Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig  (1860) 
by Ivan Berčić
[ Title ]

BUKVAR

staroslovenskoga jezika

glagolskimi pismeni

za čitanje crkvenih knjig

sastavio

svećenik Ivan Berčić.


U zlatnom Pragu 1860.

Tisk c. k. dvorne tiskarnice sinov Bogumila Haase.


Na prodaju u Zadru

kod bratje Battara i Petra Abelića.

[ 3 ]

Azbukva.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 3.png
[ 4 ]

Velika i mala pismena redom.

Ⰰ Ⰱ Ⰲ Ⰳ Ⰴ Ⰵ Ⰶ Ⰷ Ⰸ Ⰺ

Ⰻ Ⰼ Ⰽ Ⰾ Ⱞ Ⱀ Ⱁ Ⱂ Ⱃ Ⱄ Ⱅ

Ⱆ Ⱇ Ⱈ Ⱋ Ⱌ Ⱍ Ⱎ Ⱑ Ⱓ.

ⰰ ⰱ ⰲ ⰳ ⰴ ⰵ ⰶ ⰷ ⰸ ⰹ ⰻ

ⰻ̆ ⰼ ⰽ ⰾ ⱞ ⱀ ⱁ ⱂ ⱃ ⱄ ⱅ ⱆ

ⱇ ⱈ ⱉ ⱋ ⱌ ⱍ ⱎ ⱜ ⱜⰻ ⱜ́ ⱑ ⱑ̇ ⱓ.

Pismena razredjena po priličnosti.

Ⰻ Ⰻ̆ Ⱄ Ⱇ Ⱀ Ⱃ Ⰽ Ⱜ Ⱜ́ ⰬⰋ

Ⰲ Ⱅ Ⰶ Ⰾ Ⰴ Ⰸ Ⱂ

Ⱌ Ⰳ Ⱈ

Ⰰ Ⰱ Ⱞ Ⱎ Ⱋ Ⱍ Ⰺ Ⰷ Ⰼ Ⱓ Ⱑ Ⱑ̇.

Pismena razredjena po zvuku kojim glase.

Samoglasi.

Jednoviti: Ⰰ Ⰵ Ⰺ Ⰻ Ⱁ Ⰾ Ⱃ Ⱜ Ⱜ́.
Prid'jereni ili
Prid'jotani: Ⱑ Ⱓ. Zajotan: ⰬⰋ.

Dvoglasi.

Ⱑ̇ Ⱆ.

Suglasi.

Složeni: ⰆⰄ ⰞⰕ ili Ⱋ.

[ 5 ]

Vižbanje.

Ⰰⰴⰰⱞⱜ, Ⰰⰳⰰⱅⰰ, ⰰⱞⰵⱀⱜ, ⰰⰾⰻⰾⱆⱑ, ⰰⱀⰰ, ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⱜ, ⱃⰰⰽⰰ, ⱃⰰⱀⰰ.

Ⰲⰵⱄⰵⰾⱜ [1]), ⰴⰲⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⰵⱅⰵ, ⱞⰵⱄⱁ, ⱂⰵⱂⰵⰾⱜ, ⱂⰾⰵⱞⰵ, ⱄⰲⰵⱅⱜ, ⱄⰵⰾⱁ, ⱅⰵⰾⰵ; ⰵⰸⰵⱃⱁ, ⰵⰸⱜⰽⱜ, ⰵⰴⰻⱀⱜ, Ⰵⱃⰻⰽⱜ, Ⰻⰵⱃⱆⱄⰰⰾⰻⱞⱜ́, ⰲⰵⱄⰵⰾⰻⰵ, ⱂⱁⱄⰾⰰⱀⰻⰵ; ⱂⱃⰻⰵⱞⰾⰵⱅⱜ́, Ⱃⱁⰴⰻⱅⰵⰾⰵ, ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰵ, ⱁⱅⱜ ⱀⰵⰳⱁ, ⰽⱜ ⱀⰵⱞⱆ, ⱀⰰ ⱀⰵⱞⰻ̅, ⱀⰰ ⱀⰵ, ⰲⱜⱄⰵⰾⱀⰰⱑ, ⰲⱜⱂⰾⰵⱞⰻ̅, ⱈⱃⰰⱀⰻⱅⰵⰾⰵⱞⱜ́, ⱁⰳⱀⰵⱞⱜ́, ⱂⱁⰾⰵ, ⱂⱁⰾⰵⱞⱜ́, ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ⱀⰵ, ⱂⱆⱄⱅⱜⰻⱀⰵ, ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰵⱅⱜ́, ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰵⱞⱜ.

 1. ⰵ za suglasom izgovara se kako e, n. p. vesel, dva na desete, meso i t. d. ali se s početka slovke, i za samoglasom izgovara kako hrvatsko je, n. pr. jezero, jezyk, jedin, Jerik, Ijerusalim, veselije i t. d. napokon više puta omehčava ⰾ i ⱀ kad za njima idje: prijemljet, roditelje, glagolje, ot njego, k njemu, na njem, na nje, vnjegda, naseljen, umoljen, moljenije i t. d.
[ 6 ]Ⰺⱞⰵ [1]), ⰻⱄⱅⰻⱀⰰ, ⰻⱄⱁⱂⱜ, ⰻⱄⱅⱁⱍⱜ́ⱀⰻⰽⱜ, ⱞⰻⱃⱜ, ⰸⰹⱞⰰ; Ⰻⰵⱃⱁⱀⰻⱞⱜ, Ⰰⱀⰻ̅ⱅⱁⱀⰻⰻ̆, Ⰻⱑⰽⱁⰲⱜ, Ⰻⱓⰴⰰ; ⱀⰰ ⰽⱃⰰⰻ, ⰲⱜ ⰾⰰⰴⰻⰻ, ⰱⱃⰰⱅⰻⰻ, ⰴⱁⰱⱃⰻⰻ, ⱄⰲⰵⱅⰻⰻ, ⱞⱁⰻ, ⱅⰲⱁⰻ, ⱄⰲⱁⰻ, ⱞⱁⰻⱞⱜ́, ⱞⱁⰻⱈⱜ, ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́, ⱅⰲⱁⰻⱈⱜ, ⱄⰲⱁⰻⱞⱜ́, ⱄⰲⱁⰻⱈⱜ; ⰻ, ⰻⱞⱜ́, ⰻⱞⰰ, ⰻⱈⱜ, ⰻⱞⰻ; ⰻⰶⰵ, ⰻⱞⱜ́ⰶⰵ, ⰻⱈⱜⰶⰵ, ⰻⱞⰻⰶⰵ; ⱀⰻⰲⰰ, ⰽⱀⰻⰳⰰ, ⰳⱀⰻⰾⱜ, ⰽⱁⱃⰰⰱⰾⰻ, ⰸⰵⱞⰾⰻ, ⰽⱁⱀⰻ, ⰽⱁⱀⰻⱈⱜ, ⱁⰳⱀⰻ, ⱂⱆⱄⱅⱜⰻⱀⰻ, ⱀⰻⱞⱜ́, ⱀⰻⱞⰰ, ⱀⰻⱈⱜ, ⱀⰻⱞⱜ, Ⰻⰻⱄⱆⱄⱜ; Ⰻⱁⱄⰻⱇⱜ, Ⰺⱁⱀⰰ, Ⰻⱁⰰⱀⱜ.

Ⱁⰱⰾⰰⰽⱜ, ⱁⰲⱜ, ⱁⰽⱁ, ⱁⰾⱁⰲⱁ, ⱁⱀⱜ, ⱁⱈⱁⰾⱜ, ⰲⱁⰴⰰ, ⰽⱁⰾⱁ, ⰽⱃⱁⰲⱜ, ⰾⱁⱀⱁ.

Ⰾⱜ́ⰲⱜ [2]), ⰾⱜⰶⰻ̅, ⰾⱜⰶⰻⱌⰰ, ⰾⱜ́ⱀⱜ, ⰲⰾⱜⱀⰰ, ⰳⰾⱜⰱⱁⰽⱜ, ⰴⰾⱜⰳⱜ, ⰶⰾⱜⱅⱜ, ⱄⰾⱜⱀⱜ́ⱌⰵ, ⱅⰾⱜⱄⱅⱜ.

 1. ⰹ ili ⰻ tako prid, kako za suglasi, još prid ⰵ, ⰻ̆, ⱑ i ⱓ izgovara se kako 'i', n. pr. 'ime, istina, mir, zima, Ijeronim, Antonij, Ijakov, Ijuda' i t. d. ali se za samoglasi, i s početka nikih ričij, izgovara kako 'ji: na kraji, v ladiji, bratiji, dobriji, svetiji, moji, tvoji, svoji' i t. d.; i kad i kad omehčava ⰾ i ⱀ za kojima idje: 'ji (njega), jim, jima, jih, jimi, jiže, jimže, jimaže, jihže, jimiže; njiva, knjiga, gnjil; na korablji, zemlji, konji, konjih, ognji, pustynji, njim, njima, njih, njimi, njimiže, njimaže, njihže, njimiže' i t. d. napokon izgovara se kako 'j' prid ⰻ i ⱁ: 'Jisus, Josif, Jona, Joan' i t. d.
 2. ⰾⱜ i ⱃⱜ ili ⰾⱜ́ i ⱃⱜ́ kada stoje s početka riči il medju dva suglasa izgovaraju se kako da je prosto pisano ⰾ ili R t. j. 'l' ili 'r' n. pr. 'lv, lž, rt, rvanije, vina, glbok, brz, zrno i t. d.
[ 7 ]Ⱃⱜⱅⱜ, ⱃⱜⰲⰰⱀⰻⰵ, ⱃⰻⱂⱜⱅⰰⱅⰻ, ⰱⱃⱜⰸⱜ, ⰲⱃⱜⱈⱜ, ⰸⱃⱜⱀⱁ, ⱞⱃⱜⱅⰲⱜ, ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰵ, ⱅⰲⱃⱜⰴⱜ, ⱅⱃⱜⱄⱅⱜ.

Ⰲⱜⱀⱜ [1]), ⰲⱜⱄⱅⱁⰽⱜ, ⰸⱜⰾⱜ, ⱄⱜⱄⱆⰴⱜ; ⰴⱜ́ⱀⱁ, ⰽⱜⱅⱁ, ⱂⱜⱅⰻⱌⰰ, ⱄⱜⱂⰰⱅⰻ, ⱄⱜⱅⱁ, ⱅⱜⰽⰰⱅⰻ.

Ⱞⱜ́ⰳⰾⰰ [2]), ⱄⱅⱜ́ⰽⰾⱁ, ⱂⱜ́ⱄⱜ́, ⱞⱜ́ⱍⱜ́; ⰳⱁⱄⱅⱜ́, ⰸⰵⱅⱜ́, ⰽⱜⱀⰵⰸⱜ́, ⱞⱑ̇ⱄⰵⱌⱜ́, ⱁⱅⱜ́ⱌⱜ́, ⱂⰾⰰⱍⱜ́, ⱍⱜ́ⱅⱁ, ⱄⱜⱞⱃⱜⱅⱜ́; ⰰⰳⱀⱜ́ⱌⱜ́, ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ⱀⱜ́, ⱁⰳⱀⱜ́, ⱀⰰ ⱀⱜ́, ⰽⱁⱀⱜ́ⱄⰽⱜ, ⰲⱜⱂⰾⱜ́, ⰽⱁⱃⰰⰱⰾⱜ́, Ⰻⰸⱃⰰⰻⰾⱜ́, ⱃⱁⰴⰻⱅⰵⰾⱜ́, ⱄⰻⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵⰾⱜ́, ⱄⱜⱂⰰⱄⰻⱅⰵⰾⱜ́, ⰱⰵⰸⱆⱞⰾⱜ́, ⱂⱁⰾⱜ́ⱄⰽⱜ, ⰰⰲⱃⰰⰰⱞⰾⱜ́, ⰱⰵⰸⱆⱞⰾⱜ́, ⱂⱁⰾⱜ́ⱄⰽⱜ, ⰰⰲⱃⰰⰰⱞⰾⱜ́, ⰻⱑⰽⱁⰲⰾⱜ́, ⱂⰰⰲⰾⱜ́, ⱄⰻⱁⱀⱜ́, ⰱⱁⰾⱜ́ⱎⰻ, ⱑⰲⰾⱜ́ⱎⰻ.

Ⱑⰲⰻⱅⰻ, ⱑⰲⱁⱃⱜ, ⱑⰽⱁⱄⱅⱜ́, ⱑⱞⰰ, [ 8 ]ⱑⱃⱁⱄⱅⱜ́, ⱑⱄⱅⰻ, ⰱⱃⰰⱅⰻⱑ, ⱂⱁⰽⰰⱑⱀⰻⰵ, ⰱⰾⰰⰳⰰⱑ, ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ.

Ⱓⰳⱜ, ⱓⱀⱜ, ⱓⱀⱁⱄⱅⱜ́, ⱓⱅⱃⱁ, ⱓⰳⰰ, ⱓⰴⱁⰾⱜ́, ⱓⰶⰻⰽⰰ, Ⰻⱓⰴⰰ, ⰾⱓⰴⰻⰵ, ⰾⱓⱅⱜ, ⰾⱓⰱⱜⰲⱜ́.

Ⰲⱜⰻⱄⱁⰽⱜ [3]), ⰴⱜⰻⱞⱜ, ⱞⱜⰻⱄⰾⱜ́, ⱞⱜⰻⱅⰰⱃⱜ́, ⱂⰰⱄⱅⱜⰻⱃⱜ́, ⱂⱜⰻⱃⱁ, ⱃⱜⰻⰱⰰ, ⱄⱜⰻⱀⱜ, ⱄⱜⰻⱅⱜ, ⱄⰾⱜⰻⱎⰰⱅⰻ.

Ⱆⰱⱁⰳⱜ, ⱆⱞⱜ, ⱆⱄⱅⰰ, ⱆⱄⱅⱜ́ⱀⰰ, ⱆⱈⱁ, ⰴⱆⰱⱜ, ⰾⱆⱀⰰ, ⱃⱆⰽⰰ, ⱄⰾⱆⰳⰰ, ⱅⱆⰳⰰ.

Ⰱⱃⱑ̇ⱞⰵ [4]), ⰲⱑ̇ⱃⰰ, ⰲⱑ̇ⰽⱜ, ⰴⱑ̇ⰾⱁ, ⰴⱑ̇ⱅⰵ, ⰸⰲⱑ̇ⰸⰴⰰ, ⱞⱑ̇ⱃⰰ, ⱂⱃⱑ̇ⱄⱅⱁⰾⱜ, ⱄⱜⰲⱑ̇ⰴⱁⰽⱜ, ⱈⰾⱑ̇ⰱⱜ.

Ⰾⰰⰴⰻⱑ, ⰾⰵⰴⱜ, ⰾⰻⰲⰰⰴⰰ, ⰾⰻⱄⱅⱜ, ⰾⰻⱌⰵ, ⰾⱁⰸⰰ, ⰾⱁⰽⰲⰰ, ⰾⱑ̇ⰽⰰⱃⱜ́, ⰾⱑ̇ⱅⱁ, ⰾⱆⰽⱜ.

Ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⱜ́, ⱀⰰⱃⱁⰴⱜ, ⱀⰰⱆⰽⱜ, ⱀⰰⱍⰵⰾⱁ, ⱀⰵⰱⱁ, ⱀⰵⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⰰ, ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⱜ́, ⱀⱁⰳⰰ, ⱀⱁⰶⱜ́, ⱀⱑ̇ⱞⱜ.

Ⱃⰰⰱⱜ, ⱃⰰⰸⱆⱞⱜ, ⱃⰰⱞⰵ, ⱃⰵⰴⱜ, Ⱃⰻⱞⱜ, ⱃⱁⰴⱜ, ⱃⱁⱄⰰ, ⱃⱆⰽⰰ, ⱃⱆⱀⱁ, ⱃⱑ̇ⱍⱜ́. [ 9 ]Ⱅⰰⰻ̆ⱀⰰ, ⱅⰲⱁⱃⱜ́ⱌⱜ́, ⱅⰻⱈⱁⱄⱅⱜ́, ⱅⱁⱍⰻⰾⱁ, ⱅⱃⰰⰲⰰ, ⱅⱃⱆⰱⰰ, ⱅⱃⱆⰴⱜ, ⱅⱃⱆⱄⱜ, ⱅⱆⰳⰰ, ⱅⱑ̇ⰾⱁ.

Ⰴⰰⰲⰻⰴⱜ, ⰴⰰⱃⱜ, ⰴⰵⱄⱜ́ⱀⰻⱌⰰ, ⰴⰻⰽⰰ, ⰴⰾⰰⱀⱜ, ⰴⱁⰱⱃⱁⱅⰰ, ⰴⱁⱞⱜ, ⰴⱆⰱⱃⰰⰲⰰ, ⰴⱃⱑ̇ⰲⱁ, ⰴⱑ̇ⰲⰰ.

Ⱂⰰⱞⰵⱅⱜ́, ⱂⰵⱃⱁ, ⱂⰻⱄⱞⱁ, ⱂⰾⰰⱞⰵⱀⱜ́, ⱂⱁⰽⱁⱃⰰ, ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⰰ, ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱜ, ⱂⱆⱅⱜ́, ⱂⱆⱍⰻⱀⰰ, ⱂⱑ̇ⱄⱀⱜ́.

Ⰱⱁⰳⱜ, ⰱⱁⰳⰰⱅⱜ, Ⰱⱁⰳⱁⱃⱁⰴⰻⱌⰰ, ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰵ, ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑ̇ⱅⱜ́, ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⱜ, ⰱⱁⰾⱑ̇ⰸⱀⱜ́, ⰱⱃⰰⱅⱜ, ⰱⱃⱑ̇ⱞⰵ, ⰱⱑ̇ⰾⱁⱄⱅⱜ́.

Ⱞⰰⱅⰻ, ⱞⰰⱄⰾⰻⱀⰰ, ⱞⰵⰴⱜ, ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⱜ́, Ⱞⰻⱈⰰⰻ̆ⰾⱜ, ⱞⰾⱑ̇ⰽⱁ, ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱜ́, ⱞⱁⱃⰵ, ⱞⱆⰴⱃⱁⱄⱅⱜ́, ⱞⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱜ.

Ⰲⰵⱄⰾⱁ, ⰲⰵⱍⰵⱃⰰ, ⰲⰻⱀⱁ, ⰲⰾⰰⱄⱅⱜ́, ⰲⱁⰴⰰ, ⰲⱁⰾⱜ, ⰲⱁⰾⱑ, ⰲⱃⰰⱅⰰ, ⰲⱃⰵⱅⰵⱀⱁ, ⰲⱑ̇ⱅⱃⱜ.

Ⱇⰰⱃⰰⱁⱀⱜ, Ⱇⰰⱃⰻⱄⱑ̇ⰻ̆, Ⱇⰻⰾⰻⱂⱜ, ⱇⰻⱀⰻⰽⱜ, Ⱇⱃⰰⱀⱜ́ⱍⰻⱄⰽⱜ, Ⰵⱇⰵⱄⱜ, ⱇⰻⰾⱁⱄⱁⱇⱜ, Ⰻⱁⱄⰰⱇⰰⱅⱜ, Ⰻⱁⱄⰻⱇ, Ⱄⰵⱃⰰⱇⰻⱞⱜ.

Ⰽⰰⰴⰻⰾⱁ, ⰽⰰⱞⰵⱀⱜ, ⰽⰰⱂⰾⱑ, ⰽⰲⰰⱄⱜ, ⰽⰾⰰⱄⱜ, ⰽⱁⰾⱑ̇ⱀⱁ, ⰽⱁⱃⰰ, ⰽⱃⰰⱄⱁⱅⰰ, ⰽⱃⱑ̇ⱂⱁⱄⱅⱜ́, Ⰽⱆⱃⰻⰾⱜ. [ 10 ]

Ⰳⰰⰴⱜ, ⰳⰾⰰⱄⱜ, ⰳⰾⱆⱈⱜ, ⰳⱁⱃⰰ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́, ⰳⱃⰰⰴⱜ, ⰳⱃⱁⰱⱜ, ⰳⱆⱄⰾⰻ, ⰳⱆⱄⱑ̇ⱀⰻⱌⰰ, ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ.

