓ é.

I A fe/^t^xi, A t)tÁitte A^uf A Aitte-Aó-A, eifci-o teif A^n a j^ctJncAf AZÁ AjAm te cAt)-Aitc -OAoit). HuAit^ Aití5- -OAt^ A5 lAt)Aitc teó é fA ceAn^Ain GAótiA óiúnui§^OAt 3 níb-A riió. xNsuf "oub-Ait^c fé : ^e^t^ Iú-oaó ifCA^ó mife. 1 'oCAtifuf CtticiA "oo t^u^A-o mé, aó fA tAtAit feo ifeA-ó ■00 cót^At') me, A5cof-Ait) ^AmAtié t, -A^uf •oomúineA-ó mé x)o t^éit^ fifinne •otije Át finfe^f, óórii fCAfAriiAC 4 -oo'n 'Dti$e t'111 -A^uf ACÁtAoi-fe 50 téit in-oiu. ^ >A5uf t)eineAf ^éAtWeAnriiAinc 50 bÁf At An fti$e feo, $4 n^Aóáit, i'Oit^ t^eAtAit> A^uf mnÁití, Ajuf $Á 'ocAt)Aiti 5 cun t-áriiA Ajuf t;Á ^cut^ 1 mbt^Ais-omeAf. ' Cug uAócAt^Án nA fA5Atc, A^uf rÁ fCAnóifí, ceifCiméiteAóc •oom [94] [ 353 ]n.A bt^ÁiCiMl!) 1 ntDAm^ircu]', óun iat) a tAt)<M|c Liom ^nro SAbtA 50 lepúrALetn i -octreó 50 5cufpi pionóp oftA. Aó "oo tÁiALAi, ^sur mé ^j^tA ^n r^%o A^uf ^^5 6 re^Cc 1 5Cóni5;»3k| -oo t)<^niArcuf, 1 LÁt^ ^n L^^e, ?;ur L.r Ám tímpAL roLur U)m^rc*^<^ ^ neAm ; Apjur 5ut tuice^^r 7 Cun CAiLim -(^sur s;ii, Ai|í$eAr ^ví 5;ut $Á i^Át» liom : ^ÁUl, 4. ^óul, CAU 'n-A tAoO 50 OpuiLir ^5 5;éAp- Le.AnmAinc ot^ni ? A^ur TD'rt^eA^At^^r • ^iA n-é tu, ji B ti$eAt. ? ^5ur •ouOAitc ró Liom : ttlire U^i^s n^r^t^^'^ *^^*^ ^5^c 'o'á $éAtLeAnmAnic. A^up *m» 9 niuinncitv ^ Oi Le m' toir "^o tonn43iCA-OA( An r<^Lut <ió niot^ Aití$"0«t^ 5ut An c-é a bí ^5 c^Mnnc Liom.* <V5ur ro ■ouD.Atc : Cji-o c< ^-^Am Le •oéAAnAtn, ^ ti$e<t <^ ? A^ur t)ut)Aitc J^n Ui^e^t^nA Liom : Git^S ^5^1' initi$ irce.c 50 "DAmArcutN A^uy neórr^t^ "Duic ^nr^n 1 -ocaoV» n. neit 50 Léit ACÁ A-^AC Le ■oéAnAríi. Anr*in, m^t^ <;evU i i AX< ne^t^c j^n croluir út), bíor 5<^" t*^^'^^^!^^ «^^^T "o^» T*.^ mo C;omt-"0*Mt)te *^t LÁiríi ot i <i5ur tiin* 50 D«inur- cuf. Xur Oi pe^t^ "0Át ó'^inim AnaniAr, peAt^ 50 12 tAit) ct^ei'oeAríiAinc -ái^e. 1 T)c<.oó n^ "DLiSe, ó ti-A t^AiD oe lú'o.áCAiC) 'n-A 5Cómnuí$e f^ n-4Íic. xX^uf t.vinis; 13 fé Cú^Ávn A5ur feArAitti r^ ^ríi ^Mt)nAire *N5ur ■ouL»- cMtc fé Liom : x ÓauL, á bTitAit^. ipéAC yuAi^. .A^ur xj'réACAf-r^^ Ait^-re^n ^n u^Mt^ óéATjn^jL. * ><tir*Mi ■ouDAit^r 14. ré : "Oo Ce*3kp "Oia *lt r'""rej^t^ tur^ t^oim t^ó Cun 5.» t)cui5t:4 A toiL A5ur 50 Dpeict:^ áu c-Aon CeAtic. '^^'■'r 50 n-AiteóCpxi 5ut A óéiLit Oit beit) cu *.i> 13 riniié t)ó, 1 L4Ít«Mt r)A n"OAoine 50 Léit, Ay rA neitiD . ■C)'Aití$ir ^S^r ■00 ConnAicir- ^noir CA-o é An t^í«;;- 16 ne^r ro otc ? 6iti$ -A^ur bAircteAt tu A^ur ni5 ■uioc 'oo peACA Le ^LaotDaC a^ a j^inim. xX^ur nu^ip 17 A t4nA5 r4Lt n-Air 50 letw'nMLetn 'oo t4t^L«i 50 t^-^^^r r^i ce*mpuLL 45 5uit)e ^A^ur 5ut tuic cAríi-nt^^L <M>»'e [95] [* 26] [* 27] [ 354 ]i8 ot^ni x^juf 50 tjpeAC-A é Ajuf 50 ti*ouliAitc fé tioni : bforcur^ -ASur i«iti$ 50 tuAt a' letMLir-Atem, Óit^ m i^jglAcr-ATo p-At) c'^iA'ónuire ot^tnrA. >A5ur "outtAt^cr^A : A tJigeAt^riA, ir eót •oóit) ^ 50 nibínnre A5 cut^ tiA n*oAoine a ót^eix) lonAc-r^ irce-AC 1 Dpt^íorún ^gur 't>^ 20 mbuAtAt) mr tiA ri^-A^o^Ait) ; A^ur nuAit^ a bí r"^^ SciopÁin c' rínné-re, 'o'á t^ot^CAt) ^ bíorT'A tÁittAeAC, A^ur bíor coitteAnAó, Agur t)tor -^5 CAbAittc Att^e 21 X)o bttACAib nA n'OAotne a t)í '$Á rfiAtAbú. A^ur *out>- Att^c r^ 1-iom : 1mti$ teAC, óit^ ir ^S ctMAtt At nA sein- cit) t gcétn A Cuit^reA-o-r-A tu.

22 T)'éirceAT)At tetr 50 •ocÁtnis ah rocAt r^n. xXnr^n •o^At^-ouiJ-OAt^ A njtót^ -Asur "oubtvA-oAt^ : Cuit^ Ar An 23 r-AosAt A tettéiTj p"- l^' cóitt é beit beó. A^uy bío'OAt^ ^5 tiúiti$ Agur -Ag cAtteAm a mbAtcuirí "0100 24 Ajur -A^ t'CCAttAt) nA ct^é r-A n-ACt^ AnrAn T)'ót'OUi5 An ctMbiún é tAbAtfC irceAó r^ ton^p rc A^ur 5At)Áit "oe rsiúit^n^ Ait^, Agur é ^iAnA-ó, óun 50 br-^^S^"^ V^ -AmAC CAX) é An óútr 50 t^At)T)AtA A^ tiúitus mA^A ri" '"'^ 25 toinntt). 'Oo óeAn^AtA-oAr pót te céAT)Ait). Ant^n •out)Aitc r^ ^etr An •ocAotreAó céAt) a t)í 'n-A feAt^Am 1 n'Aice : An brutt ceA*oui$te •óaoiI) ^AbÁtt "oe t^stúit^- 26 r'^ ^f vcAtA ■RómÁnAó ^An é •óAot^-A'ú a^ T)Citir ? lUiAitv A -ó'AitAis An cAotreAó céAT) An rocAt tMn cuAi-ó yé A5 ctuAtt At^ An T)ctvit)iún A^ur T)'iniiir ré "Oó é Ajur T)ut)- Atfc r^ • Cat) é reo A mcAtMnn cú a -óéAnAiíi ? "PeAt^ 27 UómÁnAó ireA-ó An T)uine fm. Anr^n -oo tÁims An ctMbiún Ajur T)ut)Aitic r^ ^eir : Innir T)om An ^eAX nómÁnAC ' cu ? A^ur "oubAittc reire^n : IreA-ó. 28 T)'rt^eA5Ait ATí ct^tbiún : "OiotAr-r^ mótvÁn aii^sit) a^ An bptu'i^téi-o rm a T)'rÁ$Ait. Asur "oubAitAc pót : "00 29 t^uj^At) mire AriitAfo. 'O'imtis uai-ó tÁittieAó nA ■OAotne A t)í Cun é tbiAnAi:). tÁinis cA^tA a^ An •octti- btún rém nuAtti a ruAtt^ r^ 5^1^ b'feAt^ TlómÁnAC é A^ur Ho r^iD r^ ^^^i^ ^if ^ teAn^At.


30 /Anr^n, t^t^ n-A m-dtt^eAó An t^e nn» ^^ ^^^" teir ^ T)'rÁ$Ait AmAó níor ct^uintie ca-o a t)í aj nA Iu-oaiS, [96] [97] [ 355 ]'i Cuf 'n-Á leit, Aguf -00 rs-Aoil fé é, A^uf •o'óf-oui$ fé TIA f-A5A1|C AJUf AT1 ÓÓtflAltMe -00 teAÓC 1 OfOÓAip i3k óéite /v5Uf tu5 fé pól AtriAó -A^uf óuif fé of á ^córh- Aif é.


CAltDl-OlOt XXIII.

pól 1 Lá6aii tia cóniAiple. t)eimt) ha Iú-oaí^ ceiig 6un é TÍlApbÚ. CU|ACA]A 50 CAefApéí. é.

X)'féo.C póL Af AD ^córii-cMfLe A^uf x>ubAifc fé : t A fe-Af^, A OfÁitfe, c-Á mo $nó 'oéAncA -A^AmfA i njóC X)eA$-óoínfiAf, 1 "ocAot) *Oé, 50 *ocí -an LÁ fo int)iu ^5-Ainn. /AnfAn 'ouOAifc ^n c-Áfo-fA^Afc, -AnAnUf. 2 Leif n-A 'D-Aoine a t)í 1 n'Aice é buALAt) f-A bé^L. 'Oul!)- 3 Ai|c póL Leif, ÁmtÁó : t^uAiLfit) "Oia tuf^, a fAi^ *-AoLc-A. CufA AT) fui-óe óun bfeite t^ió^Mfc oftnfA ■Do t^éif n*3k "oLi^e, ^^uf; 1 n-A$Ait) n^ 'oLi^e, a n-ón"D- uí^e^nn cú mé t^uALAt) ? A^uf "oubAifC nA T)Aoinc 4 A t)í n--A fCAf-Arii 1 n'Aice : xVn a^ eAfj-Ainí ak Áfx)f a5ó|c Dé ACA01 ? A^uf X)ut)Aifc póL : ní fAit) 'fiof -A^-Am, 3 A t)fiitfe, 5Uf t)'é -An c-4Íf'Of ^s-Af c é. Oif ci fSfíoOtA : ni^ CAbAif "ot^oó-óAinnc X)'uA(^ZAi&u "oo t:)Aoine.

