Na Cheithre Soisgéil/Marcus

From Wikisource
Jump to: navigation, search
[ 87 ]
SOISGÉAL NAOMHTHA ÍOSA CRÍOST

DO RÉIR

MHARCUIS


Deisgiobul do N. Peadar ab eadh Marcus Naomhtha agus mínightheóir dó (adeir N. Ierom). Do réir mar airigh é ó Pheadar féin do sgríbh sé, sa Róimh, fé mar iarr na bráithre air, Soisgéal gearr, tímpal deich mbliana tar éis deasgabhála ár Slánuightheóra. Do mhol N. Peadar an sgríbhinn sin, nuair airigh sé é, agus d’órduigh sé go léighfí é go puibilídhe san Eaglais. Deir Baronius, agus tuille gur sa Laidin a dheineadh an sgríbhinn, ach tá níos mó adeir gur sa Ghréigis a deineadh é.
CAIBIDIOL I.

Seanmóiniú Eóin Baiste. Críost d’á bhaiste aige. É ag glaodhach a dheisgiobul agus ag déanamh mírbhúiltí.


1Tusach Soisgéil Íosa Chríost, Mhic Dé.

2Mar atá sgríobhtha i n-Isáias fáidh: [1]Féach, táim ag cur mo teachtaire rómhat chun na slighe d’ollamhú rómhat. [2]3Guth duine ag glaodhach sa bhfásach: Ollamhuighidh an tslígh do’n Tighearna; deinidh a chasáin do dhíriú dhó. 4Bhí Eóin sa bhfásach ag baisteadh agus ag fógairt baiste chun aithrighe agus chun maitheamhnachais peacaí. 5Agus bhí muintir Iudaéa agus muintir Ierúsaleim go léir ag dul amach ag triall air, agus bhí sé ’ghá mbaisteadh i n-abhainn Iórdain, agus iad ag admháil a bpeacaí. 6Agus ruainneach camail iseadh bhí mar éadach ar Eóin, agus crios leathair ar a chom, [3]agus isé bia a bhí aige ’ná lócuistí agus mil fhiain. 7Agus seo mar a dheineadh sé fógairt: Tá duine is mó cómhacht ’ná mise ag teacht am dhiaidh, agus ní fiú mé go gcromfainn agus go sgaoilfinn iall a bhróige. [ 88 ] [4]8Do bhaisteas-sa sibh le h-uisge; baistfidh sé siúd sibh, ámhthach, leis an Spioriad Naomh.

9Agus do thárla, ins na laethibh sin, go dtáinig Íosa ó Nasaret Ghaililí agus gur bhaist Eóin é sa n-Iórdan. 10Agus láithreach nuair a tháinig sé aníos as an uisge, do chonaic sé na flathais ar osgailt agus an Spioraid Naomh ag teacht anuas i bhfuirm colúir agus ag túirling air. 11Agus tháinig an guth as na flathais: Is tusa mo Mhac dílis; is ort atá mo ghreann.

12Agus láithreach do sheól an Spioraid amach sa bhfásach é; 13Agus bhí sé sa bhfásach dachad lá agus dachad oidhche, agus bhí Sátan ag cur catha air, agus bhí sé ameasg na mbeithigheach allta, agus bhí na h-aingil ag friothálamh air.


14Agus nuair a bhí Eóin curtha sa phríosún, tháinig Íosa isteach i nGaililí ag craobhsgaoileadh soisgéil rígheachta Dé. 15Agus dubhairt sé: Tá an aimsir caithte, agus tá rígheacht Dé buailte libh. Deinidh aithrighe agus creididh an soisgéal.

16Agus bhí sé ag siubhal ar bruach mara Ghaililí agus chonaic sé Símón agus Aindrias a dhritháir ag cuf líonta sa bhfaraige (mar iasgairí ab eadh iad). 17Agus dubhairt Íosa leó: Leanaidh mise agus déanfad iasgairí ar dhaoine dhíbh. 18Agus d’fhágadar ansan na líonta agus do leanadar é láithreach. 19Agus nuair a bhí sé imthighthe tamall beag ó’n áit sin chonaic sé Séamus mac Sebedé agus Eóin a dhritháir agus iad ag socarú a líonta sa luing; 20Agus do ghlaoidh sé ortha láithreach agus d’fágadar ansan sa luing Sebedé a n-athair agus a lucht oibre, agus do leanadar eisean.


21Agus chuadar isteach i gCapharnaum, agus gan mhoill, sa tsabbóid, théigheadh sé isteach sa tsinagóig agus dheineadh sé teagasg. [5]22Agus do chuir a theagasg iongna ortha, mar do theagaisg sé mar duine go raibh comhacht aige, murar bh’ionan a’s na Sgríbhneóirí.

[ 89 ] 23Agus bhí sa tsinagóig acu duine go raibh spioraid neamhghlan istigh ann, agus do liúigh sé amach: 24Cad í an bhaint atá agatsa agus againne le n-a chéile, a Íosa Nasareit? ar seisean. An chun sinn a mhilleadh a tháinís annso? Tá fhios agam cé h-é thu, Aon Naomhtha Dé. 25Agus do smachtuigh Íosa é agus dubhairt sé: Bí ciúin agus imthigh amach as an nduine. 26Ansan do chuir an annsprid truaillighthe sgread as, agus bhain sé stracadh as an nduine, agus d’imthigh; sé amach as. 27Agus tháinig iongna ar na daoine go léir, agus bíodar ag fiafraighe dhá chéile; agus deiridís: Cad é seo? cad é an teagasg nua é seo? go gcuireann sé smacht ar na h-annspridíbh truaillighthe féin, agus go ngéillid siad dó? 28Agus do ghluais a thuairisg láithreach tré crích Ghaililí go léir.

29Agus thánadar láithreach amach as an sinagóig agus chánadar go tigh Shímóin agus Aindriais, i n-aonfheacht le Séamus agus le h-Eóin. 30Agus bhí máthair céile Shímóin ’n-a luighe le fiabhras, agus do labhradar leis láithreach ’n-a taobh. 31Agus tháinig sé agus do rug sé ar láimh uirthi agus thóg sé suas í, agus d’imthigh an fiabhras di láithreach, agus dhein sí friothálamh ortha.

32Agus nuair a tháinig an tráthnóna agus chuaidh grian fé, thugadar ag triall air gach aoinne a bhí as a shláinte agus gach aoinne go raibh deamhan ann. 33Agus bhí muintir an bhaile go léir cruinnighthe ag an ndorus; 34Agus do leighis sé na sluaighte daoine ó gach saghas galair d’á raibh ortha, [6]agus chuir sé amach na sluaighte deamhan, agus níor leig sé dhóibh labhairt, mar d’aithnígheadar é.

35Agus d’eirigh sé ana-mhoch ar maidin, agus d’imthigh sé amach agus chuaidh sé go h-áit uaigneach, agus bhí sé ag guidhe ann. 36Agus do lean Símón é, agus an mhuintir a bhí ’n-a theannta. 37Agus nuair a fuaradar é dubhradar leis: Táid na daoine go léir at’ lorg. 38Agus dubhairt sé leó: Téighmís isteach ins na sráidibh agus ins na bailtibh beaga atá i n-ár gcómhgar go ndeinead craobhsgaoileadh ionta, óir is chuige sin a thánag.

[ 90 ] 39Agus bhí sé ag seanmóin ins na sinagógaibh acu ar fuid Ghaililí go léir, agus ag cur deamhan amach.

40Agus tháinig chuige lobhar, ’ghá ghuidhe, agus d’úmhluigh sé dhó agus dubhairt sé: Má’s toil leat é is féidir duit mé ghlanadh. 41Agus tháinig truagh ag Íosa dhó, agus do shín sé a lám agus chuir sé air í, agus dubhairt sé: Is toil liom é; glantar thu. 42Agus nuair a dubhairt sé an focal d’imthigh an lobhra de’n duine láithreach, agus bhí sé glan. 43Agus thug sé foláramh dó agus chuir sé uaidh amach é láithreach, 44Agus dubhairt sé leis: Seachain agus ná h-innis d’aoinne é, ach imthigh agus taisbeáin tu féin d’uachtarán na sagart, agus tabhair, ar do ghlanadh, [7]na neithe a dh’órduigh Maois, mar fhiadhnaise dhóibh-sin. 45Ach chómh lúath agus chuaidh seisean amach dhírigh sé ar an sgéal a dh’innsint agus do chraobhsgaoileadh, i dtreó nar fhéad Íosa dul isteach go puibilidhe sa chathair, agus gur fhan sé lasmuigh ins na h-áiteanaibh uaigneacha, agus gur chruinnigh na daoine chuige as gach áird.CAIBIDIOL II.

An duine a bhí gan lúth a ghéag dá leigheas ag Críost. Maitiú dá ghlaodhach aige. A dheisgiobuil aige ’á chosaint.


1Agus i gcionn rainnt laethanta tháinig sé airis isteach i gCapharnaum. 2Agus do h-airigheadh go raibh sé i dtigh ann, agus do chruinnigh a lán daoine ann, i dtreó ná raibh slígh dhóibh sa tigh ná ag an ndorus féin, agus bhí an briathar aige d’á labhairt leó. 3Agus tháinig daoine chuige agus duine a bhí gan lúth a ghéag acu, d’á iompar idir cheathrar. 4Agus nuair ná féadfaidís é thabhairt ’n-a láthair, mar gheall ar an mbrúth, do nochtadar bara an tighe sa n-áit ’n-a raibh sé, agus dheineadar osgailt agus do leigeadar síos tríd an osgailt, ’n-a luighe ar leabaidh, an duine a bí gan lúth. 5Agus nuair a chonaic Íosa an creideamh a bhí acu, [ 91 ] dubhairt sé leis an nduine: A mhic, táid do pheacaí maithte dhuit. 6Agus bhí cuid de sna Sgríbhneóiríbh ann ’n-a suidhe agus iad ag machtnamh ’n-a gcroidhe: 7Cad é seo adeir sé seo? Tá diamhasla aige d’á dhéanamh. [8]Cé fhéadfad peacaí mhaitheamh ach Dia amháin? 8Agus bhí a fhios ag Íosa láithreach, i n-a spioraid féin, an machtnamh a bheith ’n-a n-aigne acu-san, agus dubhairt sé leó: Cad chuige dhaoibh an machtnamh san a bheith i nbhúr gcroidhe agaibh? 9Cé ’cu is usa a rádh: Táid do pheacaí maithte dhuit; nó a rádh: Eirigh, agus tóg suas do leabaidh agus siubhluigh? 10Ach, ionus go mbeadh a fhios agaibh go bhfuíl ag Mac an Duine ar an dtalamh so cómhacht chun peacaí mhaitheamh (dubhairt sé leis an nduine gan lúth:) 11Deirim-se leat-sa, Eirigh, agus tóg suas do leabaidh, agus imthigh chun do thighe féin. 12Agus d’eirigh an duine láithreach agus thóg sé suas an leabaidh agus d’imthigh sé, os cómhair a súl go léir, i treó go raibh iongna ortha go léir agus gur thugadar onóir do Dhia, agus, Ní fheacamair riamh a leithéid, a deiridís.

13Agus d’imthigh sé amach airís chun na faraige, agus do lean na daoine go léir é, agus bhí sé ’ghá dteagasg. 14Agus ag gabháil thairis dó do chonaic sé Lébhí, mac Alpheí, ’n-a shuidhe ag bórd an chusduim agus dubhairt sé leis: lean-sa mise. Agus d’eirigh seisean agus do lean sé é.

15Agus do thárla, nuair a shuidh sé chun bídh ’n-a thigh sin, gur shuidh mórán puibliocánach agus mórán peacach i gcuibhreann Íosa agus a dheisgiobul; mar bhí a lán acu ann, agus iad-san ’ghá leanmhaint, leis. 16Agus nuair a chíodh na Sgríbhneóirí agus na Fairisínigh é ag caitheamh bídh i gcuibhreann puibliocánach agus peacach, deiridís le n-a dheisgiobuil: Cad chuige d’bhúr máighistir-se bheith ag ithe agus ag ól i gcuibhreann puibliocánach agus peacach? 17D’airigh Íosa san, agus dubhairt sé leó: Ní h-ag daoine slána atá gádh le dochtúir ach ag daoine gan sláinte. Ní chun na bfíoraon do ghlaodhach a thánag-sa [9]ach chun na bpeacach do ghlaodhach.

[ 92 ] 18Agus bhí deisgiobuil Eóin agus na Fairisínigh ag déanamh trosgaidh, agus thánadar chuige agus dubhradar: Cad ’n-a thaobh go ndeinid deisgiobuil Eóin agus na bhFairisíneach trosgadh, agus ná deinid do dheisgiobuil-se trosgadh? 19Agus dubhairt Íosa leó: An amhlaid is féidir do chlainn na bainise bheith ag déanamh trosgaidh an fhaid atá an céile acu? An fhaid atá an céile acu ’n-a bhfochair ní féidir dóibh trosgadh dhéanamh; 20Ach tiocfaidh an lá i n-a dtógfar uatha an céile, agus ansan déanfaid siad trosgadh ins na laethantaibh sin. 21Ní chuireann aoinne píosa d’éadach nua ag deisiú seana-éadaigh; nó má chuireann, béarfaidh an píosa nua leis tuille de’n tseana-éadach, agus méadófar an stracadh. 22Agus ní chuireann aoinne fíon nua i sean-árthaíbh leathair; nó má chuireann, brisfidh an fíon nua na sean-arthaí agus doirtfar an fíon agus caillfar na h-árthaí; ach is i n-árthaíbh nua is ceart an fíon nua do chur.

23Agus do thárla, uair eile, an Tighearna agus a dheisgiobuil a bheith ag gabháil tré ghortaibh arbhair sa tsabbóid, agus dhírigh na deisgiobuil, agus iad ag siubhal, ar na diasaibh do stathadh. 24Agus dubhairt na Fairisínigh leis: Féach; Cad chuige dhóibh sin bheith ag déanamh ruda nách dleaghthach a dhéanamh sa tsabbóid? 25Agus dubhairt sé leó: An amhlaidh nár léigheabhair riamh [10]cad a dhein Dáibhid nuair ab éigean dó é dhéanamh, nuair a bhí an t-ocras air féin agus ar an muintir a bhí i n-aonfheacht leis? 26Conus mar a chuaidh sé isteach i dtigh Dé i n-aimsir an árd-shagairt Abiatar, agus conus mar a d’ith sé na bulóga fiadhnaise [11]nár dhleaghthach d’aoinne a dh’ithe ach do sna sagairt, agus thug sé le n-ithe iad do’n muintir a bhí i n-aonfheacht leis? 27Agus dubhairt sé leó: Níor deineadh an duine ar son na sabbóide, ach do ceapadh an tsabbóid ar son an duine. 28I gcás go bhfuil Mac an Duine ’n-a mháighistir ar an sabbóid féin.

[ 93 ]

CAIBIDIOL III.

An lámh a bhí feóchta dá leigheas ag Críost. An dáréag dá dtoghadh aige. Na Fairisínigh dá gcur i bpúnc aige, agus an diamasla acu á dhéanamh.


1Agus chuaidh sé isteach airís sa tsinagóig, agus bhí duine ann agus bhí lámh leis feóchta. 2Agus bhíodar ag faire air, féachaint a’ ndéanfadh sé an leigheas sa tsabbóid, i dtreó go gcuirfidís ’n-a leith é. 3Agus dubhairt sé leis an bhfear: Seasaimh amhach anso i lár baill. 4Agus dubhairt sé leó-san: Cé ’cu is dleaghthach, maith a dhéanamh nó olc a dhéanamh sa tsabbóid? anam duine do shaoradh nó do mhilleadh? Níor labhradar-san focal. 5Agus d’fhéach sé ’n-a thímpal ortha go feargach, agus bhí brón air mar gheall ar an gcroidhe bheith chómh dall acu, agus dubhairt sé leis an bhfear: Sín do lámh. Do shín; agus bhí an lámh leighiste. 6Agus d’imthigh na Fairisínigh amach láithreach agus chuadar féin agus muintir Héróid i gcómhairle ’n-a choinnibh féachaint conus a thiocfad leó é mhilleadh.

7Ach d’imthigh Íosa agus a dheisgiobuil chun na faraige; agus do lean pobul mór é a’ Gaililí agus a’ Iúdaéa, 8Agus a’ Ierusalem, agus a h-Idúméa, agus ó’n dtaobh thall de’n Iórdan, agus muintir na mball tímpal Tuíre agus Sídóin, suathantais daoine a tháinig ag triall air nuair airigheadar a ghníomhartha. 9Agus dubhairt sé le n-a dheisgiobuil long bheag a choimeád dó, mar gheall ar an sluagh, le h-eagla go mbrúthfaidís é. 10Óir bhí mórán daoine aige ’á leigheas, agus bhí na daoine go raibh aon ghearán ortha ag brúth isteach air a d’iarraidh teangabháil leis; 11Agus na h-annspridí truaillighthe, nuair a chídís é, do shléachtaidís dó, agus deiridís go h-árd: 12Is tusa Mac Dé. Agus thugadh sé órdú dian dóibh gan é dh’fhoillsiú. 13Agus chuaidh sé suas ar an gcnoc agus do ghlaoidh sé chuige na daoine ba thoil leis féin, agus thánadar chuige.

14Agus shocaruigh sé ar dháreág a bheith i n-a fhochair, agus go gcuirfeadh sé ag craobhsgaoileadh iad. 15Agus thug sé cumas dóibh ar ghalaraibh do leigheas agus ar [ 94 ] dheamhnaibh do chur amach. 16Agus thug sé Peadar mar ainim ar Shímón. 17Agus Séamus mac Sebedé agus Eóin a dhritháir, agus thug sé Bóanerges ortha, sé sin maca tóirthnighe. 18Agus Aindrias, agus Pilib, agus Párthalán, agus Maitiú, agus Tomás, agus Séamus mac Alpheí, agus Taddeus, agus Símón an Canáníteach, 19Agus Iúdás Iscariót, an fear a dhíol é.

20Agus thánadar chun an tighe, agus tháinig an tsluagh airís i dtreó nár bh’fhéidir dóibh fiú bia do chaitheamh. 21Agus nuair airigh a mhuíntir féin é do chuadar amach chun beirthe air, mar dubhradar: Is as a mheabhair atá sé. 22Agus na Sgríbhneóirí a tháinig anuas ó Ierúsalem, [12]dubhradar gur bh’é Beelsebub a bhí istigh ann, agus gur le cómhacht rí na ndeamhan a bhí sé ag cur na ndeamhan amach. 23Agus do ghlaoidh sé chuige iad, agus do labhair sé leó i soluídíbh: Conus fhéadfadh Sátan Sátan do chur amach? 24Agus má bhíonn rígheacht deighilte ’n-a coinnibh féin ní féidir do’n rígheacht san seasamh: 25Agus má bíonn teaghlach ag gabháil i gcoinnibh a chéile ’n-a chodaibh ní féidir do’n teaghlach san seasamh; 26Agus má eirigheann Sátan ’n-a choinnibh féin, tá se ’n-a chodaibh ranntha, agus ní féidir dó seasamh, agus tá deire leis. 27Ní féidir do dhuine dul isteach i dtigh fir láidir agus a chuid d’fhuadach, mura ndeinidh sé an fear láidir do cheangal ar dtúis, agus ansan féadfaidh sé a thigh do robáil. [13]28Go deimhin adeirim libh, maithfar do’n chine daona gach peacadh agus gach diamhasla d’á ndéanfaid siad; 29Ach an t-é a dhéanfaidh diamhasla i n-aghaidh an Spioraid Naoimh, ní bheidh maitheamhnachas go deó aige le fághail, ach beidh sé ciontach i bpeacadh shíoruidhe. 30Mar go ndubhradar: Is annsprid truaillighthe atá aige.