Ⱈⰲⰰⰾⰰ, Ⱈⰵⱃⱁⰲⰻⱞⱜ, ⱈⰾⰰⰴⱜ, ⱈⱁⰴⰻⱅⰻ, ⱈⱃⰰⰱⱃⱜ, ⱈⱃⰰⱞⱜ, Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱄⱜ, ⱈⱃⱁⱞⱜ.

Ⱍⰰⱎⰰ, ⱍⰰⱄⱁⱄⰾⱁⰲⱜ, ⱍⰵⰴⱁ, ⱍⰵⰾⱁ, ⱍⰵⰾⱑⰴⱜ́, ⱍⰵⱅⱜⰻⱃⰻⰵ, ⱍⰻⱄⱅⱁⱅⰰ, ⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰽⱜ, ⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰽⱁⰾⱓⰱⰻⰵ, ⱍⱃⱑ̇ⰲⱁ.

Ⰶⰰⰾⱁⰲⰰⱀⰻⰵ, ⰶⰵⰸⰾⱜ, ⰶⰵⰾⰰⱀⰻⰵ, ⰶⰵⰾⱑ̇ⰸⱁ, ⰶⰵⱅⰲⰰ, ⰶⰵⱄⱅⱁⰽⱁⱄⱅⱜ́, ⰶⰵⱄⱅⱁⱄⱃⱜ́ⰴⰻⰵ, ⰶⰻⰲⱁⱅⱜ, ⰶⰻⰲⱁⱅⰲⱁⱃⱜ́ⱌⱜ́, ⰶⱃⱑ̇ⰱⱜ.

Ⰼⰵⰴⱜ́ⱄⰻⱞⰰⱀⰻ, Ⰼⰵⱀⰻⱄⰰⱃⰵⱅⱜ, Ⰼⰵⱁⱃⰼⰻⰻ̆, Ⰼⰵⱃⰲⰰⱄⰻⰻ̆, Ⰼⰻⰾⰱⰵⱃⱅⱜ, ⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⱜ, ⰵⰲⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰻⰵ, Ⰵⰼⰻⰴⰻⰻ̆, Ⰵⰼⱆⱃⱜ́ⱅⱜ, Ⱃⰵⱞⰻⰼⰻⰻ̆.

Ⱎⰵⱄⱅⱜ́, ⱎⰻⰱⰰ, ⱎⰻⱂⱜⰽⱜ, ⱎⰻⱃⰻⱀⰰ, ⱎⰻⱃⱁⰽⱜ, ⱎⰻⱅⰻ, ⱎⱆⱞⱜ.

Ⰽⱃⰰⰻ̆, ⱁⰱⱜⰻⱍⰰⰻ̆, ⱃⰰⰻ̆; Ⰳⱃⰻⰳⱁⱃⰻⰻ̆, Ⰻⰳⰴⰰⱅⰻⰻ̆, Ⱞⰵⱅⱁⰴⰻⰻ̆; ⰱⱁⰻ̆, ⱂⱁⰽⱁⰻ̆, ⱞⱁⰻ̆, ⱅⰲⱁⰻ̆, ⱄⰲⱁⰻ̆; ⰲⰵⰾⰻⰽⱜⰻⰻ̆, ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆, ⰴⱁⰱⱃⱜⰻⰻ̆; ⰸⰾⱁⰴⱑ̇ⰻ̆, ⱁⰾⱑⰻ̆, ⰻⰵⱃⱑ̇ⰻ̆, ⰰⱃⱜⱈⰻⰵⱃⱑ̇ⰻ̆, Ⱞⱁⰻⱄⱑ̇ⰻ̆, Ⰻⱓⰴⱑ̇ⰻ̆; ⰴⰰⱃⱆⰻ̆, ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆, ⰸⰴⱃⰰⰲⱜⱄⱅⰲⱆⰻ̆, ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⱆⰻ̆.

Ⱌⰰⱃⱜ́, ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⰻⰵ, ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱅⰻ, [ 11 ]ⱌⰰⱃⰻⱌⰰ, ⱌⰲⱑ̇ⱅⱜ, ⱌⱃⱜⰽⱜⰲⱜ́, ⱌⱑ̇ⰾⱁⰲⰰⱀⰻⰵ, ⱌⱑ̇ⱀⰰ, ⱌⱑ̇ⱄⰰⱃⱜ́, ⱌⱑ̇ⱄⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱅⰻ.

Ⰸⰰⰲⱑ̇ⱅⱜ, ⰸⰰⰽⱁⱀⱜ, ⰸⰲⱆⰽⱜ, ⰸⰴⱃⰰⰲⰻⰵ, ⰷⰵⰾⰻⰵ, ⰷⱑ̇ⱀⰻⱌⰰ, ⰸⰾⰰⱅⱁ, ⰸⱁⱃⱑ, ⰸⱆⰱⱜ, ⰷⱑ̇ⰾⱁ.

Ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⰰ, ⱄⰾⰰⰲⰰ, ⱄⰾⰰⰴⱁⱄⱅⱜ́, ⱄⰾⱁⰲⱁ, ⱄⱞⱁⰾⰰ, ⱄⱁⱅⱁⱀⰰ, ⱄⱃⰵⰱⱃⱁ, Ⱄⱅⰰⱀⰻⱄⰾⰰⰲⱜ, ⱄⱅⱃⰰⱈⱜ, ⱄⱑ̇ⱀⱁ.

Ⱋⰵⰴⱑ̇ⱅⰻ, ⱋⰵⰴⱃⱁⱅⰰ, ⱋⰻⱅⱜ, ⱀⰵⱞⱁⱋⱜ́, ⱀⱁⱋⱜ́, ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰵⱀⰻⰵ, ⱂⱁⱞⱁⱋⱜ́ⱀⰻⰽⱜ, ⱅⰻⱋⰵⱅⰰ, Ⰲⰵⱋⰵⱄⰾⰰⰲⱜ.

Ⰶⰴⱃⱑ̇ⰱⰵ, ⰶⰵⰶⰴⰰ, ⱀⰰⰴⰵⰶⰴⰰ, ⱀⰰⱄⰾⰰⰶⰴⰵⱀⰻⰵ, ⱀⱆⰶⰴⰰ, ⱁⱄⱆⰶⰴⰵⱀⰻⰵ, ⱃⱁⰶⰴⱜ́ⱄⱅⰲⱁ, ⱅⱆⰶⰴⱜ́.


Brojevi.

[ 12 ]

ⱍ҃ ⱋ҃ ⱞ҃

. : , ; ? ( )[ 13 ]

Molitve.

1. Krštjanski znamen.

Ⰲⱜ ⰻⱞⰵ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ, ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⰰ, ⰻ Ⰴⱆⱈⰰ Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

2. Gospodnja molitva.

Ⱁⱅⱜ́ⱍⰵ ⱀⰰⱎⱜ́, ⰻⰶⰵ ⰵⱄⰻ ⱀⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵⱈⱜ, ⱄⰲⰵⱅⰻ ⱄⰵ ⰻⱞⰵ ⱅⰲⱁⰵ, ⱂⱃⰻⰻⰴⰻ, ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ, ⰱⱆⰴⰻ ⰲⱁⰾⱑ ⱅⰲⱁⱑ ⱑⰽⱁ ⱀⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⰻ ⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⱞⰾⰻ. Ⱈⰾⱑ̇ⰱⱜ ⱀⰰⱎⱜ́ ⰲⱜ́ⱄⰵⰴⱜ́ⱀⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱀⰰⱞⱜ ⰴⱜ́ⱀⱜ́ⱄⱜ́, ⰻ ⱁⱅⱜⱂⱆⱄⱅⰻ ⱀⰰⱞⱜ ⰴⰾⱜⰳⱜⰻ ⱀⰰⱎⰵ, ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰻ ⱞⱜⰻ ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰰⰵⱞⱜ ⰴⰾⱜⰶⱜ́ⱀⰻⰽⱁⱞⰻ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ, ⰻ ⱀⰵ ⰲⱜⰲⰵⰴⰻ ⱀⰰⱄⱜ ⰲⱜ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⱜ́, ⱀⱜ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⱀⰰⱄⱜ ⱁⱅⱜ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

3. Andjeoski pozdrav.

Ⱃⰰⰴⱆⰻ̆ ⱄⰵ Ⱞⰰⱃⰻⰵ, ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑ̇ⱅⰻ ⱂⰾⱜⱀⰰ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⱅⱁⰱⱁⱓ, ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰾⰵⱀⰰ ⱅⱜⰻ ⰲⱜ ⰶⰵⱀⰰⱈⱜ, ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰵⱀⱜ ⱂⰾⱁⰴⱜ ⱍⱃⱑ̇ⰲⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ, Ⰻⰻⱄⱆⱄⱜ. Ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⱞⰰⱃⰻⰵ ⱞⰰⱅⰻ ⰱⱁⰶⰻⱑ, ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ ⰳⱃⱑ̇ⱎⱜ́ⱀⰻⰽⱜⰻ ⱀⱜⰻⱀⱑ̇ ⰻ ⰲⱜ ⱍⰰⱄⱜ ⱄⱜⱞⱃⱜⱅⰻ ⱀⰰⱎⰵⰵ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ. [ 14 ]

4. Trojičina pohvala.

Ⱄⰾⰰⰲⰰ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ, ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⱆ, ⰻ Ⰴⱆⱈⱆ Ⱄⰲⰵⱅⱆⱞⱆ: Ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰱⱑ̇ ⰻⱄⰽⱁⱀⰻ, ⰻ ⱀⱜⰻⱀⱑ̇, ⰻ ⱂⱃⰻⱄⱜ́ⱀⱁ, ⰻ ⰲⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

5. Psalam 50.

Ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱞⰵ Ⰱⱁⰶⰵ: * ⱂⱁ ⰲⰵⰾⰻⱌⱑ̇ⰻ̇ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⰻ ⱅⰲⱁⰵⰻ̆.

Ⰻ ⱂⱁ ⱞⱜⱀⱁⰶⱜ́ⱄⱅⰲⱆ ⱋⰵⰴⱃⱁⱅⱜ ⱅⰲⱁⰻⱈⱜ: * ⱁⱌⱑ̇ⱄⱅⰻ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰵ ⱞⱁⰵ·

Ⱀⰰⱈⱂⰰⱍⰵ ⱁⱞⱜⰻⰻ̆ ⱞⰵ ⱁⱅⱜ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⱑ ⱞⱁⰵⰳⱁ: * ⰻ ⱁⱅⱜ ⰳⱃⱑ̇ⱈⰰ ⱞⱁⰵⰳⱁ ⱁⱍⰻⱄⱅⰻ ⱞⰵ.

Ⱑⰽⱁ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰵ ⱞⱁⰵ ⰰⰸⱜ ⰸⱀⰰⱓ; * ⰻ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ ⱞⱁⰻ̆ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱆ ⱞⱜⱀⱑ̇ ⰵⱄⱅⱜ́ ⰲⱜⰻⱀⱆ.

Ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰵⰴⰻⱀⱁⱞⱆ ⱄⱜⰳⱃⱑ̇ⱎⰻⱈⱜ, ⰻ ⰾⱆⰽⰰⰲⱁⰵ ⱂⱃⱑ̇ⰴⱜ ⱅⱁⰱⱁⱓ ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱜ: * ⱑⰽⱁ ⰴⰰ ⱁⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⰻⱎⰻ ⱄⰵ ⰲⱜ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵⱈⱜ ⱅⰲⱁⰻⱈⱜ ⱁ ⱂⱁⰱⱑ̇ⰴⰻⱎⰻ ⰲⱜⱀⰵⰳⰴⰰ ⱄⱆⰴⰻⱅⰻ ⱅⰻ.

Ⱄⰵ ⰱⱁ ⰲⱜ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰻⱈⱜ ⰸⰰⱍⰵⱅⱜ ⰵⱄⱞⱜ́: * ⰻ ⰲⱜ ⰳⱃⱑ̇ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⰸⰰⱍⰵⱅⱜ ⱞⰵ ⱞⰰⱅⰻ ⱞⱁⱑ.

Ⱄⰵ ⰱⱁ ⰻⱄⱅⰻⱀⱆ ⰲⱜⰸⰾⱓⰱⰻⰾⱜ ⰵⱄⰻ: * ⰱⰵⰸⱜⰲⱑ̇ⱄⱅⱜ́ⱀⰰ, ⰻ ⱅⰰⰻⱀⰰ ⱂⱃⱑ̇ⱞⱆⰴⱃⱁⱄⱅⰻ ⱅⰲⱁⰵⰵ ⱑⰲⰻⰾⱜ ⱞⰻ ⰵⱄⰻ.

Ⱁⰽⱃⱁⱂⰻⱎⰻ ⱞⰵ ⰻⱄⱁⱂⱁⱞⱜ́, ⰻ ⱁⱌⱑ̇ⱋⱆ ⱄⰵ: * ⱁⱞⱜⰻⰵⱎⰻ ⱞⰵ, ⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⱄⱀⱑ̇ⰳⰰ ⱆⱂⱑ̇ⰾⱓ ⱄⰵ.

Ⱄⰾⱆⰳⱜ ⱞⱁⰵⱞⱆ ⰴⰰⱄⰻ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱜ́ ⰻ ⰲⰵⱄⰵⰾⰻⰵ: * ⰻ ⰲⱜⰸⱃⰰⰴⱆⱓⱅⱜ́ ⱄⰵ ⰽⱁⱄⱅⰻ ⱄⱜⱞⱑ̇ⱃⱜⱀⰻⰵ. [ 15 ] Ⱁⱅⱜⰲⱃⰰⱅⰻ ⰾⰻⱌⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⱁⱅⱜ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ ⱞⱁⰻⱈⱜ: * ⰻ ⰲⱜ́ⱄⰰ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⱑ ⱞⱁⱑ ⱁⱌⱑ̇ⱄⱅⰻ.

Ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰵ ⱍⰻⱄⱅⱁ ⱄⱜⰸⰻⰶⰴⰻ ⰲⱜ ⱞⱜⱀⱑ̇ Ⰱⱁⰶⰵ: *ⰻ ⰴⱆⱈⱜ ⱂⱃⰰⰲⱜⰻⰻ̆ ⱁⰱⱜⱀⱁⰲⰻ ⰲⱜ ⱆⱅⱃⱁⰱⱑ̇ ⱞⱁⰵⰻ̆.

Ⱀⰵ ⱁⱅⱜⰲⱃⱜⰸⰻ ⱞⰵⱀⰵ ⱁⱅⱜ ⰾⰻⱌⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ: * ⰻ ⰴⱆⱈⰰ ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱀⰵ ⱁⱅⰻⱞⰻ ⱁⱅⱜ ⱞⰵⱀⰵ.

Ⰲⱜⰸⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱞⰻ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱜ́ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⱑ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ: * ⰻ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⰲⰾⰰⰳⱜⰻⱍⱜ́ⱀⱜⰻⱞⱜ́ ⱁⱅⰲⱃⱜⰴⰻ ⱞⰵ.

Ⱀⰰⱆⱍⰻ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⱜⰻⰵ ⱂⱆⱅⰵⱞⱜ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ: * ⰻ ⱀⰵⱍⱜ́ⱄⱅⰻⰲⰻⰻ ⰽⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⱁⰱⱃⰰⱅⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⱞⰵ ⱁⱅⱜ ⰽⱃⱜⰲⰻⰻ̆, Ⰱⱁⰶⰵ, Ⰱⱁⰶⰵ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⱑ ⱞⱁⰵⰳⱁ: * ⰻ ⰲⱜⰸⰱⱃⰰⰴⱆⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ ⰵⰸⱜⰻⰽⱜ ⱞⱁⰻ̆ ⱁ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱑ̇ ⱅⰲⱁⰵⰻ̆.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱆⱄⱅⱜ́ⱀⱑ̇ ⱞⱁⰻ ⱁⱅⱜⱃⱜⰸⰰⰵⱎⰻ: * ⰻ ⱆⱄⱅⰰ ⱞⱁⱑ ⰲⱜⰸⰲⱑ̇ⱄⱅⰵⱅⱜ ⱈⰲⱑⰾⱑ ⱅⰲⱁⱓ.

Ⱑⰽⱁ ⰰⱋⰵ ⰱⱜⰻ ⰲⱜⱄⰵⱄⱜⰶⰵⰶⰵⱀⰻⰻ̆ ⰶⱃⱜⱅⰲⱜⰻ, ⰴⰰⰾⱜ ⰱⱜⰻⱈⱜ ⱆⰱⱁ: * ⰲⱜ́ⱄⰵⱄⱜⰶⰵⰶⰵⱀⰻⰻ̆ ⱀⰵ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰻⱎⰻ.

Ⰶⱃⱜⱅⰲⰰ Ⰱⱁⰳⱆ ⰴⱆⱈⱜ ⱄⱜⰽⱃⱆⱎⰵⱀⱜ; * ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰰ ⱄⱜⰽⱃⱜⱍⰵⱀⰰ ⰻ ⱄⱜⱞⱑ̇ⱃⰵⱀⰰ Ⰱⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱆⱀⰻⱍⰻⰶⰻⱎⰻ.

Ⱆⰱⰾⰰⰶⰻ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰵⱀⰻⰵⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́ Ⱄⰻⱁⱀⱜ: * ⰴⰰ ⱄⱜⰸⰻⰶⰴⱆⱅⱜ́ ⱄⰵ ⱄⰲⱑ̇ⱀⱜⰻ Ⰻⰵⱃⱆⱄⰰⰾⰻⱞⱜ́ⱄⰽⱜⰻⰵ.

Ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰻⱎⰻ ⰶⱃⰻⱅⰲⱆ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱜⰻ, ⰲⱜⰸⱀⱁⱎⰵⱀⰻⱓ, ⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⱄⱜⰶⰻⰳⰰⰵⱞⰰⱑ: * ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰲⱜⰸⰾⱁⰶⰵⱅⱜ́ ⱀⰰ ⱁⰾⱅⰰⱃⱜ́ ⱅⰲⱁⰻ̆ ⱅⰵⰾⱜ́ⱌⰵ.

6. Psalam 129.

Ⰻⰸⱜ ⰳⰾⱆⰱⰻⱀⱜ ⰲⱜⰸⰲⰰⱈⱜ ⰽⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ: * Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⰳⰾⰰⱄⱜ ⱞⱁⰻ̆. [ 16 ] Ⰱⱆⰴⱑ̇ⱅⰰ ⱆⱎⰻ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⱜⱀⰵⱞⰾⱓⱋⰻ * ⱀⰰ ⰳⰾⰰⱄⱜ ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱜⰻ ⱞⱁⰵⰵ.

Ⰰⱋⰵ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⱑ ⱀⰰⰸⰻⱃⰰⰵⱎⰻ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ: * Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⰽⱜⱅⱁ ⱂⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱜ́?

Ⱑⰽⱁ ⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⱁⱌⱑ̇ⱋⰵⱀⰻⰵ ⰵⱄⱅⱜ́: * ⰻ ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⱃⰰⰴⰻ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱂⱁⱅⱃⱜⱂⱑ̇ⱈⱜ ⱅⰵ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ.

Ⱂⱁⱅⱃⱜⱂⱑ̇ ⰴⱆⱎⰰ ⱞⱁⱑ ⰲⱜ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰵⰳⱁ: * ⱆⱂⰲⰰ ⰴⱆⱎⰰ ⱞⱁⱓ ⱀⰰ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ.

Ⱁⱅⱜ ⱄⱅⱃⰰⰶⰵ ⱆⱅⱃⱜ́ⱀⰵⰵ ⰴⱁ ⱀⱁⱋⰻ: * ⰴⰰ ⱆⱂⰲⰰⰵⱅⱜ́ Ⰻⱄⱃⰰⰻⰾⱜ́ ⱀⰰ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ.

Ⱑⰽⱁ ⱆ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⱜ́: * ⰻ ⱞⱜⱀⱁⰳⱁⰵ ⱆ ⱀⰵⰳⱁ ⰻⰸⰱⰰⰲⰾⰵⱀⰻⰵ.

Ⰻ ⱅⱜ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻⱅⱜ́ Ⰻⱄⱃⰰⰻⰾⱑ: * ⱁⱅⱜ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰻ̆ ⰵⰳⱁ.


7. Marijina pisan.

Luk. I. 47-55

Ⰲⰵⰾⰻⱍⰻⱅⱜ́ * ⰴⱆⱎⰰ ⱞⱁⱑ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ.

Ⰻⰲⱜⰸⱃⰰⰴⱁⰲⰰ ⱄⰵ ⰴⱆⱈⱜ ⱞⱁⰻ̆ * ⰻ Ⰱⱁⰸⱑ̇ ⱄⱜⱂⰰⱄⱑ̇ ⱞⱁⰵⱞⱜ́.

Ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⰸⱃⱑ̇ ⱀⰰ ⱄⱜⱞⱑ̇ⱀⰻⰵ ⱃⰰⰱⱜⰻ ⱄⰲⱁⰵⰵ: * ⱄⰵ ⰱⱁ ⱁⱅⱜ ⱀⱜⰻⱀⱑ̇ ⱆⰱⰾⰰⰶⰵⱅⱜ́ ⱞⰵ ⰲⱜ́ⱄⰻ ⱃⱁⰴⰻ.

Ⱑⰽⱁ ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻ ⱞⱜⱀⱑ̇ ⰲⰵⰾⰻⱍⰻⱑ ⱄⰻⰾⱜ́ⱀⰻⱜⰻ̆: * ⰻ ⱄⰲⰵⱅⱁ ⰻⱞⰵ ⰵⰳⱁ.

Ⰻⱞⰻⰾⱁⱄⱅⱜ́ ⰵⰳⱁ ⱃⱁⰴⰰ ⰲⱜ ⱃⱁⰴⱜⰻ: * ⰱⱁⰵⱋⰻⱞⱜ ⱄⰵ ⰵⰳⱁ.

Ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻ ⰴⱃⰻⰶⰰⰲⱆ ⱞⱜⱃⱜ́ⱌⰵⱓ: * ⱃⰰⱄⱅⱁⱍⰻ ⰳⱃⱜⰴⱜⰻⰵ ⱞⱜⰻⱄⰾⰻⱓ ⱄⱃⰻⰴⱜ́ⱌⰰ ⰻⱈⱜ. [ 17 ] Ⱀⰻⰸⰾⱁⰶⰻ ⱄⰻⰾⱜ́ⱀⱜⰻⰵ ⱄⱜ ⱂⱃⱑ̇ⱄⱅⱁⰾⰰ: * ⰻ ⰲⱜⰸⱀⰵⱄⰵ ⱄⱜⱞⱑ̇ⱃⰵⱀⱜⰻⰵ.

Ⰾⰰⱍⱆⱋⰵⰵ ⰻⱄⱂⰾⱜⱀⰻ ⰱⰾⰰⰳⱜ: * ⰻ ⰱⱁⰳⰰⱅⰵⱋⰵⰵ ⱄⰵ ⱁⱅⱜⱂⱆⱄⱅⰻ ⱅⱜ́ⱎⱅⰵ.

Ⱂⱃⰻⰵⱅⱜ Ⰻⱄⱃⰰⰻⰾⱑ ⱁⱅⱃⱁⰽⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ * ⱂⱁⱞⰵⱀⱆⱅⱜ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⱜ́ ⱄⰲⱁⱓ.

Ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰰ ⰽⱜ ⱁⱅⱜ́ⱌⰵⱞⱜ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ * Ⰰⰲⱃⰰⰰⱞⱆ ⰻ ⱄⱑ̇ⱞⰵⱀⰻ ⰵⰳⱁ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ.


8. Zakarijina pisan.

Luk. I. 68-79

Ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰾⰵⱀⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ Ⰱⱁⰳⱜ Ⰻⱄⱃⰰⰻⰾⰵⰲⱜ * ⱑⰽⱁ ⱂⱁⱄⱑ̇ⱅⰻ ⰻ ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻ ⰻⰸⰱⰰⰲⰾⰵⱀⰻⰵ ⰾⱓⰴⰵⱞⱜ ⱄⰲⱁⰻⱞⱜ.

Ⰻ ⰲⱜⰸⰴⰲⰻⰶⰵ ⱃⱁⰳⱜ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⱓ ⱀⰰⱞⱜ * ⰲⱜ ⰴⰻⱞⱆ Ⰴⰰⰲⰻⰴⰰ ⱁⱅⱃⱁⰽⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ.

Ⱑⰽⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰰ ⱆⱄⱅⱜⰻ ⱄⰲⰵⰲⱜⰻⱈⱜ * ⱄⱆⱋⰻⱈⱜ ⱁⱅⱜ ⰲⱑ̇ⰽⰰ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱜ ⰵⰳⱁ.

Ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⰵ ⱁⱅⱜ ⰲⱃⰰⰳⱜ ⱀⰰⱎⰻⱈⱜ * ⰻ ⰻⰸⱜ ⱃⱆⰽⱜⰻ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰵⱋⰻⱈⱜ ⱀⰰⱄⱜ.

Ⱄⰻⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⱜ́ ⱄⱜ ⱁⱅⱜ́ⱌⰻ ⱀⰰⱎⰻⱞⰻ * ⰻ ⱂⱁⱞⰵⱀⱆⱅⰻ ⰸⰰⰲⱑ̇ⱅⱜ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰻ̆ ⱄⰲⱁⰻ̆.

Ⰽⰾⰵⱅⰲⱆ ⰵⱓⰶⰵ ⰽⰾⰵⱅⱜ ⱄⰵ ⰽⱜ Ⰰⰲⱃⰰⰰⱞⱆ ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ ⱀⰰⱎⰵⱞⱆ * ⰴⰰⱅⰻ ⱄⰵ ⱀⰰⱞⱜ.

Ⰴⰰ ⰱⰵⰸⱜ ⱄⱅⱃⰰⰳⰰ ⰻⰸⱜ ⱃⱆⰽⱜⰻ ⰲⱃⰰⰳⱜ ⱀⰰⱎⰻⱈⱜ ⰻⰸⰱⰰⰲⰾⰵⱀⰻ * ⱄⰾⱆⰶⰻⱞⱜ ⰵⱞⱆ.

Ⱂⱃⱑ̇ⱂⱁⰴⱁⰱⰵⱞⱜ́ ⰻ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱁⱓ ⱂⱃⱑ̇ⰴⱜ́ ⱀⰻⱞⱜ́ * ⰲⱜ́ⱀⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ. [ 18 ] Ⰻ ⱅⱜⰻ ⱁⱅⱃⱁⱍⰵ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱜ ⰲⱜⰻⱎⱜ́ⱀⱑⰳⱁ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱎⰻ ⱄⰵ * ⱂⱃⱑ̇ⰴⰻⰴⰵⱎⰻ ⰱⱁ ⱂⱃⱑ̇ⰴⱜ ⰾⰻⱌⰵⱞⱜ́ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ⱀⰵⱞⱜ́ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱅⰻ ⱂⱆⱅⰻ ⰵⰳⱁ.

Ⰴⰰⱅⰻ ⱃⰰⰸⱆⱞⱜ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⱑ ⰾⱓⰴⰵⱞⱜ ⰵⰳⱁ * ⰲⱜ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⰵⱀⰻⰵ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱁⰲⱜ ⰻⱈⱜ.

Ⱞⰻⰾⱁⱄⱃⱜⰴⰻⱑ ⱃⰰⰴⰻ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⰻ ⰱⱁⰳⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ * ⰲⱜ ⱀⰻⱈⱜⰶⰵ ⱂⱁⱄⱑ̇ⱅⰻ ⱀⰰⱄⱜ ⰲⱜⱄⱅⰵⰽⱜ ⱄⱜ ⰲⱜⰻⱎⰵ.

Ⱂⱃⱁⱄⰲⱑ̇ⱅⰻⱅⰻ ⰲⱜ ⱅⱜ́ⱞⱑ̇ ⰻ ⱄⱑ̇ⱀⰻ ⱄⱜⱞⱃⱜⱅⱜ́ⱀⱑ̇ⰻ̆ ⱄⱑ̇ⰴⰵⱋⰵⰵ * ⱀⰰⱂⱃⰰⰲⰻⱅⰻ ⱀⱁⰳⱜⰻ ⱀⰰⱎⰵ ⱀⰰ ⱂⱆⱅⱜ́ ⱞⰻⱃⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆.


9. Šimunova pisan.

Luk. II. 29-32

Ⱀⱜⰻⱀⱑ̇ ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰰⰵⱎⰻ ⱃⰰⰱⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ * ⱂⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱆ ⱅⰲⱁⰵⱞⱆ ⱄⱜ ⱞⰻⱃⱁⱞⱜ́.

Ⱑⰽⱁ ⰲⰻⰴⱑ̇ⱄⱅⰰ ⱁⱍⰻ ⱞⱁⰻ * ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ.

Ⰵⰶⰵ ⰵⱄⰻ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰾⱜ * ⱂⱃⱑ̇ⰴⱜ ⰾⰻⱌⰵⱞⱜ́ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⰾⱓⰴⰻⰻ̆.

Ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱜ ⰻⱅⱜⰽⱃⱁⰲⰵⱀⰻⰵ ⰵⰸⱜⰻⰽⱁⱞⱜ * ⰻ ⱄⰾⰰⰲⱆ ⰾⱓⰴⰻⰻ̆ ⱅⰲⱁⰻⱈⱜ Ⰻⱄⱃⰰⰻⰾⱑ.

10. Pisma svetomu Duhu.

Ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱀⱜⰻⰻ̆ Ⱂⰰⱃⰰⰽⰾⰻⱅⱁⱄⱜ
Ⱂⱃⰻⰻⰴⰻ ⱁ Ⱅⰲⱁⱃⱜ́ⱍⰵ Ⰴⱆⱎⰵ,
Ⱞⱜⰻⱄⰾⰻ ⱅⰲⱁⰻⱈⱜ ⱃⰰⰲⱜ ⱂⱁⱄⱑ̇ⱅⰻ:
Ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑ̇ⱅⰻ ⰻⱄⱂⰾⱜⱀⰻ
Ⱑⰶⰵ ⱄⱜⰸⰴⰰⰾⱜ ⰵⱄⰻ ⱂⱃⱜⱄⰻ.

[ 19 ]

Ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱀⱜⰻⰻ̆ Ⱂⰰⱃⰰⰽⰾⰻⱅⱁⱄⱜ,
Ⰲⱜⰻⱎⱜ́ⱀⱑⰳⱁ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱜ Ⰱⱁⰳⰰ:
Ⰻⱄⱅⱁⱍⱜ́ⱀⰻⰽⱜ ⰶⰻⰲⱜⰻⰻ̆, ⱁⰳⱀⱜ́ ⰾⱓⰱⱜⰻ,
Ⰴⱆⰳⱁⰲⱜ́ⱀⱁ ⰶⰵ ⱞⰰⰸⰰⱀⰻⰵ.
Ⱅⱜⰻ ⱄⰵⰴⱞⱁⱁⰱⱃⰰⰸⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱁⱞⱜ́
Ⱂⱃⱜⱄⱅⱜ Ⱁⱅⱜ́ⱍⰰⱄⰽⱜⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱁⱞⱜ́
Ⱅⱜⰻ ⱂⱃⰰⰲⱁ ⱁⰱⱑ̇ⱋⰰⱀⱜ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰵⱞⱜ́,
Ⱄⰾⱁⰲⱁⱞⱜ́ ⱆⱄⱅⰰ ⰱⱁⰳⰰⱅⰵⰻ̆.
Ⰲⱜⰶⰵⰸⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱜ ⱀⰰⱎⰻⱈⱜ ⱍⱆⰲⱜ́ⱄⱅⰲⱑ̇ⱈⱜ,
Ⰲⱜⰾⱑ̇ⰻ̇ ⰾⱓⰱⱜⰻ ⰲⱜ ⱀⰰⱎⰰ ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰰ:
Ⱄⰾⰰⰱⰰⱑ ⱅⱑ̇ⰾⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ
Ⱄⰻⰾⱁⱓ ⰽⱃⱑ̇ⱂⰵ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱁⱓ.
Ⰲⱃⰰⰳⰰ ⱁⱅⱜⱃⰻⱀⰻ ⰴⰰⰾⰵⱍⰵ,
Ⱞⰻⱃⱜ ⰶⰵ ⱆⱋⰵⰴⱃⰻ ⰰⰱⰻⰵ:
Ⰴⰰ ⰲⱁⰶⰴⱆ ⱅⰻ ⱂⱃⱑ̇ⰴⰻⰴⱆⱋⱆ
Ⱁⱅⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⱁ ⰲⱃⱑ̇ⰴⰰ ⱄⱜⱀⰰⰱⱜⰴⰻⱞⱜ ⱄⰵ.
Ⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱀⰰⱞⱜ ⰴⰰ ⱅⱁⰱⱁⱓ ⰲⱑ̇ⱞⱜⰻ
Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ ⰻ ⱂⱁⰸⱀⰰⰵⱞⱜ Ⱄⱜⰻⱀⰰ,
Ⱅⰵⰱⰵ ⰶⰵ ⱁⰱⱁⱓ Ⰴⱆⱈⰰ
Ⰲⰰ ⰲⱜ́ⱄⰰⰽⱁ ⰲⱃⱑ̇ⱞⰵ ⰲⱑ̇ⱃⱜⰵⱞⱜ.
Ⰱⱁⰳⰰ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰱⱆⰴⰻ,
Ⰵⰳⱁ ⰶⰵ ⱄⱜⰻⱀⱆ ⰵⰴⰻⱀⱁⱞⱆ,
Ⱄⰰ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ Ⱆⱅⱑ̇ⱎⰻⱅⰵⰾⰵⱞⱜ́
Ⱀⱜⰻⱀⱑ̇, ⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰲⱜ ⰲⱜ́ⱄⱜ́ ⰲⱑ̇ⰽⱜ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Od podne Velike do podne Trojičinske subote govori se:


Ⰱⱁⰳⱆ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ ⰱⱆⰴⰻ ⱄⰾⰰⰲⰰ,
Ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⱆ ⰻⰶⰵ ⱁⱅⱜ ⱞⱃⱜⱅⰲⱜⰻⱈⱜ

[ 20 ]

Ⰲⰰⱄⰽⱃⱜⱄⰵ ⰻ Ⱂⰰⱃⰰⰽⰾⰻⱅⱆ
Ⰲⰰ ⱂⱃⰻⱄⱜ́ⱀⱜⰻⰵ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Red. Ⱂⱁⱄⱜⰾⰻ Ⰴⱆⱈⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱁ ⱄⱜⰸⰻⰶⰴⱆⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Odg. Ⰻⱁⰱⱀⱁⰲⰻⱎⰻ ⰾⰻⱌⰵ ⰸⰵⱞⰾⰵ.

Molitva.

Ⰱⱁⰶⰵ, ⰻⰶⰵ ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰰ ⰲⱑ̇ⱃⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ Ⰴⱆⱈⰰ ⱂⱃⱁⱄⰾⱑ̇ⱋⰵⱀⰻⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱆⱍⰻⰾⱜ ⰵⱄⰻ, ⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱀⰰⱞⱜ ⱁ ⱅⱁⱞⱜ́ⰶⰴⰵ Ⰴⱆⱄⱑ̇ ⱂⱃⰰⰲⰰⱑ ⱞⱆⰴⱃⱜ́ⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱅⰻ, ⰻ ⱁ ⱀⰵⰳⱁ ⱆⱅⱑ̇ⱎⰵⱀⰻⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⱃⰰⰴⱁⰲⰰⱅⰻ ⱄⰵ. Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞⱜ́ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ́. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

11. Pisma na čast prislavnoga Tila Isusova.

Ⱂⱁⰻ̆ ⰵⰸⱜⰻⱍⰵ ⱂⱃⱑ̇ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⰰⰳⱁ
Ⱅⱑ̇ⰾⰰ ⱅⰰⰻ̆ⱀⱆ ⰱⱁⰶⰻⱑ,
Ⰴⱃⰰⰳⱁⱌⱑ̇ⱀⱜ́ⱀⱜⰻⰵ ⰶⰵ Ⰽⱃⱜⰲⰵ,
Ⱓⰶⰵ ⰴⰰ ⱞⰻⱃⰰ ⱌⱑ̇ⱀⱆ
Ⱂⰾⱁⰴⱜ ⱍⱃⱑ̇ⰲⰰ ⰱⰾⰰⰳⱁⱃⱁⰴⱜ́ⱀⰰⰳⱁ
Ⱌⰰⱃⱜ́ ⰵⰸⱜⰻⰽⱁⰲⱜ ⰻⰸⰾⰻⱑ.
Ⱀⰰⱞⱜ ⰴⰰⱀⱜ ⰱⱜⰻⱄⱅⱜ́, ⰻ ⱀⰰⱞⱜ ⱄⰵ ⱃⱁⰴⰻ
Ⰻⰸⱜ Ⰴⱑ̇ⰲⱜⰻ ⱂⱃⱑ̇ⰲⱜⰻ ⱂⱃⱑ̇ⱍⰻⱄⱅⱜⰻⰵ,
Ⰻ ⰲⰰ ⱞⰻⱃⱑ̇ ⱄⰵⱞⱜ́ ⱂⱃⱑ̇ⰱⱜⰻⰲⱜⰻⰻ̆
Ⱄⱑ̇ⱑⰲⱜ ⱄⱑ̇ⱞⰵ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ,
Ⱂⱃⰻⱄⰵⰾⱜ́ⱄⱅⰲⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰳⱁⰴⱜⰻ
Ⰴⰻⰲⱜ́ⱀⱜⰻⱞⱜ́ ⱍⰻⱀⱁⱞⱜ́ ⰸⰰⰽⰾⱓⱍⰻ.
Ⰲⱜ ⱀⱁⱋⱜ́ ⰲⰵⱍⰵⱃⰵ ⱂⱁⱄⰾⱑ̇ⰴⱜ́ⱀⰵⰵ
Ⰲⰰⰸⰾⰵⰶⰵ ⱄⱜ ⰱⱃⰰⱅⰻⰵⱓ,

[ 21 ]

Ⱄⰰⰱⰾⱓⰴⰻⰲⱜ ⰸⰰⰽⱁⱀⱜ ⱄⱜⰲⱃⱜⱎⰵⱀⱜ́ⱀⱁ,
Ⰲⱜ ⰸⰰⰽⱁⱀⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ ⱂⰻⱋⰰⱈⱜ, ⰴⰰⱄⱅⱜ́
Ⱄⱜⱀⱑ̇ⰴⱜ́ ⱁⰱⱑ̇ⱞⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⰵⱅⰵ
Ⱄⰵ ⱄⰲⱁⰻⱞⰰ ⱃⱆⰽⰰⱞⰰ.
Ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱂⰾⱜⱅⱜ́, ⱈⰾⱑ̇ⰱⱜ ⰵⱄⱅⰰⱄⱅⰲⰰⱀⱜⰻⰻ̆
Ⱄⰾⱁⰲⱁⱞⱜ́ ⰲⱜ ⱂⰾⱜⱅⱜ́ ⱂⱃⱑ̇ⱅⰲⰰⱃⱑⰵⱅⱜ́
Ⰲⰻⱀⱁ ⰱⱜⰻⰲⰰⰵⱅⱜ́ Ⰽⱃⱜⰲⱜ́ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰰ,
Ⱍⱆⰲⱜ́ⱄⱅⰲⰰ ⱄⱜ ⱁⱄⰽⱆⰴⱑ̇ⱀⰻⰵⱞⱜ́
Ⱍⰻⱄⱅⱜⰻⰻ̆ ⱆⱞⱜ ⰵⰴⰻⱀⰰ ⰲⱑ̇ⱃⰰ
Ⱆⱅⰲⱃⱜⰴⰻⱅⰻ ⰴⱁⰲⰾⱑ̇ⰵⱅⱜ́.
Ⱅⱁⰾⰻⱌⱑ̇ⰻ̆ ⱂⱃⱁⱍⰵⰵ Ⱄⰲⰵⱅⱜ́ⰱⱑ̇
Ⱀⰻⰸⱂⰰⰴⱜⱎⰵ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻⱞⱜ ⱄⰵ;
Ⰴⰰ ⱀⱁⰲⱆ ⱆⱄⱅⱆⱂⰻⱅⱜ́ ⱍⰻⱀⱆ
Ⰴⱃⰵⰲⱜ́ⱀⱁ ⱀⰰⱆⱍⰵⱀⰻⰵ,
Ⰴⰰ ⱂⰾⱜⱀⱁⱅⱆ ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱜ́ ⰲⱑ̇ⱃⰰ
Ⱍⱆⰲⱜ́ⱄⱅⰲⰻⰻ̇ ⱁⱄⰽⱆⰴⱑ̇ⱀⰻⱓ.
Ⱃⱁⰴⰻⱅⰵⰾⱓ, Ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱆ ⰶⰵ
Ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ ⰲⰰⱄⰽⰾⰻⱌⰰⱀⰻⰵ
Ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⰵ, ⱍⱜ́ⱄⱅⱜ́, ⱄⰻⰾⰰ ⰶⰵ
Ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰵⱀⰻⰵ
Ⱁⱅⱜ ⱁⰱⱁⱓ Ⰻⱄⱈⱁⰴⰵⱋⱆ
Ⱃⰰⰲⱜ́ⱀⰰ ⰱⱆⰴⱁ ⱂⱁⱈⰲⰰⰾⰰ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Red. Ⱈⰾⱑ̇ⰱⱜ ⱄⱜ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵ ⱂⱁⰴⰰⰾⱜ ⰵⱄⰻ ⰻⱞⱜ.