>AC t>í 'fiof ^5 póL ^uf "oe fnA Si-o"oúcíni$ cuit) ó Acu Ajuf ^ut^ "oe fn-A "P-AittifíniJ ^n Cuix) eiLe, -A^uf •out)-AitAc fé 50 n-Át^-o : A bt^Áitt^e, ^ pAitMfineAó ifCAO mife, m^c "p^itMfinig. 1]^ m-Ai ^caLL .^t^ fúiL le M-Aif- eit^i$e UA m^t^t) -ACÁim a^ mo ttu-AiL. lluAitA a t)i ^ii 7 móiT) fin t^Áit^ce ^150 X)'6itu$ roitAmeAt*^ ^^^f "*^ VAitUfíni^ -A^uf xA SAX)X)úcíni$ -A^uf xjeine^íit:) "0*.^ Cuix) X)e'n Duit)in. ^ Oit^ x^eit^ n^ SAX)X)ucíni$ nÁ fuiL S -AifeitM^e Ann, nÁ ^in^eAL, uÁ fpiot^Aix). ^N^uf 4X)Atri- uí$ix) nA ■pAitMfini^ ^aC nít) acu. Anf^n x)'éitu$ 9 C0LLÓ1X) rhótA. Do ^t^CAb cuix) X)e fnA pAitufínit; 'i-a feAfAtri A^uf t)íot)At^ Ax; Ay^neAy -A^uf x)eitMT)ir : ni Df^iT^míT) Aon oLc f-A x>uine feo. niA lAG^Mt^ fpiot^Aix) Leif, nú AinsejkL, cax) é fin x)'Aoinne eiLe fin. >AnfMi. 10 nuAit^ A t)í An t >^At " -«^ t)tuit)iii (ot»tAinn eAC^t^tA [98] [99] [100] [* 28] [ 356 ]Dí e^SAl A|-áTi 'Dciit)iún 50 fcfAcpAmif Af á óéile pól, 4uf •d'ó|'oui$ fé t)o ftiA fAig-onnixi X)ul fíor A^uf é tó^Ainc uAtA Ajuf é tAóAipc ifceAó f^ lon^popc.

II A oit)óe 'n-A -oMit) f^n -oo fe^^fxMtfi ^n Ci$eAfnA l^nn leif -A^uf "ouOxMfc fé : t)í feAfArhAé ! "pé mA| AZÁ fM'ónuife 'oéAnrA a-^az ofmfA 1 n-lefúfALem CAitfif fiA"ónuife t)éAnATn ofni f^ Uónn.

X2 aXó nuAif Á tÁm}^ AY tÁ tÁini^ fAinnc 'oe fn-A Iú-oaí^ 1 l>foóAi| A óéile -Ajuf T&eAfbui^-OAit xiÁ tvíoff ^ixiif bM Ajuf nÁ ti-ótfAi"oíf "oeoó 50 *ocí 50 inbeAt) póL m-Afi") 13ACU. t)í t)|eif -Ajuf •oaCa'o "ouine ^cu *^nn a óui| ^n i^-oeAfvt^u f^h oftA féin. Anf^xn tÁnA-oAf -A5 ctiAll A| uAóc«ifÁnAiC) n/ fAjAfc -A^uf Af nA feAnóifíÓ A^uf ■Dut^fATjAi^ : O ceAn^At fé eAf^Aine cutA A^Ainne ofAinn féin ^An Aon ní-ó "do t)tAife 50 mAfliui^míD I5pót. Anoif, -o'á t:)fí$ fin, cuii^i-ó-fe A^uf ^n óóm- Aifte f^éAt^ A5 c|i-Att A| An x)Ctit)iúti Aguf AbfAit) leif é óut Cú$Aib, fé m-Af a t^e-A-ó eótuf éi^in níof cfutnne uAit) 'n-A tAob. Oimí-one ottAhi ^suf f-Afv á ffoifii:) fé fibfe bei-ó fé m^ft) A^-Ainn.

16 Dí mAc ■oeifbféAt^ -Do pót A5 éifce^óc teif -An uif^e- fé-tAtAhi. tÁinis fé A5Uf CuAit) fé ifceAó fA ton^- 17 ií)oic A^uf 'o'innif fé "Do pót ^n f^éAt. Juoi-o pót Cuige •Duine 'oe fnA c-AoifeACAit> céA'o A^uf •Dut>- ^itc fé teif : beit An bu-AóAitt feo A5 ctiAtt At An x8 T>cttbiún ; zÁ ní-ó ^i^e te ti-innfinc "Dó' tó^ feifCAn leif é A5 ctMAtt At An •octibiún Aguf •oubAitc fé : 'Dut)Aitc -An ptíofúnAó, pót, tiom An bu.AóAitt feo ejibAitc óú$AC mAt 50 bfuit t^u-o Ai^e le t^A'ó teAc. 19 T)o t^«5 Ati ctvibiún At t^itfi Ait, A^uf •o'imtiS fé 1 teit c-Aoib teif A^uf óuit fé An Ceifc Cui^e : Ca'o é feo 20 AZÁ A5AC te ti-mnfinc 'oom ? A^uf •oub>Aitc feife^n : Zá focAit^ A5 nA lú'OAíS At A Mt^t^Ai-ó ot^c pót -00 óut A5 ct^t-Att ot^tA AmÁiteAó, Cun rA cóm-Aitte, m-Att ■ó'eAt) 50 •oceAfcui$eAnn uAtA é Cetfciú níof 5éite 2X At ní-O éigin. AC n-á ct^ei'Ofe ia-d. O bteif Aguf X)aCax) feAt Acu A5 fAite 1 scetts Ait Aguf cA ceAnsAl fé eAfSAine* cuttA acu ottA féin ^An biA -ó'ite tÁ [* 29] [ 357 ]•oeoó Á "ó'ól 50 mAfbuíSiT) p^"» ^. ^^^X c^ix) xat> ollAfh Anoif A5 ireiteAni teif ati nseAllmAinr v.-áíc. •00 óuit^ AX ciMbiún u-Ait) ^n DuaóaiH -A^uf 'OubAipc 2a fé leif TN-^n A ■ó'innfinc ■o'-úonine ^uf tuj fé ^n méix) fin eóluif -oó féin.

Anf^n -oo SlAon!) fé óui^e beifc CAoifeAó céA-o 23 -Ajuf -oubAifc fé leó : Otlttiui$it) -óÁ CéAX) fAi^-oiúip, Ar;uy ■oeicniuú-dp -ú'f U|^í fióix) mAfCAó, A^uf -ói té^X) lucc flCA^, ó'n 'ocfírhAt) b-u.áif. T/e'ii otócc, íun "OuL 50 CAef AjAéA ; -Asuf ollmui$it) e^CfA iompAi| a| »4 A 5cuiffit) fiA"o pól Cun é ójAeií; fbán ^5 cfiAll ^p féiLicf An ^obefnóiT^. (nUf bí eA^AL ^if 50 -ccóv;- 23 f At) n^ lúDAí^ A|i éi^in é A^uf 50 mAfbooAi-oif é, a^u]' ^nfAn 50 nx)éAnfi ciomAit)eAóc -Aif féin, x^o n-oéAffí 50 t^iO AifjeAX) Le fÁ$AiL Aije -Af.) Ajuf t)o fSfvU) 26 fé Licif A^uf •out)Ai|c fé inci :

" CLAux)iuf tufiAf Cun ^n JobefnójXA jió-

uAfAiL, ^TéiLicf, fL-áince. "00 t^uj; xa 1úx)aí$ a 27 -ATl bfCAf fO AT^Uf t)Í0X)Af At CÍ é ÓUj^ ÓUU OAlf. "Oo fu-AtiAf féin -AmAó 5U] ó'feAf "RómAnAó é A5;uf CÁn-A5 ot^tA Le l)uit)in Aifm -A^uf tó^Af uAt-A é. Anf^n teAfCui^ uAim 'fiof -a Geit A^Am 28 CAX) A t)í ACll 'á tUt 'n-A Leit Av^Uf ÓUIfeAf 1 LAtAlf A jcótfiAifLe féin é. f/uAfAf jutt neite éi^in 29 A t)Ain Le n-A nx)Li$e féin a t)í acu 'á óuf n-A leit. A^uf n4 |Ait) Aon Coif x)éAncA Ai^e X)o tuiLlf e^t) b-áf n4 t)|Ai$x)ineAf. xXnfAn x)o b-innfeAt) X)om i** 50 fAit) ceiL^ x)éAncA acu t)ó A^uf CuifeAf aj cttiALL ot^tfA é, A^uf x)ut)Atc Leó-fAn pé nít) a t)í Acu Le cut 'n-A leit, é Cut n-A Leit ax) l-átAit- fe. SL>án LeAC."

x^nfAii x)o tó5 nA fAi$x)iúiti Leó póL, fé mAt a 3' h-ótX)ni$eAt) X)óit), fA n-oit>óe, 50 ri-/AncipACtif, xN^uf AmÁitiCAC A l)i Cú$Ainn X)o leo5AX)At t)o'n riiAtic- 3* fLuA^ xjuL Leif Aj;uf tÁnAX)Af féin tA] n-Aif 50 X)cí Ax^ Lon5;potc. CuAX^Af-fAn 50 CAefAt(>A Aj^uf tujA- 33 X)At An Licit X)o'n ^obet óit a^ui^ CuiteAX)At p6L 'ti-a LAtAit. T)o I6ix^ fé An licif -O^iifAn X)'f lAf tiAit^ f^ 34 CA"D 6 AH CeAnt1CAt tl-At t)' Af é, A^Uf riUAIt^ A fUAIt^ fé 5u| 0* 6 O1L1CIA 6: éifCfeAX) Lcac. a^ feifeAH, nuAit 35 [ 358 ]^ tioc|:-Ait) An tf)tiititicitA AZÁ Ag cuti at) leiC. Aguf ■©'of^-ouig fé é óut^ pé óitne^x) 1 jscúittc llet^oit).