31Agus tháinig a mháthair agus a bhráithre agus bhíodar ’n-a seasamh amuigh, agus chuireadar teachtaireacht isteach ag glaodhach air. 32Agus bhí na daoine ’n-a suidhe ’n-a thímpal, agus dubhradar leis: Féach, tá do mháthair agus do bhráithre amuigh agus, iad at’ lorg. 33Agus dubhairt sé leó ’ghá bhfreagra: Cé h-iad mo mháthair-se agus mo bhráithre? 34Agus d’fhéach sé ’n-a thimpal ar [ 95 ] an muintir a bhí tímpal air agus dubhairt: Siniad mo mháthair-se agus mo bhráithre. 35Óir, an t-é a dhéanfaidh toit Dé, siné is bráthair agus siúr agus máthair agam-sa.CAIBIDIOL IV.

Parabal an churadóra. An stoirm d’á ciúnadh ag Críost.


1Agus do thosnuigh sé airís ar theagasg i n-aice na faraige, agus do chruinnigh sluagh mhór chuige, i dtreó go ndeaghaidh sé ar bórd luinge ar an uisge agus gur shuidh sé ann, agus bhí an tsluagh i n-aice an uisge, ar an dtalamh tirim. 2Agus thug sé mórán teagaisg dóibh i soluídíbh, agus dubhairt leó sa teagasg:

3Éistidh liom: Féach, chuaidh curadóir amach ag cur síl. 4Agus ag cur an tsíl dó, do thuit cuid de’n tsíol i n-aice an bhóthair, agus tháinig éanlaithe an aéir agus d’itheadar é. 5Agus do thuit tuille dhe ar áit i n-a raibh iomad cloch, agus ní raibh puínn ithreach aige ann, agus d’fhás sé suas go tapaidh mar ní raibh an ithir doimhinn. 6Agus nuair a dh’eirigh an ghrian tháinig an brothall air, agus toisg gan an phréamh a bheith aige d’fheóch sé. 7Agus thuit tuille dhe ins na sgeachaibh, agus d’fhás na sgeacha agus mhúchadar an chuid sin, agus níor thug sé toradh uaidh. 8Agus do thuit cuid eile dhe ar thalamh fhóghanta, agus d’fhás sé agus d’éirigh sé, agus thug sé toradh uaidh, cuid de fó thríochad, cuid de fó thrí fichid, agus cuid dé fó chéad. 9Agus dubhairt sé: An t-é go bhfuil cluasa air chun cloisint cloiseadh sé.

10Agus nuair a bhí sé i n’aonar d’fhiafruigh an dáréag a bhí i n’fhochair fios na soluíde dhe. 11Agus dubhairt sé leó: Do tugadh daoibh-se eólus d’fhághail ar rúndiamhraibh rígheachta Dé, ach do’n mhuíntir sin atá lasmuigh, deintear gach nídh i soluidíbh; [14]12I dtreó ag féachaint dóibh go bhfeicfidís agus ná feicfidis, agus ag éisteacht go n-aireóchaidís agus ná tuigfidís, [ 96 ] sar a ndéanfidís chóidhche iompáil agus go maithfí a bpeacaí dóibh.[* 1] 13Agus dubhairt sé leó: An amhlaidh ná tuigeann sibh an tsoluíd sin? Má seadh, conus a thuigfidh sibh na soluídí go léir? 14An t-é a chuireann an síol isé an briathar a chuireann sé. 15An mhuintir i n-aice an bhóthair, sin iad an mhuintir, nuair a curtar an briathar agus go gcloisid siad é, go dtagann an namhaid láithreach agus go dtógann sé chun suibhail an briathar a cuireadh mar shíol ’n-a gcroidhthibh. 16Agus mar an gcéadna an mhuintir a ghlacann an síol ins na clochaibh, siniad an mhuintir, nuair a dh’airighid siad an briathar, a ghlacann láithreach é le h-áthas, 17Agus ní’l an phréamh acu ionta féin, ach seasuighid siad ar feadh tamaill; ansan, nuair a thagann an trioblóid, agus an cath d’á chur ortha mar gheall ar an mbriathar, glacaid siad sgannal láithreach. 18Agus tá daoine agus glacaid siad an síol ameasg na sgeach; siniad na daoine a dh’éisteann leis an mbriathar, 19Agus tagann cúram an tsaoghail isteach, agus [15]mealladh saidhbhris, agus ainmhianta i dtaobh neithe eile, agus múchaid siad an briathar, agus curtar ó thoradh thabhairt é. 20Agus an mhuintir a ghlac an síol isteach sa talamh fóghanta, siniad an mhuintir a dh’éisteann leis an mbriathar, agus do ghlacann é agus do thugann toradh uatha, duine fó thriochad, duine fó thrí fichid, agus duine fó chéad.

21Agus dubhairt sé leó: An chuige thagann an lóchrann soluis chun go gcurfí fé bhéal árthaigh é, nú fé leabaidh? 22Nách anáirde ar choinnleóir a curtar é? Óir ní’l rud i bhfolach ná tabharfar chun soluis, agus níor deineadh rún de ach i dtreó go nochtfaí e. 23Má tá cluasa chun aireachtaint ag aoinne airigheadh sé.

24Agus dubhairt sé leó: Féach cad a dh’airigheann sibh. An tómhas ’n-a dtómhaisfidh sibh, siné an tómas ’n-a [ 97 ] dtómhasfar chúghaibh, agus curfar tuille leis. 25Óir an t-é go bhfuil aige tabharfar tuille dhó, agus an t-é ná fuil aige tógfar uaidh a bhfuil aige.

26Agus dubhairt sé: Sin mar atá rígheacht Dé, fé mar a chaithfeadh duine an síol sa talamh, 27Agus go mbeadh sé ag dul a chodladh agus ag eirighe gach n-oídhche agus gach lá, agus go mbeadh an síol ag préamhú agus ag fás a gan fhios dó. 28Óir tugann an talamh a thoradh i n-aisge, an geamhar ar dtúis, ansan an dias, ansan an t-arbhar iomlán sa déis. 29Agus nuair a thugann sé an toradh uaidh, cuireann seisean an corán ann láithreach mar tá an fóghmhar buailte leis.

30Agus dubhairt sé: Cad leis go samhlóchaimíd rígheacht Dé? nó cad í an tsoluíd le n-a gcuirfeam i gcomparáid é? [16]31Mar an ngráinne síl mustáird, nuair a curtar é sa talamh gur lúgha é ’ná aon tsíol eile d’á bhfuil sa talamh, 32Agus nuair a curtar é, agus go n-eirígheann sé, go mbíonn sé níos mó ’ná aon ghlasara eile, agus go dtagann géaga móra air i dtreó go bhféadaid éanlaithe an aeir cómhnuidhe dhéanamh fé n-a sgáth.

33Agus i mórán soluídí de’n tsórd san do labhair sé leó an briathar fé mar a dh’fhéadadar éisteacht leis. 34Agus níor labhair sé leó ach i soluídíbh; ach do mhínigh sé gach aon rud d’á dheisgiobulaibh i leith taoibh.


35Agus dubhairt sé leó an lá san, nuair a bhí an déanaighe ann: Téighmís anonn treasna. 36Agus chuireadar uatha na daoine agus thógadar leó é, mar a bhí sé, isteach sa luing, agus bí loingeas eile i n’fhochair. 37Agus d’eirigh stoirm mór ghaoithe, a bhí ag cur na dtonn isteach sa luing i dtreó go raibh an long d’á líonadh. 38Agus bhí sé féin i ndeire na luinge, agus é ’n-a chodladh ar adhart; agus dúisighid é, agus deirid: A Mháighistir, an cás leat é go bhfuilimíd d’ár mbáthadh? 39Agus d’eírigh sé agus do smachtuigh sé an ghaoth, agus dubhairt sé leis an bhfaraige: Éist, bí ciúin. Agus do tháinig ciúnas mór. 40Agus dubhairt sé leó-san: Cad fá an t-eagla so oraibh? Ná fuil [ 98 ] creideamh agaibh fós? Agus bhí eagla ana-mhór ortha, agus deiridís le n-a chéile: Cé h-é seo dar leat, go bhfuil gaoth agus faraige úmhal dó?CAIBIDIOL V.

Legión deamhan ag Críost dá chur amach a duine. An chailleamhaint fola aige dá leigheas. Inghean Iaíruis aige á tógaint ó’n mbás.


[17]1Agus thanadar treasna na faraige go tír na nGerasénach. 2Agus nuair a tháinig sé amach as an luing do bhuail uime duine agus é ag teacht as na h-uaghnaibh, agus bhí deamhan ann, 3Agus ins na h-uaghnaibh a chómhnuigheadh sé, agus níor bh’fhéidir feasda é cheangal le slabhraíbh féin, 4Óir do ceangaladh é go minic le geimhlibh agus le slabhraíbh, agus do bhris sé na slabhraí agus do strac sé na geimhle as a chéile, agus ní raibh ar chumas aoinne smacht a chur air. 5Agus bhíodh sé i gcómhnuidhe, do ló agus d’oidhche, ins na h-uaghnaibh agus ins na cnocaibh, ag liúirigh agus ’ghá ghearradh féin le clochaibh. 6Agus nuair a chonaic sé Íosa abhfad uaidh do rith sé chuige agus do shléacht sé dhó. 7Agus do liúigh sé do ghuth árd agus dubhairt: Cad é an chuid atá agat díom-sa, a Íosa, a Mhic Dé is aoirde? Iarraim ort i n-ainim Dé gan mé phianadh. 8Óir dubhairt sé leis: Imthigh amach as an nduine, a spioraid shailigh. 9Ansan do cheisdigh sé é: Cad is ainim duit? Agus dubhairt seisean: [18]Legión is ainim dom, óir is líonmhar sinn. 10Agus bhí sé ’ghá iarraidh go cruaidh air gan é chur as an áit amach. 11Bhí tréad mór muc ann agus iad ag inníor tímpal an chnuic. 12Agus d’iarr na deamhain achainíghe air, agus dubhradar: Cuir ins na mucaibh sinn go raighmíd isteach ionta. 13Agus thug Íosa an achainíghe dóibh láithreach. Agus d’imthigh na deamhain shalacha amach agus chuadar isteach ins na mucaibh, agus do ghluais na muca, suas [ 99 ] le dhá mhíle acu, i ndiaidh mhullach a gcinn, isteach sa bhfaraige agus do báthadh iad sa bhfaraige. 14Agus na daoine a bhí ’ghá n-aodhaireacht do ritheadar agus d’innseadar sa bhaile agus ar fuid na tíre é. Agus tháinig na daoine amach féachaint cad a tharla. 15Agus thánadar ag triall ar Íosa agus chonacadar an fear go mbíodh an deamhan ’ghá mhilleadh, ’n-a shuidhe agus a chuid éadaigh uime agus é ’n-a lán-mheabhair, agus tháinig eagal ortha. 16Agus d’innis an mhuintir a chonaic é dhóibh cad a tharla do ’n fhear go raibh an deamhan ann, agus i dtaobh na muc. 17Agus chromadar ar thathant air go n-imtheóchadh sé as a dtír.

18Agus nuair a bhí sé ag dul ar bórd na luinge do chrom an fear, go raibh an deamhan ’ghá chrádh, ar a iarraidh go leigfí leis é. 19Ach níor leig sé leis é, ach dubhairt leis: Imthigh chun do thighe agus chun do dhaoine, agus innis dóibh ar dhein an Tighearna dhuit agus an trócaire a dhein sé ort. 20Agus d’imthigh sé agus chrom sé ar a innsint i nDecapolis cad iad na neithe móra a dhein Íosa dhó, agus bhí iongna ortha go léir.

21Agus nuair a thainig Íosa thar uisge airís, sa luing, do bhailigh pobul mór chuige, agus é ar bruach na faraige. [19]22Agus tháinig duine d’uachtaránaibh na sinagóige, dár bh’ ainim Iaírus, agus nuair a chonaic sé é do chaith sé é féin ag á chosaibh, 23Agus d’iarr sé achainíghe air, agus dubhairt: Tá m’inghean ag dul chun báis; tar agus cuir do lámh uirthi ionas go leighisfí í agus go mairfeadh sí. 24Agus d’imthigh sé ’n-a theannta, agus chuaidh mórán daoine i n-aonfheacht leis, agus bhíodar ag brúth air.

25Agus bhí bean ann go raibh a cuid fola ag imtheacht uaithi ar feadh dhá bhliain déag, 26Agus bhí mórán fuilingthe aici ó iomad dochtúirí, agus bhí a raibh an tsaoghal aici caithte aici leó, agus ní raibh aon fheabhus uirthi, ach í ag dul i n-olcas; 27Nuair airigh sí i dtaobh Íosa tháinig sí ameasg na ndaoine lastiar dé, agus chuir sí a lámh ar a éadach; 28Óir dubhairt sí: Mura ndeinead ach fiú baint le n-a bhrat beidh mé slán. 29Agus do thriomuigh [ 100 ] sruth a cod’ fola an neómat san, agus d’aithin sí ar a colainn go raibh sí leighiste ó’n ngearán. 30Agus láithreach do thuig Íosa, ann féin, an chómhacht san do dhul amach uaidh, agus d’iompuigh sé chun na ndaoine, agus dubhairt sé: Cé theangbhuigh le m’chuid éadaigh? 31Agus dubhairt a dheisgiobuil leis: Chíonn tú na daoine ag brúth ort, agus deirir: Cé theangbhuigh liom? 32Agus d’fhéach sé ’n-a thímpal go bhfeicfeadh sé an bhean a dhein é. 33Agus tháinig crith-eagla ar an mnaoi, mar bhí ’fhios aici cad a thárla, agus thainig sí agus do shléacht sí dhó, agus d’innis sí dhó iomláine na fírinne. Agus dubhairt seisean léi: 34A ’nghean ó, do shlánuigh do chreideamh thú. Imthigh i síothcháin, agus bí slán ó’n ngearán.

35Le línn na bhfocal san a rádh dhó, tháiníg cuid de mhuintir uachtaráin na sinagóige, agus dubhradar: Tá t’inghean tar éis bháis. Cad ab áil leat ag cur a thuille trioblóide ar an Máighistir? 36Agus d’airigh Íosa an focal san agus dubhairt sé le h-uachtarán na sinagóige: Ná bíodh eagal ort, ach amháin creid. 37Agus níor leis sé d’aoinne dul leis ach Peadar agus Séamus agus Eóin dritháir Shéamuis. 38Agus thánadar isteach i dtigh uachtaráin na sinagóige, agus chonaic sé an bhuairt agus an t-árd-ghol agus an lógóireacht go léir. 39Agus nuair a chuaidh sé isteach dubhairt sé leó: Cad chuige an bhuairt agus an gol? Ní marbh atá an cailín, ach ’n-a codladh. 40Agus do gháireadar uime. Ach do chuir sé iad go léir amach, agus thóg sé leis athair agus máthair an chailín, agus an mhuintir a bhí le n-a chois féin, agus chuaidh sé isteach mar a raibh an cailín ’n-a luighe. 41Agus do rug sé ar láimh ar an gcailín agus dubhairt sé léi: Talita cúmí, ’sé sin, ar mhíniú, Eirigh, (adeirim leat) a chailín. 42Agus d’eirigh an cailín ’n-a suidhe láithreach agus shiúbhluigh sí, (bhí sí dhá bhliain déag) agus tháinig uathbhás ana-mhór ortha. 43Agus d’órduigh sé dhóibh go dian gan a fhios a bheith ag aoinne, agus dubhairt sé rud le n-ithe thabhairt di.

[ 101 ]

CAIBIDIOL VI.

Críost ag Nasaret agus é ag tabhairt teagaisg uaidh. An dáréag Asbol dá gcur amach aige. Bia á thabairt aige do chúig mhíle duine a’ chúig bológaibh, agus é ag siubhal ar an bhfaraige.


1Agus d’imthigh sé ó’n áit sin agus tháinig sé chun a thíre féin, agus do leanadar a dheisgiobuil é. 2Agus tháinig an tsabbóid, agus chuaidh sé ag teagasg sa tsinagóig, agus dhein a lán, nuair airígheadar é, iongna d’á theagasg, agus deiridís: Ca bhfuair sé seo na neithe seo go léir? agus cad í an eagna a tugadh dó, agus a leithéid d’oibreachaibh móra agus a déintear tré n-a lámhaibh? 3Nach é seo an siúinéir, mac Mhuire, bráthair Shéamuis, agus Ióseiph, agus Iúdáis, agus Shímóin? An amhlaidh ná fuil a dhriféaracha anso i n-ár measg? Agus do ghlacadar sgannal uime. 4Agus deireadh Íosa leó: Ní bhíonn fáidh gan onóir ach ’n-a dhúthaigh féin, agus ’n-a theaghlach féin, agus ameasg a ghaolta féin. 5Agus níor fhéad sé aon chómhacht d’oibriú sa n-áit sin, ach gur chuir sé a lámh ar raint bheag daoine breóite agus gur leighis sé iad.[* 2] 6Agus dhein sé iongna de’n easba creidimh a bhí ionta, agus do shiúbhluigh sé na bailte mór-thímpal, ag teagasg.


7Agus ghlaoidh sé chuisg an dáréag, agus thosnuigh sé ar iad do chur uaidh ’n-a mbeirt a’s ’n-a mbeirt, agus thug sé dhóibh cumas ar na spioraidíbh truaillighthe. 8Agus d’órduigh sé dhóibh gan aon nídh thógaint i gcóir an bhóthair ach amháin cleith: bheith gan mála, gan arán, gan airgead i gcrios. 9[20]Gan a beith ar a gcosaibh ach sandala, agus gan an tarna casóg a bheith úmpa. 10Agus dubhairt sé leó: Pé áit ’n-a raghaidh sibh isteach i dtigh, fanaidh ann go bhfágaidh sibh an áit sin. 11Agus pé duine ná glacfaidh sibh nó ná h-éistfidh libh, imthighidh [ 102 ] as an áit sin agus deinidh an ceó crothadh d’bhúr gcosaibh mar fhiadhnaise ’n-a gcoinnibh.[21] 12Agus chuadar amach agus d’fhógradar aithrighe dhéanamh.13Agus cuireadar mórán deamhan amach a’ daoine, agus chuireadar ola ar a lán daoine breoite agus do leighseadar iad.


14Agus d’airigh Héród, an rí, (óir bhí [22]a ainim-sin puibilidhe), agus deireadh sé: Tá Eóin Baiste eirighthe ós na mairbh, agus d’á bhrígh sin táid cómhachta d’á n-oibriú tríd. 15Agus deireadh daoine eile: Isé Elias atá ann. Agus deireadh daoine eile: Fáidh iseadh é, mar bheadh duine des na fáidhibh. 16Agus nuair a dh’airigh Héród é dubhairt sé: Eóin, gur bhaineas-sa an ceann de, siné atá eirighthe ós na mairbh.