Odg. Ⰲⱜ́ⱄⰵ ⱀⰰⱄⰾⰰⰶⰴⰵⱀⰻⰵ ⰲⱜ ⱄⰵⰱⱑ̇ ⰻⱞⱆⱋⰻⰻ̇. [ 22 ]

Molitva.

Ⰱⱁⰶⰵ, ⰻⰶⰵ ⱀⰰⱞⱜ ⱂⱁⰴⱜ Ⱄⰲⰵⱅⱜ́ⰱⱁⱓ ⰴⰻⰲⱜ́ⱀⱁⱓ Ⱄⱅⱃⰰⱄⱅⰻ ⱅⰲⱁⰵⰵ ⱂⰰⱞⰵⱅⱜ́ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⰾⱜ ⰵⱄⰻ: ⱂⱁⰴⰰⰶⰴⱜ́, ⱂⱃⱁⱄⰻⱞⱜ, ⱅⰰⰽⱁ ⱀⱜⰻ Ⱅⱑ̇ⰾⰰ ⰻ Ⰽⱃⱜⰲⰵ ⱅⰲⱁⰵⰵ ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ ⱅⰰⰻⱀⱜ́ⱄⱅⰲⰻⱑ ⱍⱜ́ⱅⰻⱅⰻ; ⰴⰰ ⰻⰸⰱⰰⰲⰾⰵⱀⰻⱑ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱂⰾⱁⰴⱜ ⰲⱜ ⱀⰰⱄⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⱆⱍⱆⰵⱞⱜ. Ⰻⰶⰵ ⰶⰻⰲⰵⱎⰻ ⰻ ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⱆⰵⱎⰻ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

12. Pisma na čast B. D. Marije.

Ⰸⰴⱃⰰⰲⱜⱄⱅⰲⱆⰻ̆ ⱞⱁⱃⱜ́ⱄⰽⰰ ⰷⰲⱑ̇ⰸⰴⱁ,
Ⰱⱁⰳⰰ Ⱞⰰⱅⰻ ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⰰ,
Ⰻ ⱂⱁ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰴⱑ̇ⰲⱁ,
Ⰽⱃⰰⱄⱜ́ⱀⰰ ⰴⰲⱜ́ⱃⱜ́ ⱀⰵⰱⰵⱄⱜ́ⱀⰰ.
Ⰲⱜⰸⰵⱞⱜⱎⱜ́ ⱁⱀⱁ Ⱃⰰⰴⱆⰻ̆ ⱄⰵ,
Ⱁⱅⱜ ⱆⱄⱅⱜ Ⰳⰰⰲⱃⰻⰻⰾⰰ,
Ⱂⱁⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱀⰰⱞⱜ ⱞⰻⱃⱜ, Ⰵⰲⰳⱜⰻ
Ⰻⰸⱞⱑ̇ⱀⰵⱋⰻ ⰻⱞⰵ.
Ⱃⱑ̇ⱎⰻ ⱆⰸⱜⰻ ⰽⱃⰻⰲⱜⱞⱜ,
Ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰾⱁⱄⱅⱜ́ ⱄⰾⱑ̇ⱂⱜⰻⱞⱜ,
Ⰷⱜⰾⰰ ⱀⰰⱎⰰ ⱁⱅⱜⱃⰻⱀⰻ,
Ⰴⱁⰱⱃⰰ ⰲⱜ́ⱄⰰⰽⰰ ⱂⱃⱁⱄⰻ.
Ⱂⱁⰽⰰⰶⰻ ⱄⰵ ⱞⰰⱅⰵⱃⱜ́;
Ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰻⱞⰵⱅⱜ́ ⱅⱁⰱⱁⱓ
Ⱞⱁⰾⱜ́ⰱⱜⰻ ⰻⰶⰵ ⰸⰰ ⱀⱜⰻ,
Ⰻⰸⰲⱁⰾⰻ ⰱⱜⰻⱅⰻ ⱅⰲⱁⰻ̆.

[ 23 ]

Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⰵⰴⰻⱀⰰⱑ,
Ⱞⰰⰶⰴⱆ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱞⰻ ⱅⰻⰳⰰ,
Ⱀⰰⱄⱜ ⱁⱅⱜ ⰳⱃⱑ̇ⰳⱜ ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻ.
Ⰶⰻⰲⱁⱅⱜ ⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱍⰻⱄⱅⱜ, ⰻ ⱂⱆⱅⱜ́
Ⰳⱁⱅⱁⰲⰻ ⰱⰵⰸⰱⱑ̇ⰴⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆,
Ⰴⰰ ⰸⱃⰵⱋⰵ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰰ
Ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⱃⰰⰴⱆⰵⱞⱜ ⱄⰵ.
Ⰱⱆⰴⰻ ⱈⰲⰰⰾⰰ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ,
Ⰻ ⰲⱜⰻⱍⱜ́ⱀⱓ Ⱈⱃⰻⱄⱅⱆ ⱍⱜ́ⱄⱅⱜ́,
Ⱄⰲⰵⱅⱆⱞⱆ ⰶⰵ Ⰴⱆⱈⱆ,
Ⱅⱃⰵⱞⱜ́ ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰵⰴⰻⱀⰰ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Red. Ⱄⱜⱂⱁⰴⱁⰱⰻ ⱞⰵ ⱈⰲⰰⰾⰻⱅⰻ ⱅⰵ, Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⱂⱃⱑ̇ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ.

Odg. Ⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱞⰻ ⱄⰻⰾⱆ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱆ ⰲⱃⰰⰳⱁⱞⱜ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ.


Molitva.

Ⱂⱁⰴⰰⰶⰴⱜ́, ⱞⱁⰾⰻⱞⱜ ⱅⰵ, ⱞⰻⰾⱁⱄⱃⱜⰴⱜⰻⰻ̆ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱄⰾⰰⰱⱁⱄⱅⰻ ⱀⰰⱎⰵⰻ̆ ⱂⱁⱞⱁⱋⱜ́; ⰴⰰ ⰻⰶⰵ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰵ Ⰱⱁⰳⱁⱃⱁⰴⰻⱌⰵ ⱂⰰⱞⰵⱅⱜ́ ⱂⱁⱍⰻⱅⰰⰵⱞⱜ, ⱈⱁⰴⰰⱅⰰⰻ̆ⱄⱅⰲⰰ ⰵⰵ ⱂⱁⱞⱁⱋⰻⱓ ⱁⱅⱜ ⱀⰰⱎⰻⱈⱜ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰻ̆ ⰲⱜⱄⱅⰰⱀⰵⱞⱜ. Ⱅⱑ̇ⱞⱜ́ⰶⰴⰵ Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞⱜ́ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱎⰵⱞⱜ́. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.[ 24 ]

13. Gospine litanije ili pohvale.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆. Ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.
Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.
Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ ⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱈⱃⱜⰻⱄⱅⰵ ⱆⰸⰾⱜⰻⱎⰻ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱁⱃⱜ́ⱍⰵ ⱀⰵⰱⰵⱄⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ Ⰱⱁⰶⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱄⱜⰻⱀⰵ ⱁⱅⱜⰽⱆⱂⰻⱅⰵⰾⱓ ⱞⰻⱃⰰ Ⰱⱁⰶⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰴⱆⰶⰵ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰻ̆ Ⰱⱁⰶⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⱅⱃⱁⰻ̆ⱌⰵ ⰵⰴⰻⱀⱜ Ⰱⱁⰶⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⱞⰰⱃⰻⰵ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⰱⱁⰳⱁⱃⱁⰴⰻⱌⰵ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⰴⱑ̇ⰲⱜ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱞⰰⱅⰻ Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⰲⰰ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱞⰰⱅⰻ ⰱⱁⰶⱜ́ⱄⱅⰲⰵⱀⱜⰻⰵ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑ̇ⱅⰻ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱞⰰⱅⰻ ⱀⰵⱂⱁⱃⱁⱍⱜ́ⱀⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱞⰰⱅⰻ Ⱂⱃⱑ̇ⱍⰻⱄⱅⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱞⰰⱅⰻ ⱀⰵⰲⱃⱑ̇ⰶⰴⰵⱀⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱞⰰⱅⰻ ⱀⰵⱁⱄⰽⰲⱃⱜⱀⰵⱀⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱞⰰⱅⰻ ⰾⱓⰱⰻⱞⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱞⰰⱅⰻ ⱍⱆⰴⱜ́ⱀⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱞⰰⱅⰻ Ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵⰾⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱞⰰⱅⰻ Ⱄⱜⱂⰰⱄⰻⱅⰵⰾⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⱂⱃⱑ̇ⱞⱆⰴⱃⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⱍⱜ́ⱄⱅⱜ́ⱀⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⱀⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⱞⱁⰳⱆⱋⰻⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.

[ 25 ]

Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⰻⰲⰰ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⰲⱑ̇ⱃⱜ́ⱀⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰸⱃⱜⱌⰰⰾⰰ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱜⰻ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱂⱃⱑ̇ⱄⱅⱁⰾⰵ ⱂⱃⱑ̇ⱞⱜⰴⱃⱁⱄⱅⰻ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰻⱄⱅⱁⱍⱜ́ⱀⰻⱍⰵ ⱀⰰⱎⰵⰵ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⰻ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱄⱜⱄⱆⰴⰵ ⰴⱆⱈⱁⰲⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱄⱜⱄⱆⰴⰵ ⱍⱜ́ⱄⱅⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱄⱜⱄⱆⰴⰵ ⰸⱀⰰⱞⰵⱀⰻⱅⰰ ⰱⱁⰳⱁⰾⱓⰱⰻⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱃⱁⰷⱁ ⱅⰰⰻ̆ⱀⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱄⱅⰾⱜⱂⰵ Ⰴⰰⰲⰻⰴⱁⰲⱜ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱄⱅⰾⱜⱂⰵ ⰱⱑ̇ⰾⱁⰽⱁⱄⱅⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰴⱁⱞⰵ ⰸⰾⰰⱅⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰽⱁⰲⱁⱅⰵ ⰸⰰⰲⱑ̇ⱅⰰ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰲⱃⰰⱅⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⱜ́ⱀⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰷⰲⱑ̇ⰸⰴⱁ ⱆⱅⱃⱜ́ⱀⱑⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰸⰴⱃⰰⰲⰻⰵ ⱀⰵⱞⱁⱋⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱂⱃⰻⰱⱑ̇ⰶⰻⱋⰵ ⰳⱃⱑ̇ⱎⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱆⱅⱑ̇ⱎⰻⱅⰵⰾⰻⱌⰵ ⱄⰽⱃⱜⰱⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱂⱁⱞⱁⱋⱜ́ⱀⰻⱌⰵ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰻⱓⱀⱜ́ⱄⱅⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱌⰰⱃⰻⱌⰵ Ⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⱜ́ⱄⰽⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱌⰰⱃⰻⱌⰵ Ⱂⰰⱅⱃⰻⱑⱃⰻⱈⱜ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱌⰰⱃⰻⱌⰵ Ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⱜ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱌⰰⱃⰻⱌⰵ Ⱞⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱜ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱌⰰⱃⰻⱌⰵ Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⱜ́ⱀⰻⰽⱜ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱌⰰⱃⰻⱌⰵ Ⰴⱑ̇ⰲⱜ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱌⰰⱃⰻⱌⰵ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱈⱜ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱌⰰⱃⰻⱌⰵ ⰱⰵⰸⱜ ⱄⰽⰲⱃⱜⱀⱜⰻ ⰻⱄⱅⱁⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰵ ⰸⰰⱍⰵⱅⰰⱑ ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ.

[ 26 ]

Ⰰⰳⱀⱜⰻⱍⰵ ⰱⱁⰶⰻⰻ̆ ⰲⱜⰸⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱞⰻⱃⰰ ⱂⱃⱁⱄⱅⰻ ⱀⰰⱞⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ.
Ⰰⰳⱀⱜ́ⱍⰵ ⰱⱁⰶⰻⰻ̆ ⰲⱜⰸⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱞⰻⱃⰰ ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⱀⰰⱄⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ.
Ⰰⰳⱀⱜ́ⱍⰵ ⰱⱁⰶⰻⰻ̆ ⰲⱜⰸⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱞⰻⱃⰰ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ.
Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ ⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⱈⱃⱜⰻⱄⱅⰵ ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⱀⰰⱄⱜ.
Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.
Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⰻⰾⱆⰻ̆.
Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Spridnica. Ⱂⱁⰴⱜ ⱅⰲⱁⱓ ⱂⱁⱞⱁⱋⱜ́ ⱂⱃⰻⰱⱑ̇ⰳⰰⰵⱞⱜ ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⰱⱁⰳⱁⱃⱁⰴⰻⱌⰵ: ⱀⰰⱎⰻⱈⱜ ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱜ ⱀⰵ ⱂⱃⱑ̇ⰸⱃⰻ ⰲⱜ ⱅⱃⱑ̇ⰱⱁⰲⰰⱀⰻⰻⱈⱜ, ⱀⱜ ⱁⱅⱜ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⱂⰰⰳⱜⰱⱜ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⱀⱜⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ, Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⰰⱑ ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰵⱀⰰⱑ.

Red. Ⱞⱁⰾⰻ ⰸⰰ ⱀⰰⱄⱜ ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⰱⱁⰳⱁⱃⱁⰴⰻⱌⰵ.

Odg. Ⰴⰰ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⰻ ⰱⱆⰴⰵⱞⱜ ⱁⰱⱑ̇ⱋⰰⱀⰻⰻ̆ Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⰲⱜⰻⱈⱜ.


Molitva.

Ⱂⱁⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱀⰰⱞⱜ ⱃⰰⰱⱁⱞⱜ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ, ⱂⱃⱁⱄⰻⱞⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱀⰵⱂⱃⱑ̇ⱄⱅⰰⱀⱜ́ⱀⱜⰻⱞⱜ́ ⱞⱜⰻⱄⰾⰻ ⰻ ⱅⱑ̇ⰾⰰ ⰸⰴⱃⰰⰲⰻⰵⱞⱜ́ ⱃⰰⰴⱁⰲⰰⱅⰻ ⱄⰵ; ⰻ ⱂⱃⱑ̇ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⱜⰻⱞⱜ́ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱜⰻⰵ Ⱞⰰⱃⰻⰵ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ Ⰴⱑ̇ⰲⱜⰻ ⱈⱁⰴⰰⱅⰰⰻ̆ⱄⱅⰲⱁⱞⱜ́ ⱁⱅⱜ ⱀⰰⱄⱅⱁⰵⱋⰵⰵ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻⱅⰻ. Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞⱜ́ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ́. Ⰰⱞⰵⱀⱜ. [ 27 ]

14. Zahvalnica Gospodinu Bogu.

Ⱅⰵⰱⰵ Ⰱⱁⰳⰰ ⱈⰲⰰⰾⰻⱞⱜ: * ⱅⰵⰱⰵ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⰵⱞⱜ.

Ⱅⰵⰱⱑ̇ ⱂⱃⱑ̇ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱆⱞⱆ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ * ⰲⱜ́ⱄⰰ ⰸⰵⱞⰾⱑ ⰽⰾⰰⱀⱑⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰲⱜ́ⱄⰻ ⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰻ, * ⱅⰵⰱⱑ̇ ⱀⰵⰱⰵⱄⰰ ⰻ ⰲⱜ́ⱄⰰ ⰲⰾⰰⰴⱜⰻⱍⱜ́ⱄⱅⰲⰻⱑ.

Ⱅⰵⰱⱑ̇ Ⱈⰵⱃⱁⰲⰻⱞⱜ ⰻ Ⱄⰵⱃⰰⱇⰻⱞⱜ * ⱀⰵⱂⱃⱑ̇ⱄⱅⰰⱀⱜ́ⱀⱁⱞⱜ́ ⰳⰾⰰⱄⱁⱞⱜ́ ⰲⱜⱄⰽⰾⰻⱌⰰⱓⱅⱜ́.

Ⱄⰲⰵⱅⱜ, Ⱄⰲⰵⱅⱜ, Ⱄⰲⰵⱅⱜ * Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ Ⰱⱁⰳⱜ Ⱄⰰⰱⰰⱁⱅⱜ.

Ⱂⰾⱜⱀⰰ ⱄⱆⱅⱜ́ ⱀⰵⰱⰵⱄⰰ ⰻ ⰸⰵⱞⰾⱑ * ⰲⰵⰾⰻⱍⱜ́ⱄⱅⰲⰰ ⱄⰾⰰⰲⱜⰻ ⱅⰲⱁⰵⰵ.

Ⱅⰵⰱⰵ ⱂⱃⱑ̇ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ * Ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⱜ́ⱄⰽⱜⰻⰻ̆ ⰾⰻⰽⱜ,

Ⱅⰵⰱⰵ Ⱂⱃⱁⱃⱁⱍⱜ́ⱄⰽⱁⰵ * ⱈⰲⰰⰾⱜ́ⱀⱁⰵ ⱍⰻⱄⰾⱁ,

Ⱅⰵⰱⰵ Ⱞⱆⱍⰵⱀⰻⱍⱜ́ⱄⰽⱁⰵ ⱂⱃⱑ̇ⱄⰲⱑ̇ⱅⰾⱁⰵ * ⱈⰲⰰⰾⰻⱅⱜ́ ⰲⱁⰻⱀⱜ́ⱄⱅⰲⱁ.

Ⱅⰵⰱⰵ ⰲⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵⰻ̆ ⰲⱜⱄⰵⰾⰵⱀⱑ̇ⰻ̆ * ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⱌⱃⱜⰽⱜⰲⱜ́ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⰵⱅⱜ́.

Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ * ⱀⰵⰻⰸⱞⰻⱃⱜ́ⱀⰰ ⰲⰵⰾⰻⱍⱜ́ⱄⱅⰲⰰ.

Ⱍⱜ́ⱄⱅⱜ́ⱀⰰⰳⱁ ⱅⰲⱂⰵⰳⱁ ⰻⱄⱅⰻⱀⱜ́ⱀⰰⰳⱁ * ⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⱃⱁⰴⱜ́ⱀⰰⰳⱁ Ⱄⱜⰻⱀⰰ.

Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ ⱆⰱⱁ * Ⱆⱅⱑ̇ⱎⰻⱅⰵⰾⱑ Ⰴⱆⱈⰰ.

Ⱅⱜⰻ Ⱌⰰⱃⱜ́ * ⱄⰾⰰⰲⱜⰻ, Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ.

Ⱅⱜⰻ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ * ⱂⱃⰻⱄⱜ́ⱀⱁⱄⱆⱋⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰵⱄⰻ Ⱄⱜⰻⱀⱜ.

Ⱅⱜⰻ, ⰽⱜ ⰻⰸⰱⰰⰲⰾⰵⱀⰻⱓ ⱂⱃⰻⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰽⰰ, * ⱀⰵ ⰲⱜⰸⰳⱀⱆⱎⰰⰾⱜ ⱄⰵ ⰵⱄⰻ ⰴⱑ̇ⰲⰻⱍⱜ́ⱄⰽⰰⰳⱁ ⱍⱃⱑ̇ⰲⰰ. [ 28 ] Ⱅⱜⰻ, ⱂⱁⰱⱑ̇ⰴⰻⰲⱜ ⱄⱜⱞⱃⱜⱅⱜ́ⱀⱁⰵ ⰶⰵⰾⱁ, * ⱁⱅⱜⰲⱃⱜⰸⰾⰻ ⰵⱄⰻ ⰲⱑ̇ⱃⱆⱓⱋⰻⱞⱜ ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⰻⱑ ⱀⰵⰱⰵⱄⱜ́ⱀⰰⱑ.