CAlt)lt)10t XXIV.

pót '§Á dofíLinc réin i iÁtálp péíLicf, Ati ^obeptióip. An ct^ei-oeAttt 'OÁ thúineA* Aige "óó.

j xXnfAn, 1 sciotin óúi§ tii, Ci|ini5 uAócAtUn ua fAgAttc, AtiAtiíAf. Anii4f A^uf cutT) "oe . f nA feAnóitiítt, A^uf CAinnceóitt "oi^t^ ó'-áinim Cefcutluf, ^^guf oUA-OAf 1 t^tAiti An goóefnóttA 1 scoinnib |Í)óiL. 'Oo síao'óa-ó pót ^suf óttom Cettcultuf Af^. é "óAotiA-ó: AtJtnuis- .mí-o 1 5Cótfinuí$e AVguf inf ^xxC bAtt, AsvT ^^ buitxiAf ^^(mót, A f éiticf oífóeittc, méi-o n^ fíoWAnA azá As-Ainn ■oe •o'bAtitt-f'A A^uf tiAóc nA néit ÁtÁ x>'í feótAt) ^tt 4 leAf ctiét)' mótwíriAtt. aó, lonuf n-á cuittfinn a Cuitte tií$nif ottc, lAtittAim ottc éifce-Aóc, "oe "o'céAnnfAóc, te 5 beA^Án focAt uAinn. puAfiAmAitt An fe-Att fo, 1 n'-dnn- f^Mn, x -oéxinAtfi cotfmifs Ame-áfs n^ n-1ú"0A6 50 lóitt A< f uiT) An potiiAin A^uf 'n--á óeAnn ái(^ au Aicme 6 áinnttMncA f-An, n^ TlxifAt^én-áC. "Oo ttieAf fé An ce^mp-átt -oo fÁtú A^uf "oo t^usxim-Aiti Attt A5«f Ce-Ap-AmAitt btteit a tAbAittc am( "oo t^éitt ^t^ nt)ti$e. 7 A6 tÁinis tufiAf, An ctubiún, A^uf ne^ttc ftó$ ^ige 8. xiguf bAin ré Af ^tt tAtfiAib é. A^uf t^'ótt-ouiS fé An rhuinncit» a bí 4S cuti 'n-A teit t)o te^Cc At)' tÁtAiti-fe, A^uf féAt)f Aitt féin A t)'fÁ$-Ait u-Ait), At) btteiteAtti, eótuf Att nA neitib feo 50 téiti -acA A^Ainne Á Cu^t ti-A 9 leit. AnfAn t)'-Aoncui$ nA 1tít)Aí$ m^tt ^n ^céAt^nA A^Uf t)Ubtt4t)Att 50 tt-Alb fAn AtfltAlt).

10 AnfAn t)'ftte45Aitt pót, (óitt t)o bAjAitt An ^obett- nóitt Cuije tAbAittc) :

'f eót t)om 50 bfuititt-fe At) btteiteAtfi A^t An nAif- lún fo te fAt)A 'btiAncAib if móit)e fin if fonn tiom 11 fÁfAtfl A tAbAlttC Am tAOb féin. 1f félt)1tt t)U1C A t)'f4$Ait AmAó nA f uit Aó 'óA tA t)éA5 6 CuAf 50 lettú- 13 rAtetn 6un At)AtttA t)éAnAtfi, A^uf ni bfUAttAt)Att fne [ 359 ]^3 Ai$neAr le n-Aoinne r< ceAmpull, 'nÁ a^ ct^uinmú HA n-o-Aome, inf n^ finAsójAió, VÁ a^ puiT) nA cdC- ^t^ó ; ^suf ni'l Ap A ^cutriAr a tAifoeÁinc "ouic-fe ^u^a 13 píotA nA neite acá acu 'á Cu| Am leit. /A-oriiui^im 14 ÁU méfo feo "óuic, Áriit^ó, 1 -ocxioó n^ ftí$e feo -a| jl TJCujAiT) pA"0 ei|MceAóc, fin mA| a "óeinimfe feiitbíf •oo'n AtAif A^uf Tío ^OiA, ói| cfei-Dim 5-AÓ uile nít) ^cÁ f5fvíoC)CA fA •oliSe Aguf in yná. fÁi-óit), 5*^ ópuiL 13 mo riiAini$in ^^sm Af 'Oia, p6 niA|A acá acu fo péin, 50 •ociocpAit) Aipeipi^e rA n'oeA^-'óAoine ^^^uf n^ n-ofoC- ■óAome. UÁim pém á'^ 'oéAnArii mo "óíóill á], feo, mo 16 CoínpAf Á CimeÁT) sl^n 1 ^cOriinuige óun X)é A-^uy Cun ■OAome. "Oo tÁn^^ caja éip mó|Án bliAn Cun 17 ■oéA|tcA "óéAnAtn ^^t^ mo "óAoine pém Ajut* Cun opt^*^- lAó A •óéótixirii Ajur Cun móit) a CoriitionA-O. ^ Sa 18 n-obAit T'" ife'^t) *oo pu4tA"OAt me Atn ^LAtiAt) pv ceAmpuU, Av;up ni le r^w-^S "<^ ^^ collóit), Aó t^^mnc 19 Iví-oaC* ó Xpijk, — A^up ói pé ce^t^c iat) t^-^n a tAbAitic «inpo AT) lÁtAit A^up leo5Ainc -oóib neite óut Ain Leit mÁ óí Aon t^uT) Am óomnib acu. tlú Al)tAi"oip pet) ^o péin é, mÁ puAtiAX)At Aon CionncAóc lon^m nu<Mi a t)íor ^^^ peAfAtri 1 Látdit nA córfiAitLe, AC An c-Aon 21 pocAL AttiÁm úx) A LA&t^Af AmdC A^uf me Am feAfArii eACA,í"A : * If 1 'ocAoó Aifeiti$e nA mAt> acá bt^eit A^AiGfe 'á tAJA]]z otmfA mi): I.

Anfdn "oo Cuit pCMLiCf «.t» c^itT)e lAt). óit "oo tuij:; zt pé 50 ct^iimn 1 -ocAob n^ fLige fin A^uf 'oiibdit^c fé ; TluAit^A tiocpAit) LufiAf, An ctibiún, AnuAf éipcpeAt) Lió vV^uf X)'0|voui$ fé •oo'n CAoifCAC c^A-o eifeAn -oo 23 Cime^-o Aj^uf fUAitrineAf a tAbAitc •oó Aj;uf ^An Aomne X)'a rhuinncit a Cof^ At ft^itÁtAtri a 'óéAnAtri Ait.

AnfAn, CAt éif r^J^rii LAetAncA, tÁini^ pé;Licf A^^uf a 24 t>eAn, "Ot^úfiLLA, — -Iu-daC Ab est) i, — Aj;uf ^LAoit) fó Cuij^e póL A^uf T)'éipc fé Le cuAitif5 uAit) At au 5cteiT)eArii AZÁ 1 n-íofA Ctviofc. -Asuf bi fé A5 Léitiú •t)6 Ap 25 CeAtc A^uf At $eAnmnAit)eACc, A^uf At An mb|eit- eArfiAncAf AcÁ Le ceACc, A^uf tÁmi5 ct^iteAjLA At f éiLicf A51 "oubAif c fé : lmti$ Anoif, aó nt.Aitt a [* 30] [101] [102] [ 360 ]26 XiQ^i) c^oi A^Ain cuifire/^T) v^of oz. Sa ti-Ani x^ceA-oriA Dí ye /5 t3]Ar *Mp 50 'ocx^t),<|ipA-ó pól íAAinnc ^if^ix) "oó, Ajuf ninie fin cin|A yé y^oy 50 minic ^if -A^uf *óein fé c-Ainnc leii.

27 -Aó X)'iinfi5 •óÁ IJlMin, -Ajuf tÁini^ poiiciuf 'péfcuf 1 n-iiuv) féilicf. A^iiy mAi yAyArh -Af tiA lút)Aí$ T)'vi5 V*^'^^icf pól iM pfíofún.

CAMblDlOl XXV.

CACf'Ap •DÁ ^Aipni Aj pól. 1f Ívlt te ll^A51Al-}DpA, Atl UÍ, c>]"reAcc lei]

1 Ufí Á CAf éif ccAóc -o' péfcuf fA óe^nncAf óuai-6 c fé fu-Af ó CACfAtié^ 50 lefúfAlem. -A^uf tÁini>; 'iMCcA|Áin n^ f A^Afc A^uf uAi]"le n^ n1iiX)Ac ^5 cíuaII ^if 1 5Coinnil) póil aju]" t)ío*o-At a X)' u]Uiíj ACAiníje 3 ^ip, A "o'iAiifAit) 50 mbCAt) ]'é váI)|AaiiumL 'oóil") 'n-A coinniO, 50 n-oiv-oooAt) ]"é é CAluMfC 50 lefúf-Alem, ^v^uf V)í ceils; "oéAncA .ócu Cun 50 inAtt>óóAi"oíf é Af 4 Aii i^ise. A(: 'oul)Aifc V^rc^T 5^ 5CiméAT)fí pót t s;C.AO]'<féA A^u]^ 5;o inbeAi') fé féin A5 T)ul Ann 50 luAt. 5 Av;ui A] feife«Mi, 11 a T)xJoine a] búf meAf?;-fA acá .^1)4^1 cx. A)], céiT)!]' fíof 1 n-.áonfeAcc liom A^uy mA c^ coif 'oéAncA A5 An nT>uine cuifiT)!]^- 'n-A leit í.

6 tlíof f Aii fé 'n-A meA]"5 a(; occ 13. níi x)eic lÁ 'n-A fiiAn") ] , A<5Uf cu.íi"ó fé fío]^ 50 CAefAféA A^uf An lÁ n-A T)1Alt) f All T)0 f Ult) ]H> f A C]Ml)Ún.4t ^5^1^ ■c'ófT^ui^ fé 7 pót A t/kb^i|ic 'n-A lÁCAif. T)o cu]5A"ó, A^uf T)o feAf^Mm 'n-A timp^t UA TjAoine t^inig AnuAf o íefvifAtem, -^suf <^uifeÁT)^| A tÁn neite CfomA'n-A teit, aC níof féAT^A-o^vtv b 1AT) A t^ciinniú, 111 A] "óein pót i^T) T)o f]eAj;Ai]c : llí t coij^ T)e.^nrA Ax;Am 1 n-*$Ait) T^tige iia n1ú"ojk(^, iu 1 g n-.A?;*M"6 aii ceAtnpuitt, nÁ 1 n-AjAit) CAe]"Ai|. 1)a tiiuMi le Véfíiuf, iktii, com^oine óuj^ a| ua 1íit)Aí$ -ÁSnf T>ul)Ai]c fé, As f feA?;Ai|c póit : An niAit teAC T)ut fUAf 50 letiúfAtem Ax^uy "FiO T)CAV)Aifí btieit o}r AiifAn Am l«ÁCAitvfe. 1 X)C*()b nA neit t'co ? AnnfAii T)ut)*MfC o pól rAim Ain feAf«Mn /v?; ctil>unul CAef-Aii. If [ 361 ]<6nti if ceAfic t)t^eit "oo t^feiC oiAm. llí'l coiii T)éAiir.s 1 Ti--A$Ait) n^ ii1ú"Oóó A^^ni, tnAfi i]' eól ■oiiic-]"e 50 •omh- rnAiC. niÁ cÁ C0111 T)éAnrA ^^j^Am, ns Aon nit) x>o 11 Cuill]:e.A"0 bjk]%ní'l *Aon cii| 1 ^coinmb aii Di^i]^ <Nx;vm ; *jC mufiA bpuiL 4on nít) ^MnlAii), -oe ]mia neifii:) ]"eo ^r^S Acv Á Cufi *Am leit. ni'l a] óuniA]' ;^on T)niiie nio í"<t'- AlfC fU^f T)Óll). 5'^^r"^^^ CAe]M] Alll^MI T)() l<:iD.M] 12 ]répcu]" lei]' <

3;cónivM]U^ ^^vi]' T)']:]eA5di]i yó : Tjo 

^Ai]imi]' C*e]]i ; j^o C*AC]M]i a ]a$ai].