17Óir do chuir Héród fir uaidh agus do ghaibh sé Eóin, agus cheangail sé é agus chuir sé i bpríosún é, mar gheall ar Héródias, bean Philib, a dhritháir, mar bhí sí 'n-a mnaoi agat. 18Agus deireadh Eóin le Héród: [23]Ní dleaghthach duit bean do dhrithár a bheith ’n-a mnaoi agat. 19Agus bhí Héródias ag déanamh ceilge 'n-a choinnibh, a d’iarraidh é chur chun báis, agus ní raibh ag eirighe léi. 20Óir bhí eagal ar héród roimh eóin, mar bhí fhios aige gur duine naomhtha, fíoraonta é, agus bhí sé ’ghá choimeád, agus dheineadh sé a lán neithe ar a chómhairle, agus thugadh sé cluas dó go toilteanach.[* 3]

21Agus nuair a tháinig lá oireamhnach chuige dhein Hépód féasta lae a bheirthe do phriúnsaíbh agus do thaoiseachaibh agus d’uaislibh Gaililí, 22Agus tháinig, inghean Héródias isteach agus leis an gcuideachtain, do thaithn sí le Héród agus leis an gcuideachtain, agus dubhairt an rí leis an gcailín: Iarr orm aon nídh is maith leat, agus tabharfad duit é. 23Agus do [ 103 ] dhearbhuigh sé dhi: Pé rud a iarrfair orm tabharfad duit é, dá mba leath mo rígheachta é. 24Agus cuaidh sise amach, agus dubhairt sí le n-a máthair: Cad a dh’iarrfad? agus dubhairt an mháthair: Ceann Eóin Bhaiste. 25Agus do rith sí isteach i láthair an rí chun iarraidhthe, agus dubhairt sí: Is maith liom go dtabharfá dhom láithreach, ar mhéis, ceann Eóin Bhaiste. 26Agus tháinig buairt ar an rí; mar gheall ar an ndearbhú agus ar na daoine a bhí láithreach níor mhaith leis dólás a chur uirthi; 27Agus do chuir sé an básaire uaidh, agus d’órduigh sé an ceann a thabhairt leis ar mhéis. 28Agus do bhain sé an ceann de saphríosún, Agus thug sé an ceann leis ar mhéis; agus thug sé do’n chailín é, agus thug an cailín d’á máthair é. 29Agus d’airigh a dheisgiobuil an sgéal, agus thánadar agus do rugadar leó an corp, agus chuireadar sa n-uaigh é.


30[24]Agus tháinig na h-Aspoil chun Íosa, agus d’innseadar dó gach nídh, a raibh déanta acu agus a raibh múinte acu. 31Agus dubhairt sé leó : Tagaidh i leithtaoibh go h-áit uaigneach agus glacaidh suaimhneas ar feadh tamaill. Óir bhí a raibh ag teacht agus ag imtheacht líonmhar, agus ní raibh uain acu chun bídh a chaitheamh. 32Agus chuadar ar bórd luinge agus d’imthigheadar go h-áit uaigneach, fé leith.

33Agus chonaic na daoine iad ag imtheacht, agus d’aithnigheadar iad, agus do ritheadar ’n-a gcuis, amach as na bailtibh go léir, chun na h-áite, agus bhíodar ann rómpa. 34Agus tháinig Íosa amach agus chonaic sé an tsluagh mhór, agus tháinig truagh aige dhóibh, óir bhíodar mar bheadh caoise gan aodhaire, agus chrom sé ar a lán neithe theagasg dóibh.

35Agus nuair a bhí mórán de’n lá caithte tháinig a dheisgiobuil agus dubhradar: Fásach iseadh an áit seo agus tá an lá imthighthe; 36Leig chun siubhail iad, i dtreó go raghaid siad isteach ins na bailtibh agus ins na sráidibh is giorra dhóibh, agus go gceannóchaid siad bia dhóibh féin le n-ithe. 37Agus dubhairt sé leó ’ghá bhfreagradh: Tugaidh-se rud le n-ithe dóibh. Agus dubhradar leis: An [ 104 ] amlaidh a dh’imtheochaimíd agus cheannóchaimíd ar dhá chéad pingin arán le tabhairt dóibh le n-ithe? 38Agus dubhairt sé teó: An ’mó bulóg aráin agaibh? Imthighidh agus féachaidh. Agus nuair a bhí ’fhios acu dubhradar: Chúig bhulóga, agus dhá iasg. 39Agus d’órduigh sé dóibh na daoine go léir do chur ’n-a suidhe ’n-a gcuideachtanaibh ar an bhféar glas. 40Agus do shuidheadar ’n-a mbuidhnibh, ’n-a gcéadaibh agus ’n-a gcaogadaibh. 41Agus thóg sé na chúig bhulóga agus an dá iasg, agus d’fhéach sé suas chun na bfhlathas, agus bheannuigh sé iad agus bhris, agus thug d’á dheisgiobulaibh le cur os cómhair na ndaoine; agus do rainn sé an dá iasg ortha go léir. 42Agus d’itheadar go léir, agus bhí a ndóithin acu. 43Agus thógadar an fuighleach, dhá chiseán déag de bhia bhriste, agus des na h-iasgaibh. 44Agus bhí chúig mhíle fear sa méid daoine do chaith an bia.

45Agus láithreach chuir sé fhiachaibh ar a dheisgiobulaibh dul ar bórd na luinge chun go raighdís treasna go Betsaida, agus go gcuirfeadh sé féin na daoine chun siubhail. 46Agus nuair a chuir sé chun siubhail iad, d’imthigh sé an cnoc suas chun úrnuighthe dhéanamh.

47Agus nuair a bhí an déanaíghe ann bhí an long i lár na faraige, agus bhí sé féin i n’aonar ar an dtalamh tirim. 48[25]Agus chonaic sé iad ar a ndícheall ag rámhaídheacht, mar bhí an ghaoth ’n-a gcoinnibh; agus tímpal na ceathramhadh faire de’n oidhche tháinig sé chúcha agus é ag siubhal ar an bhfaraige, agus mheas sé gabháil thórsa. 49Agus nuair a chonacadar-san é ag siubhal ar an bhfaraige cheapadar gur samhail a bhí ann agus do liúgadar. 50Óir do chonacadar go léir é, agus bhí sgannra ortha. Agus do labhair sé leó láithreach agus dubhairt: Glacaidh misneach; mise atá ann; ná bíodh eagal oraibh. 51Agus tháinig sé chúcha ar bórd na luinge agus do stad an ghaoth. Agus do mhéaduigh ar a n-uathbhás i n-a n-aigne. 52Óir níor thuigeadar i dtaobh na mbulóg, mar bhí a gcroidhe dúr.


53Agus nuair a bhí tagaithe treasna acu bhíodar i dtír Ghenesaret, agus thánadar chun puirt. 54Agus nuair [ 105 ] a thánadar as an luing d’aithnigheadar láithreach é, 55Agus chrom daoine ar ruith tríd an dtír sin go léir agus ar dhaoine breóite bhreith leó mór-thímpal, ar thochtaibh, chun na h-áite i n-a n-airighdís é bheith; 56Agus pé ball ’n-a dtéigheadh sé isteach, i sráidibh nó i mbailtibh nó i gcathrachaibh, chuiridís na daoine breóite ar na sráidibh, agus bhídís ’ghá iarraidh air leigint dóibh fiú baint le fabhra a bhrait; agus an méid a bhaineadh leis do leighistí iad.


CAIBIDIOL VII.

Na Fairisínigh dá n-imdheargadh ag Críost. Inghean na mná ó Chanaan dá leigheas aige, agus an fear a bhí bodhar balbh.

1Agus tháinig Fairisínigh agus raint des na Sgríbhneóiríbh ó Ierúsalem, agus bhailigheadar chuige. 2Agus nuair a chonacadar cuid d’á dheisgiobuil ag ithe aráin agus a lámha coitchian, ’sé sin gan nighe, chasadar leó é. 3Óir ní ithid na Fairisínigh ná na Iúdaigh bia gan a lámha do nighe go minic, ag coimeád nóis na sinsear. 4Agus ar theacht ó’n margadh dhóibh ní ithid bia gan iad féin do nighe, agus tá a lán eile sean-nós atá ortha a choimeád, ar a bhfuil na cupáin do nighe, agus na crúscaí, agus na h-árthaí práis, agus na leapacha. 5Agus d’fhiafraigh na Fairisínigh agus na Sgríbhneóirí dhé: Cad ’n-a thaobh ná siubhlaid do dheisgiobuil-se do réir nóis na sinsear, agus go n-ithid siad bia gan a lámha do nighe? 6Ach d’fhreagair seisean iad agus dubhairt: Is mait ax targaireacht a dhein Isáias oraibh-fe, a lucht an fhill, mar a bhfuil sgríobhtha: [26]Molaid na daoine seo mé le n-a mbéal, ach is fada uaim atá a gcroidhe; 7Adhradh folamh a thugaid siad dom, ag múineadh teagasg agus aitheanta daoine.[* 4] 8Óir tréigeann sibh órdú Dé, agus coimeádann sibh nós daoine; deineann sibh na crúscaí agus na cupáin do [ 106 ] nighe, agus mórán neithe eile de’n tsórd san. 9Agus dubhairt sé leó: Is maith a chuireann sibh órdú Dé ar neamhnídh chun nós bhúr sinsear do choimeád. 10Óir dubhairt Maois: [27]Tabhair dot’ athair agus dod’ mháthair onóir; agus: [28]An t-é thabharfaidh droch-chaint d’á athair nó d’á mháthair curtar chun báis é. 11Ach dar libh-se: Má deir duine le n-a athair nó le n-a mháthair: [29]Gach corban, (’sé sin, gach tabharthas) d’á dtugaim-fe uaim, bíodh a thairbhe agat-sa; 12Agus ní leigeann sibh dó aon nídh eile a dhéanamh d’á athair ná d’á mháthair. 13Ag cur bréithir Dé ar neamhnídh leis na sean-nósaibh a chleachtabhair féin. Agus tá a lán neithe de’n tsórd san agaibh ’á dháanamh.

14Agus do ghlaoidh sé na daoine chuige airís, agus dubhairt sé leó. 15Ní’l aon rud atá lasmuigh de’n duine, agus a théigheann isteach ann, d’fhéadfadh é shailiú, ach ua neithe a thagann amach as an nduine siniad a shailígheann an duine. 16Má tá cluasa chun éisteachta ag duine, éisteadh sé.

17Agus nuair a chuaidh sé isteach i dtigh ó’n sluagh d’fhiafraigh a dheisgiobuil de brígh na soluíde. 18Agus dubhairt sé leó: Agus an bhfuil sibh-se leis gan breitheamhantas mar sin? Ná tuigeann sibh, pé rud a théigheann isteach sa duine ó’n dtaobh amuigh nách féidir do an duine shailiú, 19Mar ní théigheann sé isteach ’n-a chroidhe, ach i n-a bholg a théigheann sé agus téigheann sé amach sa bhfiailteach, ag glanadh gach bídh amach. 20Agus dubhairt sé gur b’iad na neithe a thagann amach as an nduine a shailigheann an duine, [30]21Óir is ó’n dtaobh istigh, amach a’ croidhe an duine, a thagann droch-smuínte, agus adhaltranas, agus gníomhartha drúise, agus dúnmharbhadh, 22Guid, saint, éagcóir, feall, mí-gheanmnaigheacht, droch-shúil, diamhlasla, uabhar, mí-chiall. 23Ó’n dtaobh istigh iseadh thagaid na h-olca san go léir, agus isiad a shailigheann anduine.


24Agus d’eirigh sé as san, agus chuaidh sé go críochaibh [ 107 ] Tuíre agus Sídóin, agus chuaidh sé isteach i dtigh, agus ba mhian leis gan a fhior a bheith ag aoinne, agus níor fhéad sé é féin do cheilt. 25Óir do tháinig chuige agus do caith í fein agá chosaibh, chómh luath agus d’airigh sí trácht air, bean go raibh spioraid truaillighthe ’n-a h-inghin. 26Agus bean Ghréagach ab eadh í, Sírophoenach do reir chinéil, agus bhí sí ag guidhe chuige go ndéanfadh sé an dheamhan do dhíbirt as a h-inghin. 27Agus dubhairt sé léi: Fan go mbeidh a sáith ag an gclainn; óir ní maith an rud bia na clainne thógaint agus é thabhairt do sna gadharaibh. 28Ach d’fhreagair sise agus dubhairt: Iseadh, a Thighearna, óir ithid na coileáin fé’n mbórd an bia briste a thuiteann ó’n gclainn. 29Agus dubhairt seisean : Mar gheall ar an bhfocal san imthigh leat, tá an deamhan imthighthe as t’inghin. 30Agus nuair a chuaidh sí abhaile chun a tighe fuair sí a h-inghean ’n-a luighe ar a leabaidh, agus an deamhan imthighthe aisti.

31Agus chuaidh sé amach airís a’ críchibh Tuíre, agus tháinig sé tré Sídón go muir Ghailitl, tré lár críche Decapolis. 32Agus thugadar chuige duine a bhí bodhar balbh, agus bhíodar ag tathant air a lámh a chur air. 33Agus thóg sé leis i leith-taoibh é ó’n sluagh, agus chuir sé a mhéireana isteach ’n-a chluasaibh, agus chuir sé seile amach agus chuir sé an seile ar theangain an duine, 34Agus d’fhéach sé suas chun na bhflathas agus dhein sé osna, agus dubhairt Ephpheta, ’sé sin, Osgail. 35Agus, láithreach, do h-osgaladh a chluasa dhó, agus do bogadh an ceangal d’á theangain, agus do labhair sé go cruinn, 36Agus d’órduigh sé dhóibh gan é dh’innsint d’aoinne. Ach d’á mhéid a dh’órduigh sé dóibh é iseadh is mó a dh’innseadar é, 37Agus iseadh is mó a dheineadar iongna dhé, agus a deiridís: Deineann sé gach nídh go maith: tugann sé éisteacht do’n bhódhar agus caint do’n balbh.


CAIBIDIOL VIII.

Bia ag Críost dá thabhairt do cheithre mhíle duine. Radharc a thabhairt do dhall. An pháis a bhí ag Críost le fulang.


1Ins na laethibh sin airís, nuair a bhí sluagh mhór ann agus gan aon nídh acu le n-ithe, do ghlaoidhsé chuige a [ 108 ] T)eip5iobuit A^ur •oubainc pé teó : Zá cnua$ A-$Am •oo'n cftu^j, mAn, -péAó, cáro pnvo Am' foOain te cn» tá, Aguf ní't Aon nuT> te u-iCe acu ; -ó-suf má Ouinim AOAite iat> 'n-A T>cnop5At> cuicpiT) ri^o An au ptí$, óip "oo CÁmi5 curo acu Abp<vo. Agur T>'pne.A54in a t>eip- jiobiut é: Conur ip péroin "o'^omne a noóicm AnÁm a tAb.dinc T>óib Anro p^ n-uAigneAp ? &S U V "o'piap- naig pé triob : An 'mó butó^ ^nÁm ajaiO ? -Agur T>ubna-oan-pAn : Seaóc mbutó5<. xsup •o'ón'ouig ré T>o'n cftuA$ fui"óe píop an An -ocdtArii ; -Agup tóg pé n^ pe-aOc mbutósA, Agup $<Mb pé bui-óeaódp, Asup bnip pé ^n c-anÁn, A5up tug pé T>'.á T>eip5iobutAib é te cun op córiiAin va nx>AO e, Asup Cuipe<vo.An. -Asup *>* lAfSA beA^A acu, A^up be<mnui$ pé iat>, A^up T>'ónT>ui$ ré iat> "oo óun or córiiAin ua troáoitie. Agup *o'it- eAdAn, A^up bi a noóitm món acu. Asup Có5<voAn An biA bpipce t>o pÁgAt), peatc scipeám "oe. A$up címpAt Ceitne míte ouitie ipe^t) bí can éip -an bít> a OAite<xm ; Agup óuin ré Oun piubAit iat>.

Agur óuató pé tAitneAó An bójvo 114 tum^e 1 n-Aon- peAóc te n-A "óeipgiobuit Aj;up támis pé 1 "ocniúóAib t)Atm^núcA. Agur T>'imti£ ua £Ainifim$ AtrAC A$up OnomAOAn ^n Aigneap teip, '$a i.Apf<viT> <vin cOrftAntA ó ue<vm a tdbAinc oóib, A5 b^mc cni^tAó a>. -0.5UP "Oem pé opnA 'n-A ppion<Mt), ^sup oubAinc pé : C<vo aX) Át teip An p tioóc f au ^5 tonj; córiiAftA ? 5° "oeiriim a ■oeinim tib, ní c^bAff^f córiiAntA "oo'n cftioóc f<vn.


J 3 ^5 l, f 6u1 t t r é «Ai"ó iAt), 4511 f OuAit) fé Af bóft) na tumge ^ifíf ^S u r "o'imtig r é ^An uifge.

xN^up t>e4nri)4t>At>4n AfAn a tAbAifc teO, Agup n! fAib p^ tuinj; acu a6 Aon butój ^m^in. ^sup tu5 pé potápArii t>óib ^sup t>ubAipc : "pé^óAit), d^up pe^OnAit) x siopc ti4 bfJAipipíneAO Agup ^iopc llénói-o. A^uf bíot>Ap a^s ptéit) eAZAntA pém, '5A n^t) : tli't A&n i7^5<vinn. xX^uf bí a fiof fAn ^5 íor^ ^suf t>ubAipc leó: Cax> é An ptéit» f eo ^s^ib coifs s^n aM a beit A^Aib ? VU b-Aitni5e<mn fib ^gup n^S cuigeann i8pibp6p? ^n bpuit búp gcpoi-Oe t)Att póp ? <An bpuit [ 109 ] fúite AgAib Aguf nA feiceAnn fib ? <&n bfuit ctudf a ofAib dguf nÁ b-difi$eAnn fib ? 2 fló dn AriitAit) tiác cunfiin tit> ? TluAin a bnifeAif rA cínj; butój;A ■oo'n 19 CÚÍ5 míte "ouine, &x 'mó cifeAn a Cój;AbAif "oe'n bia bnirte ? T)ubfAt)Af-fAn : "Óa Cife.án "oéAj;. -o-suf 20 114 re^Cc mbutó^A "oo'n Ceiífe triíte, An 'mó cifeán a tójAbdif ? Agur t)ubfAt>Af : SeAtc scifeAin. <&j;uf 21 •oubAifC fé teó : Conuf nA cuigeAnn fib fóf ?