Ⱅⱜⰻ ⱁ ⰴⰵⱄⱜ́ⱀⱆⱓ Ⰱⱁⰳⰰ ⱄⰵⰴⰻⱎⰻ * ⰲⱜ ⱄⰾⰰⰲⱑ̇ ⱁⱅⱜ́ⱍⰻ.

Ⱄⱆⰴⰻⱑ * ⰲⱑ̇ⱃⱆⰵⱎⰻ ⱄⰵ ⱂⱃⰻⰻⱅⰻ.

Ⱅⰵⰱⰵ ⱆⰱⱁ ⱂⱃⱁⱄⰻⱞⱜ, ⱂⰻⱞⱁⰸⰻ ⱃⰰⰱⱁⱞⱜ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ, * ⰻⱈⱜⰶⰵ ⰴⱃⰰⰳⱁⱌⱑ̇ⱀⱜ́ⱀⱁⱓ ⰽⱃⱜⰲⰻⱓ ⱁⱅⱜⰽⱆⱂⰻⰾⱜ ⰵⱄⰻ.

Ⱄⱜⱂⱁⰴⱁⰱⰻ ⱄⱜ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⰻ ⱅⰲⱁⰻⱞⰻ * ⰲⱜ ⰲⱑⱍⱀⱑ̇ⰻ̆ ⱄⰾⰰⰲⱑ̇ ⱍⰻⱄⰾⰻⱅⰻ ⱄⰵ ⰻⱈⱜ.

Ⱄⱜⱂⰰⱄⰻ ⰾⱓⰴⰻ ⱅⰲⱁⰵ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, * ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰻ ⰴⱁⱄⱅⱁⱑⱀⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ.

Ⰻ ⰻⱄⱂⱃⰰⰲⰻ ⰵ * ⰻ ⰲⱜⰸⱀⰵⱄⰻ ⰻⱈⱜ ⰴⱁ ⰲⱑ̇ⰽⰰ.

Ⱂⱁ ⰲⱜ́ⱄⰵ ⰴⱜ́ⱀⰻ * ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱞⱜ ⱅⰵ.

Ⰻ ⱈⰲⰰⰾⰻⱞⱜ ⰻⱞⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜ * ⰻ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜ ⰲⱑ̇ⰽⰰ.

Ⰻⰸⰲⱁⰾⰻ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⰲⱜ ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⱄⰻⰻ̆ * ⰱⰵⰸⱜ ⰳⱃⱑ̇ⱈⰰ ⱄⱜⱈⱃⰰⱀⰻⱅⰻ ⱀⰰⱄⱜ.

Ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, * ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ.

Ⰴⰰ ⰱⱆⰴⰵⱅⱜ́ ⱞⰻⰾⱁⱄⱃⱜⰴⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱀⰰ ⱀⰰⱄⱜ * ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱆⱂⱜⰲⰰⱈⱁⱞⱜ ⱀⰰ ⱅⰵ.

Ⱀⰰ ⱅⰵ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱆⱂⱜⰲⰰⱈⱜ: * ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⱅⰻⰶⰴⱆ ⱄⰵ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ.

Red. Ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰾⰵⱀⱜ ⰵⱄⰻ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, Ⰱⱁⰶⰵ ⱁⱅⱜ́ⱌⱜ́ ⱀⰰⱎⰻⱈⱜ.

Odg. Ⰻⱈⰲⰰⰾⰵⱀⱜ ⰻ ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⱜ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ.

Red. Ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱞⱜ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⰰ ⱄⱜ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⱜ́ Ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́.

Odg. Ⱈⰲⰰⰾⰻⱞⱜ ⰻ ⱂⱃⱑ̇ⰲⱜⰸⱀⱁⱄⰻⱞⱜ ⰻ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ. [ 29 ] Red. ⰁⰎⰰⰶⰵⱀⱜ ⰵⱄⰻ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱀⰰ ⱆⱅⰲⱃⱜⰴⱑ̇ ⱀⰵⰱⰵⱄⱜ́ⱀⱑ̇ⰻ̆.

Odg. Ⰻⱈⰲⰰⰾⰵⱀⱜ ⰻ ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⱜ, ⰻ ⱂⱃⱑ̇ⰲⱜⰸⱀⰵⱄⰵⱀⱜ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ.

Red. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱆ ⱞⱁⱓ.

Odg. Ⰻ ⰲⱜⱂⰾⱜ́ ⱞⱁⰻ̆ ⰽⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰻⰴⰵⱅⱜ́


Molitva.

Ⰱⱁⰶⰵ, ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱞⰻⰾⱁⱄⱃⱜⰴⰻⱓ ⱀⱑ̇ⱄⱅⱜ́ ⱍⰻⱄⰾⰰ, ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⱅⰻ ⰱⰵⱄⰽⱁⱀⱜ́ⱍⱜ́ⱀⱁ ⰵⱄⱅⱜ́ ⱄⱜⰽⱃⱁⰲⰻⱋⰵ: ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⰻⰲⰻ ⰲⰵⰾⰻⱍⱜ́ⱄⱅⰲⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⰸⰰ ⱂⱁⰴⰰⱀⱜⰻⰵ ⰴⰰⱃⱜⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⰰⱃⰻⱞⱜ, ⱅⰲⱁⱓ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⱜ́ ⱞⱁⰾⰵⱋⰵ: ⰴⰰ ⰻⰶⰵ ⱂⱃⱁⱄⰵⱋⰻⱞⱜ ⱂⱃⱁⱎⰵⱀⰰⱑ ⱂⱁⰴⰰⰲⰰⰵⱎⰻ, ⱅⱑ̇ⱈⰳⱜⰶⰴⰵ ⱀⰵ ⰸⰰⱂⱆⱄⱅⰻⰲⱜ, ⰽⱜ ⱞⱜ́ⰸⰴⰰⱞⱜ ⰱⱆⰴⱆⱋⰻⱞⱜ ⱆⱄⱅⱃⱁⰻⱎⰻ. Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞⱜ́ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ́. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.[ 30 ]

Kako se služi S. Misa


Svećenik. Ⰲⱜ ⰻⱞⰵ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⰰ ⰻ Ⰴⱆⱈⰰ Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ. Ⰲⱜⱀⰻⰴⱆ ⰽⱜ ⱁⰾⱅⰰⱃⱓ Ⰱⱁⰶⰻⱓ.

Sluga. Ⰽⱜ Ⰱⱁⰳⱆ ⰲⰵⱄⰵⰾⰵⱋⱆⱞⱆ ⱓⱀⱁⱄⱅⱜ́ ⱞⱁⱓ.

Sv. Ⱄⱆⰴⰻ ⱞⰻ, Ⰱⱁⰶⰵ, ⰻ ⱃⰰⱄⱆⰴⰻ ⱂⱃⱓ ⱞⱁⱓ ⱁⱅⱜ ⰵⰸⱜⰻⰽⰰ ⱀⰵⱂⱃⱑ̇ⱂⱁⰴⱁⰱⱜ́ⱀⰰ: ⱁⱅⱜ ⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰽⰰ ⱀⰵⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱜ́ⱀⰰ ⰻ ⰾⱜ́ⱄⱅⰻⰲⰰ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⱞⰵ.

Sl. Ⱑⰽⱁ ⰲⱜⰻ ⰵⱄⰻ Ⰱⱁⰶⰵ ⰽⱃⱑ̇ⱂⱁⱄⱅⱜ́ ⱞⱁⱑ: ⰲⱜⱄⰽⱆⱓ ⱁⱅⱃⰻⱀⱆ ⱞⰵ? ⰻ ⰲⱜⱄⰽⱆⱓ ⱄⱑ̇ⱅⱆⰵ ⱈⱁⰶⰴⱆ, ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱜⱅⱆⰶⰰⰵⱅⱜ́ ⱞⰻ ⰲⱃⰰⰳⱜ.

Sv. Ⱂⱁⱎⰾⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⱅⰲⱁⰻ̆, ⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱆ ⱅⰲⱁⱓ: ⱅⰰ ⱞⰵ ⱀⰰⱄⱅⰰⰲⰻⱄⱅⰰ ⰻ ⰲⱜⰲⰵⰴⱁⱄⱅⰰ ⰲⱜ ⰳⱁⱃⱆ ⱄⰲⰵⱅⱆⱓ ⱅⰲⱁⱓ, ⰻ ⰲⱜ ⱄⰵⰾⰵⱀⰻⱑ ⱅⰲⱁⱑ·

Sl. Ⰻⰲⱜⱀⰻⰴⱆ ⰽⱜ ⱁⰾⱅⰰⱃⱓ ⰱⱁⰶⰻⱓ: ⰽⱜ Ⰱⱁⰳⱆ ⰲⰵⱄⰵⰾⰵⱋⱆⱞⱆ ⱓⱀⱁⱄⱅⱜ́ ⱞⱁⱓ.

Sv. Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⱞⱜ́ ⱄⰵ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰲⱜ ⰳⱆⱄⰾⰵⱈⱜ Ⰱⱁⰶⰵ, Ⰱⱁⰶⰵ ⱞⱁⰻ̆. Ⰲⱜⱄⰽⱆⱓ ⱂⱃⰻⱄⰽⱃⱜⰱⱜ́ⱀⰰ ⰵⱄⰻ ⰴⱆⱎⰵ ⱞⱁⱑ, ⰻ ⰲⱜⱄⰽⱆⱓ ⱄⱜⱞⱆⱋⰰⰵⱎⰻ ⱞⰵ ?

Sl. Ⱆⱂⱜⰲⰰⰻ̆ ⱀⰰ Ⰱⱁⰳⰰ, ⱑⰽⱁ ⰵⱋⰵ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⱞⱜ́ ⱄⰵ ⰵⱞⱆ: ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⰵ ⰾⰻⱌⱆ ⱞⱁⰵⱞⱆ, ⰻ Ⰱⱁⰳⱜ ⱞⱁⰻ̆.

Sv. Ⱄⰾⰰⰲⰰ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⱆ ⰻ Ⰴⱆⱈⱆ Ⱄⰲⰵⱅⱆⱞⱆ.

Sl. Ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰱⱑ̇ ⰻⱄⰽⱁⱀⰻ, ⰻ ⱀⱜⰻⱀⱑ̇ ⰻ ⱂⱃⰻⱄⱜ́ⱀⱁ, ⰻ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ. [ 31 ] Sv. Ⰲⱜⱀⰻⰴⱆ ⰽⱜ ⱁⰾⱅⰰⱃⱓ ⰱⱁⰶⰻⱓ.

Sl. Ⰽⱜ Ⰱⱁⰳⱆ ⰲⰵⱄⰵⰾⰵⱋⱆⱞⱆ ⱓⱀⱁⱄⱅⱜ́ ⱞⱁⱓ.

Sv. Ⱂⱁⱞⱁⱋⱜ́ ⱀⰰⱎⰰ ⰲⱜ ⰻⱞⰵ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ⱀⰵ.

Sl. Ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⱜ́ⱎⰰⰳⱁ ⱀⰵⰱⱁ ⰻ ⰸⰵⱞⰾⱓ.

Na Misi za mrtve i na nikih drugih izostavlja se na početku od ričij: Ⱄⱆⰴⰻ ⱞⰵ, Ⰱⱁⰶⰵ i t. d. do ričij: Ⱂⱁⱞⱁⱋⱜ́ ⱀⰰⱎⰰ i t. d.

Sv. Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⱓ ⱄⰵ Ⰱⱁⰳⱆ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱆⱋⱆⱞⱆ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱑ̇ⰻ̆ Ⱞⰰⱃⰻⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰴⱑ̇ⰲⱑ̇, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⱞⱆ Ⱞⰻⱈⰰⰻ̇ⰾⱆ Ⰰⱃⰻⱈⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⱆ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⱞⱆ Ⰻⱁⰰⱀⱆ Ⰽⱃⰻⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱓ, ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⰰ Ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⱁⱞⰰ Ⱂⰵⱅⱃⱆ ⰻ Ⱂⰰⰲⰾⱆ, ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱞⱜ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⱜ, ⰻ ⰲⰰⱞⱜ ⰱⱃⰰⱅⰻⰵ: ⱑⰽⱁ ⰷⱑ̇ⰾⱁ ⱄⱜⰳⱃⱑ̇ⱎⰻⱈⱜ ⱂⱁⱞⱜⰻⱎⰾⰵⱀⰻⰵⱞⱜ́, ⱄⰾⱁⰲⱁⱞⱜ́ ⰻ ⰴⱑ̇ⰾⱁⱞⱜ́: ⱞⱁⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ, ⱞⱁⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ, ⱞⱁⰻ̆ ⱂⱃⱑ̇ⰲⰵⰾⰻⰽⱜⰻⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ. Ⱅⱑ̇ⱞⱜ́ⰶⰵ ⱞⱁⰾⱓ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⱓ Ⱞⰰⱃⰻⱓ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰴⱑ̇ⰲⱆ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰰⰳⱁ Ⱞⰻⱈⰰⰻⰾⰰ Ⰰⱃⱜⱈⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰰ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰰⰳⱁ Ⰻⱁⱀⰰ Ⰽⱃⱜⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱑ, ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⰰ Ⱂⰵⱅⱃⰰ ⰻ Ⱂⰰⰲⰾⰰ, ⰲⱜ́ⱄⰵ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰵ, ⰻ ⰲⰰⱄⱜ ⰱⱃⰰⱅⰻⰵ ⱞⱁⰾⰻⱅⰻ ⱄⰵ ⰸⰰ ⱞⰵ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⰲⰻ Ⰱⱁⰳⱆ ⱀⰰⱎⰵⱞⱆ.

Sl. Ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱅⰵ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱜⰻⰻ̆ Ⰱⱁⰳⱜ: ⰻ ⱁⱅⱜⱂⱆⱄⱅⰻⰲⱜ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱅⰲⱁⰵ, ⱂⱃⰻⰲⰵⰴⰻ ⱅⰵ ⰲⱜ ⰶⰻⰲⱁⱅⱜ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆.

Sv. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Sl. Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⱓ ⱄⰵ Ⰱⱁⰳⱆ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱆⱋⱆⱞⱆ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱑ̇ⰻ̆ Ⱞⰰⱃⰻⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰴⱑ̇ⰲⱑ̇, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⱞⱆ Ⱞⰻⱈⰰⰻ̆ⰾⱆ Ⰰⱃⱜⱈⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⱆ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⱞⱆ [ 32 ]Ⰻⱁⰰⱀⱆ Ⰽⱃⱜⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱓ, ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⰰ Ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⱁⱞⰰ Ⱂⰵⱅⱃⱆ ⰻ Ⱂⰰⰲⰾⱆ, ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱞⱜ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⱜ ⰻ ⱅⰵⰱⱑ̇, Ⱁⱅⱜ́ⱍⰵ: ⱑⰽⱁ ⰷⱑ̇ⰾⱁ ⱄⱜⰳⱃⱑ̇ⱎⰻⱈⱜ ⱂⱁⱞⱜⰻⱎⰾⰵⱀⰻⰵⱞⱜ́, ⱄⰾⱁⰲⱁⱞⱜ́ ⰻ ⰴⱑ̇ⰾⱁⱞⱜ́: ⱞⱁⰻ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ, ⱞⱁⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ, ⱞⱁⰻ̆ ⱂⱃⱑ̇ⰲⰵⰾⰻⰽⰻⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ. Ⱅⱑ̇ⱞⱜ́ⰶⰵ ⱞⱁⰾⱓ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⱓ Ⱞⰰⱃⰻⱓ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰴⱑ̇ⰲⱆ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰰⰳⱁ Ⱞⰻⱈⰰⰻ̆ⰾⰰ Ⰰⱃⱜⱈⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰰ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰰⰳⱁ Ⰻⱁⰰⱀⰰ Ⰽⱃⱜⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱑ, ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⰰ Ⱂⰵⱅⱃⰰ ⰻ Ⱂⰰⰲⰾⰰ, ⰲⱜ́ⱄⰵ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰵ ⰻ ⱅⰵⰱⰵ Ⱁⱅⱜ́ⱍⰵ ⱞⱁⰾⰻⱅⰻ ⱄⰵ ⰸⰰ ⱞⰵ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⰲⰻ Ⰱⱁⰳⱆ ⱀⰰⱎⰵⱞⱆ.

Sv. Ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ ⰲⰰⱄⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱜⰻⰻ̆ Ⰱⱁⰳⱜ: ⰻ ⱁⱅⱜⱂⱆⱄⱅⰻⰲⱜ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⰲⰰⱎⰵ, ⱂⱃⰻⰲⰵⰴⰻ ⰲⰰⱄⱜ ⰲⱜ ⰶⰻⰲⱁⱅⱜ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆.

Sl. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Sv. Ⱂⱃⱁⱋⰵⱀⰻⰵ, ⱁⱅⱜⱃⱑ̇ⱎⰵⱀⰻⰵ ⰻ ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰵⱀⰻⰵ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱁⰲⱜ ⰲⰰⱎⰻⱈⱜ ⰴⰰ ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱜ́ ⰲⰰⱞⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱜⰻⰻ̆ ⰻ ⱞⰻⰾⱁⱄⱃⱜⰴⱜⰻⰻ̆ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́.

Sl. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Sv. Ⰱⱁⰶⰵ, ⱅⱜⰻ ⱁⰱⱃⰰⱋⱜ́ ⱁⰶⰻⰲⰻⱎⰻ ⱀⱜⰻ.

Sl. Ⰻ ⰾⱓⰴⰻⰵ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⱜⰸⰲⰵⱄⰵⰾⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ ⱁ ⱅⰵⰲⱑ̇.

Sv. Ⱑⰲⰻ ⱀⰰⱞⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⱜ́ ⱅⰲⱁⱓ.

Sl. Ⰻ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⰵ ⱅⰲⱁⰻ̆ⰵ ⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱀⰰⱞⱜ.

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱆ ⱞⱁⱓ.

Sl. Ⰻ ⰲⱜⱂⰾⱜ́ ⱞⱁⰻ̆ ⰽⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰻⰴⰵⱅⱜ́.

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻ ⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sl. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆. [ 33 ] Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sl. Ⰳⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sv. Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sl. Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sv. Ⰳⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sl. Ⰳⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sv. Ⰳⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sv. Ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰲⱜ ⰲⱜⰻⱎⱜ́ⱀⰻⱈⱜ Ⰱⱁⰳⱆ.

Ⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⱞⰾⰻ ⱞⰻⱃⱜ ⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰽⱁⱞⱜ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰵⱀⰻⱑ.

Ⱈⰲⰰⰾⰻⱞⱜⱜ ⱅⰵ,

Ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱞⱜ ⱅⰵ,

Ⰽⰾⰰⱀⱓⰵⱞⱜ́ ⱅⰻ ⱄⰵ,

Ⱄⰾⰰⰲⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱞⱜ ⱅⰵ,

Ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ ⰲⱜⰸⰴⰰⰵⱞⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰲⰵⰾⰻⰽⱜⰻⰵ ⱃⰰⰴⰻ ⱄⰾⰰⰲⱜⰻ ⱅⰲⱁⰵⰵ.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ Ⰱⱁⰶⰵ, Ⱌⰰⱃⱓ ⱀⰵⰲⰵⱄⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆, Ⰱⱁⰶⰵ Ⱁⱅⱜⱍⰵ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱜⰻⰻ̇,

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ Ⱄⱜⰻⱀⰵ, ⰵⰴⰻⱀⱁⱃⱁⰴⱜ́ⱀⰻⰻ̆ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰵ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ Ⰱⱁⰶⰵ, Ⰰⰳⱀⱜ́ⱍⰵ Ⰱⱁⰶⰻⰻ̆, Ⱄⱜⰻⱀⰵ Ⱁⱅⱜ́ⱍⱜ́,

Ⰲⱜⰸⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱞⰻⱃⰰ, ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ:

Ⰲⱜⰸⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱞⰻⱃⰰ, ⱂⱃⰻⰻⱞⰻ ⱞⱁⰾⰵⱀⰻⱑ ⱀⰰⱎⰰ:

Ⱄⰵⰴⰵⰻ̆ ⱁ ⰴⰵⱄⱜ́ⱀⱆⱓ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ, ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ.

Ⱑⰽⱁ ⱅⱜⰻ ⰵⰴⰻⱀⱜ ⱄⰲⰵⱅⱜ,

Ⱅⱜⰻ ⰵⰴⰻⱀⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́,

Ⱅⱜⰻ ⰵⰴⰻⱀⱜ ⰲⱜⱎⱜ́ⱀⰻⰻ̆ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰵ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ,

Ⱄⱜ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⱜ́ Ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⰲⱜ ⱄⰾⰰⰲⱑ̇ Ⰱⱁⰳⰰ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ. [ 34 ] Na Misi za mrtve i na nikih drugih ne govori se: Ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰲⱜ ⰲⱜⰻⱎⱜ́ⱀⰻⱈⱜ.