A5U]' nuAi] * bi ]*Mnnc l^ecAncA cu]t^ f)iob *.cu 13 óu/vit) xN^tiippA, -An ]i. Asiii] l)e]Miicé, y'oy s;o C<ie]M]-.é^, ^5 i:vÁilciú ]oiiíi V^r^^T- "Oeinex^T^Aii ]í5;ne«Ar -áiin 14 A^ :eAX) iiiúi». UAec-. r^ ^'^^^«r "o'inni]" Vejxu]" T)o'n |í 1 TJCx^ob póil : V^-^P' -^l^ ]'ei]'eAn, a x^'^á^ ye^Ucy An]"o 'u-A ]j]io]H'mAC, /A5U]" nuxMji a J'oy 1 nle]iú]MUMn 15 tÁini^ u<ACc-A]iÁin /v^u]" i'eAiióifví iia nU'iT)jió Cú$<Mn $Á iA]]iAi"6 oiMn é •óAotiAt) Cun bÁi] "Oub^fic leó 16 iiÁC é béA]' rA UónuMiAó Aon T)uine 'óAotiAt) Cun bái]' x,An luóc A Cionncuit;te CaI).ai]c o]" a CómAifi A-^uy CA01 tAV)Áz T)ó A]i é yeu) T)o Co]VMnc A^uf x]i é tréin T)o $l^nAt) A] nA coi]Ce. -Aó T)o t^n4AT)»]i An]'o l^it- 17 feAó, As;u]^ AmAi]e-AC *a bi óú^Ainn t)o fuít)eA]^ fA C]iibuniAl A^u]* •g'óii'oui^eAf /sn ]re-A]i á CAbAi]c ^m tÁí:Ai|. xNn]Mn T)'ei]i$ nA cionncui5;Ceói|i .aC ni()] 18 Cui]eAT)A] -Aon ]UT) 'n-x leit r-A] véAT^Af .Aon t)]oC- nít) t)'v('i]^5;inc Ann. AC bí cei]'cexMiA ^-'S'" ^cu 'ii-a 19 Coinnil) A bAin le pé T)ei]'mi]eACc C]eiT)im azá ac féin, -ívjuf 1 T)C4Lob íofA éi5;in a fuAi] bv^f -AT^uf 150 fAit) pól '$4 |Át) ó beit beó. Tlio] liiAit liom 20 féin Aon bAinc ^ beiC AjAm le iiit) T)e'n cfó|T) fdn ^5"r T)'fiAftiMs;e*f X)C a liiAit leif T)uL 50 lefú- fAlem cun -^o T)CAbA]fi b]eit ai] nif iia neiCib ]*in, -AC T)0 t)ein pót 5.M]in, s;o ^cimeA-ofi é úvv 5;o n-Ai]e6- 21 CaX) xNiij^ufruf A cúif, A^uf T)'otT)ui^eA)' é CimeÁ-o 5;o 5cui]fe^T) ^5 cfiALl a CAcyA ('*.

Anf^n T)ub4ipc .<.x;]i])pA le ]r<}fcuf : Ja mAt liom 22 féin, leif. v fr^] yAU t)o Ctoifinc. Cloi^'fif Anuij- VAÓ é, A IHMfCAII.

iAmiipOt<* A bi Ci'ij^Ainn C^^iniT; .A5]i])p»^ A5;uf t)e"t- 23 fllCé At;uf {CAtAtj in»'»t fUtA. A^ilf CUA1»*f ifccaC fa [ 362 ]hAll-A éifcexxCcA, mt) péin A^up tiA ctAibiúin A^uf niAite mó|* rA caCaj^aó, *x5Uf •o'ótA"Dui$ féfcuf pói 24 A tAft-Aific 'n-A lÁtAif. Anf-An "oubAif^c péfcuf: xk t^» x^st^ippA Aguf A peAt^A uile acá AgxMnn AUfo, óíonn fió -án "ouine fin. tluAit^ xv óíof 1 nlettúfAlem t^inig ^n pobul 1ú*oAó 50 léitv Cú$Am '$A Mt^t^Ait) oftm Aguf '$Á t^Á-ó 1 njutAn-óió ^^t^-OA nÁt óe^t^c é beit beó a 25 tuitle. AC níof^ féA-OAf féin a "ó'feifsinc 50 t^^'^ Aort fvuT» "oé-AncA /M^e "oo tuillf e^t) bxSt>. Aó "oo $Aitm t*é féin Aujufcuf ^x^uf cÁ focAit^ A-^Am a á Cut^ óuije. 26 tlí't Aon nít) cf^uinn A^Am, Ám, le f^fí 'n-A t-áob ^5 ctMAll AfA mo tigeAtAnA. tlime fin "oo tu^Af ^nfo cú5Ail)-fe é, Aguf eú5Ac-fA 50 mótt mót, a y A^t^ippA, 50 ^cenxeócAt) fib é A^uf 50 mbe^t) t^ut) A5>Am a 27 f5t^ifinn. Óit^ meAfAim ^n ob-áit mí-t^é-áfúncA cime óut^ UAim ^suf 5An a 't)'inn|Mnc cax) 'cá 'n-A óoinnib.


CAlbl-OloL XXVI.

CúncAf A5 pól •6Á CAbA1tC 'O' Aí;|MppA At^ A beAÍA, AjX COtlUf A li-ionipmgeA-d cun An etxeioitii é, Aguf A] &n obAip a bí le oéAnAiú Aige.

1 Ant^n -oubAit^c Ast^ippA le pói: UA ceAt) c-Ainnce At •00 fon féin A^AZ. "Do fín pót a tám A^uf ót^om fé A A fS^At A •ó'innfinc.

2 1f mAit ^n bAit ot^m, 'OAt^ tiom, a t^í xVjt^ippA, ^ufA A-o tÁt-Ait^-fe ACÁ otm me féin a óofAinc int)iu Aft n^ j neitib feo 50 téit^ o^cÁ A5 n^ 1út)aí$ 'á óut^ Am teit, 5^ mót^ mót^, coif]5 eotuf a beit a^-ac At^ nA nófAib A^uf At nA ceifceAnAib ^cÁ^AmeAfg n^ n-lu^oAC. tlime fin lAt^t^Aim ot^c éifceAtc 50 foi^oneAo tiom.

4 O -Aitne A5 nxi 1út)-aí$ 50 téift aí An fA$Af beAt^ óAiteAf ó m'óije, óift if Ame^fS mo nAifiúin féin 3 1 nlet^úfAtem a 6Aite.Af í. O fiof acu, {r>Á mbA ifiAit teó é -ó'innfinc 1 bfiA-ónuife), ^u mAifieAf, t)o é rA ti-Aicme if t)eimni$tí$e 1 n-Át^ 5Ctteit)eAm, 6 Am fA^fveAC. Asuf zÁ bfieit 'á tAbAit^c ot^m Anoif mAf( teAll A^ An mAinigm azá A^óm Af An nseAlUirti[ 363 ]^inc A tU5 "OiA "D'it^ n-Aitte<ióAit), xXn ^eAlt-ániAinc 7 fin 50 ótruil ^n -oÁ tjAeib "06^5 A^Ainn, acá -^nn, 45 T)éAnAtti péif^ "Oé -oo ló 4^5uf 'o'oi'óóe, 45 bfiAt a| í t)'f:A$Áil. Ifí An riiAíni$;n pn acá -A5 n^ 1úx)aí$ 'á óufi Avn lcit fe, A lAí. Cat) 'n-A tAoó nÁó féi-oit^, -oaix 3 libfe, A ófemexirriAinc 50 n-AitOeó-óAnn X)á n^ mAifó ?

bí fé buAilce ifceAó An» Aij;ne-fe féin 50 fAió 9 ceAn^Ailce ofm mófc^n neite "óé-AnArii 1 ^coinnit) Ainime íofxíi n^fAfeic. ^ ^5uf -00 •óeine-Af, i n1efúf<iem. 10 Ouife-Af mófin •D^í^oine nAoriitA ifce^ó 1 bpfíofúnAió. pUAfAf Ú$T)AtÁf Ó U<CCAtÁnAlb nA jM^dfC -A^Uf nu4if Á bíT)íf (n-A nAoirii) le cu| óun bÁif if mife tu^At) óry c-ót^'Dú Liom tui^e. x^^uf inf ua finA^ó^Aii) rr 50 léit^ bínn 50 minic «15 cut^ pionóif of^tA, A^uf ^■•uitinn fiAÓAib ot^tx T)i.AriiAfUíi'ó 'óéAnAm, xi^uf t)o méAT)ui$eA-ó mo buile 'n-s ^coinnib 1 T^cf^eó 50 mbinn

 • 5Á ii^éAtAleAnriiAinc ifce^C inf tia c-At-At^AóAib Mf-ACca

féin.

• A^uf bíof A5 T)ut 50 "OAm-AfCuf A. ^n inncinn 12 fiti -Aguf ú$T)AtÁf -Ajuf ceAT) A^Am ó uAócatuinAib ns fA^At^c, >A5uf, -A t^í, T)o óonnAC At^ An fli$e 1 tát^ ^n 13 lAQ. al5 CAitne-Arii ^m tímpAl A^uf címp-Al ^t^ n-A T)Aoine .A bí le m'toif, foUAf «Af nA f L^tAif «^suf é niof ct^eife •nA foiuf rA 5tAéine. A^uf tuiceAm-Ait 50 Léit Cun 14 CAiLirii, A^uf T)'AitM$eAf-fA An ^ut -A5 LAbAif^c Liom y* ccAn^Ain e^bt^A : A Ó-auL, a ÓauL, cat) óui^e "óuic beit '-Am $éAtLeAnriiAinc ? 1f T)eACAit T)uic beit A5 fpeAóuíoL 1 n-A^Ait) An t«)I^ioc-Aite.

A^uf T)ubAtc-fA : Cm h-é tu, A Úige-At^nA ? A^uf 15 T)ubAitc -An ri$e-At A : mife íofA ac4 a^ac t)'á -^óa- LeAnriiAiinc. AC eitM$ ^5uf fe*ifAirii At T)o Cof-Aib, 16 óit if tui^e tAifbeánAf me féin t)uic Cun 50 nT^éan- fAinn T)íoc feit^bífe^iC A^uf finné a rA neitib -a Conn- Aicíf A5uf At nA neitib 'nA bfeicfit me, '^ac tAb^ifr r/ fAo ó'n bpobuL -^suf óf n^ ^etnce tía bfuiLim '^t) Cut CúC-A anoif, Cun á fúL -a -ó'ofSxMLc T)óib lonuf 50 r8 n-iompóCAiT)íf ó*n nT)oit^CeACc Cun An CfoLutf A^uf ^ CótriACc ÓAc-Atn Cun 'Oé, tonuf 50 bfAi$T)if mAiC- [103] [104] [ 364 ]e-ATTinAó-Af pe^c-Aí -A^iif itieAt) Ame-dfs tía t)Aom z(ix> 'Au 5ctAeiT)eAni azá loTi-AinfA.