^guf tAnA"OAf 50 t)ecf atoa ; Aguf Cuj;<yoAf Cuij;e 22 "OAtt, AgUf "o'ldff AT)Af dlf Uim A CUf Alf. <Aj;Uf t>o 23 fti5 fé ^f tÁitri a au nt)Att, Aguf "oo fu*; fé Af au mbAite beAj; é, Aguf Cuif fé feite a -a fúitib, 4511^ Cuif fé a *bÁ tÁirii Aif, Aguf "o'fi^ffAig fé t>e au bfe.ACAit> fé <on nít>. -Aguf "o'fédt ^n t)uine fUAf 24 ^v^uf "oubAifc fé : Cím "OAome mAf beAt> cnamn Ajuf iat> 45 fiuliAt. << fAn t>o Cuif fé a tAiri Airír ^f a 25 fíntib, ^juf Cnom Ati *oume ai féACAinc fUAf, Aj;uf nn] fin tAinit; fAt)Afc t>ó 1 -ocneó 50 bfeACAit) fé j;aC nít) 50 foitéif. Asuf Cuif fé An t)ume Cun a 26 tije fém Aj;uf "ouDAifc fé teif : 1mti$ Cun t>o ti$e, ^juf mA téigeAtin cú ifcedC fA cffAro ua ti-mnif •o'-Aomne.

Aguf CuaiT> TofA d^uf a T>eifj;iobuit fA bAite fm 27 CaefAfAéA pitippí, Aguf Af ^n ftí$ t)ó t>o Ceifcij; fé a T>eif j;iobuit djuf t>ubdifc fé : 2 X)ai teif ua T>Aome cé ri-é mife ? -Aguf T>'fneAj;f.AT>Af é d^uf T)ubfAT)Af : 28 Cóm t)difce ; Aj;uf x>ax te cuitte, etidf ; -Asuf t>Af te cuitte, don t)e fnA fÁit)ib. xNnfdn t>ubAifc fé teó : 29 AC t)Af tib-fe cé n-e me ? -Ajuf t>'f fed^Aif peAt>Af djuf -oubAifc : 1f cufA Cfíofc. Ajuf Cuj; fé f oti- 30 fAiii t)óib 5An a t>'mnrmc "o'domne 'n-A tAob.

Agtif Cfom fé Af d teAgAf5 t>óib nAf bfotdif t>o 31 1Í1ac An TDume móf^n t)'futdn5, Aguf ua feAnóifi '$Á féAIIAt), A^llf UdCCAfAin UA fAJAfC, AiJUf UA Sjfíbne- óifi ; Ajtif 50 gcuffAí Cun bÁif é, dguf cAf éif cfí IÁ 50 n-eífeóCAt) fé ó'n mbAf. Ajuf t>o tAbdif fé An 32 CA1UC 50 fOltélf. A^Up t>0 fUg pedt)Af Alf A^Uf t)0 Cfom fé A Cuf 'n-A Comnib. /AC "o'iompuij feife^n 33 dgUf t>'féAC fé A A t>eif510bUtdlb, AJUf t>0 tAbAlf fé [ 110 ] go bASAntAC te peAT>An, A^up -oubAinc pé : 1tnci§ tAp- cia| T>íom, a Sácaiu, óin ní b-iAT> nA neite a bAineAnn te T)ia if rniAn teAc, aó nA ueite a bAineAnn te "OAome.

A^up jtAoit) pé Ouige ua T>Aome A^up a "óeipsiobuit 1 ri-AonpeACc, A^up "oubAinc pé teó : x ttlÁ'p miAn le n-Aomne mipe t>o teAnrhAmc, fé^nA-ó pé é péin, A^up ^tACAt) pé Cui^e a Cnop, A^up teAUA-ó pé mé. dn, Ati c-é 5un miAn teip a ^tiátn t>o fAonAt), CAittpit) fé a AUAtn ; Aguf au c-é a CAittfit> a AUAm An mo fon-f a A^up 6 Af fon ah cpoip^éit, pAonpAró fé a AiiAtn. 111 An, cat> é au cAipbe "oo T>ume au pAogAt 50 téin a buACcAinc mÁ CAitteAnn pe a AUAtn fém ? tló cat> í au n'iAtAinc a T>éAnpAit> T>ume aj a AUAtn ? dn au c-é 50 mbeit) nÁine Ain mAn geAtt onm-pA A^up a] mo Onéicne t tÁtAlf At CpteACCA fO ACÁ AT>AtcnAnAC peACAriiAit, beit) nÁine An 1Í1ac au 'Oume uime fin nuAif a tioc- fArO fé 1 H5tóine a AcAn 1 bfoCAin ha n-AmjeAt nAomcA. A^up -oubAipc pé teó : 5° "oein'im a T>einim Ub, cá cuit> t>'á bpuit 'n-A feAfArii Anpo Agup ní btAip- fi-o pAt) Aii t>Áf 50 bpeicpit) piAT> fígeAOc "Oé A5 ceAOc 1 5CóriiA0c.


CAIDTOlOt IX.

An c-AeAfú gné Ap. Ctíopc. T>e&ThAin IíaIoa Aije^TJA gcun Attiíó Af •OAoíne. ÚthAtuigeACc Aige t>á éeAgApj;. - psAniiAt-oo pe^ónA-ó.

^5«r 1 SceAnn fé U t>o tOs fopA teif peAT>An A5up SéAmuf A5Uf eúm A5up T>o feót fé 1AT>, 'ii-a r.-AoiiAp, ptiAp Af Onoc Afo, fé teit, A^up T>'AtpiH5 a T>eAtb op a 5córhAif. Asuf t>i a Cuit> éAt)Ai5 A5 CAitneArii COtri 5eAt te ftieACcA, Af CumA nA féA-opA-0 aoii OCAtfe Af CAtArfl 1AT> T>0 geAtAT). ^SUf T>0 CAipbeAIIAT) T)ó1b CtiAr A^uf ITlAoip A511P iat> A5 CAUic te b-fofA. A^uf T>'pneA5Ain peA-OAf A^up -oubAifc fé te n-íof a . A 11lAi5ifcif, if mAit An bAit ofAnme beiC Atifo ; <up leis -oúmn c' putbte T>éAiiArfi AflfO, pubAl T>uic-pe, [ 111 ] A^uf pubAt T>o IflAOif, A^uf pubAt t>'etiAf. óif iri 5 veit>if fé CAt> a bí Aij;e t)'S fát>, mAf bíot>Af f5Ann- ftiijte' le ti-eA5tA. A^uf tÁims f5AniAt A^uf Ctú- 6 •01115 fé iAt> A^uf tAims 5tit Af Ati f^AtnAL a -oubAifc : Ifé feo mo ttUc fó-ionriium: éifcit> teif. Asuf, t<Mc- 7 fe^ó, -o'f éAóAT>Af 'n-A t>címpAL A^uf ní f eACAt>Af Aomne a cuitte ac íofA úriiiiti 'n-A bfoóAif. ^suf 45 ceacc 8 AntiAf t)óib ó'n 5cnoc, C115 íofA foLáfArii t>óib ^au An fAt>Afc a conACAt>Af á t>'mnfinc "o'Aomne 50 "ocí 50 mbeAt) 1TIac Att "Oume eifigte óf ua niAifb. x^uf 9 CoimeÁ"OAt)Af au focAt fAn eACAftA '£á fiAffAi£e •ó'á óéite CAt) é a bfíg fin, 5° tnbeAt) fé eifigte óf ua mAifb.

^5uf óuifeA-OAf ceifc cui^e, A£Uf t)iibfAt>Af : 10 1 Ca-o cui^e, mA 'feAt), 50 nt)eif ua pAififímj; A^tif ha Ssfíbneóifí nÁC f otAif etiAf x>o teACc Af t>cúif ? xtif 1 1 •oubAifc fé teó '5A bffeA5fAt) : fhiAif 4 tiocfAit> CLiAf Af "ocúif cuiffií) fé 5^6 nít) 'n-A óeafc Aifíf ; 4511 f conuf mAf aca 2 f^fíobtA 1 ocAob lilic au tDume, 50 bptnLin^eóCAt) fé móftáfl A5tif 50 t)CAbAfpAí CAfcuifne t)ó. Ac -oeifim-fe Lib-fe 50 t>cÁmi5 13 CLiAf ceAnA fém, A^uf ^uf imfeAt>Af a t)coit Aif, niAf ACÁ f5fíobtA 'tl-A tAOb.

Aguf tÁmi5 fé Cun a t>eif5iobut, A5tif ConAic fé 13 ftuA$ móf '11-A "ocímpAt A^uf m Ssfíbneóifí A5 A15- neAf Leó. -A^tif, LáitfeAC, nuAif a Couaic ua v>Aome 14 50 Léif íof A cÁmi5 f5Annf a oftA A^tif tiAtbÁf, A^uf t)o fiteAt)Af Cm^e A^uf ■o'fAiLcigeA'OAf foimif, A5Uf t>'fiAffAi5 fé t>íob : Cat> é &n ceifoiúCÁn é feo ací 15 eA-ofAib ? A^tif t)'ffeA5Aif t>uine *oe'n cfLuA$ Agaf 16 •oubAifc fé : A fllÁi5ifdf, tti^Af Liom Anfo A5 cfiALL Ofc mo iíiac, mAf cÁ -oeAriiAn bALb Ann. ^^uf pé IjaLL 17 'n-A mbeifeAtm fé é bíonn fé '5A CAiteArii, A^tif ctibAf teif, A^uf a fiACAtA A5 "oíofCÁn, A^uf é t>'^ fnAoí AtnAC. A5tif t>'iAffAf Af t>o t>eif5iobutAib é óuf AmAC, ^suf níof féAt)At>Af é. xX^uf "o'ffeA^Aif feifeAn A5Uf t>ub- 18 Aifc : ó, a ftioóc 5An cfei-oeAtri, cao é aii f ato a beib mé eAt)fAib ? Cat> é An f Ait) a t)'f uitmseóCAt» tib ? •Cu5Ait) CúgAtn-fA é. Xtif tu5At)Af Ctnse é. -O^uf 19 [ 112 ] Cóm tuAt A^uf óotiAic fé é "o'oiDnis au "oeAmAn Ann, Agtif tuic fé Af, ^ 11 "ocAtAtft '5Á lomtofs fém A^uf cúbAf. teif. A^uf T>'fiAff.Ai5 fé T>e'n ACAin : Cat> & au f ato -Aimfine aca ó tÁftA fo t>ó ? -o^uf "ouDAinc feifeAn : ó Dí fé 'n-A teAnO ; Aguf if mimc a CaiC fé fA cettie é, A^uf fA n-uif^e, cun é tfiAnDú ; aó mÁ cÁ fé Af» t>o CutriAf 1 n-Aon Con, "oem cnócAine onAinn A^tif fóin onAinn. xN^uf t)u0Aif.c íofA teif : fflÁ'f f éioin teAC cf efoeAtriAmc, cá 5AC nít) An CumAf An c-é a ófeioeAnn. ^guf, tÁitneAC, 00 f5feAt> AtAif. Atv DiiAtAttA, Aguf ti4 oeóf a teif : Cfeit>im, a dgeAnnA : póin m'eAfbA cpeioim. Aguf nuAin a Couaic íofA An cftttAg A5 cnummú "oo ftriACcuig fé au Annfpf.it> cfuAittigte, A^uf "ouDAifc : A Annfpf.it> DcóAf, DAtD, ófouigim *ouic imteACc AmAó Af fAn, Aguf 5A11 ceACc tfceAC Ann Ainíf. Aguf t>o f^neAt) fé, Ajuf •o'oibfij fé é 50 n-AUA-'óiAn, A^uf *o'imti$ fé aihaó Af ; Aguf Di fé tnAp, a DeAt) fé mAfD, 1 "ocneó 50 ntmbAipc a tÁn : Cá fé mApD. At "oo fug íofA An tAirh Aif, Agitf t>o 7 tóg fé fUAf é ; A^uf "o'eif.i$ fé. Agttf nuAif. a CuAit> fé ifceAC fA C15 "o'fiAffAis a ■óeifsioDtnt "oé, a $An fiof : Cat> 'n-A caoD nAn féAT>AtnAin-ne é Cun AmAC ? Ajtif -ouDAin c f é teó : Tli f éit>in "oo'n f ójvo f au T>ut AmAÓ le ti-Aon nít> aC te h-únnuigte Aguf te cpof5At>.


A^ttf ■o'imtiseA'OAf. ó'n áic fin, A^uf Cua"oa]a cnít> Ati n^AiUti ; Ajuf níon D'Áit teif a fiof a Deit A5 Aomne. Aguf Di fé A5 ceA^Afg a t>eif5iobut, A^uf '$a pÁt> teó : CADAffAf. 111 ac An "Oume 1 tÁtfiAib •OA01110, AgUf CU1]f1T> f1At) Cun 0A1f é, A^Uf CAf. éif a !ti4f.DUi££e eifeóCAit) fé au cfeAf tÁ. Aó níof. tltl^eA-OAf AT CA111C, A^Uf Dí fgAt OftA é CeifdÚ. A^Uf tAIIA-OAf 50 CApAfUAUm. AgUf nUAIf A DÍOt)A] fA C1$ 7)']':iAf ] A1$ fé t)Í0D : CAt) A Dí A] flllDAt A5AID f Atl DÓtA1J ? AgUf nÍ0] tAD]AT>A] ; Ó1] DÍOtJAf Ag olnfpÓlfeACC, fAU OÓtAlf, fÓAtAinC Cé 'CU "OÍOD DA 111 «'i.

A5Uf "° f u,, ° f e > Aguf $tAoit) fé Cui5;o ah t)A]éA5, ASUf -inii'i.Mfc fé teó : 11lA'f miAn te tt-Aomne Dett 11' fé A l"'1«» A] "Oeife A] fAt), A^ttf '11-A f*irt'MH'AC A5 CÁC. ^5Uf t>0 ]U5 fé Af teAllt», A5Uf [ 113 ] Cuin fé 'n-A feAfAtn é 1 tán OAitt eACAntA ; AnpAn t>o CÓ5 fé au teAnO 1 n-A uCc A^ur "ouOAinc pé teó : An 36 c-é & $tACfAit> Atn' Aimm-re teAnD mAn An teAnO ro, if mife a jtACAnn ré ; A$up au c-é a $tAcpAit) nnpe, ní mipe & gtACAnn pé, aC An c-é & Cuin uAit) mé.

A^ur t>'f neAgAin Cóin é, Ajup "ouOAinc : A tílAi$ipcin, 37 ConACAtnAin "ouine A5 cun "oe.Am.dn AtnAC &x>' Ainim-pe, &c ní $AOAnn &n "oume pm tinne, Agup 00 CoipseAniAin é. A^up "ouOAinc íopA [teipj : TlÁ coips;it) é ; x mAp 38 ní't Aon t>ume a "OéAnp At> mínOuitc &m' Aimm-pe Agup & •ó'féAOf At) "onoc-focAt & p.At> omn 50 tuAt. óii, &n 39 c-é nA f uit 1 nOún jconniO cá fé UO.

Cun, Aomne CAOAnfAit) te n-ót oaoiO, Atn' Aimm-fe, 40 ó'p te CfíofC pO, fiú cupán uipge, 50 "oeimm & •oeifim tiO, ní Oero fé ^au & ttiAnAp-oAt. ^511 p 41 Aomne tADAnpAit) •onoC-fAtnptA x>o t>ume "oe'n muincin 0e^5 fo & Cneit)eAnn ionAtn-pA, D'feAnnA "Oó x>& gcuncí Ofó muitinn &n & rhumeÁt Agup é CAiCeArii y& OpAnAige.

A^uf xrÁ tujAnn x>o tAtn pjAnnAt t)uic, seAnn 42 AnuAp t)íoc í ; óin ip peApnA t>uic "out ipceAC y& DeAtA &n leAt-tÁnú 'nA t)ut, &S U T "° A tÁirii ofc, ipceAC 1 n-ipneAnn, y& ceine nAC péioin & mút&x>, -An áic nS 43 ti-éA^Ann &n piApc acu, Aj;up n& múCcAn &n ceine. /A^uf m& CugAnn "oo cop pjAnnAt t)uic, "oem í geAffdfj 44 "Oíoc ; if niAit &n nut> "out 50 beAtA fíonuit>e Ajtip cu bACAC, peACAp cu Cup 50 ti-ippeAnn n& ceine 5A11 míiCAt), Ajjup 00 x>Á Coif aj;ac, 2 An aic n& h-éAgAtm 45 A11 piAfc acu, Ajuf n& mútCAf An ceme. -Aguf 111Á 46 tu^Ann t)o fúit fSAmiAt "ouic, fCfAC ahiaC í ; if nuit A11 niAife t)uic "out 50 ftAtAf "Oé Af. teAt-ftnt feAÓAf cu Cuf 50 n-iffe^nn n& ceme, Ajtif t>Á ftnt ioiiac, An aic tiá n-éA^Ann &n piAfc acu, A5uf n& múCcAf &n 47 ceme. 3 óif fÁitfAf ^aC n-Aon te ceme, Aguf fÁit- 4 8 f &r s&t ít)Oif,c te fAtAnn. 1f mAiC An fu-o fAtAnn ; 49 &c mÁ Oíonn &n fAtAnn teAm cao tei-p 50 noéAnpAit) piO -oeisOtAfCA é ? tDíot» An p AtAnn iouaiO, A$uf biot) au cfíotCAm eAt)f.AiO.

[ 114 ]

CA101TJ10L X.

Tlí-Ó OOf^AOltce Atl ■pÓpVÓ. Hí-Ó COnC&bAUCAÓ Atl f A1"6b]eAf» Ánt>riiiAn clAinne Sebeoé. ftA-ÓApc Á CAbAipc ■oo -ÓAtt.

A^up t>'fÁ5 pé An Áic pin, A^up CÁmi5 pé 50 cpío- CaiD 1út>AéA, tApcAtt t>e'n 1ópt>An, A^up 0Aiti5 ha •OAome Cuije Aipíp. -^sup m.Ap Oa $nAC teip, 00 ceA5<J'P5 f e ■Aif.íf iAt>. -A^up CAini5 nA £Aipipíni5 A^uf CuipeAOAp An ceipc cui^e, 'gÁ CpiAit : A11 t>teA5CAC t>o -Oume a OeAn fbópcA x>o Cun uAit) ? A^up '$a OppeA- 5pAt> •ouoAif.c pé : Cao a t>'ópt>ui5 TtlAoip "oaoiO ? ^5up 'ouOpA'OAp: x TJo CeAt>ui5 TtlAoip ticip. imccaCca "oo P5pí t>i A^up 1 óup Cun piuOAit. Asup t>'ppeA- 5^ip Íop-A A^up "ouoAipc teó : TílAp geAtt á] t>úipe Oiip 5cpoit>e ipeAt> "00 P5pí0 pé An AiCne pm t>AoíO-pe. 1 "ocup-AC, ÁmCAC, 2 T)o CpuCuig T)ia iao pipeAn A^up DvUnean : 1TlAp geAtt Aip pm 3 pA^pAit) t>ume a ACAip A5up a rhÁCAip, A5up ctAoit>pit) pé te n-A mnAoi, ' A511P Deit> fiAt) 'n-A mDeipc 1 n-Aon peóit : 1 5CÁf g tiÁC -óá feóit iAt> peApt>A aC Aon feóit AriiÁin. Oá Dpi^ pm, au nít> a CeAn^Ait TJia ua p5-Aoite-At> t>ume é.