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻ ⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́.

Za Molitvom ili Molitvami odgovara:

Sl. Ⰰⱞⰵⱀⱜ, a za Poslanicom:

Ⰱⱁⰳⱆ ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ.

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻ ⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́

Sv. Ⰸⰰⱍⰵⰾⱁ ili Ⱂⱁⱄⰾⱑ̇ⰴⱁⰲⰰⱀⰻⰵ Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ Ⰵⰲⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰻⱑ ⱂⱁ ⰻ.

Sl. Ⱄⰾⰰⰲⰰ ⱅⰵⰱⱑ̇ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ.

Za Blagověstju odgovara:

Sv. Ⱈⰲⰰⰾⰰ ⱅⰵⰱⱑ̇ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ.

Sv. Ⰲⱑ̇ⱃⱆⱓ ⰲⱜ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ Ⰱⱁⰳⰰ.

Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱆⱋⰰⰳⱁ, ⱅⰲⱁⱃⱜ́ⱌⰰ ⱀⰵⰱⱆ ⰻ ⰸⰵⱞⰾⰻ, ⰲⰻⰴⰻⱞⱜⰻⱞⱜ ⰶⰵ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱞⱜ ⰻ ⱀⰵⰲⰻⰴⰻⱞⱜ́ⰻⱞⱜ.

Ⰻ ⰲⱜ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰰ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰰ, Ⱄⱜⰻⱀⰰ Ⰱⱁⰶⰻⱑ ⰵⰴⰻⱀⱁⱃⱁⰴⱜ́ⱀⰰⰳⱁ:

Ⰻ ⱁⱅⱜ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⰰⰳⱁ ⱂⱃⱑ̇ⰴⱜ́ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜ,

Ⰱⱁⰳⰰ ⱁⱅⱜ Ⰱⱁⰳⰰ, ⱄⰲⱑ̇ⱅⰰ ⱁⱅⱜ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰰ, Ⰱⱁⰳⰰ ⰻⱄⱅⰻⱀⱜ́ⱀⰰ,

Ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⰰ ⱀⰵ ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰵⱀⰰ, ⰵⰴⰻⱀⱁⱄⱆⱋⱜ́ⱀⰰ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ, ⰻⱞⱜ́ⰶⰵ ⰲⱜ́ⱄⰰ ⰱⱜⰻⱎⰵ.

Ⱀⰰⱄⱜ ⱃⰰⰴⰻ ⱍⰽⱁⰲⱑ̇ⰽⱜ ⰻ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⱑ ⱄⱜⱎⱜ́ⰴⱜⱎⰰⰳⱁ ⱄⱜ ⱀⰵⰱⰵⱄⱜ:

Ⰻ ⰲⱜⱂⰾⱜⱅⰻⰲⱜⱎⰰⰳⱁ ⱄⰵ ⱁⱅⱜ Ⰴⱆⱈⰰ Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ ⰻⰸⱜ Ⱞⰰⱃⰻⰵ Ⰴⱑ̇ⰲⱜⰻ ⰻ ⰲⱜⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰾⱜ́ⱎⰰ ⱄⰵ: [ 35 ] Ⱃⰰⱄⱂⰵⱅⰰⰳⱁ ⰶⰵ ⰸⰰ ⱀⱜⰻ ⱂⱃⰻ Ⱂⱁⱀⱜ́ⱅⰻⰻ̆ⱄⱌⱑ̇ⱞⱜ́ Ⱂⰻⰾⰰⱅⱑ̇, ⱄⱅⱃⰰⰴⰰⰲⱜⱎⰰ, ⰻ ⱂⱁⰳⱃⰵⰱⰵⱀⰰ:

Ⰻ ⰲⱜⱄⰽⱃⱜⱄⱜⱎⰰⰳⱁ ⱅⱃⰵⱅⰻⰻ̆ ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⱂⱁ Ⱂⰻⱄⰰⱀⰻⰵⱞⱜ:

Ⰻ ⰲⱜⰸⱎⱜ́ⰴⱜⱎⰰⰳⱁ ⱀⰰ ⱀⰵⰱⱁ; ⱄⰵⰴⰵⱋⰰ ⱁ ⰴⰵⱄⱜ́ⱀⱆⱓ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ:

Ⰻ ⱂⰰⰽⱜⰻ ⰳⱃⰵⰴⱆⱋⰰⰳⱁ ⱄⱜ ⱄⰾⰰⰲⱁⱓ ⱄⱆⰴⰻⱅⰻ ⰶⰻⰲⱜⰻⱞⱜ ⰻ ⱞⱃⱜⱅⰲⱜⰻⱞⱜ: ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⰻⱓ ⱀⰵ ⰱⱆⰴⰵⱅⱜ́ ⰽⱁⱀⱜ́ⱌⰰ.

Ⰻ ⰲⱜ Ⰴⱆⱈⰰ Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ ⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⰲⱁⱃⰵⱋⰰⰳⱁ: ⰻⰶⰵ ⱁⱅⱜ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⰰ ⰻⱄⱈⱁⰴⰵⱋⰰⰳⱁ.

Ⰻⰶⰵ ⱄⱜ Ⱁⱅⱜⱌⰵⱞⱜ́ ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⱁⱞⱜ́ ⱄⱜⱂⱁⰽⰾⰰⱀⱑⰵⱞⰰ ⰻ ⱄⱜⱄⱂⰰⰲⰻⱞⰰ; ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰰⰲⱜⱎⰰⰳⱁ Ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱜⰻ.

Ⰻⰵⰴⰻⱀⱆ ⱄⰲⰵⱅⱆⱓ ⰽⰰⱅⱁⰾⰻⱍⱜ́ⱄⰽⱆⱓ ⰻ ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⱜ́ⱄⰽⱆⱓ Ⱌⱃⱜⰽⱜⰲⱜ́.

Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⱓ ⰵⰴⰻⱀⱁ ⰽⱃⱜⱋⰵⱀⰻⰵ ⰲⱜ ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰵⱀⰻⰵ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱁⰲⱜ.

Ⰻⱍⰰⱓ ⰲⱜⱄⰽⱃⱜⱄⰵⱀⰻⱑ ⱞⱃⱜⱅⰲⱜⰻⱈⱜ,

Ⰻ ⰶⰻⰸⱀⱜ́ ⰱⱆⰴⱆⱋⰰⰳⱁ ⰲⱜ́ⰽⰰ Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Na Misi za mrtve i na nikih drugih ne govori se Ⰲⱑ̇ⱃⱆⱓ.

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́.

Sv. Ⱞⱁⰾⰻⱅⰵ ⰱⱃⰰⱅⰻⰵ.

Sl. Ⱂⱃⰻⰻⱞⰻ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⰶⱃⱜⱅⰲⱆ ⱁⱅⱜ ⱃⱆⰽⱆ ⱅⰲⱁⰵⱓ ⱀⰰ ⱈⰲⰰⰾⱆ ⰻ ⱄⰾⰰⰲⱆ ⰻⱞⰵⱀⰵ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ, ⰲⱜ ⱂⱁⰾⱜ́ⰸⱆ ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ⱀⰰⱎⱆ, ⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰵ ⱌⱃⱜⰽⱜⰲⰵ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰵ ⱄⰲⱁⰵⰵ. [ 36 ] Sv. Ⰲⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ.

Sl. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́.

Sv. Ⰳⱁⱃⱑ̇ ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰰ.

Sl. Ⰻⱞⰰⱞⱜⰻ ⰽⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⰲⰻ.

Sv. Ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ ⰲⱜⰸⰴⰰⰴⰻⱞⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⰲⰻ Ⰱⱁⰳⱆ ⱀⰰⱎⰵⱞⱆ.

Sl. Ⰴⱁⱄⱅⱁⰻ̆ⱀⱁ ⰻ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱜ́ⱀⱁ ⰵⱄⱅⱜ́.

Sv. Ⰲⱜ ⰻⱄⱅⰻⱀⱆ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱁ ⰻ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱜ́ⱀⱁ ⰵⱄⱅⱜ́, ⱂⱃⰰⰲⱁ ⰻ ⱄⱜⱂⰰⱄⰻⱅⰵⰾⱜ́ⱀⱁ, ⱀⰰⱞⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰻ ⰲⱜⰸⰴⱑ̇ ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ ⰲⱜⰸⰴⰰⰲⰰⱅⰻ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰻ̆, Ⱁⱅⱜ́ⱍⰵ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱜⰻⰻ̆, ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ Ⰱⱁⰶⰵ: Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞⱜ́ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ́. Ⰻⱞⱜ́ⰶⰵ ⰲⰵⰾⰻⱍⱜ́ⱄⱅⰲⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⱈⰲⰰⰾⰵⱅⱜ́ Ⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰻ, ⰽⰾⰰⱀⱑⱓⱅⱜ́ ⱄⰰ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ⱄⱅⰲⰻⱑ, ⱅⱃⰵⱂⰵⱋⱆⱅⱜ́ Ⰲⰾⰰⱄⱅⰻ: Ⱀⰵⰱⰵⱄⰰ, ⱀⰵⰱⰵⱄⱜ́ⱀⱜⰻⰵ ⰶⰵ ⱄⰻⰾⱜⰻ ⰻ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ Ⱄⰵⱃⰰⱇⰻⱞⱜ ⱁⰱⱜ́ⱋⰻⱞⱜ́ ⱃⰰⰴⱁⰲⰰⱀⰻⰵⱞⱜ́ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰾⱑⱓⱅⱜ́. Ⱄⱜ ⱀⰻⱞⰻ ⰶⰵ ⰻ ⱀⰰⱎⰵ ⰳⰾⰰⱄⱜⰻ, ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰵⱅⰻ ⰻⰸⰲⱁⰾⰻⱎⰻ ⱞⱁⰾⰻⱞⱜ, ⱂⱃⰻⰾⱑ̇ⰶⱜ́ⱀⱜⰻⱞⱜ́ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⱀⰻⰵⱞⱜ́ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱓⱋⰵ.

Ⱄⰲⰵⱅ,

Ⱄⰲⰵⱅ,

Ⱄⰲⰵⱅ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ Ⰱⱁⰳⱜ Ⱄⰰⰲⰰⱁⱅⱜ.

Ⱂⰾⱜⱀⰰ ⱄⱆⱅⱜ́ ⱀⰵⰱⰵⱄⰰ ⰻ ⰸⰵⱞⱑ ⱄⰾⰰⰲⱜⰻ ⱅⰲⱁⰵⰵ.

Ⱁⱄⰰⱀⰰ ⰲⱜ ⰲⱜⰻⱎⱜ́ⱀⰻⱈⱜ.

Ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰵⱀⱜ ⰳⱃⰵⰴⱜⰻⰻ̇ ⰲⱜ ⰻⱞⰵ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ⱀⰵ.

Ⱁⱄⰰⱀⰰ ⰲⱜ ⰲⱜⰻⱎⱜ́ⱀⰻⱈⱜ. [ 37 ] Sv. Ⰲⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ.

Sl. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Sv. Ⱂⱁⱞⱁⰾⰻⱞⱜ ⱄⰵ. Ⰸⰰⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⱜ́ⱞⰻ ⱄⱜⱂⰰⱄⰻⱅⰵⰾⱜ́ⱀⱜⰻⱞⰻ ⱀⰰⱆⱍⰵⱀⰻ, ⰻ ⰱⱁⰶⱜ́ⱄⱅⰲⰵⱀⱜⰻⱞⱜ́ ⱀⰰⱄⱅⰰⰲⰾⰵⱀⰻⰵⱞⱜ́ ⰲⱜⱁⰱⱃⰰⰶⰵⱀⰻ ⱄⱜⱞⱑ̇ⰵⱞⱜ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰰⱅⰻ. Ⱁⱅⱜ́ⱍⰵ ⱀⰰⱎⱜ́, ⰻⰶⰵ ⰵⱄⰻ ⱀⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵⱈⱜ: ⱄⰲⰵⱅⰻ ⱄⰵ ⰻⱞⰵ ⱅⰲⱁⰵ, ⱂⱃⰻⰻⰴⰻ ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ, ⰱⱆⰴⰻ ⰲⱁⰾⱑ ⱅⰲⱁⱑ ⱑⰽⱁ ⱀⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⰻ, ⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⱞⰾⰻ. Ⱈⰾⱑ̇ⰱⱜ ⱀⰰⱎⱜ́ ⰲⱜ́ⱄⰵⰴⱜ́ⱀⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱀⰰⱞⱜ́ ⰴⱜ́ⱀⱜ́ⱄⱜ́. Ⰻ ⱁⱅⱜⱂⱆⱄⱅⰻ ⱀⰰⱞⱜ ⰴⰾⱜⰳⱜⰻ ⱀⰰⱎⰵ, ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰻ ⱞⱜⰻ ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰰⰵⱞⱜ ⰴⰾⱜⰶⱜ́ⱀⰻⰽⱁⱞⱜ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ: Ⰻ ⱀⰵ ⰲⱜⰲⰵⰴⰻ ⱀⰰⱄⱜ ⰲⱜ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⱜ́.

Sl. Ⱀⱜ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⱀⰰⱄⱜ ⱁⱅⱜ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ.

Sv. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Sv. Ⰲⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ.

Sl. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Sv. Ⱞⰻⱃⱜ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⰱⱆⰴⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́.

Sv. Ⰰⰳⱀⱜ́ⱍⰵ ⰱⱁⰶⰻⰻ̆, ⰲⱜⰸⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱞⰻⱃⰰ, ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ.

Ⰰⰳⱀⱜ́ⱍⰵ ⰱⱁⰶⰻⰻ̆ ⰲⱜⰸⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱞⰻⱃⰰ, ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ.

Ⰰⰳⱀⱜ́ⱍⰵ ⰱⱁⰶⰻⰻ̆ ⰲⱜⰸⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⰳⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱞⰻⱃⰰ, ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⱀⰰⱞⱜ ⱞⰻⱃⱜ.

Na Misi za mrtve za ričmi: Ⰰⰳⱀⱜ́ⱍⰵ ⰱⱁⰶⰻⰻ̆ i t. d. na misto ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ prvi i drugi put kaže: Ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⰻⱞⱜ ⱂⱁⰽⱁⰻ̆, a tretji put: Ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⰻⱞⱜ ⱂⱁⰽⱁⰻ̆ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆. [ 38 ] Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́.

Sv. Ⰻⰴⱑ̇ⱅⰵ Ⱞⰻⱄⰰ ⰵⱄⱅⱜ́ ili:

Ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱞⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ.

Sl. Ⰱⱁⰳⱆ ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ.

Na Misi za mrtve:

Sv. Ⰴⰰ ⱂⱁⱍⰻⱓⱅⱜ́ ⰲⱜ ⱞⰻⱃⱑ̇.

Sl. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Za blagoslovom odgovara:

Sl. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Ali na Misi za mrtve Svećenik ne daje blagoslova.

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́.

Sv. Ⰸⰰⱍⰵⰾⱁ ili Ⱂⱁⱄⰾⱑ̇ⰴⱁⰲⰰⱀⰻⰵ Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ Ⰵⰲⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰻⱑ ⱂⱁ Ⰻ.

Sl. Ⱄⰾⰰⰲⰰ ⱅⰵⰱⱑ̇ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ. Za Blagovistju odgovara:

Sl. Ⰱⱁⰳⱆ ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ.

Molitve koje se na Misi za mrtve pivaju.

Kad Svećenik počimlje Misu:

Ⱂⱁⰽⱁⰻ̆ ⰲⱑ̇ⱍⱜⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⰻⱞⱜ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ: ⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰻⱅⱜ́ ⰻⱞⱜ.

Ⱅⰵⰱⱑ̇ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰵⱅⱜ́ ⱂⱑ̇ⱄⱀⱜ́, Ⰱⱁⰶⰵ, ⰲⱜ Ⱄⰻⰵⱀⱑ̇, ⰻ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰲⱜⰸⰴⰰⱄⱅⱜ́ ⱄⰵ ⱁⰱⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱜ Ⰻⰵⱃⱆⱄⰰⰾⰻⱞⱑ̇: [ 39 ]ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱆ ⱞⱁⱓ, ⰽⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰲⱜ́ⱄⰰⰽⰰ ⱂⰾⱜⱅⱜ́ ⱂⱃⰻⰻⰴⰵⱅⱜ́.

Ⱂⱁⰽⱁⰻ̆ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⰻⱞⱜ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ: ⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰻⱅⱜ́ ⰻⱞⱜ.

Za Poslanicom:

Ⰲⱜ ⱂⰰⱞⰵⱅⱜ́ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱆⱓ ⰱⱆⰴⰵⱅⱜ́ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱜ́ⱀⰻⰽⱜ: ⱁⱅⱜ ⱄⰾⱆⰳⰰ ⰷⱜⰾⰰ ⱀⰵ ⱆⰱⱁⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Ⱁⱅⱜⱃⱑ̇ⱎⰻ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⰴⱆⱎⰵ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⰲⱑ̇ⱃⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ ⱆⱞⱃⱜⱎⰻⱈⱜ ⱁⱅⱜ ⰲⱜ́ⱄⰰⰽⱁⰵ ⱆⰸⱜⰻ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱁⰲⱜ. Ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⰰⱅⰻⱓ ⱅⰲⱁⰵⱓ ⰻⱞⱜ ⱂⱁⱞⰰⰳⰰⱓⱋⰵⱓ ⱄⱜⱂⱁⰴⱁⰱⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ ⱆⰱⱑ̇ⰶⰰⱅⰻ ⱄⱆⰴⰻ ⱁⱅⱜⱞⱜ́ⱋⰵⱀⰻⱑ ⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰰ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⰰⰳⱁ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱜⱄⱅⰲⰻⱑ ⱆⰶⰻⱅⰻ.

Poslidnica:

Ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⰳⱀⱑ̇ⰲⰰ, ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⱁⱀⱜ, ⰻⱄⰽⱃⱁⱓ
Ⱃⰰⰸⱁⱃⰻⱅⱜ́ ⰲⱑ̇ⰽⱜ ⱁⰳⱀⰵⱀⱁⱓ,
Ⱄⱜⰲⱑ̇ⰴⱑ̇ Ⰴⰲⰻⰴⱜ ⱄⱜ Ⱄⰻⰱⰻⰾⱁⱓ.

Ⰽⱁⰾⰻⰽⱜ ⱅⱃⰵⱂⰵⱅⱜ ⱈⱁⱋⰵⱅⱜ́ ⰱⱜⰻⱅⰻ,
Ⰽⱜⰳⰴⰰ Ⱄⱆⰴⱜ́ⱌⰻ ⰻⱞⰰⱅⱜ́ ⱂⱃⰻⰻⱅⰻ,
Ⰲⱜ́ⱄⰰ ⰶⰵⱄⱅⱁⰽⰰ ⱃⰰⱄⱆⰴⰻⱅⰻ!

Ⰴⱃⱆⰳⰰ ⰴⰻⰲⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰸⰲⱆⰽⱜ ⰻⱄⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱜ́,
Ⰻⰸⱜ ⰳⱃⱁⰱⱜ ⱞⱃⱜⱅⰲⱜⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵ ⰲⱜⰸⰱⱆⰴⰻⱅⱜ́,
Ⰻ ⱂⱃⱑ̇ⰴⱜ ⱂⱃⱑ̇ⱄⱅⱁⰾⱜ ⰻⱈⱜ ⱂⱃⰻⱀⱆⰴⰻⱅⱜ́.

Ⱄⱜ ⰵⱄⱅⰵⱄⱅⰲⱁⱞⱜ́ ⱄⰵ ⱄⱜⱞⱃⱜⱅⱜ́ ⱆⰶⰰⱄⱀⰵⱅⱜ́,
Ⰲⱜⱀⰵⰳⰴⰰ ⰲⱜⱄⰽⱁⱃⱑ̇ ⱅⰲⰰⱃⱜ́ ⰲⱜⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱜ́,
Ⰴⰰ ⱄⱆⰴⰵⱋⱆ ⱁⱅⱜⰲⱑ̇ⱋⰰⰵⱅⱜ́.