19 X)Á bjlíj flll, A 1í XVst^lpP-A» TlíOjt tUSáf-f-A •OIÚtCA 20 -uo'ti í'A-óAfc ó iieAtii, ^ xVc "oo (^.nAottfSAoiteAf é, Tío'n rhtntiticifV azá 1 riT)AmAfcitf A|A •ocOif, xiguf 1 n1etAú|Mtem, x^juf 1 5Ctíc Iutjóca ai[ y:AV, a^uj^ "00 l^n-A ^etnctlj, tonu]^ 50 n-oeA^niTAfoif Aittitje ^suf 50 ti-tonipóCxM"oíf ^f 'ÓiA, ^5 "oéAn-árri •otongAtiÁtA n^ 2j M-AtCtitSe •o'otbt^exj.óxMt). íTlAtt $e^tl a^ ym it^e^-ó 2 t)o t^u5 nA lú'o-Aíg otm nuAtt^ bíof i^a ccAmputt Ajuf 22 riie-AfxiT)xt^ me tíiA.t^^^- '^'^ "oo óAt)tui$ conjnArii X)é liom -A^uf cÁtm -Atn feAfAtfi 50 "00' -An tÁ in"otu, ^5 •oéAn-Atíi ftx^-Onutfe "00 bcAr ^'f "oo rhót^, -^Án Aon fiuT) •00 fA-o tA^fmuig •oe fn-A neitib AXyuV^A^^z nA fÁfóe a 23 t)í le ceAcc A^uf l1lAotf, ^o troéAUf a-ó Ctúofc f ut-A^

 • ^5uf 5utv X)'é Au CeAX) 'ouine é "o'ett^eóóA-ó óf n-A mAtt^b

A^vy "oo noCcfA^t) aví fotuf "oo'n ibobut ^juf -00 fnA* ^eincib.

24 te ttnn nA^ cAtnnce ftn -00 t^Át) "óó -A^uf é $á óofAinc fétn •out)Aitc "péfcuf •oo $ut Á[X) : -Af "oo tfieAbAttt ACAiOt, -A pótt. "Cá toniAT) téijtnn 'aX) óomÁtnc Af vo 25 irieAb^tti. tlíltm xf mo ttieAb-Aif, -a "péfcuif oit^tieittc. 26 C,Mm .A5 tnnt^mc n.A fítiinne 5-An tJ.Aotf. O eotuf -At^ uA netttt) feo a>5 -An fit azá ^5 éifce-Aóc te m'óAinnc jau r5<^c ; ótti nl irieAitMtm jut^ f éiT)tti Aon ní'ó -acu beit t^f- nmi5 X)'á eólui Tlí ti-i ^cútnne -a "oetneA-o ^on nít) 27 Acu x

}5ctvciT>eAnn cú nA fÁfóe, a t^í xX^t^ippA ? 

28 Uá 'fiof ^5^m v;o ^ct^efoe^nn cú. Anf^n T)ut)-í«itic A5]'.ipp-A te pót : 1f beA^ nÁ J50 n-ÁtcígeAnn cú ottm 2y ioinp*ML ^m CtiíofCxM'-óe. A^uf T)ut)^,ittc pót : "^o T)CU5xMT) X)A "00111, 'n-A bCA^ ^'f 'n--A iriótt, ní li--AmÁin cufA At 5AÓ A t)f utt T)e •óAointb Aryo a-^ éttxcA^óc ttom T)'iomp.Áit,.Ati -An 5cumA f^n -Ajuf ^ax) a bett mAft me fétn, -Aó s^n n-A ftAbtiAí feo beit of^tA.

30 A t"-An T)'eitii5 An ]y ^^uf .An jobet^nótt^ A^^uf t3eti- 31 nícé -AT^uf A fiAtb 'ti--A fufóe 'n--A bfoC-Aif. xVguf Tí'imtJ^Tjoif» t lett cAott) A-^uy bíco-At^ a-j^ cAtnnc, ^Aguf T>ut)tA«iT)At : llt'l Aon ux> x)éAurA a^ au nT)utne ftn a [105] [106] [ 365 ]tuillpeAt) bir "^ btiAi^DineAf "00. A^uf -ou&Aipc 32 AsfMppA le pépcuf : '0'iréAX)|:i ^n •ouine p'" "oo Leo^- .Ainc óun púDAil mufA mbe-At) ^u^ $Aipm r^ CAefAt^.


CAibToiot xxvil.

CujACAi^ pót <^| bópo lunijc óun •oui fA Uóini. A CAiy ceAl Ajuf A longbpire.

xXnfAn, "oo focAtui$eAt) ^f -óuL á uif^e 50 -ocí i An e^-oiiL ^5uf Ap póL -AjUf nA p|M*ofúnAi$ eiLe tAó- AifC -A| U.im -00 t-Aoife-Aó céA-o -oif b'Ainim lúLiuf. •oe t)uí-óin Au^ufcuif, ^A^uf óu^m^it^ -Af. bópT) Luin^e 2 -A"Ofumécí$e, óun 50 feóLf«5imíf f^n óium^Mf cf*i$A ná ti- >áf iA, A^uf tó^AmAif Áf feóLc*^ A^uf -o'fAn 1 n-4f Ofotdif AfifCAfcuf An tTlAce-oonAo, ó Ceff«i- loníCA.

t-án^m-Aif An tÁ 'n-A "óMit) f^n 50 Si-oon. A^uf t) ^ lúLiuf ce-AnnfA Le póL ^guf -oo Leo^ fé "óó "ouL Cun Á ó-áifoe A^uf -Aife t-Ab-Aifc "Oó féin. Anf^n -o'pÁ^^- 4 m-Ait ^n Á1C fin ^^uf feóUvm.<Mf á f^Át Cúpfuif mj^f tií «

$4Í0t 1 n-Áf ^coinnib. A^uf feóL.AmAiti ct^é 5 

p^it^Ai^e CiLici-A A^uf p^mpiLi-A, ^ijuf tÁnAniAit^ 50 "oci tufct^-A, ÁZÁ 1 t-ucM, Do fUAit^ ^in cAoife-Aó céAX>, fji 6 n-Áic fin, Lon^ ALecfAn-ot^íne-óó 4 t)i *i5 "ouL fAn-eA-oiiL <i5Uf óuit^ f^ uitAti finn.

Anf-An óiomAit A5 ^Lu-Aifexióc 50 fí$in ^t^ fe^it) 7 mótván tAet-AncA jAn ce*Cc aC a< a$ai"ó Cni-ouif, nMt^ tJí An $Aot '^it^ 5Cof5, ^A^uf feóLAm^Mt^ 1 ^cóm^At^ -oo Cf^éZÁ, lÁrti Lé S-ALmóné. "Oo i^eoLAmAit^ t^t^ ^n áic 8 fin, A^uf bA -óeACAit^ é, ^^uf tAn.ám4itA j;o -oci Aic ^i^ ^ X)CU5ci "OeA^óuAncA, 1 n--Aice Le CAt^it^ UxiLAffA.

-Anf.án bi mót^íin -AimptAe CAitce ^^uf bí CAifoe^iL 9 f^t^ije conc-At:)4t^tAó m^t^ t)i «AimfitA An ct^ofSAit!) imi$te, A^uf bi póL A5 CAbAit^c córhAit^Le a Le^fj •óóib, 'Já t^t) Leó : A i^eAfA, tím 50 bfuiL ct^itc n»x la fAtA^iije ^5 cufnú ^t^ beit -AnA-t)iobiLAó A^uf áuá- <ioncAbAt^CxiC, ní M-Arh4in "oo'n Luin^ A^uf "oo'n méix) [107] [ 366 ]11 uaUm$ azá inn aó "o'á^^ n-AnAm ipém óótfi tnAiC. Aó X)A rhó An cruitn a óui| ah c-AoifeAó céA"o i njiolt-A TiA tuinge A^up 1 niÁi$ifuitAnx3> luinse 'nÁ i gcAinnc póit. 12 X^5Uf coifs ^An An cuAn f^n a t)eic oiteAtnnx?ó 50 in-AiC óun x ^eitnjut) a CAite-áin /)inn t)o óórhAijitig ^n úum bA tnó t)íot> itnteAóc -Af -A^uf p éAóAinc Ar bf éA'opAi'oíf^ 'Dut A^uf An 5eitn|eAt) CAiteAtn 1 Dfoenice, cuAn T)e ÓU-ánCAlt> CféCA -ACÁ A5 féAÓAinC flA^^ Ó *ÓeAf AgUf flAf. Ó tUAfÓ.

13 *Oo feiT) An jAot An-oeAf "oóit) A^uf ineAfA-OAtA 50 I^Alt) 5AÓ nit) Af A "OCOlt ACU AgUf $tUA1f eAt)A|^ Ó 14 >AffAn AT^uf fAn óiufhAif c^aá^a ÓfécA. Aó 50 tuAt 'n-A 'óiAi'ó fAn •o'etiuj n-A coinnit) 50 fCoiftneAtnAit 15 An ^AOt A] A "OCU^CAf GufOACUltÓ. *Oo f^UAbAtl)^ óun fiúGAit An tong tnAf nío^A féAX> fí cu^^ 1 jcoinnib rA gAoite, Aguf T)o f^AoiteAt) teif An n^Aoit finn. 16 "Oo cotnÁineA'ó ifceAó finn fé f^Át oiteÁin •oÁ|i t^'Ainitn Cau^oa, Aguf if Af éigin f^éAt)AmAif An DÁX) t)o tójAinc 17 óú$Ainn ; "Oo tó^At^At^ é A^uf "óemeAtJAf úfáit) 'oe tAt)AftAit:) A^uf ouiixeA-oAit f únfAí f ó'n tuing ; Aguf te n-eAjtA 50 t)cuicfit)íf ifceAó fA t^eó-jAimtn t)o teAj;At)At nA feótCA, A^uf ttíot^Af Ag itntCAcc Af An 18 ^cutnA fAn. An tÁ 'n-A "oiAit) fAn •óeineAt)Ai cAit- eAtii AtnAó, óif t))otnAi| gÁf fUAtA-ó 50 fó-tfióji teif 19 An fcoiftn. A^uf An cfitnA^o ti t)o CAiteAt)Ati AtnAC 20 te n-A lÁmA^X) fém jtéAf nA tuin^e. AnfAn ttíotnAif mófÁn tAetAncA ^An st^An nA t^éitcín a "ó'feifsmc, '^Jí,^T fcoit^m nÁt beAj A5 bA^Ait^c otVAinn, 1 t^ct^eó 50 tiAib 5AÓ fúit te n-Át t)ceAóc ftÁn imi$te.