A511P 'h-a t)iAit) pAn, pA C15, t>o Ceipcig a t>eip5iobmL é 4f Ati nít) 5Cé-At>nA ; -Asup t>uD-Aipc pé teó : -Aon ■ouine cuippro uaio a OeAn A5up x>o póppAit) Dcah eite, •oemeAnn pé AOAtcpAUAp 'h-a comniD. -A^up 111Á CuipeAim DeAn a peAp uaiCi A^up peAp eite t>o pópAt), •oemeAnn pí At>AtcpAnAp.

Aguf OíooAp A5 CADAipc 11A teAiiD Cui5e Cun 50 5CuippeAt> pé a tÁrh optA. A^up Oí ua "oeipsioDuit A5 cop5 ua ntíAome a Oí '$a t>CADAipc Cui^e. -A^up Couaic íopA iAt>, A^up 5tAC pé t>}ombAt>, A5up -ouDAipc pC teó: tei5it> Cú$Am nA teAiiDAí, A^up ua D1t>it> $a 5COT5» óip ip t>'Á teicéiof pm ptACAp "Oé. 5° "001111111 a t>eipim tiD, An c-é ua 5tAcpAit> pí$eACc "06 a nóp temD, iií pA5Ait> pé ipceAó Ann. A^up t>o $tAC pé « m' UCC 1At>, A^Up CUip pé A tAIÍIA OpÚA, A^Up DeAimui5 pe iAt>.

[ 115 ] Aguf Cu4ró fé 4tn4C 4f 4n mbóC4n, 4^uf t>o nit l 7 tnnne óuije 45111* C4it fé é pém 4n 4 5IÚ1111D 'n-4 lÁtA}, 4511^ "o'fi4pn4i5 pé "óe : & til4i5ifcin rii4it, C4t) 4 t)é4np4t) lonup 50 mbe4t> 4n be4t4 fíopuit>e 45A111 ? -o-suf -oub4ifc 1of4 teif : Caxí óuige -01110 m4it t)o 18 t4b4ifc ontn ? tlí m4it Aomtie 40 T)i4 4rii4m.* 1f eót 19 •OU1C 114 ti-4ite4nc4 : * t1<S -00111 "Ofúif, Y& -oein m4pbú, YÁ "oein suit), T1<S "oem pi4t)n4ipe bnéi^e, tlÁ -oein pe4tt, U^b^in onóif "oo c'4t4in Aguf t)o •o'rii4t4if. A5Uf 20 ■o'ffeAgAif 411 "ouine 4^uf "oub4ipc fé : <c tiliigifcif, C4it> tiA neite fin 50 téin coime4"oc4 454m ó m'óige. Anf4n "o'fé4C íop4 4if, 4^up tug pé Sfát) 'Oó, 45up 21 ■ouDAifc fé teif : JZÁ 4on ní-ó 4tnAm 1 n-e4fn4rii ofc : imtlj AJUf "OÍOt 4 bflllt 4^4C Agllf C4b41f "OOf tlA boCc^ib é, Aguf befO f AfóDfeAf 4f ne^rii 454C ; 45Uf C4f A^uf te4ii nnfe. A^tif "00 Cuin 4n C4111C fm 22 bti4ifc 4f, 4n nt)ume, 4^uf -o'imtig fé pé Dfón ; ni4f ■oume 4b e4t> é 50 n4ib 4 tán f 4it>bpif 4150.

A^uf t>'pé4C íofA 'n-4 tímpAt 4^uf t>ub4ifc fé te 23 n-4 -úeif5iobuit : tlxió •oe4C4in "oo tucc f4it>bpif out ifceac 1 fí^e^Cc T)é ! -0.511^ t>o Cuip 4 C4mc U4tb.íf 24 a 114 "oeif5iobuit. -cvó •o'pfe^Aif íop4 4ipíp, 45tif t>ub4inc fé teó : A ctann ó, n<Sc t>e4C4in "oo "0401110 50 bfuit 4 m4ini5ín 4' f4i"óbfe4f t)ut ifce^O 1 fíge^óc T)é ! 1f uf4 "00 C4m4t "out cpé Ofó fnát4it)e 'iiá "oo 25 t>ume p4i"0Dif t)ut ifce4ó 1 ni'se^Cc T)é. A^uf if 26 4riit4i"ó 4 trié4"oui5 4n lon^n^ oft4, 4^Uf t)ubf4t)4f e4C4ft4 pém : 1114 fe4t> cé fé4t)p4it) out f4on ? Asuf 27 t)'pé4Ó Í0f4 Oft4, 45Uf t)Ub41fC '. 1lí't f4n 4f 0um4f t)40ine, 4ó C4 fé 4n óum4f T)é ; óif if féit)if te T)i4 Ó tlít) 4 "064^4111.

Aguf "oo Cfom pe4t)4f 4f 4 fát) : "pé4ó, t)'p454m4if- 28 ne 54O 4on fut) 4^uf t)o te4n4m4if ctif4. A^uf 29 ■o'pne454in íop4 4^uf t)ub4ifc. 5° "oeiriim 4t>eifim- fe tib-fe, nít 40 n "oume 4 t)'p45p4it) 4 ti£, rtÁ 4 -ófit- Á^ACA, rÁ 4 "Ófipé4f4<i4, nÁ 4 4C41p. TiÁ 4 tfl4t41f, U4 4 [ 116 ] Ctann, nÁ a Curo citirii, mo fon-f Uf fon m cfoif^éiL, tl£ fi5it> & Cét> oifevo fA n-imriji feo oif, cigte, Uf •onic.An.C ^gur "onipéAfACA, up miCfeC, Uf cU n, Aguf cUrii, mp on le cpAt> ; a^uf beC fíonuit>e f cft cí te ceCc. óif. l beit> mónSn t>'S bpuit p cupC p ■oeipe, -Asuf x>'á bpuit p "oeipe p cupC.

>ó-5Uf oíooAf p ftí$ 45 t>ut pup 50 lepúpALem ; up oí Top pómp mC, x3>5Uf bí ion5n opc, -A^up bíot>p ceCc 'n- t>iit> sup eL opC. Ajuf x>o C05 pé "opé ipíp, A^uf Cpom fé p •ó'mnfínc "0Ó10 ct> bí te cincim &m&6 t>ó : péC, cdmiío 45 "Out pup 50 1epúptem, A^uf cbppp tTIc T)úme pup t>'uCcpÁnib n ppc, up t>o pn Sspíbneóipib, up t>op n pe óipib, up "OAoppdit) piVO Cun báip é, -AgUf CbppT) plt> fUAf "OO ftlA semuó é ; Aguf "oé p it> pit> mt> poi, Aguf ClCpi"0 pit> fdtí ip, A^Uf f51ÚffÁtfA1t) f1AT) é, up mpbóCro pit> é ; Ajuf eipeóCit) fé ipíp CfírilAt) IÁ.

^5 U P CÁmi5 Cui^e Sémup up eóm, ct n Sebeoé, &S U T "oubpvop : -o. ttlAi^ifcif, if mi tmn 50 nt>é pA t>úmn pé n!t) t>'ipppimít> ofc. ^5Uf t>ubipc peipeu teó : Cvo b riiiC tib t>é. pinn "ooio ? ^5uf t>ubpt>p-p : Ubip "oúinn 50 puropet> ■ouine mn p t>o táitn "óeip, up t>ume eite Ap t)o tAirh Cté, At>' 5tóine. "DubxMfc íof & teó, ^mtxxC : llí n-eót t>Aoib cyo cA A^Aib 'á iAff4it>. An féroif lib An CAHff v t>'ót acS A5Am-fA '4 t>'ót, nó fib a bif- ceat> fA bAifcet> feo 1 n- bpuitim-pe Am' bif ceAt>? ^5 u f t>ubfAt>Af 1f féit>if. Á^uf t>ubifc íofA Leó : 1f piof 50 n-bLpAit> pib u CiLíf ázá m-f t>'l ót, u f 50 mbifcpAf pib f bJHfcet> 'n- mbifcef mife : AC fint>e f mo t>eif nó f mo cii, ni h-AjAm &cá f Cbifc txoib, C t>o'n iriumcif 50 óputl fé cepiCe t>óiv».

-cUf nuip i| u 5 t>eiCniúbf é Cofnuis pef5 CeCc oft Cun Sémuip Uf Cun Cóin. AC t>o [ 117 ] £tAoro fofA cuije iat> Agtif oubAifc fé teó : * Cíonn fib, au mumcif a fAmtuigceAf a beit of cionn ua ngemce, 50 mbíonn ftnACc acu of6A, Aguf ca cótúAóc A5Á bpfiúnfAíb of a gcionn. Tlí mAf fin, -ám6Aó, 43 •OAoib-re, aó au c-é guf miAn teif bei6 of buf scionn. bero fé 'n-A feifbífeAó AgAib ; -Ajuf au c-é j;uf miAn 44 teif bei6 Af cufAó eAOfAib, bero fé aj; ffio6átAtn Af j;ac áomtie. óif. níof 6Aini5 ITIac au "Oume lonuf 15 50 noéAnfAí ffio6ÁtAin Aif, aú mnuf 50 noéAnfAt) fé ffio6ÁtAtn, ^5Uf óun 50 "OCAbAffAt) fé a AUAtn féin mAf c-eAnnAC Af a tán "OAome.

Aguf t4nA"OAf 50 lefióó. -A^uf nuAif a bí fé fém 46 Aguf a "Oeifgiobuit aj; "out aiuaC a' lenitó Aguf mófdn ■OAome 1 n-AonfeAóc teó, bí au T>Att, t)Af-Ciméuf, mAC drnéi, 'n-A fuit;e 1 n-Aice An bó6Aif Aguf é a •o'iAffAit) oéAfCA. -Aguf nuAif. Aifig fé 5Uf b'é íofA 47 TlAfAfeic a bí Ann, Cfom fé Af $tAot>Aó Aguf Af. a fAt> : A Tof a, a ttlic T)Aibi"o, oem cfóCAife ofm. >&5uf bí 48 a IÁ11 -OAome A5 bA^Aifc Aif éifceAtc. -Aó b'fm niAf bA tiió a $tAoit> feifeAn : & 1íhc 'OÁibit), t)ein cfóCAife Oflll. -AgUf t)0 fCAO ÍOfA, AJJUf OUbAlfC fé 5tAOt)AÓ 49 A All 11-OUme. -AgUf $tAOt)AT>Af A AU t1T)Att A£Uf ■oubfAOAf teif : ^Iac mifneAó ; eifi$ ; Uá fé aj; 5tAot)Aó ofc. Ajuf óai6 fé "óe a bfAc Aguf 00 pfeAb 50 fé 'n-A furOe, Aguf 6ÁU115 fé A5 cfiAtt Af íofA ; -Aguf 51 "O'f feAJAIf 1*OfA, A£Uf "OUbAlfC fé I Cat) bA riiAiC teAC A "ÓéAllf Ainn TH11C ? AgUf "OUbAlfC AU T)Att : ttAt)AfC a CAbAifc "oom, a CigeAftiA. xX^uf "oubAifc íofA teif : 52 1m6ij teAc, •oo ftÁnuig t>o CfemeAtn 6u. Ájuf bí f At)Afc Ai^e tÁi6feAó, Aguf "oo teAn fé é f a cf tí$.


CAlt»1T)10t XI.

Cníorc x>o ■óut tfceAC 1 ccACAif 1epúf Atetn Af tnum AfAit. Ati eéfgAine Aije Á cun Af An j;c]Ann fíje a bí j-eAf^, aju]" nA ■OAotne a ú A5 t)íot Aguf Ag ceAiiiiAc t)Á x)ciomÁiiic AtnAÓ Af An oceAmput Aige.

Aguf muMf a 6AnA"OAf 1 n-Aice lefúfAteun Aguf DecAniA A3 Cnoc ua n-OtA-ófAtm, óuif fé Cun fiubAit [ 118 ] Oeifc x>'á T)eif5ioDutAi0, Aguf "ouDaiac fé teó : Uéijit) oo'n DAiLe úT) tALL of búri 5CótfiAir, Aguf ntiAif. a ]a$ait) fib ifceAó Ann geobAiT) fio Ann ceAnjjAiLce, feAffAó nÁf. fuiT) aou *oume niArii f óf Aif. ; fgAoiLiT) é, A^uf cu^aiT) óújAtn é. -Aguf mÁ "oein Aomne tib, Cat> é fin ajaiO 'á "OéAnAiii ? AbfAit) : UeAfctngeAnn fé ó'n ■oUigeAnnA ; Aguf teigfit) fé tib é, gAn fCAT), Atifo.

A$uf T>'imci$eAT)Afl, Aguf fUAflAT)Afl au feAffAú ceAn^Aitce A5 "oonuf, Af au T>cAob Amtng, 1 gcóriifAc "oá fLí$e ; Aguf 00 fgAoiLeA-oAf. é. -Aguf -ouOAiflc cuio "o'A aaiD 'n-A feAfArii Ann : Cat> ad Á1L L10 a$ fgAoiLeAt) au cfioffAij ? -&5Uf T)tiOflAT)Afl-fAn Leó mAf a •ó'óf'ouij íofA T)óiD ; A^uf 00 Lei5eAT)Af Leó é. AgUf CUgAOAf AU feAffAÓ Ag CfllALL Af íofA, AJUf CU1fleAT)Af A mbfAIC AUUAf A1fl, AgUf T)0 fU1*Ó fé A1fl. Aguf t)o LeAt a LÁn oe fnA T)Aome a mbflAic Af au fLí$ ; Aguf bAm ctnLLe acu géAgA T>e ftiA cflAiinAib AgUf T)0 LeAtA'OAf Af AU fLíg 1AT). A^Uf A11 1ÍUH11C1fl A bí Af. CUfAÓ AgUf Af "Oeife bÍOOAf A5 tlúlflj, Agtlf ■oeifioíf : x 11 ófAiniA. 1f beAnnuigte ah c-é acá aj; ceAóc 1 n-Aimm au CigeAfnA. 1f beAnmngte aj; CeAÓC AU flígeAÓC fO Áfl U-AtAf TDÁlblT). 1lÓfA1l11A 11lf UA fLACAIf If AOIfOe. -AgUf "OO ÓUATÓ íofA IfCeAC n-1efúfALem Agtif ifceAC fA ceAtnput ; Aj;tif "o'féAó fé n-A tímpAt Af ^áó nít), A$uf nuAif a bí ah cnAt- uóua A1111 CuaiT) fé fém A$uf au "OÁfléAj; aiuaC 50 "becÁniA.

A^tlf AU tA 11-A T)1A1T) fAU, AJJllf 1AT) A£ ceACC ó "óeCÁniA, 0Í OCflAf A1|. -AgUf CotlAIC fé, AbfAT) UA1T), ( •p.um fi$e A^uf "ouitteADAf Aif, Agtif CAW15 fé Ag féACAIUC A11 DfA$AT) fé A011 11ÍT) 41f. Agllf 1H1AI| A CÁ1111^ fé 11Í DfUAIf fé A011 11ÍT) A1f AÓ UA DlLeÓJA, mAf. ní i.mI'i Aimfif 11A Dfí?;i CAgAite. Aguf "o'ffeASAip f£ Aguf "oubAifc fé teif A11 gcfAiin : -Af fo AniAó 50 b|Át <M|if nAf 1C1T) t)uine copAT) iiAic-fe. -A^uf t)'ai|i§ • A tx'ifgloDuit é.

t)Af. 50 lefúfAtem. -A^tif iiu.mh a i iiaiT) fé ifceAó fA ceAmput t>o ófom fé a &n mutttcif á Di A5 T)iot Agiif a;^ ro.MiiiAr. A1111 X)o ConiÁmc aiiiaó [ 119 ] Af, A^Uf A] UA bÓfOAlb A teA^AO Af tutc au Alf^lO OO fóinfeáit, Ag«f Af nA cAtAoifeAtA 00 teA^AO Af tuCc ua gcoLúf a OíoL. -Agtif ní LAriiÁLfAO fé o'Aomne 16 ÁftAt a bfeit Leif cfio ah oceAmpuL. Astif M.fé 17 45 ce^Afg, Aguf oubAifc fé teó : TTá finL f^fíobtA : 1 UAbAffAf ci$ Cun úfnmgte 00 fnA genicib >o léif Af mo ti$-fe ? &c z.a cuinigeAf biCeAiiitiAC ocaiica A5Aib-fe óe. Aguf bí uACcAfÁm ha fA^Afc Aguf iia 18 Ssfíbneóifl A$ éifceAtc leif, Ajtif bíooAf A5 uiaóc- nAiii féAtAinc conuf a docfAioíf Af é uiAfbú ; óif bí ftAgtA acu flOMIlf, niAf bi iia OAome 50 téif a^ oéAUArii 1 011511 a o'á teAgAfs.

Agtíf nuAif a tÁnnx; av cfÁtnótiA o'imtií; fé aiiiaó 19 Af ATl gCAtAlf.

A^uf miAifl a bíoOAf ax; gAbÁit tAf av aic ^f niAioin 20 ( '■oiiACAOAf. ah cfAnn fí5e Aguf é feótcA 50 pfóAriiA- <:Aib. Agtif Cuiriimj peAOAf, asu? oubAifc fé leif : 21 A 1ÍlÁ1í;lfC1f, at cfAnn fíge gtlfl Ctilfllf 411 riiAttACc A1fl, cá fé feóCcd. Aguf o'f feAgAif íofA Ajtif 22 OubAlflC fé teó : t)íoO cfleioeAtn Dé AgAib. 5° 23 -ocumn a oeifim Lib, ay c-é a oéAffAiO teif au scnoc fo : UógcAf tu Agtif CAitceAf fA bfAfAi^e tu, Aguf 11Á f cAonf AiO f é 'n-A Cf oiOe, aC 50 j;cf eiof iO f é 50 noéAn- p.] ah fuo AOeif fé, oéAiifAf é t)ó. T)eifim Lib o'á 24 bflíg fin : An uiLe fuo Af ooiíiau a beio A$Aib 'á iAn- fAiO 1 nbúf n-úfntn$Ce, cfeioiO 50 bfAjAiO fib é Ajuf geobAiO fib é. Aguf nuAif a fCAOfAiO fib Cun 25 úftimjte OéAnArii, uia bíonn aou niO AgAib 1 jcommb Aomne, niAitit> oó é ; lomif 50 uiAitf e^t) búf n-AtAif acá mf ta f tAtxMf búf bpe^CAí t)Aoib-fe. Asuf 26 nuifA niAitfit) fib-fe, ní LtijA 'nÁ mAf a mAitfit) búf n-ACAif acá inf iia fLAtAif búf bpe-ACAí t)Aoib-fe.


xXguf tÁiiAOAf Aifíf 50 lefúfALem. Aguf nuAif a 27 l;í yé A5 fiubAL ifcig fA ceAinpuL CÁ11115 Cmj;e uaC- CAfÁin 11A fAgAfC Aguf tiA S^fibneoifi A^uf ha feAn- óifí, Aguf -oubfAOAf Leif : Cao é ah c-újoAfÁf aca 28 A^Ac óun tiA neite feo "oo "OéAnAiti ? Ajup cé tu^ "omc An c-ú$OAfÁf óun iao a OéAUAn'i ? -Aguf o'f feA^Aif [ 120 ] íop a iat) A^up "oubAipc : CuippeA"o-p a, teip , aou Ceipc AriiÁm CtigAib-pe, A^up cusató ffe^gfA opm, A^up AiifAn neóppA-o-pA *óAoib-pe cao é &n c-úgtiApÁp acá áym Cun 11A neite pco "OéAnAtii. bAipceAt) a "óem eóm Ap b' ó neAtn é nó ó t>Aome ? Cu^ai-o pneA^nA opm. &c "00 CpomA"OAp An mACcnAtn 'n-A n-Ai^ne, A^up oubpAOAp : TTIÁ •oeipimío gup b' ó neAtn é, oéAp- rAró pé, Cat> 'n-A tAob, mÁ 'peAt), nÁp CperoeAbAip é ? ^gtip mÁ "oeipimío jtip b' ó "óAome é, ip bAogAt ■oúinn An tiobuL ; óip, "OAp teip nA "OAome, pÁit) oAipí- pib Ab e&-o eóm. Ajtip "o'ppeA5pA"OAp A^up -oub- pAOAp Le b-íopA : tlí peAopAtnAip. A^up "o'ppeA^Aip íopA Agup "oubAipc teó : tll túgA '11Á niAp a neóppA"o-pA "óAoib-pe caT) é An c-úg-OApÁp acá A^Atn Ctin iva neiCe peo "OéAnAm.