[ 40 ]

Ⱀⰰⱂⰻ̅ⱄⰰⱀⰰ ⰻⰸⱜⱑⰲⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ
Ⰽⱀⰻⰳⰰ, ⰲⱜ ⱀⰵⰻ̆ⰶⰵ ⱄⰰⰴⱃⱜⰶⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ,
Ⰲⱜ́ⱄⰵ, ⱁ ⱀⰵⱞⱜ́ⰶⰵ ⱞⰻⱃⱜ ⱄⱆⰴⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Ⱄⱆⰴⰵⰻ̆ ⱆⰱⱁ ⰲⱜⱀⰵⰳⰴⰰ ⱄⰵⰴⰵⱅⱜ́,
Ⱍⱜ́ⱅⱁ ⱅⰰⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ, ⱑⰲⱜ́ⱀⱁ ⰱⱆⰴⰵⱅⱜ́:
Ⱀⰵⱁⱅⱜⱞⱜ́ⱋⰵⱀⱁ ⱀⰻⱍⱜ́ⱅⱁ ⱁⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱜ́.

Ⱞⰻⱀⱁⱓ ⰱⱑ̇ⰴⱜ́ⱀⱜⰻⱞⱜ́ ⱍⱜ́ⱅⱁ ⱃⰵⱍⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ?
Ⰽⱜⱅⱁ ⰸⰰⱄⱅⱆⱂⱜ́ⱀⰻⰽⱜ ⱂⱃⰻⰲⱁⰾⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ?
Ⰽⱁⰳⰴⰰ ⰵⰴⰲⰰ ⱂⱃⰰⰲⱜ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Ⱌⰰⱃⱓ ⱄⱅⱃⰰⱎⱜ́ⱀⱜⰻ ⰲⰵⰾⰻⰽⱁⱄⱅⰻ,
Ⱅⱆⱀⰵ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⰻ̆ ⱂⱃⱁⱄⱅⰻⰲⱜ ⰷⱜⰾⱁⱄⱅⰻ,
Ⱄⱜⱂⰰⱄⰻ ⱞⰵⱀⰵ ⱅⱁⰽⱜ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⰻ.

Ⰱⰾⰰⰳⱜ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰵ, ⱅⱜⰻ ⱂⱁⱞⱜ́ⱀⰻⱎⰻ,
Ⱑⰽⱁ ⰸⰰ ⱞⰵ ⱂⰾⱜⱅⱜ́ ⱀⱁⱄⰻⱎⰻ
Ⰲⱜ ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⱞⰵ ⱁⱀⱜ ⰴⰰ ⱀⰵ ⰸⰳⱆⰱⰻⱎⰻ.

Ⱅⱃⱆⰴⰰⱀⱜ, ⰻⱋⰵ ⱞⰵ, ⱄⱑ̇ⰴⱑⱎⰵ,
Ⰻⱄⰽⱆⱂⰾⱑⰵ, ⰽⱃⱜⱄⱅⱜ ⱅⱃⱜⱂⱑⱎⰵ:
Ⱅⱁⰾⰻⰽⱜ ⰲⱜ ⱄⱆⰵ ⱅⱃⱆⰴⱜ ⱀⰵ ⰱⱑⱎⰵ.

Ⱄⱆⰴⰻⱅⰵⰾⱓⱂⱃⰰⰲⱜ ⱞⱜ́ⱍⰵⱀⰻⱑ,
Ⱂⱁⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⰴⰰⱃⱜ ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰵⱀⰻⱑ
Ⱂⱃⱑ̇ⰶⰴⰵ ⰴⱜ́ⱀⰵ ⰸⰰⰴⱆⰶⰴⰵⱀⰻⱑ.

Ⰲⰰⰸⰴⱜⰻⱈⰰⱓ ⰻⱄⱂⰾⱜⱀⱜ́ ⰷⱜⰾⱁⱄⱅⰻ:
Ⰸⱃⰰⰽⱜ ⱞⱁⰻ̆ ⰲⰵⱀⰵⱅⱜ́ ⱁⱅⱜ ⰶⰰⰾⱁⱄⱅⰻ:
Ⱞⱁⰾⰵⱋⱆⱞⱆ, Ⰱⱁⰶⰵ ⱂⱃⱁⱄⱅⰻ.

[ 41 ]

Ⰻⰶⰵ Ⱞⰰⱃⰻⱓ ⱃⰰⰸⱃⱑ̇ⱎⰰⰲⱜⰻⰻ̆,
Ⱃⰰⰸⰱⱁⰻ̆ⱀⰻⰽⰰ ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰰⰲⱜⰻⰻ̆,
Ⱞⰻⱀⱑ̇ ⱀⰰⰴⰵⰶⰴⱆ ⰵⱄⰻ ⰴⰰⰲⱜⰻⰻ̆.

Ⱀⱑ̇ⱞⱜ́ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱜ ⰰⰸⱜ ⱞⱁⰾⰻⱅⰻ:
Ⰱⰾⰰⰳⱜ ⰻⰸⰲⱁⰾⰻ ⱄⰰⱅⰲⱁⱃⱃⰻⱅⰻ.
Ⰴⰰ ⱞⱜⱀⱑ̇ ⱁⰳⱀⰵⱞⱜ́ ⱀⰵ ⰸⰳⱁⱃⱑ̇ⱅⰻ.

Ⱄⰰ ⱁⱅⱜ́ⱌⰰⱞⰻ ⱞⱑ̇ⱄⱅⱁ ⱄⱜⱂⱃⰰⰲⰻ,
Ⰻ ⱁⱅⱜ ⰽⱁⰸⰾⰻⱋⱜ́ ⱞⰵ ⱁⱅⱜⱄⱅⰰⰲⰻ,
Ⱁ ⰴⰵⱄⱜ́ⱀⱆⱓ ⱅⰵⰱⰵ ⱄⱅⰰⰲⰻ.

Ⱂⱃⱁⰽⰾⰵⱅⱜⰻⱞⱜ ⰶⰵ ⱁⱅⱜⰾⱆⱍⰵⱀⱜⰻⱞⱜ.
Ⰲⱜ ⱂⰾⰰⱞⰵⱀⱜ́ ⰶⰵⱄⱅⱁⰽⱜ ⰸⰰⱅⱁⱍⰵⱀⱜⰻⱞⱜ,
Ⰸⱁⰲⰻ ⱞⰵ ⰽⱜ ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰵⱀⱜⰻⱞⱜ.

Ⱞⱁⰾⱓ ⱅⰻ ⱄⰵ ⱂⱃⰻⰽⰾⱁⱀⰵⱀⱁ,
Ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰵ ⰲⱜ ⱂⰵⱂⰵⰾⱜ ⱄⰰⰽⱃⱆⱎⰵⱀⱁ,
Ⰱⰾⱓⰴⰻ ⰽⱁⱀⱌⱜ́ ⱞⱁⰻ̆ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱁ.

Ⱂⰾⰰⱍⰵⱅⱜ́ⱀⱆ ⰴⱜ́ⱀⰵⰲⰻ ⱁⱀⱁⱞⱆ,
Ⰲⰰ ⱀⱜ́ⰶⰵ ⱀⰰ ⱄⱆⰴⱜ ⱂⱁⰲⰻⱀⱜ́ⱀⱁⱞⱆ
Ⰲⰰⱄⰽⱃⱜⱄⱀⱆⱅⰻ· Ⱁⰲⱁⰳⱁ ⰶⰵ

Ⱂⱃⱁⱄⱅⰻ ⱆⰱⱁ ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ Ⰱⱁⰶⰵ,
Ⰱⰾⰰⰳⱜ Ⰺⰻⱄⱆⱄⰵ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ,
Ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⰻⱞⱜ ⱂⱁⰽⱁⰻ̆. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Na Prikazanju.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰵ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ, Ⱌⰰⱃⱓ ⱄⰾⰰⰲⱜⰻ, ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⰴⱆⱎⰵ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⰲⱑ̇ⱃⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ ⱆⱞⱃⱜⱎⰻⱈⱜ ⱁⱅⱜ [ 42 ]ⱞⱆⰽⱜ ⰰⰴⱁⰲⱜⰻⱈⱜ, ⰻ ⱁⱅⱜ ⰳⰾⱆⰱⰻⱀⱜⰻ ⱃⱁⰲⰰ: ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⰵ ⱁⱅⱜ ⱆⱄⱅⱜ ⰾⱜ́ⰲⱁⰲⱜ, ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱁⰶⱃⰵⰴⱜ́ ⰻⱈⱜ ⰰⰴⱜ, ⰴⰰ ⱀⰵ ⰲⱜⱂⰰⰴⱆⱅⱜ́ ⰲⱜ ⱅⱜ́ⱞⱆ: ⱀⱜ ⰸⱀⰰⱞⰵⱀⱁⱀⱁⱄⱜ́ⱌⱜ́ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰻ̆ ⱄⰲⰵⱅⱆⱓ. Ⱓⰶⰵ ⰴⱃⰵⰲⰾⰵ Ⰰⰲⱃⰰⰰⱞⱆ ⱁⰱⱑ̇ⱋⰰⰾⱜ ⰵⱄⰻ, ⰻ ⱄⱑ̇ⱞⰵⱀⰻ ⰵⰳⱁ.

Ⰶⱃⱜⱅⰲⱜⰻ ⰻ ⱞⱁⰾⰵⱀⰻⱑ ⱅⰵⰱⱑ̇, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ ⱂⱃⰻⱀⱁⱄⰻⱞⱜ: ⱅⱜⰻ ⱂⱃⰻⰻⱞⰻ ⰸⰰ ⰴⱆⱎⰵ ⱁⱀⱜⰻ, ⰻⱈⱜⰶⰵ ⰴⱜ́ⱀⱜ́ⱄⱜ́ ⱂⰰⱞⰵⱅⱜ́ ⱅⰲⱁⱃⰻⱞⱜ: ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻ ⰵ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱁⱅⱜ ⱄⱜⱞⱃⱜⱅⰻ ⱂⱃⱑ̇ⰻⱅⰻ ⰽⱜ ⰶⰻⰸⱀⰻ.

Ⱓⰶⰵ ⰴⱃⰵⰲⰾⰵ Ⰰⰲⱃⰰⰰⱞⱜⱆ ⱁⰱⱑ̇ⱋⰰⰾⱜ ⰵⱄⰻ, ⰻ ⱄⱑ̇ⱞⰵⱀⰻ ⰵⰳⱁ.

Pošto se Svećenik pričesti

Ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰻⱅⱜ́ ⰻⱞⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱄⱜ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⰻ ⱅⰲⱁⰻⱞⰻ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ: ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱑ̇ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⰻⰲⱜ ⰵⱄⰻ.

Ⱂⱁⰽⱁⰻ̆ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⰻⱞⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ: ⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜ́ⰻⰻ̆ ⰴⰰ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰻⱅⱜ́ ⰻⱞⱜ.

Ⱄⱜ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⰻ ⱅⰲⱁⰻⱞⰻ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ: ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱑ̇ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⰻⰲⱜ ⰵⱄⰻ.

Za Misom.

Ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⰻ ⱞⰵ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱁⱅⱜ ⱄⱜⱞⱃⱜⱅⰻ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰵ ⰲⱜ ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⱁⱀⱜ ⱅⱃⰵⱂⰵⱅⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆. * Ⰽⱜⰳⰴⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⰰ ⱂⱁⰴⰲⰻⰳⱀⱆⱅⱜ́ ⱄⰵ ⰻ ⰸⰵⱞⰾⱑ. * Ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰻⰴⰵⱎⰻ ⱄⱆⰴⰻⱅⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱆ ⱁⰳⱀⰵⱞⱜ́.

Ⱅⱃⰵⱂⰵⱅⱜ́ⱀⱜ ⰱⱜⰻⱈⱜ ⰰⰸⱜ, ⰻ ⰱⱁⱓ ⱄⰵ, ⰵⰳⰴⰰ ⰻⱄⱅⰵⰸⰰⱀⰻⰵ ⱂⱃⰻⰻⰴⰵⱅⱜ́ ⰻ ⰳⱃⰵⰴⱜⰻⰻ̆ ⰳⱀⱑ̇ⰲⱜ.

Ⰽⱜⰳⰴⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⰰ ⱂⱁⰴⰲⰻⰳⱀⱆⱅⱜ́ ⱄⰵ ⰻ ⰸⰵⱞⰾⱑ. [ 43 ] Ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⱁⱀⱜ, ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⰳⱀⱑ̇ⰲⰰ, ⰱⱑ̇ⰴⱜⰻ ⰻ ⱄⰽⱃⱜⰱⰻ, ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⰲⰵⰾⰻⰽⱜⰻⰻ̆, ⰻ ⰳⱁⱃⱜⰽⱜ ⰷⱑ̇ⰾⱁ.

Ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰻⰴⰵⱎⰻ ⱄⱆⰴⰻⱅⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱆ ⱁⰳⱀⰵⱞⱜ́.

Ⱂⱁⰽⱁⰻ̆ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⰻⱞⱜ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰻⱅⱜ́ ⰻⱞⱜ.

Ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⰻ ⱞⰵ i t. d. do riči: ⱁⰳⱀⰵⱞⱜ́.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Ⱁⱅⱜ́ⱍⰵ ⱀⰰⱎⱜ́ i t. d.

Red. Ⰻ ⱀⰵ ⰲⱜⰲⰵⰴⰻ ⱀⰰⱄⱜ ⰲⱜ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⱜ́.

Odg. Ⱀⱜ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⱀⰰⱄⱜ ⱁⱅⱜ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ.

Red. Ⱁⱅⱜ ⰲⱃⰰⱅⱜ ⰰⰴⱁⰲⱜⰻⱈⱜ.

Odg. Ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⰴⱆⱎⰵ ⰻⱈⱜ (ili ⰴⱆⱎⱆ ⰵⰳⱁ ili ⰵⰵ)!

Red. Ⰴⰰ ⱂⱁⱍⰻⱓⱅⱜ́ (ili ⱂⱁⱍⰻⰵⱅⱜ́) ⰲⱜ ⱞⰻⱃⱑ̇.

Odg. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Red. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱆ ⱞⱁⱓ.

Odg. Ⰻⰲⱜⱂⰾⱜ́ ⱞⱁⰻ̆ ⰽⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰻⰴⰵⱅⱜ́

Red. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Odg. Ⰻ ⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́.

Ⱂⱁⱞⱁⰾⰻⱞⱜ́ ⱄⰵ.

Ⰲⱑ̇ⱃⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ, Ⰱⱁⰶⰵ, ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⱄⱜⰸⰴⰰⱅⰵⰾⱓ ⰻ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻⱅⰵⰾⱓ: ⰴⱆⱎⰰⱞⱜ ⱃⰰⰱⱜ ⰻ ⱃⰰⰱⱜⰻⱀⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱈⱜ ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰵⱀⰻⰵ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⱂⱁⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱁⰲⱜ: ⰴⰰ ⱂⱃⱁⱋⰵⱀⰻⰵ, ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵⰾⱑ̇ⱎⰵ, ⰱⰾⰰⰳⱁⱍⱜ́ⱄⱅⰻⰲⱜⰻⱞⰻ ⱞⱁⰾⰵⱀⰻⰻ ⱂⱁⱄⱅⰻⰳⱀⱆⱅⱜ́. Ⰻⰶⰵ [ 44 ]ⰶⰻⰲⰵⱎⰻ ⰻ ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⱆⰵⱎⰻ ⱄⱜ Ⰱⱁⰳⱁⱞⱜ́ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰵⱞⱜ́ ⰲⱜ ⰵⰴⰻⱀⱜ́ⱄⱅⰲⱑ̇ Ⰴⱆⱈⰰ Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ Ⰱⱁⰳⱜ ⰲⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ.

Odg. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Ili n. pr.

Ⱁⱅⱜⱃⱑ̇ⱎⰻ, ⱞⱁⰾⰻⱞⱜ ⱅⰵ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⰴⱆⱎⱆ ⱃⰰⰱⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ Ⰻ. (ili ⱃⰰⰱⱜⰻⱀⰵ ⱅⰲⱁⰵⰵ Ⰻ.) ⱁⱅⱜ ⰲⱜ́ⱄⰰⰽⱁⰵ ⱆⰸⱜⰻ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱁⰲⱜ, ⰴⰰ ⰲⱜ ⰲⱜⱄⰽⱃⱜⱄⰵⱀⰻⱑ ⱄⰾⰰⰲⱑ̇, ⱞⰵⰶⰴⱆ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⰻ ⰻ ⰻⰸⰱⱃⰰⱀⱜⰻⱞⰻ ⱅⰲⱁⰻⱞⰻ ⰲⱜⱄⰽⱃⱜⱄⱀⰵⱅⱜ́. Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞⱜ́ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ́.

Odg. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Red. Ⱂⱁⰽⱁⰻ̆ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⰻⱞⱜ (ili ⰵⱞⱆ, ili ⰵⰻ̆) Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ.

Odg. Ⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰻⱅⱜ ⰻⱞⱜ (ili ⰵⱞⱆ, ili ⰵⰻ̆).

Red. Ⰴⰰ ⱂⱁⱍⰻⱓⱅⱜ́ (ili ⱂⱁⱍⰻⰵⱅⱜ́) ⰲⱜ ⱞⰻⱃⱑ̇.

Odg. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.[ 45 ]

I. Dodatak. 1. Nika pismena, koja se u Misalu tiskanom god. 1741 nahode na misto pravilnih, ili su uvučena ili ispušthena. [5])

ⰰ prosti ili naznačen naglascima ' ili ` [6]) u često je najti gdi stoji na misto ⰵ (e): ⰶⰰⰶⰴⰰ, ⱀⰰⱍⰰⰾⱁ, ⱍⰰⰴⰻ, ⱍⰰⱄⱅⱜ́; ⱄⰾⱆⰶⰰⰻ̆; ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱎⰰ, ⱂⱁⰸⱀⰰⱎⰰ, ⱂⱁⱄⰾⰰⱎⰰ, ⱄⱅⰰⱎⰰ; ⰸⰰⱍⰰ'ⱅⰻ̇ⰵ, ⱀⰰⰾⰵⰶⰰ'ⱋⰵ, ⱂⱁⰾⱁⰶⰰ'ⱅ, ⱂⱁⱄⰾⱆⰶⰰ'ⱅ; ⰶⰰ`ⱅⰲⰰ, ⱁⰲⱍⰰ`, ⱂⱃⰻⱍⰰ`ⱄⱅⱀⰻⰽⱜ i t. d. n. m. ⰶⰵⰶⰴⰰ, ⱀⰰⱍⰵⰾⱁ, ⱍⰵⰴⱁ, ⱍⰵⱄⱅⱜ́; ⱄⰾⱆⰶⰵⰻ̆; ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱎⰵ, ⱂⱁⰸⱀⰰⱍⰵ, ⱂⱁⱄⰾⰰⱎⰵ, ⱄⱅⰰⱎⰵ; ⰸⰰⱍⰵⱅⰻⰵ, ⱀⰰⰾⰵⰶⰵⱋⰵ, ⱂⱁⰾⱁⰶⰵⱅⱜ́, ⱂⱁⱄⰾⱆⰶⰵⱅⱜ́; ⰶⰵⱅⰲⰰ, ⱁⰲⱜ́ⱍⰵ, ⱂⱃⰻⱍⰵⱄⱅⱜ́ⱀⰻⰽⱜ i t. d.