21 A^uf AnfAn, cAt éif lAt) a t)eit At)fAt) jAn biA ÓAlteAttl, t)0 f CAf Altn pÓt CACAt^tA A^Uf t)Ut)A1tC fé .* A fCAt^A, if mAit nÁt stACAt) mo óóinAitte-fe Ajuf 5An imtCAóc ó Ct^écA, A^uf t)ut ó'n nt)íot)Áit feo 22 Ajuf ó'n 5'CAitteAtnAinc feo. Ajuf Anoif lAt^t^Aim ofAir) mifncAó A t)eit AjAit). Hí CAtttfAtt Aon t)ume 23 AjAit), Aó An tong AtnÁin. Cit^ t)o feAfAitfi cAoit) tiom Anotc AingeAt 'Oé, n-At teif mife A^uf X)Á nt)einim 24 feitt)íf, XVsuf t)ut)Aitc fé : ÍIÁ bíot) CAjAt ot^c, a póit. ní f OtÁ1t t)U1C feAf Atn 1 tÁtA1t ÓACf Alt ; AgUf féAÓ» 5A(i A t)fuit t)e 'óAome At Aon tuinj teAC zÁm fiAt> [ 367 ]tfOTinc-A A^ 'O1A o|cr-á. X)'á t)|í$ -pin ^UcAit) mif-"2 5 ncAó, A vexi]A; ói^ cfei'Oini-fe ó "Oia, fé niA| /i ■duOíxa-ó Liom, 5u^ mA| fin -d Oeit). Aó ní poLÁif •oúinn "oul 26 ifceáC -Af oileÁn -Áifite.

Aó nuAif ^ tÁinij -An ce<tfi1ut) oi"óóe "De^ik^ ofAinn 27 A^uf finn ^5 imte-Aóc fA n-A-ofiA címpAl -An meA-oon oit)óe, rhe-Af rA mÁi| éAlAi$ 50 bfCACA-OAtA cíf éi5in. "Oo teo5A-oA| fíof An Lua-ó A^uf fuAfA-oAt^ fiCe feÁt) 28 Af •ooirhneAf, A^uf nuAif a "OfuToeA-OAtt CAmAll. beA^ ó'n Á1C fin fuAfA-OAf ÓÚ15 feÁt) "óéA^. tDi eA^Al ofCA 29 50 fAi$imíf 1 n-Áic 5Aft) A^uf óuifeADAtt AinAó óeitfe n-AncAní ó'n fciúif, A^uf b'é b'fA-oA Veó 50 mbeAt) fé 'n-A lÁ. AiifAn "oo meAf nA inÁifnéAlAi^ ceite Ay 30 An tuin^. "Oo teo^A-oAf fíof An bÁt), niAf •ó'eAt) ^uf CeAfcui^ uaCa AncAifí tu^ AmAó ó tufAó nA luin^e. AC •DuóAifC pól teif An "ocAoifeAó césx) A^uf leii' 31 nA f i] AfmCA : fnu|A Gf AnAi-o fiAt) f aii f a tuin^ ní feiT)!!^ 'OAoib-fe 'out ftÁn. AnfAn •00 ^eAff nA fAi^ 32 ■OlÚlfÍ CéA'OA An t)ál"0 AgUf X)0 teojA-DAf "OÓ cuicim fA n-uif^e.

xN^uf nuAif A tufnui^ An fotuf Af teAóc ■o'iA]f 33 pót oftA 50 téif biA óAiteAm, Ajuf "oubAifc fé : SitX^ An ceAtfTTiAt) Lá "OéA^ A5A1O A5 f eiteAm A^uf fiO 1 nftúf •ocfOf^At), 5An Aon nít) a tó^Ainc. "O'á t)fi$ fin 34 lAffAim ofAiO Anoif t)iA "00 óAiteAfh Af i'on btif ftáince, óif ni cAittfAf oifeA-o A^uf fuibe ^jAUAi^e ■oe óeAnn Aon ■ouine AjAit^. TluAif a bí au niéi-o fin 35 |it)ce Aije "oo tó5 fe AfÁn A^uf saiI") fe buit)CAf te T)iA of A jcómAif 50 téif, Ajuf bfi]' fé An c-AfÁn Ajuf tfom fé Af ite. AnfAn t4ini5 fUAimneAf 36 Aljne OftA 50 télf A^Uf tÓ^A-OAf An biA T)Á CéAt) 37 •ouin^ -ASUf fé t)uine t^é^-^ Af Cfí fiói-o A^Ainn if CAt) Á Dí fA tuin^ Af fA^o. fluAif A t>í A n"oótin bit) itce 38 Acu oAiteA-OAf An CfuitneAtc AtnAó fA bf Af Ai^e Cun ua tuin^e •o'éA-ocfomú.

/AnfAn, nuAif a bí fé 'n-A iS, niof Aitni^DAf An cíf. 39 aC tu^AtJAf fé nt)eAfA btéin 'iia fAib CfÁi$ inci A^uf CeApAt)A|, x>'á mb' fémi^v 6, 50 fÁt)fAit)íf An ton^ ifCCAó inci. >AnfAn t^o tó^AtJAf nA ti-AncAifi Ajuf-^o t)o f5UfAt)Af nA fCiúipeAnA A^uf t)'Áft)uijí;t)Af Án [ 368 ]reót mót^ óuii n* SAoiCe a^u^ -00 ^luAti^eA-OAfx leir An Op-At^Ai^e, Aó "00 fciúfui5-o-At í |?é 'óéin n^ ct^-a^ji. 41 'Oo tuiceAmAit^ it^ce^ó 1 n-Áic a bí i-oit^ "óÁ frAttAi^e A^uf 'oo buAile^t) -án ton^ uini t-AlAn'i 1 "oci^eó 50 fi^Mb A cufMó "OxMn^eAn xNgu]^ ^uY Gtvi]" neA|c nA t-Mt^Aige A x^eit^e.

42 Ant^n "oo rhe^Tf' n^ t'^ig'oiúitM' n-A ptAiotnin^ig a Cu óun bÁit^ le ri-eA5lx3^ 50 t^nArhtr^t) cuit) acu A^ut^ 50 43 n-initeooAi-oif. Aú ní leostrAt) -An cAoifeAó céA-o Dóib é, m^tv teAfcuig uAit) pói "oo t)|eit fxs^otA, ^^uf 'o'ót^'ouig ye "oo'n itiuinncitA 50 t^^^^ fnÁrii acu iat) fétn T)o OAiteArii -dnMó ^t^ "ocúif ^S^f ^-^^'o féin ^ fÁbÁil 4 4 Ajuf X)ut 1 •ocíf^. ^"S^V "00 t^u^xit) -An óui-o eile ^m-Aó, cuTO'ACu -At^ ól^ttA^óAit) xj^^uf cuit) -Acu A^t» neitió A &Ani Leif -An luin5. xV^uf m^t^ fin "oo tÁt^lA 50 n^oeAjAit) 5*ió ■ouine -acu beó AmAó Af^ A^n T)CAlArii cifim.


CAlDmiOt XXVIII.

póL 1 mebcA ^t^ t^eAT) cpí rhS. A ca f ceAÍ Aiiír ^P ^*- btrAtAAije. AceAác étJti iia tlórfiA. A ioiiipAT) leif ha lú-OAÍg a lií f A áACAIt^.

1 xX^uf Anf-An nuAitt -a liíomAit^ CA^t^ éif -out flÁn fu^t^- Am-Ait^ AmAó jut^ íTlelic-A -a cugcí -At^ An oileÁn. "Oo 2 $lAC nA "OAoine lAf-Atc-A fA^n 50 ce-Annf-A finn. "Oo lAfA-o-At^ ceine Ai^uf tuit^eA-oAtx compótxt) ot^-Ainn, mAt^ 3 bí fe-AtAt-Ainn A5 ceA^óc A^uf bí fUAóc ^nn. AnfAn bí pól CAt éif t^Ainnc A^-OmAit) ttiin-oo t>Ailiú -A^uf "oo óutt AtA -An "oceine, -A^uf "oo téim AtAit^ nime, A5 ceite ó'n 4 -oceAf, A^uf "oo t^u^ fí At^ tÁirii Aitu Hu-Aiti A óonnAic nA -OAoine lAfAócA á^ ^iAfc At^ t'^^^ -^r '^ l^'"'^ -oubtAA-oxitA te n-A Céite : If -AriitAit) a Uá^X) fé -ouine Aguf bíot) 50 •ocÁinis fé t'^iot^ ó'n bpAtvAi^e ní teogCAtA beó ó'n 5 n-oíotcAf é. AniMn -oo ct^ot feit^e^n -An t^íA^fC ifceAó 6 fA ceme A^uf ní t^Aib Aon "DíobÁit "oéAncx^ "óó. Aó riiCAfA-o-At^ 50 •ocufnóóA'O fé At AC A^uf 50 -ocuicfe-At) fé mAt^b sAn riioitt. t^ío-OA^t^ A5 feiteArii teif fin, aó nuAitt A óonnACAT)At nÁ tvAib Aon nít) xxg imte-Atc Ait •©'AtAt^ui^-oAti A n-Ai^ne A^Uf X)ubtAt)At 5ut t)1A <^ij;in é.

[ 369 ]Sa n-^ic fin ife^-ó Dí UAlAm <

p^] a bí n-*^ óe^nn 7 

A| An oileÁn. publiuf ^b Aniini x)ó. X)o slJ^c fé fmn -Aguf óui| fé cóip ojAAinn 50 piAl a ]:e<t) C|m' Iá. xNsuf X)o tÁ|lA 50 pAib ACAi| publnnf 'n-A Unje le 8 n-éA^Cfvu^f Aj;uy le ceinneAf cunp. Cu^m-ó pól ifCCAó ^5 C|AiAll Ai| 'Ajuf -óein fé 5uit)e ak a son ^piuf óuijA fé A tÁrtiA Ai| Aguf "00 leigif fé é. Anf^n, 5<^ó 9 A fAAib "06 "óAoine A An oile^n 50 |<Mb ^CAjAÁncA optA tAnA-OAjA -Ajuf x)o LeijifeAt) u-o. Asuf tu5AX)v| 10 onóif; rhó| x)innn, ^juf nuAif a bíonuM|A óun X)uL A] Luin^ tu5<x)A| X)úinn n<ík neite a lie^^t) ]í^ccAn<ió X)úin!i.


Za éif Cíí rhí X)o 5luAifev i»M|, -A| luin^ xNlec- 11 fAnx)íni5 A bí c-Afv éif au ^eítiifi-ó a C^iteAm A5 au oilein. xXguf nA C<3kfcói|í An ]nutAncAf a bí uipti. Aguf tÁn-Ani-Ai| 50 SufVACú]V <Uf x)'f:< -AniAi| C|í 12 tS Ann. .Ó'n Áic fin x)o seól< Ki] cínipAl pAn n^ cípe 13 A^uf tAn^ni^if 50 X)tí Uégiuni, A^uy c<| cm]" -Aon Iac xMtiiin x)o áéix) An ^Aot ^nx)ev]" «^S^T t< -Ani<i] 50 puceolí. "puAi^AmAii^ b]<it]e ys n-Áic ]"in <Uf 14 X)'iA]]-AX)-á| 0]-Ainn fAnrh.inr 'n-v bfoóAi]^ A^uf X)'f» vmAi] fe<C.c l<. A^u]' Anf< tÁn^m<i] 50 x)cí Ar Uóitii. A^uf -Af fAn, iuk] -^1]^!$ n< b]<it]e é, 15 X)0 ó]uinní5X)^] óúg-Ainn 50 "pojwim Appiuif -Aj^uf Oun rA X)Ufí X)r<b<i] e, -Ajuf nu<i] < ConnAic pól kX) tu5 fe bui-óóAf x)o "Ói^^ <uf t<ini5 tni]Mievó x)ó.