CA1t)1"010t XII.

PA]AtAt A11 f Í01lí;tl1]C Agtip Atl ttlCC pAOCJUIIÍJCe. CCA]C CéApAip <"uti iia cáhac. 11a SAtmucitiii; 1 bpi'nic. A11 cóat) Airne; dAtiúj tiA bAincpíge.

Agup "oo Cpom pé Ap tAbAipc Leó 1 poluí"oíb : * "Oo Ctnp "ouine píongopc, AjjUf "óem pé pÁL 'n-A tímpAL, A>;tip "óein pé cLAip auii Cun ah piotiA 00 bpút, A^up Ctup fé ptiAp cúp Atm, Aguf Do Cuip pó é Cun tuCc pAotpuigte, A^up x)'imti$ pé 1 scém. -Asuf ntiAip a CÁ11115 au c-Am Cuip pé peipbípeAC A5 cpiAtt a^ An tuCc i,te Cun copA"ó au píonguipc -o'pÁgAiL ó'n LuCc tpui$te. xN^up "oo pti5A"OAp Ap A11 pcipDípeAC, Aj;up gAOAU&f Ai], A5«f CuipeA"OAp Cun pmbAiL poUuii é. xSsup Aipíp 6utp fé cúca pripbipoA6 eiLe ; Á$uf t>o $OineAT)Ap é pill. PA COA1111, AKtip Ct15A"OAp CApcuipne "06. Aguf Aipíp 6uip fé peipoífeAC eiLe A5 rpiAiL optA : é i líiApiun^eA-oAp é p* 1n I ^S^f mófSn eite ; oo gA04T>Ap ap 6ui*o mu, Aguf 00 rtiApbui$eA'04p cufo acu. ^c t)o 01 Aige A(.n íiiAc AIÍ1Á111, pi'» tMLif ; AgUf < uip pé c fltl 6064 pA oeipe, A^up "oubAipc pé [ 121 ] UAbAffAiT) fiAT> ufAim "oom' riiAC. AC T>ubAifC au 7 UiCc fAoCfuntjte te n-A Céite : SiT>é aii c-oi§fe ; céA- HAtn, cuinimíf Cun bÁif é, A^uf beiT> au oi$feACc AgAmn. Aguf t>o nujA^An Aif, Aguf *oo CuifeAT>Af 8 Cun bÁif é, Ajur CAiteAT>Af tAftnuií; *oe'n fíon$ofc é. Cat> a T>éAnfAiT> ageAfUA A11 píon juinc fin ? C10C- 9 fAit> fé Aguf -oe.Anf.Ait> fé "oíbeifj; An au tuCc fAot- fui$Ce fm Aguf CAbAff Ait) fé au fiongonc t>'á mAlAinc.

Aguf au AmlAró 11 Án léijeAbAif au fCfUpcuiif feo, 10 Xt1 CloC 11Á jlACfAt) UA fAOIf, 1fí ACA 'n-A ClOlC ÓWTI cínnne ; 1fé ah OgeAfuiA T>o t>em aii níT> fin, A5Uf if 11 longAncAC é 1 ii-ó.| fúiub-ne ? -Asjuf bíoOAf a T>'iAf- 12 fAit) beifCe Aif, aC: bí eAgtA acu foimif An bpobuL ; óif bí fiof acu 5Uf CúCa fém a bí fé fA Cfotuío fin. -Ajuf "o'fÁSA-OAfi é A^uf T>'imCí$eAT>Af.

uf CuifeA-oAf Cui5e cuit> T>e fiiA pAifUfimt; Aguf 13 •oe mumcif 11éfóiT> Cun buncAifce bfeiC Aif 'n-A Caiuc. Agtif CÁnAT)Af Cinje Aguf T»ubfAT)Af teif : & IÍIÁ15- 14 tfcin, if eót "oúmn gun T)uine fífinneAC cu, Agtif ua f tnt beAnn ajac Af Aomne ; mAf ni féACAnn cú Cun 5iiúife Aon Tnnne, aó. ftí$ "Oé t>o múmeAT) t>o nein fifiiiiie. &n T)teA$CAC ciof a tn'oL te CAefAf. nó ^An & "Oiot ? A11 "OCAbAff Am é nó au 5coimeAT>f ahi é ? AC T)o Couaic fé An feAtt a bí loncA, Aguf -oubAifc fé 15 teó : Cat) Cmge T)Aoib beiC Am' bfAC ? Tu^aiT) cugAm piofA Aifj;iT) 50 bfeiceAT) é. -<Uf tU5AT>Af 16 Cuijje é. Aguf -oubAifc fé teó : Cé teif au íomÁit; feo Agttf Aii f5|íbmn f eo ? T)ubfAT)Af leif : te CAef Af. A^uf T>'ffeA5Aif TofA A^uf T)ubAifc fé leó : 2 U115A1T), 17 -<>'á bfíg pn, t>o CAefAf ua neite if te CAefAf, Ajuf t>o "Oia ua neiCe if te T)ia.

AnfAn &&WI5 Cuij;e ua SAT>T>ucini$, T>Aome a féAn- 18 Aim Aifeifi$e ua niAfb, A^uf CuifeAT>Af ceifc Cuige As;Uf T)UbfAT)Af ; A 1ÍlA1j1fC1f, T)0 fSf-Íb tTlAOIf 19 T>úmn : 8 111Á jeibeAnn "OfUtÁi-p. t>ume bÁf Aguf 50 bfÁ^Ann fé a beAn, Ajuf nÁ fÁjAim fé ctAnn 'n-A T)iAi , 50 ngtACfAiT) a T)fiCÁif An beAii, Aguf 50 "OCÓg- fAiT> fé cLAnn T)'á T>fitAif. aSó bí móffeifeAf T>fiCÁf 20 Ann, A>tif T)o póf au CéAT) Tiuine acu beAn, A^uf fUAif [ 122 ] fé bAf j;au ctAnn -pÁ^Aitc. -Aguf oo gtAc au cajuia ■onme acu í, Aguf fUAin fé bÁf, Aguf níon pÁj; p^ f 1T1 ctAtm aC Córii beAj;. Agup au cníriiA-0 peAn An au 5CUITIA vjcéAonA. A^up "oo gtAc &n mónfeifeAp, í <>n ah 5CtiniA fAn, Aj;uf nión pAgAOAn ctAtin. 1 n-A noiAiT) 50 téin 00 fUAin au beAn bÁf. "O'á bní$ pn, nuAin docpArO au Aipeini$e, Agup nuAin a -o'eineó- Cait> piAX> 50 téin, cé 'cu -óíob guf teif au beAn ? dn bí fí 'h-a mnAoi A5 aii mónfeifeAf.. Agiif "o'fneAgAin íofA Aguf oubAinc fé teó : TIác é acá 'bún scun <smú $An eótuf a beit AgAtó Af An fcnipcunf., tu Af CóriiACCAlb T)é ? Ólf, IU1A1f A "O'eifeÓCAIT) f1AT> Ó fUA mAinb ní beit> pófAO nÁ cAbAifc te pófAt> feAfCA, aó Oeno fiA-o A] nóf iia n-AingeAt mf ua f tACAip. 1 •ocAob 11A mano, ÁriitAC, 50 n-eineóCAi"o fiAO, nÁp. téigeAbAif 1 teAbAf. TtlAoife, conuf niAn ATDubAinc T)ia teif Af aii ocon : * 1f mife T)ia ,<£bnAtiAim Avjuf T)ia IfAAic Aguf T)ia lACóib. 11í 00 "OAome mAfbA if T)ia é aó 00 ■óAome acá Oeó. T)'a bní$ fm if món ACÁtAoi-fe Amú.


A^uf tÁmi5 Cuige •oume oe pnA S5f.ibneo1p.10 a bí A5 éifceAóc teó-fAn A5 •oéAiiArii An Aignif, A^up tuiAif A COHAIC A feAbAf OO ffeAJAIf fé 1AO, T)'p1ApfA1$ fé ■úe ca"o í Ati CéAX> Aitne oe ftiA ri-AiteAncAiO 50 teip. Astif "o'ffeAgAif TofA é : 1fí An CéAt) Aitne •óíob 50 téin : '- Ctoif , a IffAéit, if Aon T)ia AriiAm 00 ti'5eAnnA T)iA-fe ; Aguf 5nÁ-ópAro cú •oo tigeAfnA T)ia ót)' Cnoí"óe 50 n-iomtAii, Ajup óc' AnAtn 50 ti-iomtÁn, Aguf óc' Ait;ne 50 ri-iomtÁn, Aguf ó-o' neAnc 50 n-iomtAn. Smí An óéA-o Aitne. Ajtif if cofriiAit téi ah CAfnA ri-Aitne ; 3 ^T^^'OF^r "°° cóttiAf pA imf Cu péin. tlí't Aitne eite if mó nA iat> fAn. -Agvif "ouDAifc aii Sgfíbneóin teif : TllAit, a 1ÍlÁi$ifcif. T)o LAbfUMf pifmne, Aon guf b'eAt) T)ia, Agup n. pmt Atin &6 é. Asuf é $nAt>ú ó ótioi-óe 50 ti lomtÁn, Ajuf Ó 6«if5int 50 ti-iomlAn, Aj;ip Ó AiKm 50 b-iotnlÁn, ,v;up 6 n&&ft( 50 h-iomtAn, A5ttf A11 CóriiAffA "oo gft&ofl niAf úvnin^ péin. 1f mó fAn '11Á 5AC 1 < > f >i p. A5U? 'n^ .•>■'■' «'chau. Asup tutAip A rotiAic Í0f4 Sii| fjteAJAIf fé ^o ciAlliíiAf, [ 123 ] •oubAipc pé Leip : 11í'Lip-fe ADfAt) 6 píSeAóc T)é. A^uf móp LeótrtAij; Aomne é Ceifoui Af fAH ahiaC.

Agtif Di íofA A5 ceAj;AfS f a ceAtnpuL &S"V "ouD- 35 Aipc pé : Cotiiif Aoeip ua SsfiDneóipí gup rtiAC "oo "OAiDit) CftíOfC ? óip t>eip TM1D10 féiu, fA SpiopAio IIaoiti, 36 1 DubAipc A11 UiíjeAptiA lem' CiseAptiA, S111T) & mo ■óeif 50 sctupeAO 00 uAmAio m-Ap caca péo' CofAiD. ITlAf pm, cujjAnn T)áiDto féin a CijjeAptiA Aip, A^up 37 conup aca fé 'n-A iíiac Ai^e ? A^up "o'éifc An poDuL móp teif A^jf ÁCAf ontA.

Águf -ottDAinc pé Leó A^uf é '5A t>ceA5Af5 : Se&6- 38 UA1-0 nA S^piDneóipí. 1f mAiC teó fiuDAt 1 n éAOAijiD f at>a, A^guf 50 noéAtif aí útúLú t)óiD 1 n-Aic An rhAp5Ait) ; xX^up fuioe mp nA CACAoipeACAiD uAócAip mf ua pmA- 39 505A1D, Aguf itif ua ii-meAt)AiD cupAi^ £un Dúipo ; 1cio fiAt) - ceAjtAóA tiA mDAincpeAó Af P5AC úpntugce 40 pAt)A : ^eoDAit) piAt) pAn &n DpeiC ip cpuime.

A^up t)o puió íopA 1 n-Aice Áice &n Cipce, Agup tu^ 41 pé pé noeAfA conuf & CuipeAt) ua t)Aome Aip5eAt> ipceAó Atin, Aguf t>o ctnp & tÁn t>Aome pAit>Dipe mópAn ipce-AC Aim. Águf 00 CAmis DAincpeAC T>eALb A^tip 42 óaiC fí ipceAC t)Á ÓIA11015, 'fé fin peóipLm^. A311P 43 5LA01T) pé óui5e a T>eipj;ioDuit A^up oubAipc pé teó : 5o t)eimin & "oeipim tió ^up mó & cuip ah DAincpeAC bocc -Oe^tD po ipceAó pA Cipce 'nA m.Ap & Ctnp Aomne eite op Ctnp ptio Ann ; Oip t>o Ctnp An Cuit> eile aiiu 44 &^ a Dftúiffe, &c t)o ctnp pí peo Ann, "o'Á'-oeALbAp, & f A1D A1C1, A CU1t> At1 CpAOgAt.


CAIOfOIOt XIII.

An íoe a bí Le ceaóc &n &n •oceAtnpiil, actip nA cótiiA]f aí acá te cccc poitn lÁ ah bpetceAih&ncAir.

Astip nuAif a Dí pé A5 t)tit aiiiaC &y &r "OceAmpttL ■ouDAifc t)ume T>'á t)eip5ioDuit Leip : péAC, & IÍIÁ15- ipcif, CAt) iAt> niAp CLoca A^up cAt) é mAp t>éAiiAtn ! -A511P t)'ffeA5Aif íopA A5up -ouDAifc Leif : Cíonn cú n& [ 124 ] n-oibfeAóA món a f An 5° t-éif. ? *M fÁ^f at ctoó Af. muin ctoióe triob 5An teA^At).

Aguf bí f£ 'n-A fui*óe Af. Cuoc tia n-OtAópAnn Af. AgAit) ati ceAmpAit, A^uf Dí peAT>At Aj;uf SéAinuf A^uf eóiu Agup AinopiAf '$a fiAffAi$e t>e, Ap teitti£; 1nnif oúmn, cAtAm a tiocfAit> tia neite feo ? A^uf CAt) é AU CÓTÍIAftA A Ddt) A1f, nUA1f A tOfnÓÓAIT) nA neite feo 50 téip Af teAtc cun cmn. A^uf -oo ófom íofA, '$Á bff eAJJfAt), Af A fÁt) teó : x SeACAin A^Uf 11A meAttA-o Aomne fib.

Óif ciocfAit) a tÁn "OAome Am' Aimm-fe, A^uf oéApfATO fiA-o, 1f mife é ; A^uf meAttf ato fiAO a tÁn. Ac nuAif a t>'AipeóóAit) fio C05AÍ A^uf pÁftAÍ Ap CojAíb, nA bíot) eAgAt ofAio, óip ní potAif. nt> fAii a Oeit ahu ; aó ní tié au oeipe f óf é. óip eipeóóAit) cme 1 n-A$Ai"ó cine Aguf fíjeACc 1 n-AgAit) pígeAtcA, A^up beií> tuAf- 5aCa CALinAn 50 cm$ Ann, A^up ^opcA. CupAC tia bUAftA 1At) fAn. AÓ féACATO CÚ$Alb féin. Ó1| CADAff A1T) flAO 1 tÁtAlf nA 5CÓmA1ftí flb, AgUf fSU'lffÁtfAf flb 111f UA finA5Ó5AlD, AJUf feAfÓÓATÓ flD 1 tÁtAlf fígte Aguf UAúcApán mAp JeAtt opm-pA, mAp piAt>iiAife •óóib-fin. A^uf ní fotAif at -ocúip An poipjéAt -oo CttAobf5AoiteAí> tun nA njemce 50 téip. A^up nuAip A tAbAffAIO f1At> teó flb CUIl flb A tAbA1f.C Af tÁnn, nÁ DACA1-Ó a Dfeitniú poim p£ cao ■oéAppAi-ó fiD ; aC An pUT) A CADAff Af T)AOlb AU UA1p f1U, AbpAIÍ) é J Ólp ní fib-fe a tAbfAnn, aó An SpiopAit) tlAOttl. <3ip oéAn- fAlt) An T>pitálp feAtt DÁIf Af A "ÓfltAlf, AJUf An C-AtAlf Af A TflAC J A^Uf eipeóÓAlt) An CtATIT) 1 11-A$A1T> A n-AtAf AgUf A ttlAtAp, A^ttf 11ll1peÓCA1T) f1At) bÁf opCA. i 3 -A^uf beit) fUAt A-g SaC Aomné t)Aoib mAf geALL Af m' Aimm-fe. Aó at» c-é a beit) feAfAiíiAC 50 "oeife ifé A fAJAlt) ft4n.

At nuAif a tífi-ó fib - 5f Ain An téiffSfiofA 'h-a feAfArii | "- A1 c nAó t)UAt (An c.-é a téi$eAnn cmseAt) fó), AnfAii An riiumcif aca 1 n-1ut)AéA ceitit)íf Cun iia i5 5cnoc Asuf ati c-é beit) Af :i buAic a t?$e tia casatí fé AnuAf fA C15 A5Uf 11A cói$eAt) fé ifceAt Cun fut)A [ 125 ] bfeic Af at "oci$; -Aguf au c-é a beit) fA pAinc nA 16 jntteAt) fé a -o'iAfnAró a bfAic. Aguf if mAif5 'oo 17 tuCc ctAinne "o'iompAf. Agtif 00 tuCc cLAmne "ó'oit- eArhAinc mf ua tAeCib fin ; Asur- bi"oit> aj; gurOe x,ay 18 1A0 a beiC fA $eimfe. <3i| beit) mf va tAeCib fin 19 cntiA-OcAn rÁ fAib a teiCéit) Atin ó CufAó ax CfuiCniú a CfuiCnig T)ia 50 "ocí Anoif, Aguf n4 b,ei"0. -A^uf 20 mufA gcionuijeAt) Ar 0$eAf.tlA ua tAeCAncA ní beAt) •out Ay A^feóit Af biú ; aC a fon ya bfíofAon aca cojCa Aije t)o cioftng fé ti4 tAeCAncA. <Aj;uf Anoif mÁ -oeif 21 Aomne tib, 1£éAc, cá Cníofc Anfo ; féAC, ca ré AnfúD : nÁ cferorO. óif eineóCAro cfíofOAUA fALLfA Aguf 22 fArOÍ fALLfA, Agtlf CAbAffAIT) f1AT> CÓrilAfCAÍ UACA AJllf lonjjnAí, Cun m bpíofAon rém t>o nieALLA-O, x>Á mb'féiTnf é. UugArO-fe Aije, t>'a bní$ fin ; féAC, ca 23 5AC nít> mnrce AgAtn T>Aoib foim fé.