Ajuf nu<Mf < bíomAi] c<Aite Cun n^ UóriiA X)o 16 cu5;a-ó ce<X) X)o pól fAnilKinc 1 n'Áic Cótiinuijte fóin <uf fe<] cime<ix)CA, A]mt<, 1 n'foC<i].

><f<, c»] éif < c^^ittiv^T!) l<e, X)o t^l^Aoi-ó fé Cuij;e 17 mAite n< n1úx)<C. nu<i] -a t< <x)<] 1 bfoC<M] < Cóile xjubAi]c fé leó : A feA]<, a b]Áit]e, x)o cu>;<t) mife 5<bt<, ó 1efúf<lem, 1 LÁtii<ib ik Uórh<^n<ó, A^uf 5;An Aon nít) <»m 'á t)e.MKtii 1 ^comnib n* nT)Aoine nS 1 j;coinnib nóf <] finfe<]. "Oo t]KL<X)A] me *?;uf kS V)iox)<] Cun me Leo5<inc f<o]coi]'5; n,i fuA]AX)A] *<)n Cúif bÁif ion<m. <c X)o Cui] nA 1úT)<ijí; 'n-A Coinnib fin 19 1 X)C]eó 50 mb' ói^in x)om C<ef<] T)o j^<i]m, A5;uf ni n-. iL<iT:) < bi <un mX) <<m Le cu] 1 leit mo n<Mfunn [ 370 ]20|:éin. Siné cúif n-A| lApjAAf fiGfe a •ó'feifginc A^iif tAbAifc tiD. TTlAf geAtt Af An n-oocAf azá i n-1ffAét 21 IfCAt) AZÁ AU ftAbfA fO CAfC-A OfmfA. Asuf *oúD- fA"OAf-fAn teif : Hí DftiAfAniAif-ne tiufe-ACA ax) tAot) ó MmAéA, nÁ níof cÁini^ Aoinne "oe piA bfÁicfib A5 22 innfinc nÁ A5 tAbAifC Aon T)foc-nít) a*o cAob. Ac lAffAiíníT) opc A t)'innfinc x)iiinn cat) if "OÓ15 tCAc ; óif 1 'OCAOD nA n-Aicine feo, if eót 'oinnn 50 Dftnt- ceAf A5 gADÁit 'n-A 5CoinniD inf gAc Aon DAtt.

23 AnfAn -oo ceApAT)Af tA 'óó, Agtif cÁini^ a tÁn acu 50 •ocí An tóifoín ctiise, Ajuf "oo tiiínig fé ^ó^X) fí^eAcc X)é Ajtif cti5 fé fiAt)ntiife 'oóiD Aif. Agtif Dí fé ó'n niAiT)in 50 'ocí An cfÁcnónA A5 ctif 'n-A ttiige ofCA 1 -ocAob íofA, a' T^tije rílAoife Agtif Af nA fÁit)ib. 24 Ajtif T)o CfeiT) ctiiT) Acti inf rA neiciD a T)uDf At), Ajtif Dí 25 ctnT) Acti, ÁmcAc, nÁf cfeiT). Aguf DíoT)Af A5 imceAcc 5An Deic Af Aon-Aigne, 1 T)Cfeó 50 nT)ubAifc pót An c-Aon frocAt AfhÁin : 1f niAic AT)uDAifc An Spiof Ait» TlAorii 26 é te n-Áf n-AicfeACAiD cfé DéAt An fÁit) IfÁiAf , ITlAf A nT)eif fé : ^ Imcij A5 cfiAtt Af An bpobut fAn A^uf AbAif teo : Ctoiffit) fib teif An gctuAif Aguf ní tuigfit) fib, Aguf cít)fit) fib teif An fúit A^uf ní cAb- 27 AffAit) fib fé nT)eAfA ; Oif cÁ cfoit)e An pobuit feo cuicite 1 bfeóit, Aguf te n-A ^ctuAfAib t)eineAT)Af éifceAcc t)tif, Aguf T)o t)tinAT)Af A fúite, te li-eA^tA 50 bfeiCfiT)íf te n-A ftntib Aguf 50 n-AifeócAiT)íf te n-A 5CtuAfAib Aguf T)o T)cui5fiT)íf te n-A gcfoit^e ^5"r 50 n-iompócAiT)íf Aguf 50 ftÁnócAinn iat). 28 "Oá bfí$ fin bíot) AgAib fiof An méiT) feo, 50 bfuit An ftÁnÚ fO Ó "ÓlA T)'á ÓUf A5 CflAtt Af nA 5^1^^!^ j ^SWf 29 éifCfiT) fiAT) teif . HuAif A bí An méiT) fin fÁit)ce Aige T)'imci5 nA Iút^aíj AmAc uAit), Aguf AigneA]^ móf Acu eACAfCA féin.

30 AnfAn T)'fvMi fé t)Á btiAin Af fAT) 'n-A tij féin, Aguf 31 5tAC fé ^Ac Aoinne T)o cÁinig A5 cfiAtt Aif . Aguf fígeAóc *Oé Aije 'á ófAobfgAoite, A^uf é Ag mtnne rA neit a bAincAnn teif au T^dgeAfnA íofA Cfíofc te tÁn-mifncAó A^uf -^An cof^.


[108]

Nótaí
 1. Lúc. xxiv. 49; Eóin xiv. 26.
 2. Mait. iii. 11; Marc. i. 8; Lúc. iii. 16; Eóin i. 20.
 3. Infra ii. 2.
 4. Lúc. xxiv. 28
 5. Salm. xl. 10; Eóin xiii. 18.
 6. Mait. xxvii. 7.
 7. Salm. lxviii. 26.
 8. Salm. cviii. 8.
 9. Mait. iii. 11; Marc. i. 8; Lúc. iii. 16; Eóin vii. 39; Supra i. 8; Infra 16 agus xix. 6.
 10. Ióél ii. 28; Isáias xliv. 3.
 11. Ióél ii. 32l Rómh. x. 13.
 12. Salm. x. 8.
 13. 3 Rígh, ii. 10.
 14. Salm. cxxxi. 11.
 15. Salm. xv. 10; Infra xiii. 35.
 16. Salm. cix. 1.
 17. Mait. xxvii. 20; Marc. xv. 11; Lúc. xxiii. 18; Eóin xvii. 40.
 18. Deut. xvii . 15.
 19. Gen. xii. 3.
 20. Salm. cxvii. 22; Isaias xxviii 16; Mait. xxi. 42; Marc. xii. 10; Lúc. xx. 17; Rómh. ix. 32; Pead. ii 7.
 21. Salm. ii. 1.
 22. Gen. xii. 2.
 23. Gen. xv. 13.
 24. Gen. xvii. 10.
 25. Gen. xxi. 2.
 26. Gen. xxv. 25.
 27. Gen. xxix. 32 agus xxxv. 22.
 28. Gen. xxxvii. 28.
 29. Gen. xli. 37.
 30. Gen. xlii. 2.
 31. Gen. xlv. 3.
 32. Gen. xlviii. 5.
 33. Gen. xlix. 32.
 34. Gen. xxiii. 16 agus l. 5 agus 13; Ios. xxiv. 32.
 35. eocot). i. 7.
 36. exot). ii. 2.
 37. exox), ii. 12.
 38. eocot). ii. 13.
 39. eícot). iii. 2.
 40. exot). vii. 8, ix. 10, Aguf xi. 4.
 41. Qeuc xviii. 15.
 42. exot). xx 3.
 43. exot), xxxii. I.
 44. «^mof V. 35.
 45. exox). XXV.40.
 46. IfÁlAf Ixvi. I.
 47. A.D. 33
 48. 1 if Ai if liii. 7.
 49. 5At. i. 13.
 50. Infra xxii. 6, xxii. 10, xxvi. 12; i Co]a. xv. 8, 2 Cop. xii. 2.
 51. Infra xxii. 12.
 52. 2 cop. xi. 32.
 53. 1 X)euc. X. 17 ; 2 Pa]. xix. 7: lób xxxiv. 19: Cajiia vi. 8; eccti. XXXV. 15; Uóm. ii. 11; 5aL. ii. 6; i tJcAX). i. 17.
 54. túc. iv. 14.
 55. l lepem xxxi. 34.
 56. 1 HlAic. iii. 11; mA|c. i. 8 ; túc. iii. 16 : eóin. i. 26.
 57. 1 Supra xi. 30.
 58. 1 A.D. 42.
 59. exOt>. i. I
 60. exOt). XÍÍÍ. 21 AgUf 22.
 61. exoo. xvi. 3.
 62. lof ue xiv. >.
 63. bpeit. iii. 9.
 64. I níg. viii. 5.
 65. I Uí$. xiii. 14 Aguf xvi. 3.
 66. SAttn, Ixxxviii. 21.
 67. i]-.>iA]- xi. i.
 68. TTlAic. iii. I ; mApc. i. 4 ; túc. iii. 3.
 69. niAic. iii. II ; mA]^c. i. 7 ; eóin i. 27.
 70. 1 inAlC. XXVÍÍ. 20 A^Uf 33 ; niAl^C. XV. 13 ; tÚC. XXÍÍÍ. 21 AgUf 23 ; eóin xix. 15.
 71. inAic. xxviii.; inAic. XVI. ; túc. xxiv. ; eóirt xx.
 72. SAttn. ii. 7. -^ ifSiAr Iv, 3. s SALm. xv. 10. " 3 ÍIÍ5. ii. 10.
 73. llAbAc. i. 5.
 74. 1fÁiA|* xlix. 6.
 75. niAic. X. 14 : niApc. vi. 11 ; Lúc. v. 9.
 76. 5«/» a xiii. 1.
 77. 5eti. i. i , SaLtíi. cxlv. 6; Apoc. xiv 7.
 78. Supra X. 20.
 79. Siif>ra X 45
 80. Ainor ix. 11.
 81. Supra xiii. 27.
 82. Ve|. 29. "nÁ trtiit, tiA feóit a cacca*." neice iAt) fAn A bí TTeAtll-OiobAlAO 10T1CA v«i" Ac T>o coiff;eA"6 An UAit^ fin UX) 1 •oct^eó gur^ b'ufAit)e nA lú-OAÍg -oo liieAttA-o éun cóiiiLUAtJAiTV te^f r& cemcib Aj;uf CAéAije tAbi-ifC -oo f nA gemcib ^t beit ffeAjjApi' Aé. níoj tcAn au cop^ 6C CAiu.ilt, ÁifitAé, Aj,ur CÁ f é iTni5;6e le i;At)A fidiii, ^o móp móp A li-eAjAitfib An CAOÍb tiAt» xe'n eót^óif).
 83. 1 Sttfra xiii. 13.
 84. 2 Cop. XI. 25 ; pViiL. i. 13 ; I Ceff. ii. 2.
 85. ^ ^en. i. I.
 86. Supru vii. 48.
 87. num. vi. il; /«/r« xxi. 24.
 88. 6uAi* fé ruAf. 1 5° lepúfAtem
 89. tTiAic. iii. IX ; mAtc i. f ; túc iii. x6; eóm i. 26; Supra i. 5 agus ix. 16.
 90. Cor. iv. 12 ; 2 reff. iii. 8.
 91. Sufra vj. 5.
 92. num vi. 18; Supra, xviii. 18.
 93. Supra XV, 20 -^jjuf 29.
 94. Supra viii. 3.
 95. Supra ix. 2.
 96. Supra viii. 3.
 97. Su/ra vii. 57.
 98. exot). xxii. 28.
 99. ptiiL. iii. 5.
 100. mAic. wii. 23,
 101. Supra xxi. 26.
 102. Sttf>ra wiii. 6.
 103. Supra viii. 3.
 104. Supra ix. t.
 105. Supra ix. 20.
 106. Supra xxi. 31.
 107. 1 a Cop. xi. 25.
 108. IfAiAf vi. () ; mAic. xiii. 14 ; niAiic. iv. 12 ; txic. viii. 10; eóiT) xii. 40 ; nóTÍi. xi. 8.


Mínithe
 1. Ver. 23 “A’ cómhairle chinnte,” ⁊rl. Do thoirbhir Dia a Mhac, agus do thoirbhir an Mac é féin, tré ghrádh dhúinne, agus chun sinn do shábháil. Agus dá dheasgaibh sin nídh naomhtha ab eadh Críost do thoirbhirt, agus níbh ab eadh é ar ar chinn Dia féin. Ach an mhuinntir a bhrath é agus do chéas é dheineadar malluightheacht; mar dheineadar do réir a ndroch-aigne féin agus do réir aigne an diabhail a bhí ag séideadh fútha; agus ní do réir cinneadh Dé a dheineadar, ní raibh Dia i n’ úghdar le n‑a malluightheacht, bíodh nár choisg sé an mhalluighteacht. Níor choisg sé an mhalluightheacht mar do bhí ar a chumas, nídh a dhein sé, maith mór do tharrac as, .i. slánú na cine daonna.
 2. Ver. 24 “Tar éis dubrón ifrinn do chur ar neamhnídh,” .i. tar éis buadh bhreith ar phianta an bháis agus ar chómhachtaibh uile ifrinn.
 3. i nglacadh an Chuirp Naomhtha
 4. aoine, .i. simplicitas, ón bhfocal “aon.”
 5. .i. Ní raibh bac air é go léir do chimeád.
 6. .i. Go breágh réidh.
 7. Ver. 1. “Na Gréagaigh,” Gréagaigh a tugtí ar na h‑Eabhraigh a rugadh agus do tógadh sa Ghréig.
 8. Vep. 48. " ní li-' n-oéAticúr tÁth," -jí^t. .1. nít AOti gÁ-ó Aije te ci^úib cpé Agur ní ^éfont é -60 nA* tAifCii; -oíob. A6 i'a 11-Am jcéATjnA, ó 'cÁ fé gAn ceó]A cÁ fé mf jaó «ite Áic, A^ur ircig 1 n Á]A ■ocigéib cóih mAit te ^&t áic eite. A^uf t)») éóihnui^ Cpít)fc, fA théit) 5U| •ouine é, 1 ■oci^tib, A^uf cÁ fé Anoif ^p Áp n-Atc6|VAib.
 9. Vep. 17. " t)o 6ui]eAt)A| a tAmA optA." CuijAeA-ó tia Ti-Arpoit •OAoine fé tÁith cAfboi^ teif riA tÁthA éu| o|aca, Aguf le ?;ui-6e •óéATiArti, Agur teir fiti -oo gtACA-ó tiA C|íofcui"óte An SplO)AAlt) nAOtÍI. 5An AtÍipAf t)0 §tACA1"OÍr gpÁfCA An SpiO|A1"0 n&OM) nuAip A bAtfctí lA-o, a6 ní cuj;cí •óóib An UAip pn An to]%tíoncA6c gt^ÁfCA A^uf nA cío-6tAicí eite fin a óugA'í) x>óib neA]c 6un An 6]eix>ith a •ó*A'OtíiÁil 50 h-of gAitce ; cío-óIaicí a ^tACói-oíf 'n-A '6iAi'ó fAn óf nA heAfbogAib 1 f Ac]Aiminc -out fé ÍÁirh eAfputg.
 10. Vet^. 37. "mÁ ójxei-ocAnn cú ó-o' ot^oi-oe 50 íi-iomtÁn,"ipt. 1]- tmnic nÁ íi-Ainimní$eAnn An fgfMtDCiúit^ a6 Aon éeAim íiiiÁin T>e f nA meónAib t^'AÓCAnAÓA, mAt^ a "oeinceAt^ AnfO, .1. cí^ei-oeAin, bío* 50 bjTuit meóiti eite acá v.iAÓcAnAó óóth mAi6, .1. -oótÁr cpoióe Aj;uf -oóÓAf Aguf ST^Á-ó -oo "Óia. A6 bei]eAnn cpeitseAm tetf lomtÁine ci^oi-oe, Ajuf 5A6 Aon mx> acá iÍA6cAnAC í-tm ftÁnuiJte.
 11. Vet. 35. "1n]- j;ac cme. ipt., .1. llí lú-oAÍj AmÁin ac gemce "Leif, pé cine ^] •oíob ia-o, acá CAicneAnuvc 1 lÁtAip "Oé, mÁ cÁ eAgÍA X)é opcA aju]' niÁ ■óeini-o ]'ia-o -oeA^-oibiveAéA. Ac cut^ceAtv 1 gcóninuije nÁ6 fruLÁip -oóib An cpeitaeAm ]."ípinneAC a bett Acu, óijA " jAn cfvei-oeAtn ÍA-oeip pób nAoincA, CAb. xi. 6} ní fei-oi]^ T)iA "oo f'Á^'Ani." SeACAin, -o'Á bfíj; fin, An ihuinncip a •oei]A, a" b]í$ nA cAinnce fin, ^v] t'éi-oijx -oo bucc jiaó C]ei"Oitn beió CAicneAiiiAC 1 Iácaii T)é. tnAp ó nÁ] cÁmivg ó X)ia a6 An cjeiT)eATn ]:íjmneA6, 1]' Léi] ^ufv ó acai) An éi6i$ acÁ jaó cpei-oeAni fAbLfA, aju]' nÁc ]:éi-oi] •oóib fAn bei6 niícAitneAniA6 t lÁtAi] X>é nA fí]inne.
 12. .1. cup tpe ééile
 13. .1. fpiOpAlt) feAfA AJUf fÁip^'"*. "^-^P ^'CA-Ó.
 14. btMf* >ti^e At) eAt) t»*t^ nóltlAIIAft TX> l^tÚ|f&1u,
 15. Ven. 6. '* nA cAtApAé." Si Sr^iST» " *^*^""^*"^" = " ^" t)Ot*iAn.
 16. Vep. II. " tlíof uAifle," motcAt, Aguf if ce^t^c é, Iúdaí^ bepéA THAt^ §eAtt A] Ati bptiinne -00 gtoCA-oeorfi fontitiiAt^.Aguf bei6 Aj f5ptÍJt)A"6 nA Si^t^ibinnetJiA-oA 6un nA CAinnce a •oúbAitxc nA h-Aj'puit A ■6'fÁ§Alt ATTIAÓ. ^A §AtÁ11CA 50 mÓ AH rí-Ó flrt 'nÁ An ■put> A •óein muinncip CeffAloníca, .1. tuóc An cSoifgéit ■00 et^A* jAn Aon 6uutT>Aé A ■óéAnAih tr^AÓAtnc aí b'fíop ah pur» A bí j^cu 'o'Á tfiúine.
 17. Vep. Z4 "ni óómnui$e.:Tin fé 1 t)ce»^mpALLAib." rií comniJceAT^ é 1 T)ceAmpALLAib i ^icétLL 50 inbeA-6 ]M<.6c.inAf A ge Leó éun cómnui^óe, nú óon Aon úfÁitje eiLe, mA| TteAfA<> flA pAgAnAt^, A6 ó CÁ fé iny 5^6 utLe ^ic, CÁ fé in|* nA c»Am- t3<»lLAib fé niA;v ACÁ fé inp jaó Áic eile.
 18. .1 nÁ bi ciúiti
 19. .1. -oo fcpac fé A jcuio éAT)ai$ t)iob.
 20. .1. An jiúifríf UóiiiÁnAÍ A tbí Of A j;cionn.
 21. Yey. 7. "An óéAT) tÁ T>e'n cixeAccmAin." tHínígiT) CHrufor- ' com nAomtA, Agur a Un eite t)e Luéc r5n«^«'§*« -^" ScpipcúpA, 1 -OCAOO nA birocAt r^n 50 &h nA Ctío]-CAi*te, utti Ati -ocAC^ r^" r^'" ^^t^ ^T ^^® "^ SAbbóit)e -oo 6u] 1 T)curA6 ha feAecrhAine (.1. A. An noomnAc). mAp ACÁ r^ Anoir Ag nA CpíorcAi^eib 50 léip. 1r t^eimm 5ui le li-úg-OApAr nA Vi-eACAilfe A -oeineA* An c-AeAtú r^". f^T^n P" "oo "*«'" T úfÁit) t>é'n óótr ^6c A bí CAbAt^eA Ag An T^CijeApnA <)i, ói] if é íli An t)omnAi5 é.
 22. ,1. l-ft An SpiopAiT) TlAOiTfi t)0 íeAÓr.
 23. .1. A11 lonj tré feól AjAnm.
 24. Vep. 8. *• An foifséAlAixbe," .1. feAnmónAÍ*e ^n ryo'] z;éil . AT1 trCAfV céAt)nA ÚT) o'.OmpUl^ IIA SAmAtMCÁnAÓA /j;ur ^O l")AJf-C An coill.reÁn6Ó (CAib. viii.)_ T)uine T)e fnA je.^fc r.T)iA<!^on&'b rofAi^ Ah eA-ó é.
 25. Vep. 24. "Ax) dof tiATÍiAi*© t)o'ti oLí^." bío^ 50 iXAib An "ol'i; fin A TjeipceAiA im^^e a' 7ei)m um ^n tjcaca f&n bí "a CpíofCAi*te lútiAéA j;A cime^o, Aguf t)o Lednj^xjAtv '$Á cimeÁt) Ap feA) )ainnc >iimfipe, 6un tia r'"^5"'5*^' "lAfv a ■oéAi^fi, Tj o'^LACAt) le h-onóip.
 26. Vep. 9. *' nío] Aipíg-oAt^ 5u6." .1. niop f-éAo.iOAn n* trocAiL T)o Cuif^inc ó n-A óéiL© bío'í» ^up Aipí^OAp |:u.^ini n^ blTOCAl {supra ix. 7).
 27. Vep. 14. " An c-Aon CeApc." 1. Áp SlÁnuigóeóip t>o .^«1] beÁin é féin t>o pól. ^niotfi. ix. 17.
 28. .1, A )uiiie ACÁ jcaL LAi'tnuió ^guf t)ub LAifciJ.
 29. nú -oeApbú fé eAfi;Aine.
 30. .1. T)o UAbAit^ Am t"^otnnib.


PD-icon.svg This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1925.

The author died in 1920, so this work is also in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 99 years or less. This work may also be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.