Ac mf tia tAeCib rm, cat éif ua btiAfCA r au, "oon- 24 óóóai"0 An gfUAn A^tif ní CAbAffArO An JeAtAC a fottif, -Aguf berO iia féiLce A5 ctnnm Af au fpéif, Aguf beit> 25 UA CÓtílACCA ACÁ 1T1f r,A flACAIf T)'á fUACAT). AgUf 20 AUfAn Cífro fiA"o ímac au "Oume A5 ceACc mf ua pgAmAtAlO, te mófÁn córiiAóc' Ajuf gtóife. Aguf 27 AHfAn ctnffró fé a Amgit AmAó Agtif cfumneoCAit) fé a fiofAom ó fiiA CeiCfe ^AoiCib, ó fíop-imeAtt An CATtim 50 fíof-mieAtt nenne. pójLumurO c'n gcfAnn 28 fíge fotuío. HtiAif a bíonn a géA^ bo$ A^uf au •otnLteAbAf CAgAiCe if eót "OAOib au fAnifAO beiC 1 n-ACmAifeAóc. TllAf. fin OAOib-fe nuAif a CífrO fib 29 ua neiCe feo A5 ceACc óun cmn, bío"0 fiof A^Aib é beiC inf rA "oóiffib buAitce tib. 5° "oennin a "oeifim 30 tib, ní n-imCeóCAiC) au cftioóc fo 50 ■ocajait) ua neiCe feo 50 téif Cun cmn. TlAgAit) fpéif Aguf CAtAni Af 31 ueATnni*, a6 ní fA$Ait) mo bnéiCfe-fe Af neAtnníC).

tlí fiof "o'Aomne, AmCAó, aii lá fAíi 11Á at tiAif, "o'a 32 mb'iAt) rA b-Ain5iL mf ta fLACAif iad, nó An TTIac,* [ 126 ] ac t>o'n AtAif. C115ATÓ Aife, , oeinit> f Aife Aguf únnui$te ; óin ní pof t>Aoib cAtAm a bero ati c-átti Ann. An nóf -0111116- a "o'f A5 a C15 Aguf x>'imti§ 1 gcéin, Agtif a tug "o'á fei nbíf eAtAib -oéAnArii $aC oibne, Aguf a "oubAinc teir au nt>óinfeóif fAine •óéxMiAtú ; "Oeinro-re f Aife, t>'á bníg rm, (oin ní fiof t>Aoib CAtAin a tiocfAro au cigeAjuiA, utn tiucnónA, 1 tÁn 114 n-oróóe, An StAot>AC au Coiti$, nó Af mAiom) te n-eAgtA, nuAin a ci ocf At> fé, gun 1 nbún 5Cot>tAt) a jeobAt) fé fib. Aguf An nut> a t>einim tib-re "oeinim te 5aC Aomne é : T)emit> f Aine.


CAlt)1T)10t XIV.

An cé&o óuio oe cu.Mn.1r5 páife Cníorc

Agur 1 5cionti t>Á tÁ bí réite iia CÁfgA Aj;uf An ^|Áin 5<vn giofc te beit aiiti, Asjuf bí uaCcajáiti tia fAgAfC Aguf iia Ssjubneóifí '$Á CuurineArii conur a "OéAiif Ait>íf bneit Ain Aguf é Cuf Cun bÁif. xC t>ub- nAtMjt : 11á ■oemceAji é tÁ ha réite, te ti-eA^tA 50 n-eifeóCAt> ACfAnn AmeAfg ati pobmt.

&5 u r bi fe ^ mUecÁniA, 1 "oci$ Simóm tobAif, 'n-A fun'H- eun bít) Aguf tÁnn^ bean Aguf bofCA AlAbAf- C.Mf A1C1 T)'otA fJOÍCHÁIJVO A bí A1lA-t)AOn, AgUf "OO bflf fí AU bOfCA AtAbAfCAIf A^Uf t>01fC fí A11 OtA Af A CeAnn. Aguf bí "OAome tAitjteAC Aguf tAim^ feAf^ oft-a, Agtif "oubfAXiAf 'n-A n-Aigne fém : Cat> Cuige All bÁfCA f AU A "ÓéAnAtll Af A11 OtA ? "O'féA-Of AÍ .Ml otA fAn t>o tnot Af níof mó 'nÁ cfí CéAt> x píofA Aifjro AgUf Ó CAbAlfX *00 fUA bOCCAIb. A.sUp bl0t>Af Ag CAfAoit) téi. ^SUf "oubAifc TofA : leisit) 01. (t> cui^e "óAoib beit A5 CAfAoit) téi ? 1f gniorii mAit aca "oéAncA Aici <>|uii-]. Oif cAro nA boiCc 1 nbúf ftfO- p AgAlb 1 5COril11U1$e, Agllf féAt>fAlt) flb mAlt A [ 127 ] OéAtiAtii oóib nuAip. if <iit tib ; ac ní'Limpe 1 scóm- nuige a^aiO. aXvi níO a bí aici peo le oéAnArii cS pé 8 oCaiica aici ; cá oLa cuntA norni jé aici Af mo Conp-pA 1 scóin aOLacCa. 5° "oeiriiin Aoeip.mi Lib : pé aic 'n-A 9 ScjtAobpjAoiLpAn au poipgéAL ro Ap puio au ooiiiaiti 50 Léin, neóppAn Ann, mAp. Cum'ineAtii tunti peo, au ní-0 ACÁ OéAtlCA A1C1.

xXgup o'imci§ 1úoAp IpcAnióc, oume "oe'n oApéAj;, 10 A5 cmAtt Af. iiACcAnAnAib iia pASApx, Cun é "Oíot leo. XN^VI f tlUAin Aljtl^eAOAf é bí ÁtA]f OptA, AgUf jeALLA- II OA[ OÓ 50 OCAbAffAÍ AlftgeAO OÓ. A51IP bí pé A£ pAipe Cun caoi fÁ$AiL Af é tAbAipc puAp.


&5Uf at céAX> tÁ oe LAefib at ApÁm j^au popc nuAip 12 a oemcí íObinc 11 a CÁr^A, oubAipc a Oeipj;iobuiL Leip: CÁjt u'iAit LeAc 50 ju$míf ■ajuf S° noéAiipAimip aii C.ip5 o'oLLaiiiú Otnc te n-ite ? AgUf cuift fé uaiO 13 beifc o'a OeipstobuiL Ataip oubAipc fé leú : Céi$iO ipceAó fA CAtAijt. A^up cAppAjt ojAib peAft Aj;iip AfCAÓ 0tf5e Aft a rhum Aige ; LeAiiAiO é. -Aj;up pé Áic 'ii-a 14 jiaí;aiO pé ipceAC AbpAiO Le peAp aii ci§e, "Oeift au lllÁigipcif, CÁ bpinL ah peómp-A 'ii-a n-íoppAO aii CÁips; 1 oceAnncA mo Oeipsiobui ? AgUf CAipbeÁnpAiO pé 15 OAoib peómpA móft, Agup é ctifttA 1 ocjteó, A^up oémiO oLLAriiú Oúmn aiiii.

Aj;up o'inicij; ha oeipsiobuiL A^up tÁtiAOAn f4 16 CACAIft, A^ltp pUAJtAOAJl 111AJ1 A OtlbAIJIC fé, AJUf o'oLLAiiunjeAOAjt Ati CÁtp^.

X511 p tuiAif a bí Ati cnAtnóiiA Attn tátms pé 1 n-Aon- 17 poACc Leip au -oÁpéAj. -Aguf nuAif a biooAn 'ii-a 18 puróe Agttp A5 ite, cuibAifc íopA : 5° "oem'nn a oeifim Liii. cá -oume A^Aib-pe, acá A5 ite Atn teAtincA, Ajup oioLpAit) pé mé. A^up tÁmi5 biiAifc orCA, 19 A^up C]oiiia"oa| A| a nÁt> Leip, '11-A noume a'y 'u-a noume : An mipe é ? -Astip oubAipc fé Leó : TDume 20 T>e'n oÁ|téA5;, ouine A CuipeAim a LÁtii }^a ii-aoh riiéip Liotii. 1f píop 50 bptuL 111ac Ati Dume A5 imteACc, 21 1 pé niAjt acá p^u'obtA 'n-A tAob ; ac tf pó-tiiAips oo'n peAp pAn cné a noéAtipAp IIIac ah "Ouine 00 tAbAipc [ 128 ] puAp. U'peAttttA "óo'n peAf fAn nA ciocfAt) fé piArii A|t An fAojAt.

1 Agtif An f ait> a DíoT>Att aj; ite 'oo tóg íofA ApÁn A$uf DeAnnuig; fé é, Agtif Opif fé é, Aguf C115 fé •0Ó1D é, Aguf "ouOxMfc fé : "StACAit), 1í:1> ° I T e "10 Copp é feo. -A^uf tóg fé CAitíf, Aguf $;ai0 fé Duit>eACAf, AgUf CU5 fé "0010 í, AgUf T>'ótAT>Ap 50 télf A1fC1. AgU f •ouOAifc fé teó : 1fí moCuro fotA, fuii au ciomnA hua, í fm, a T>oittCf Ap. Af fon a tÁn. 5° "oeitnin AT>eittim tiD, nÁ ti-ótfAT> feAfOA •oe'n cottAt) fo nA fíneAriuiA 50 T>cí An tÁ fAn 'n-A n-ótp at> iiua é 1 nígeACc T)é.

Aguf cAf éif au lomuin T>o $ADÁit T>óib CuA'OAf 50 Cnoc ua n-OtA-CpAim.

Aguf. "ouOAifc tofA teó : S^cfAit) T 1D 5° ^ 61 *! 1 f^AnnAt umAm-fA aiioóc ; óttt cá f spioDtA, 2 t)uAitfeAT) A11 C-AOt)A1fe AJUf fgAlpf Att 11A CAOIfe. -Ac cAf éif m'Aipeifi$e fA$A"o ttóriiAiD 50 5 A1 ^ 1 ^- -<^5 li r "ouOAifc peAT>Aft teif : t)íot> 50 njtACfAmif 50 téif p5AtiiiAt umAc, 111 5tAcpAT)-fA. A5"P t>uoAinc íopA teip : 50 "oeifflm AT>eifim teAc, ^a tÁ po AgAinn, auoCc fém, péAnfAip mé pó tttí fAjt a nstAorófro An coiteAó An cAfnA n-uAip.* Ac pin mAft Da T>éine •oo tADAi[ peipeAn : *Oá scAitinn "out Cun DAip 1 n-Aon- peACc teAC ní féAnfAT) cú. Aguf "oo tAbfAT>Aft 50 Léif. Af. Atí gcumA 5céAt)nA.


Aj"JUf tAnAT>Aft Cun 11A 1l-A1Ce Af A 'OCUgCAf 5 ec ~ féniAné, A$uf -ouDAipc fé te n-A "óeifjiobuit : Suróit) Anfo 50 nt>eineAt> úfuuiigte.

A5Uf t)o f u 5 f e ^ e1 T PeAt)Af Ajtif SéAmtif A]~uf Cóin, Ajuf tufntng fé Af Deit 50 cpit-eA5tAC Aguf 50 t>úbAC ; Astif THiDAinc fé teó : "Cá bpón ah DÁtp aj m'AnAm ; fAUAit) Atipo Agup T)einit) pAipe.

[ 129 ] ^5«f ■o'imtis fé cAtnAtt uaca, Ajjur tmc r e AtiuAf 35 Af AU "OCAtAtt'l, AgUf JU1-Ó fé 50 njCObAt) AU UA1f tAijiif "oa mb'féfoif é. ^5uf -oubAittc pé : -AbbA, a 36 AtAift, cá 5AÓ nít) aia -oo CumAr ; cuin Ati CAitír reo 1 teit cAoib uahu ; nÁ "oeiiiceAf ÁriitAC, aii nít) if coil Uom-tM, aC au tii-o if coit LeAc-fA. Agur t-iltjig r e 37 Agur puAi} r e 'ti-a 5-cootA-o 1A0. -A^ur ■oubAif.c r e t,e I^oa-dah : A Símoin, au a-o' óo"oIa-ó acaoí ? tlAf peAtMlf pAine "OéAtiArii At^ r eA "° Aot1 uAipe AtnÁin ? "OéinfO pAifte A^ur gufóe, lotuir nÁ pA§At> T 1D 1 SCAtAÍD. 3 8 uá au rp^ofAit) cu^tA, if r 10 ! 1 » Ae z & An r eoiL taj;. Agur "o'wtcis r e Aijtff, •Agur "oein r e Atl sufoe 39 céAonA in r ua r oeA t<Aib céAt)iiA. Agur CA11M5 r e 4° au CAfriA n-tiAii Agur ru-airi r e '^'A BccolAt) tAt), (óir •oo bí uiAiitUicíje Af a fuitib), Aguf uí peA-opA-OAp cat) é aii rr°^sr A tAOAitpAi-oíp <Mp. Agup tÁims pé Ati ** Cf.ítflA'O T1-UA111 Agup T>UD41f.C pé ^ e0 : *OeitHt) COOtAt) Aiioir ASUf puAiriineAp. Tlí ueA^ é : cá aii tiAtti caj- Aice ; péAC, cAUAfpAr 1T1ao aii "Ouine Ap tÁtiiAib ua bpeACAó. eipi$it), céAnAít) ; féac, cá i ftfosuf 42 t» inmi Ar r c ^r A UftAtfAfo mé.

te Unn ua UroeAt a pÁt) t)ó, CAIU15 1úOAp IfCAfÍÓC, 43 ■ounie -oe'n "oÁnéAS, Ajup ptuAg riión i n-AonpeACc teir, ó uAtcAitÁnAiU ua pAgAjtc A 5 U P ° f nA Ssflo- tieóifti A^uf rnA r eA uóiftí, ^5 u r 01 ctAfóritce Agtir Uacaí acu. A^ur uí córiiArtA CAbAptA Aige-rcAti 44 t)últ>, IIIAIt "OtlUAIItC r e : ^U c_e 5° "OCAUAItf'A'O-r'* P°5 •oó, ruié é ; Oeitut) Aif. A^uf cugAit) tiU é 50 ti-AiiteAC. Agur nuAiit a tÁini5 r e "°° "oc 111 r e Al r irceAó ^311^45 OuUAifc r e '• 5° mbeAnnuigteAf "óuic, a ttlAijirciit. A^tir ttis r e P°5 ^ó. Asur SfeAinui$eAt)Att-rAn a 4 6 tAriiA Aif, Agur CoimeAt)At)Ai é. Agur tAitAing -ouine 47 •o'á HAib lÁititeAC ctAfOeArii, Agur UuAit r e r ei ribí- reAC A11 Afof A5Aif.c ^sur ° A1T1 T e AT1 CtuAr t>e. A^uf 4 8 T)'riieA5Aiit íora Agur "OtiUAiitc r e : ^ n "ocÁnAUAir. AmAC, Agtir ctAfórhce A$ur Uacaí A5A1U, Cun beifte ottm mAf a tiocrAt) r lD ct, n beiftte A^t biteAmiiAC ? t)íor 5^C tÁ 1 nbúf meArs r A ceAinput, A5 ceA^A^S 49 A£ur níon fii5AbAtr oftn. AC if Cun An rS^pc^úf^ [ 130 ] x>o CórhtíonATj é. AnfAn Tj'fÁ5 a Tjeifj;iobuit é dguf t)o teiteA-o^n 50 téif. xXguf bí btiACAitt 'gA teAnrhAmc u-a fAib bALL tméAOAií; fAn nocc< é ('oím Aif, Ajuf x)o fiigATjAf Ain. ■Aguf 00 fgAoiL peipeAU au bALL LínéATjAig teó, Agup Tj'nncig fé uaca cÁpnoCc.


tVgup cugATjAf TofA teó 1 LÁtAif at Áfof A^Aipc ; A^up "oo Cfvumnij auu ua fA^Aifc 50 téin A^up ha Ssjníbneóipí A^up ua feAnóifí. Aguf "oo LeAii peATjAp , AbfAT) flAf, 50 TJCÍ 50 fAlb fé 1fC1§ 1 HaLLA Atl ÁfO" fAjjAinc, A^uf bí fé 'n-A fuiTje 1 "oceAnncA 11 a peifb- ípeAC, óun ua ceme, '5A CérO fém.

A$uf bí 11A ti-ÁpTjf A^Aipc Aguf A11 cótiiAmLe 50 Léip A5 tof^ fínné 1 sjcomnib ÍOfA, Cun é TjAOfATj 6 Ctm bÁif ; A5Uf bí A5 reip oftA. 45"]* 61 a lin aj; CAbAifc fiA-óiiAife bféige 'n-A Commb, aC níof 7 feróas a bfiAt)iiAife le 11-A Céite. Agup o'eipis •OAome éipn Ajup CugAXiAf piAT>iiAipe bpéige '11-A Coinnto A^uf "oubf At)Af : "O'AipigeAmAip-ne é Aj;up ■oubAifc fé : l An ceAmpAL fo a "oemeATj le LAtftAio ■OAoine, teAjf ATj-fA é A5up 1 gcionn cfí tÁ ctnffeATj ftiAf ceAnn eite, A^uf ní te LÁn'iAib -OAome é. -&5Uf ° uíof fdTjcig a bpiATmAife te 11-A CéiLe. A>;tip o'eip.15 A11 c-.Ap.'OpASAp.c, 1 tÁf tiA 11-Áice, A^ur Cutp pé ceifc Cim íofA, Ajup "oubAifc : 1lÁ f uit A011 ppe a^]a A5AC te CAbAlpC Af A bfUlt ACU fA11 'á Ctlf AT)' teiC ? Ai' 1li<)| LaOaia peifeAn A^uf nlon C115 pC aoh fneA5f.A, v>;iif CeifCl£ Atl r-.|-(ifA^A|<- é, A^Uf OUOAIttl pé : An a ruf a Cnlofc IIIao t)é beAnnuigte? A>;up Anp^n ouDAini fofA Leip : 1f 111 é ; Ajup clpfO pib ITIac au T)uine 'n-A purOe aa oeApLAirh cOrhACcA Dé A^up 45 ceACc 1 fsAtiiAttAib neirhe. C pAn ■ t>o pcpAC au c-AfopA^Apc a bftAC, Agup OUOAIf.1 pé : CaO At) aiI I11111 -o'a Cuitte pimuCe? t)'A1f.1$eAbA1f An -oiAiiiArlA : oatj li eAp OAoic ? &5up ouonA^OAf ?;<' Léin 50 jvaiO i>>f • 3 CUIttCe Alge. AjUf "00 CfOm rwn avu aj pcili 0A1C- . A111 Alf, AStlf A A A.^.MÓ •()() CLOOAC ASUf A c bUA- [ 131 ] Ld-ú te oóipmb, Ajup oeinioíp : CApSAin : Agup bí tia peinbípi$ '5Á buAtAO te ii-a mbApAib.

Agup bí peAOAp }"A tiAttA Cíop, A$up táinis Tnnne 66 oe tAitíníb Aunpine au ÁnopASAinc, xNtjup nuAip & 67 Couaic pí peAOAn '$Á CéiO pém, o'féAC pí Ain Agup •oubAinc pí : -Ajjup 00 X)^-^e teip 1 bpoCAin íopA tlApA- neic. -Agup 00 féAn feifeAn Aguf oubAinc : 1lí't 68 piop tii eótup A^Am Af cao oeinin. -Aguf "o'imCi§ fé axac tAfmmg oe'n tiAttA ; Ajup 00 gtAoiO au cotteAC. Aguf 00 óotiAic An CAitín Ainíp é, A^up 69 oubAinc fí teif au muincin a bí 'n-A feAfAm Atm : 1f oume acu fúo é fco. -Ajup 00 féAn feifOAn Ainíf. 70 Agtif CAp éif cAiiiAilt big oubAinc au riunucin a bí 'n-A feAfArii Aim Aifíf, te poAOAn : 50 oeiriim if ouine acu fúo cu, niAf if 5 41l -itiAe cu. -Aguf t)o Cnom 71 feifeAn An eAfjAiniOe Aguf a a OeAnbú : 11í't Aon Aitne AgAm Af An noume ftn AoeineAnn pib. Ajuf 72 ATIfAtl OO gtAOfÓ AU COlteAC AU CAfUA tl-UA1f. AgUf "oo cum'init; peAOAn Af A11 bpocAt AOubAinc íof a : Sa| a ngtAoiOpiO An coiteAC Oa UAin péAttpAip mé cní ti-uAine. Agup Cpom pé Af 50U


CAit>roiot XV.

CuAi|if5 tiA pÁipe aj teAnniAitic.

xX^up Af uiAiom tAf n-A riiÁineAC 50 tUAC CuaiO uaC- i CAfÁm 11A pA^Afc 1 5eóriiAipte teip ua peAtióiníb Agttf teip tia Sgníbneóiníb, A^up teip au gcóriiAipte Coicciaii, A£Up CllSAOAf pttAp TofA, ^AbCA, OO pítAC. -Aglip 2 ■o'piAppAij pítác oe : An cupA pí ha h-1úoaC ? A^up o'ppeAjAip peipeAtt Agup oubAinc : x T)einin-pe é. /Agup oo Cuin uACcAfÁm ua pA^Apc a lAti neite 'n-A 3 teiC. Agup Ceipag pítÁc Ainíp é, Agup oubAinc : 4 11 Áé bpmt Aon pfeAjfA a$ac te CAbAinc ? IpéAó a bpmt acu 'a Cun ao' teit. -Asup níop ppeAjAip íopA 5 pocAt eite, 1 ocpeó 50 pAib 1011511^ Ap pítÁc.

[ 132 ] 1 jCAiteArii tAe ua péite, ÁriitAC, bA guAt Leip aou ppíofútiAC AiiiÁm ■oo Leigmc fAof óúóa, aoh pfíofúnAc a lAppproíp. ^stip oí aou ppíofúnAC AriiÁm Ann gup b'Aimm t>ó t)AfAbbAf, Ajtif bí fé ^AbtA AtneAfs au tuCc ceAnnAifce, Aguf riiAifb fé ■oimie i sceAnnaific. -Astif &&11115 au pobut Aguf CfomAT>Af Af iAffAit>, mAf bA gnÁt Leif a t>éAnArii "oóib. x^suf T)'pneA5Ain piLÁc iat> Aguf "oubAifc fé : An coit io LH'» 50 teigfmn fAOf CújAib fí ua n-líroAC ? tllAf bí fiof Aige suf te miofCAif a T>em uAócApÁm ua fAj<ifc é tAbAifc Cun tÁriiA. -Agup Ctnf riA pAjjAipc f tuf au pobut Cun a fÁ*ó j;tif b'é t)Af AbbAf a teigpeAT) fé fAOf CÚCA. AgUf o'ffeA^AIf pítÁC A1fíf 1AT> A£Uf THlbAlfC : -A^Uf CAT> 1f COlt tlb A "ÓéAUf At) te fí UA n-1Ú"OAC ? -A^Uf "OO tlÚ$AT)Af A1fíf '. CéAf é. /Aguf "oubAifc pítÁc teó : St>ó, cat> é au c-otc aca th' AiicA Aige ? AC fni mAf Ab' Aoifoe t>o tiú§AT>Af: CéAf é. -Aguf Cun au pobuiLT>o fÁfArii t>o teig píLÁc t)AfAbbAf fAOf CÚCA, A^Uf tUg fé ÍOfA te CéAfAt), CAf élf A f^UlffALA.

AgUf "OO fU5 11A fA1§T>1Ú1fí teÓ é IfCeAÓ 1 HAttA tlA cúipce, 4gtif CfummjeATtAf au buroeAti 50 Léip, Aguf CuifeAT)Af bfAC cofCfA uime A^up T>'fíí;eAT>Ap cofómn T)eil5neAC, Aguf CuifeAT)Af A] a CeAnn í ; Aguf CfomAT)Af Ap beAnnú T)ó : 5° mbeAtinuigteAp T)tiic, A fí tlA 11-1ÚT)AC. XXgtlf AtlfAU T)0 bUA1tlT)íf fA (HWIIII é te ctcit, Aguf CAitroíf feite Aif, Agup t>o CfomA1"OÍf & ii>Lúine '£Á onópQ. Aguf nuAif a bí au mA^AT) T)éAUCA ACU fAOI "OO bAineAT)Af T)e A1l bflAC COfCfA, A^Uf CU1fCAT)Af A CU1T) éAT>A1$ félll Alfif uime, A5tif T>o fujA'OAfl teó é Cun é CéAfAt).


xN^up bí T)iime A5; ^aViáiL ah bútAip, n-Af b' Ainim t)ó Simón Cff.éti6*C, A5 ceACc ó'n T)cuAt, ACAip aM •■cfAirOAIf 6£Uf Rúlflf, AJUf T>0 fCAT>AT)Af é, A^up CU1|U'AT)A|1 fc.'i .Ulli Alf An CfOf A t>'lOtll|.tAp U(». 0>5Uf •00 f iic,.)Af teó é 50 "ocí A11 aic 5o^5oca, le 11-A ^CIAl 1- 23111,- IC au Ctoi5inn. Ajuf «iij;at)aj T>eoC t>ó, % (rfOtl AgUf miff CfiX), AJ^llf nfOf .slAC fé é. A^Uf t>o: AT».(|I c, AgUf T>0 fOinilCAT)A| A CUIT) OAtJAI^, '5A gCUf Af (|A1lllAlli fCACAinC CC l»CAppAT> gAC bALt T>ÍOb. [ 133 ] 0*511 f bí An cp-íthAO cfAt Ann, A^uf OéAf AOAp. é. /A^tif 26 bí ceioiot a Oúife f5p.íobtA : ^ ^^ Tl-UlT)AC. «Ajttf 00 oéAfAOAn 1 n-AonfeAtc teif beinc biteAth- 27 nAó, ouine acu a a oeip A^ttf au ouine eite Af a ctí. ^gtif 00 cómtíonAO au f^nipciúin Aoeif : x Ajur 00 28 tuAOAO é te ctnnpteACAib. A^uf iia OAome gAbAO 29 tAinif tu^Aioíf mAftA Oó, A^uf Op.otAioíf a ^ceAnn Aguf oeip.ioíf : t)Át ! •oo teA^f a ceAtnpAt T)é A^itf OunpÁ fUAf Ainíf é 1 sceann cní tA : Sao| tu fém 3° Anoif, Agtif CAf. AnuAf oe'n Cfoif. ÍXa An ^cCaoua 3 1 UACcAnÁm ua fA^Afc Aguf tid S^níbneóiní, A5 caiuc le Céite A5 oéAnAhi mA^AiO : SÁbAit fé OAome eite, Aoeimoif ; ní't An a CumAf é fém 00 fAbAit. Ua^ao 3 2 Cfíofc, |í IffAéit, AnuAf Tje'ti Cnoif Anoip 50 bfeic- eAtii Aguf 50 ^cfeioeAm. -Agtif au beifc a bí céAfOA 1 n-A Aice tti5AOAn mAptA oó.

xNguf nuAip. a tAim^ Ati féthAO cpuit 00 U115 ooin- 33 CeACc A] Ati nootiiAn 50 téin 50 ocí ax nAorhAO cnAt. A^ttf fA nAothAO cnAt 00 gtAoio fofA 00 gut Ano : 34 '-' Ctóí, Ctóí, lAvnÁ fAbACcÁní ? níO a mínígteAf. mAn feo : A "Cua, a "Cma, cax> uime ^uf tnéij;if mé ? Aguf 35 OubAinc cuio o'a nAib tAitfeAC : TTéAC, cá fé A5 5tAooAC a CUAf. -Osup 00 nit ouine acu A^up 00 3 6 tíon fé fpúmfe o' fínéigif A5Uf Cuin fé a vaza é, Aguf tu^ fé Oó é te n-ót, Aguf oubAinc fé : "Pauai-O 50 bpeiceAm ati ociocfAi-O CtiAf óun é tó^Ainc AnuAf.

xguf 00 $U5,orO íofA 00 $ut Áf-o, Aguf X)'éAS fé. 3 7

Aguf 00 fCfACAt) bfAC au ce^mpAit 'n-A "óá óuio 3 8 ó bAff 50 bun. A^uf nuAif a Oouaic au CAoife^ó 3 9 cé.40 a bí 'n-A feAfAth a a ajaiO Atttdó 50 bfUAin fé bÁf ójuf atí jttt A-fto fAn Aige o .a Oup; Af otibAifc fé : 5au AthfAf oob' é TTIac T)é An oume fm. Aguf bí 40 tltllÁ AUn Abf AO UA10 Agtlf 1AO A5 féACAmC A1f, A A fAlb ITlÁife ITlAgOAtén, Aguf ITlAife mAtAif SéAmuif bi$ [ 134 ] A^uf lófeip, A^uf SAtómé ; A^tif fmiA"o a bíot) '5A teAtiriiAmc A^uf 45 ffiocÁLAtii Aif nuAif a bío"ó fé 1 11541L1LÍ ; A^uf a LÁn bAn eiLe a tÁini^ 1 n-AonfeAóc Leif Amíof 50 lenúfALetn.


A^uf nuAif a bí au "oéAUAíge Ann, (óin b' é LÁ &x oLLAtiungte é, a casauh fomuf An fAbbóit)), CÁim^ 1ófep ó AnimACAéA, "oume uAfAt, "oecúnio, feAf a bí A5 fúiL te fíjeAóc TJé óórii uiaiC Le cáó, Aguf CUAró fé IfCeAÓ 50 "OÁUA 1 LÁtAlf "|^)ÍIA1C, A£Uf "o'iAfn fe COfp íofA A1f. -AgUf bí longtlA Af pítÁC A fÁ"Ó 50 mbeAt) fé CAf. éif bÁif ceAUA fém. -A^uf Cuin fé flOf Af AU "OCAOIfeAÓ CéAt) A^Uf "o'flAff,A1$ fé "óe An fAlb fé CAf élf bÁ1f. -Cv^Uf nt1A1f A f LIAIf fé AU1AÓ ó'n •ocAoifeAó céAX» 50 f.Aib, "o'ófouig fé au conp "oo tAbAifc "oo 1ófep. A^uf "oo óeAtmmg 1ófep tínéAOAó Aguf tó^ fé AnuAf ó'n jcfoif é, Aguf "o'fiLt fé fA tínéAOAó é, A^uf cmn fé ifceat é 1 "ocuauuv a bí ^eAffCA a' CAfAig, A^uf "o'iompmj fé teAC 6ufl "oofuif An cuAmA. -Aguf bi lllÁife 1ÍlA5"OAtén xsiif ÍMAife [mÁCAif! lófeip A5 féAóAmc Af ah áic 'n-Af cutfeAt) é.


CxMt>1T)10L XVI.

Aifdfíge Cpíofc Aj;tir a •oeArjjAbÁit.

A^ttf nuAin a bí An cfAbbóit) imtigte ceAtmm£ ITlÁife ltlA5*OAtén A^uf ITlÁife, mátAif. SéAimiif, A^up SAtómé, fpíoffA cúriintA Cun 50 "ociocfAroif Agttf n-ungfAroíf íofA. -Astif tAnATMf. 50 h-A«A-ttio6, Ap mAi-oin An céAt> tAe ne'ii cfeACctriAin, 50 •on Ati •niA, A5Uf bí An 5|tiAn 'n-A fUfoe ;* ^suf DíooAf '5A f<S"ó te n-A céite : Cé -ó'iompóóAit) fiAf. Ati éLo6 [ 135 ] ■oínnn 6 béAt An niAtnd ? •A5 l T miAif féACAT>Af óon 4 acat>ap An Ctoc iompui5te piAp. ^5 U P ctoc An^- trióp Ab eA* í. -ó>5Uf CuAT>Af ifceAú fA cuauia A^uf 5 ConACAT>Af au peAf 05 'n-A furOe Af tAob n^ táriiA •oeife A^uf éroe geAt urnie, A^uf támi5 eA^At oftA. ^5tif T>ubAipc fé teó : TÁ 5t.dC.Ar0 Aon f5AtinfA. 6 íof a TlAfAneic a cédfAt) tfé acá tiAib. t)'eifi5 fé ; ní't fé Anfo ; féAC An Aic 'n-Af CuipeAT)Ap é. AC 7 imtisró, A^uf mnfro "o'a t>eif5iobutAib A^uf "oo peAT>Ap, 50 bfuit fé A5 "out fómdib 50 5 A1l - 1L1 I cífró fib fA n-Aic ftn é, mAf ATmbAifc fé Ub.

Aó 00 nice<voan AtnAC Af au UA15, mAf t>o támi^ 8 f5Annfd ^5Uf cfiteA5tA oftA, A^uf ní T>ubfAT)Ap pocAt te b-Aomne, mAp bí An c-eA^At oftA.

Aó nuAif Aifeifig fé Af ntArom An CéAT> tAe T>e'n 9 cfe.ACcrh.Ain, tAifbeAin fé é fém a -ocúif 00 tÍlÁife tÍlA^-OAtén, an beAn Af Af t>íbif fé nA feACc n-oeAriiAin. ^5 u f "o'imti5 ft pm A^tif ■o'mmp fí é oo'n tnumcif 10 a bíot> 1 n-A focAif, A^uf 00 bí A5 50I A^uf A5 caol 11 A^uf miAip Aipit;eAT>Ap é beit beó, A^up 50 bpeACAit) fí é, níop óferoeA'OAf An p^éAt. * -&5up 'ii-a t>iAit> 12 pAti 00 CAipbeÁm fé é fém 1 ^cpuC eite t>o beipc acu AJUf iat> A5 piubAt, 45 T>ut pÁ'n -ocuaC. -A^up Caua- 13 T>Ap fdn ^5Uf T>'innpeAT>Ap oo'n CuiT) eile é ; A^up niop CpeiT>eAT>Ap iat> aC Cóm beA5.

Pé t>eipe, bí aii c-Aotnne T>éA5 acu 'u-a furóe 14 1 bpoCAip a Céite, A^uf CAipbeAm fé é fém T>óib ; A5Uf 00 óAf fé teó a nT>i teperoeAtri A^up a nT>úp- óforóe, coif5 nif CfefoeAX>Af An tnuinctf a Couaic 50 fAib fé cAf éif Aifeifi^e.

A^uf *oubAifc fé teó : 5^ U - A1 r 1 '° CfSv An .rooniAn 15 50 téif A^uf -oemró An foif^éAt 00 ofAobf^AoiteAt) ■oo'n uite CféAcúif. An cé a Cferofró A^tif a bAifc- 16 fAf fAOffAf é : au cé, &xh, nA cfei-ofit), -oAOffAf é. A^up teAnfAro rA córiiAftAi feo Ati mumcif a Cpero- 17 f ró : 2 Cuiffit) fiA*o •oeAriiAin a' feitb Atn' Aimm fe : LAbAf f A1T) f1AT) 1 -OCeAn^tACAlb 11114. * UÓ5f A1T) x g fiAT) AiCpeACA mriie, A^uf mÁ ótAiT) fiAT> -oeoc niAfb- [ 136 ] uigreAó ní 50p.coc.Ait> pé iat> : x Cuippio piAO a tÁriiA Af. t>Aome bpeóice A^up beio piAO 50 rriAiC. xX^up An UiJeApnA íopA, cAp éip tAbAptA teó t>ó, 2 00 cógAt) puAp Ap neAríi é, A^up cá pé 'n-A puróe Ap -oeApLAirh "Oé. Agup 00 5U1 AipeAt>Ap-pAn A^up oo cpAoopsAoiteAOAp inp 5AC Áic ; A^up t>o CAOpuig au CijeApnA teó A5 neApcú a 5CAmce te tnípbúitcít) '5Á teAnríiAinc.

Nótaí
 1. Mal. iii. 1.
 2. Isáias xl. 3.
 3. Lebhit. xi. 22.
 4. Gníomh i. 5; ii. 4; xi. 16; xix. 4
 5. Mait. vii. 28; Lúc iv. 32.
 6. Lúc. iv. 41.
 7. Lebhit. xiv. 2.
 8. Iób xiv. 4; Isáias xliii. 25.
 9. 1 Tim. i. 15.
 10. 1 Rígh. xxi. 6.
 11. Lebhit. xxiv 9.
 12. Mait. ix. 34.
 13. Mait. xii 31; Lúc. xii. 10; 1 Eóin v. 16.
 14. Isáias vi. 9.
 15. 1 Tim. vi 17.
 16. Mait. xiii. 31; Lúc. xiii. 19.
 17. Mait. viii. 28; Lúc. viii. 26.
 18. .i. sluagh mhór. Feic Mait. xxvi. 53, an nóta.
 19. Mait. ix. 18; Lúc. viii. 41.
 20. Gníomh. xii. 81
 21. Gheibhmíd annso sa nGréigis na focail seo:—“go deimhin adeirim libh, beidh sé níos saoire do Shodom agus do Ghomorra lá an bhreitheamhantais ’ná do’n chathair sin.”
 22. .i. ainim Íosa.
 23. Lebhit. xviii 16.
 24. Lúc. ix. 10.
 25. Mait. xiv. 24, 25.
 26. Isáias xxix. 13.
 27. Exod. xx. 12; Deut. v. 16.
 28. Exod. xxi. 17; Lebhit. xx. 9.
 29. .i. do tugtí do sna Fairisínigh an rud ba cheart a thabhairt do’n athair agus do’n mháthair.
 30. Gen. vi. 5.


Mínithe
 1. Ver. 12. “ag féachaint dóibh go bhfeichfidís.”—Mar dhibhfeirg ortha toisg a súile a bheith dúnta go toilteanach acu, chimeád Dia uatha, fé mar a bhí tuillte acu an solus agus na grásta a bhí le fághail acu dá n-úmhluíghdís iad féin, agus thabharfadh na grásta san agus an solus san chun a leasa iad.
 2. Ver. 5. “Níor fhéad sé.”—Ní le h-easba cómhachta é, ach níor bh’áil leis mírbhúiltí dhéanamh do dhaoinibh stuacacha ná creidfeadh. Níor bh’fhiú iad é.
 3. Ver. 20. “Agus bhí sé ghá choimeád,” .i., ar Héródias; agus le h-eagla roimis na daoíne ní chuirfadh sé chun báis é, bíodh go raibh sí ghá iarraidh air. Do dhein sí a toil ’n-a dhiaidh san le congnamh a h-inghíne.
 4. Ver. 7. “Teagasg agus aitheanta daoine.” Feic an nótú ar Mait. xv. 9, 11.