ⰵ kadgod stoji n. m. ⱑ̇, a kadgod n. m. ⱜ ili ⱜ́, ali malo je uvučen: ⱂⱃⰵⰴⱜ, ⱂⱃⰵⰽⰾⱁⱀⰻⱅⰻ,


 1. ⱜ tvrdi današnji dan kad stoji medju nikimi suglasi, koji se lahko ne daju skupa izustiti, izgovara se prikratkim glasom, koji zanosi na pol 'u', n. pr. u ričih: 'vŭn, vŭstok, zŭl, sŭsud' i t. d. a kadgod se taj skup suglasov lahko izgovoriti može, tada se nipošto ne čuje, niti čim glasi, kako da ga nije.
 2. ⱜ́ mehki izgovara se prikratkim glasom poput 'i' kad stoji medju suglasimi, koji se lahko ne mogu skupa izustit, n. pr. mĭgla, stĭklo, pĭs, mĭč' i t. d., ali se u drugieh slučajih ne izgovara, n. pr. 'gost, knez, zet, mêsec, otc, plač, čto, smrt' a omehčava ⰾ i ⱀ kadgod za njimi idje: 'ognj, konj, izbavitelj, agnjc, gospodnj' i t. d.
 3. Dvoglas ⱜⰻ današnji dan izgovara se kako 'i': 'visok, dim, misl' i t. d.
 4. ⱑ̇ izgovara se kako kranjsko 'ê', il bolje ima ništo od 'e' a ništo od 'i', dali se u čitanju crkvenih knjig ponajviše izgovara kako 'i': 'brime, vira, vik, dilo, dite, zvizda, pristol, mira' i t. d.
 5. Prem da u Časoslovu god. 1791 neima svih znakov, koji su u Misalu god. 1741, ipak riči imaju se štiti kao naznačene u rečenom Misalu.
 6. Niki znaci više pismen (nepoznati od starih) stoje zarad naglaska, al ga nepravilno naznačuju, i razlikuju nika okončanja, a kadgod i zvuk pismen. Niki pak služe da se znade na misto koga stoji koje pisme.}}
[ 46 ]ⱂⱃⰵⱄⱅⰻⰾⱜ, ⱄⱃⰵⰴⰰ, ⱅⱃⰵⰱⱆⰵⱅ, ⱍⱅⰵⰲⱁ; ⰱⱁⰶⰵⱄⱅⰲⱁ, ⰲⰵⰾⰻⱍⰵⱄⱅⰲⱁ, ⰲⰵⱃⱈⱜ, ⰴⰲⰵⱃⱜ́, ⰴⰵⱀⱜ́, ⰴⱃⰵⰲⱁ, ⰶⰵⰾⱍⱜ́, ⰶⰵⱃⱅⰲⰰ, ⰽⱃⰵⱄⱅⱜ, ⰾⰵⱅⱜ, ⰾⰵⱀⱜ, ⱞⰵⱍⱜ́, ⱂⰵⱃⱄⱅⱜ, ⱄⰵⱃⰴⱌⰵ, ⱄⱅⰵⰱⰾⱁ, ⱄⱅⰵⰸⰰ, ⱍⰵⱄⱅⱜ́; ⰾⰵⰾⱁⰲⱑ̇ⰽ, i t. d. n. m. ⱂⱃⱑ̇ⰴⱜ, ⱂⱃⱑ̇ⰽⰾⱁⱀⰻⱅⰻ, ⱂⱃⱑ̇ⱄⱅⱁⰾⱜ, ⱄⱃⱑ̇ⰴⰰ, ⱅⱃⱑ̇ⰱⱆⰵⱅⱜ́, ⱍⱃⱑ̇ⰲⱁ, ⰱⱁⰶⱜ́ⱄⱅⰲⱁ, ⰲⰵⰾⰻⱍⱜ́ⱄⱅⰲⱁ, ⰲⱃⱜⱈⱜ, ⰴⱜ́ⱀⱜ́, ⰴⱃⱜⰲⱁ, ⰶⰾⱜⱍⱜ́, ⰶⱃⱜⱅⰲⰰ, ⰽⱃⱜⱄⱅⱜ, ⰾⱜ́ⰲⱜ, ⰾⱜ́ⱀⱜ, ⱞⱜ́ⱍⱜ́, ⱂⱃⱜⱄⱅⱜ, ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰵ, ⱄⱅⱜ́ⰱⰾⱁ, ⱄⱅⱜ́ⰸⰰ, ⱍⱜ́ⱄⱅⱜ́; ⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰽⱜ i t. d.

ⰻ' ovako naznačen stoji ponajviše n. m. ⱜⰻ, čim je na misto ovoga u nikih slučajih imao bi biti ⰵ (e ili je): ⰲⱑ̇ⰽⰻ', ⰳⱃⱑ̇ⱈⰻ', ⱄⰾⱆⰳⰻ', ⰲⰵⱍⰵⱃⰻ', Ⰻⱄⰰⰻⰻ', Ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻ' i t. d. n. m. ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ, ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ, ⱄⰾⱆⰳⱜⰻ, ⰲⰵⱍⰵⱃⰵ, Ⰻⱄⰰⰻⰵ, Ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰵ, i t. d.

ⰻ̅ n. m. ⱜⰻ koji se u naslovih i nalazi: ⱞⰻ̅ⱄⰾⱜ́, ⱃⰻ̅ⰱⰰ, ⱄⰻ̅ⱀⱜ, ⰲⱁⰾⰻ̅, ⰴⰰⱃⰻ̅; ⰲⰵⱍⱜ́ⱀⰻ̅ⰻ̆, ⱂⱃⰻⰲⰵⰴⰻ̅ⰻ̆; ⱀⰻ̅ⱀⱑ̇ i t. d. n. m. ⱞⱜⰻⱄⰾⱜ́, ⱃⱜⰻⰱⰰ, ⱄⱜⰻⱀⱜ; ⰲⱁⰴⱜⰻ, ⰴⰰⱃⱜⰻ, ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆, ⱂⱃⰻⰲⰵⰴⱜⰻⰻ̆, i t. d.

ⰼ n. m. ⰻ̆: ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰼ, ⰻⰰⱀⱆⰰⱃⰻⰼ, ⱀⰵⰴⱑ̇ⰾⱀⰻ̅ⰼ, ⱁⱄⱞⰻ̅ⰼ, Ⱂⱁⰼ, ⱇⰵⰲⱃⱆⰰⱃⰻⰼ i t. d. n. m. ⰰⱃⱜⱈⰻⰵⱃⰵⰻ̆, ⱑⱀⱆⰰⱃⰻⰻ̆, ⱀⰵⰴⱑ̇ⰾⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆, ⱁⱄⱞⱜⰻⰻ̆, Ⱂⱁⰻ̆, ⱃⰻⱞⱜ́ⱄⰽⱜⰻⰻ̆, ⱇⰵⰲⱃⱆⰰⱃⰻⰻ̆ i t. d.

ⱁ kadgod ima n. m. ⱜ: ⰲⱁ, ⰲⱁⰸⱜ, ⰽⱁ ⱀⱁ ⱄⱁ; ⰲⱁⱂⰻⱅⰻ, ⰲⱁⰸⰱⱆⰴⰻⱅⰻ, ⰲⱁⰸⰾⱓⰱⰻⱅⰻ, ⰲⱁⱄⱅⱁⰽⱜ, ⱄⱁⰳⱃⱑ̇ⱎⰻⱅⰻ, ⱄⱁⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ; ⰳⱁⱃⰾⱁ, ⰴⱁⰶⰴⱜ́, ⰴⱁⱄⰽⰰ, ⰴⱃⱁⰲⰰ, ⰸⰰⰽⱁⱀⱑ̇ⱅⰻ, ⰽⱃⱁⰲⱜ́, ⰽⱃⱁⱅⱁⰽⱜ, ⱂⱁⰾⱀⱜ, ⱂⰾⱁⱅⱜ́, ⱄⱁⰾⱀⱌⰵ, ⱄⱁⰱⱁⱃⱜ, ⱄⱁⱅⱀⰻⰽⱜ, ⱅⱁⱀⰵⰽⱜ, ⱅⱁⱃⰳⱜ, [ 47 ]ⱅⱃⱁⱄⱅⱜ, ⱆⱞⱁⰾⱍⰰⱅⰻ, ⱈⱁⰾⱞⱜ i t. d. n. m. ⰲⱜ, ⰲⱜⰸⱜ, ⰽⱜ, ⱀⱜ, ⱄⱜ; ⰲⱜⱂⱃⰻⱅⰻ, ⰲⱜⰸⰱⱆⰴⰻⱅⰻ, ,ⰲⱜⰸⰾⱓⰻⱅⰻ, ⰲⱜⱄⱅⱁⰽⱜ, ⱄⱜⰳⱃⱑ̇ⱎⰻⱅⰻ, ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ; ⰳⱃⱜⰾⱁ, ⰴⱜⰶⰴⱜ́, ⰴⱜⱄⰽⰰ, ⰴⱃⱜⰲⰰ, ⰸⰰⰽⱜⱄⱜ́ⱀⱑ̇ⱅⰻ, ⰽⱃⱜⰲⱜ́, ⰽⱃⱁⱅⱜⰽⱜ, ⱂⰾⱜⱀⱜ́, ⱂⰾⱜⱅⱜ́, ⱄⰾⱜⱀⱜ́ⱌⰵ, ⱄⱜⰱⱁⱃⱜ, ⱄⱜⱅⱜ́ⱀⰻⰽⱜ, ⱅⱜ́ⱀⱜ́ⰽⱜ, ⱅⱃⱜⰳⱜ, ⰲⱃⱜⱄⱅⱜ, ⱆⱞⰾⱜⱍⰰⱅⰻ, ⱈⰾⱜⱞⱜ i t. d.

ⱋ⃛ i ⱎⱋ n. m. ⱋ (št): ⰰⱋ⃛ⰵ, ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱓⱋ⃛ⰻ, ⰵⱋ⃛ⰵ, ⰸⰰⱋ⃛ⰻⱅⰻⱅⰻ, ⰻⱋ⃛ⰵⱅⰵ, ⱁⱅⰲⱑ̇ⱋ⃛ⰰⱅⰻ, ⱂⱃⰻⱍⰰ'ⱋ⃛ⰵⱀⰻⰵ, ⱂⱃⱁⱋ⃛ⰵⱀⰻⰵ, ⱄⱁⰽⱃⱁⰲⰻⱋ⃛ⰵ, ⱄⱆⰴⰻⱋ⃛ⰵ, ⱈⱁⱋ⃛ⱆ; ⰲⰾⰰⱎⱋⰵⰵ, ⱎⱋⰻⱅⱜ, ⱆⱎⱋⰵⰴⱃⰻ i t. d. n. m. ⰰⱋⰵ, ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱓⱋⰵⰵ, ⰵⱋⰵ, ⰸⰰⱋⰻⱅⰻⱅⰻ, ⰻⱋⰵⱅⰵ, ⱁⱅⱜⰲⱑ̇ⱋⰰⱅⰻ, ⱂⱃⰻⱍⰵⱋⰵⱀⰻⰵ, ⱂⱃⱁⱋⰵⱀⰻⰵ, ⱄⱜⰽⱃⱁⰲⰻⱋⰵ, ⱄⱆⰴⰻⱋⰵ, ⱈⱁⱋⱆ; ⰲⰾⰰⱋⰵⰵ, ⱋⰻⱅⱜ, ⱆⱋⰵⰴⰻ i t. d.

ⱜ kadgod stoji n. m. ⱜ́, al više je putij ispuštjen: ⰲⱑ̇ⱀⰵⱌⱜ, ⱞⰾⰰⰴⰵⱀⰵⱌⱜ, ⱁⱅⰵⱌⱜ; ⰰⰾⰽⰰⱅⰻ, ⰲⰲⰵⱄⱅⰻ, ⰲⱀⰻⰴⱆ, ⰲⱀⱑ̇, ⰲⱈⱁⰴⱜ, ⰴⱋⰻ, ⰷⰾⱁ, ⰾⰶⰰ, ⱄⱄⰰⱅⰻ, ⰱⱃⰰⱅⱁⱞⱜ, ⱄⰾⱁⰲⱁⱞⱜ, ⱂⱆⱅⰵⱞⱜ, ⰻⱞⰵⱀⰵⱞⱜ, ⱄⰻⱞⱜ, ⱄⰲⰵⱅⰻⱞ, ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ, ⰴⰰⱄⱅⱜ, ⰻⰸⰱⰰⰲⰻⱅⱜ, ⱈⱃⰰⱀⰻⱅⱜ, ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱓⱅⱜ, ⰴⱑ̇ⰾⰰⱓⱅⱜ, ⰻⱞⱆⱅⱜ, Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ i t. d. n. m. ⰲⱑ̇ⱀⱜ́ⱌⱜ́, ⱞⰾⰰⰴⱑ̇ⱀⱜ́ⱌⱜ́, ⱁⱅⱜ́ⱌⱜ́; ⰰⰾⱜⰽⰰⱅⰻ, ⰲⱜⰲⰵⱄⱅⰻ, ⰲⱜⱀⰻⰴⱆ, ⰲⱜⱀⱑ̇, ⰲⱜⱈⱁⰴⱜ, ⰴⱜⱋⰻ, ⰷⱜⰾⱁ, ⰾⱜⰶⰰ, ⱄⱜⱄⰰⱅⰻ, ⰱⱃⰰⱅⱁⱞⱜ́, ⱄⰾⱁⰲⱁⱞⱜ́, ⱂⱆⱅⰵⱞⱜ́, ⰻⱞⰵⱀⰵⱞⱜ́, ⱄⰻⱞⱜ́, ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⱜ́, ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́, ⰴⰰⱄⱅⱜ́, ⰻⰸⰱⰰⰲⰻⱅⱜ́, ⱈⱃⰰⱀⰻⱅⱜ́; ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱓⱅⱜ́, ⰴⱜ́ⰾⰰⱓⱅⱜ́, ⰻⱞⱆⱅⱜ́, Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞⱜ́ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ́, i t. d.

ⱜ́ mnogo je putij ispušten: ⰲⱄⰵ, ⰽⱁⱀⱌⰰ, ⱞⰳⰾⰰ, [ 48 ]ⱞⰻ̅ⱎⱌⰰ, ⱁⱅⱌⰰ, ⱅⰲⱁⱃⱌⰰ, ⱅⱞⰰ, ⱍⱅⰵⱀⰻ̇ⰵ, ⱍⱅⱁ; ⰻⱞⰶⰵ, ⰻⱄⱅⰻⱀⱀⱁ, ⱀⰵⱂⱃⰵⱄⱅⰰⱀⱀⱁ, ⰾⰻⱎⱎⰵ i t. d. n. m. ⰲⱜ́ⱄⰵ, ⰽⱁⱀⱜ́ⱌⰰ, ⱞⱜ́ⰳⰾⰰ, ⱞⱜⰻⱎⱜ́ⱌⰰ, ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ, ⱅⰲⱁⱃⱜ́ⱌⰰ, ⱅⱜ́ⱞⰰ, ⱍⱜ́ⱅⰵⱀⰻⰵ, ⱍⱜ́ⱅⱁ, ⰻⱞⱜ́ⰶⰵ, ⰻⱄⱅⰻⱀⱜ́ⱀⱁ, ⱀⰵⱂⱃⱑ̇ⱄⱅⰰⱀⱜ́ⱀⱁ, Ⰾⰻⱎⱜ́ⱎⰵ i t. d. [1])

Ⱑ biva u nikih ričih i okončnjih, ili ponajviše kad je ozgor naznačen naglaskom ' a kadšto i naglaskom ` odgovara ⰵ (e ili je): ⰲⱁⱂⱃⱁⱄⱑⱅ, ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱑ, ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱑⰻ̆, ⰻⰸⰲⱁⰴⱑⱅ, ⱂⱃⰻⱑⱅⰻ, ⱂⱃⱁⰸⰻⰲⰰⰻ̆, ⱄⱁⱅⰲⱁⱃⱑⱅ, ⱄⱑ̇ⱅⱆⱑ, ⱅⰲⱁⱃⱑ, ⱅⰲⱁⱃⱑⰻ̆, ⱆⰸⱃⱑⱅ, ⱈⱁⰴⱑⱅ, ⱑⰸⰻ̅ⰽⱜ, ⰻⰵⱃⰵⱑ'; ⰻⱞⱑ', ⱞⱑ', ⱞⱃⰵⰶⱑ', ⱀⰰⱎⱑ', ⱂⱑ'ⱅⱜ́, ⱄⰲⱑ'ⱅⱜ, ⱄⱅⱁⱑⱋⰻ, ⱄⱑ', ⱅⰵⱃⱂⱑ'ⱋⰻ, ⱀⱁⱄⱑ` i t. d. n. m. ⰲⱜⱂⱃⱁⱄⰵⱅⱜ́, ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰵ, ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰵⰻ̆, ⰻⰸⰲⱁⰴⰵⱅⱜ́, ⱂⱃⰻⰵⱅⰻ, ⱂⱃⱁⰸⰻⰲⰰⰵⰻ̆, ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰵⱅⱜ́, ⱄⱑ̇ⱅⱆⰵ, ⱅⰲⱁⱃⰵ, ⱅⰲⱁⱃⰵⰻ̆, ⱆⰸⱃⰵⱅⱜ́, ⱈⱁⰴⰵⱅⱜ́, ⰵⰸⱜⰻⰽⱜ; ⰻⰵⱃⰵⰵ, ⰻⱞⰵ, ⱞⰵ, ⱞⱃⱑ̇ⰶⰵ, ⱀⰰⱎⰵ, ⱂⱑ̇ⱅⱜ́, ⱂⰵⱅⱜ́, ⱄⰲⰵⱅⱜ, ⱄⱅⱁⰵⱋⰻ, ⱄⰵ, ⱅⱃⱜⱂⰵⱋⰻ; ⱀⱁⱄⰵ i t. d. [2]) [ 49 ]

II. Poglavite skraćenice. koje se nahode u Missalu g. 1741 i Časoslovu g. 1791.


[ 50 ]
[ 51 ]
[ 52 ]
[ 53 ]
[ 54 ][ 55 ]

3. Pismena ozgor nàpisana, kojih ima u istih knjigah.

ⰵ𞀕 = ⰵⱅ, ⱁ𞀕 = ⱁⱅ, ⱆ𞀕 = ⱆⱅ, ⱓ𞀕 = ⱓⱅ.

4. Svezanice istih knjig.

a) Od dva pismena.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 55.png
[ 56 ]

b) Od tri pismena.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 56 a.png

c) Od četiri pismena.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 56 b.png

5. Skraćenice sa Svezanicami.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 56 c.png

6. Naslovna i početna pismena kojih ima u istih knjihah.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 56 d.png
[ 57 ]
Bukvar staroslovenskoga jezika page 57.png

[ 58 ]

II. Dodatak.

Glagolska rukopisna Azbukva.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 58.png
[ 59 ]

O Glagolskoj rukopisnoj Azbukvi.

Ovom su se Azbukvom još od starine pisale, ponajviše hrvatski, matice rodjenih, krizmanih, vinčanih i mrtvih, knjige mrtvačkih godov; njom su se izdavali oglasi, svidočbe, i napisivale pogodbe, tužbe, potvrde, računi, oporuke i. t. d.; njom su se također primale državne naredbe i. t. d. i to u svih mistih, gdi je bila služba božja rimskoga obreda, a staroslovenskoga jezika, izuzam Poljica i nika sela u kojih bi župnici iz Poljic bili.

Način pisanja

Pismena navedena u Križalci pridstavljaju običajne slike, ali jih ima i još različnih po ruci pisaoca il po njegovoj višćini.

Naslovna i početna pismena razlikuju se od ostalih il veličinom (*), il što su dvostruko načrtana ili naresena.


Bukvar staroslovenskoga jezika page 59.png
[ 60 ]O pismenu ⰵ u ričih, koje su se jednake u staroslovenskom i hrvatskom jeziku, služe ista pravila kja su navedena pod pazkom 1 na str. 5 ovoga Bukvara, izuzam da na početku vlastitih imen kadgod se izgovara kao čisto e.

Pisme ⰻ izgovara se kao u staroslovenskom, (V. pazku 2 na str. 6). Ovo se pisme nalazi kadgod bez potribe prid ⱑ i ⱓ.

ⰾ i ⱀ kadgod se mehko izgovaraju, (V. pazku 1 na str. 5 i pazku 2 na str. 6) i onda kad za njima slide ⰰ ili ⱆ. ⱀ s kojim znakom na sebi mehko se izgovara.

ⱉ ne služi nego kao znamen broja.

ⱜ ( jer) u ridko se nahodi, a još ridje ' na misto njega.

ⱑ kadgod glasi 'i', al ponajviše 'ja', u koji put 'j', ako li pak u kojem rukopisu ima na sebi piknju, kao 'i', ili 'je', 'ie', a bez piknje kao 'ja'.

Dvostručni samoglasi ili suglasi stoje na misto jednoga.

Riči nisu svaki put odiljene dali više putij dvi ili tri su skupa napisane.

Svezanice i Skraćenice.

Osim Svezanic običajnih u tiskanih knjigah, ima u rukopisih i još nikih, koje se mogu razrišiti pazeć na riči medju kojimi stoje.

Tako ima i Skraćenic priličnih onim, koje se u tiskanih knjigah nalaze, a ima i drugih, koje se vižbanjem lahko daju razumiti navlastito po [ 61 ]ričim koje su pred njimi, il koje za njimi slide.

Črtice nad ričju ponajviše služi kao znak skraćenja.

Glagolitic ligature pokoj.png znači pokojni ili pokojna.

Brojevi

.

Brojevi se naznačuju istom načinom kao i u tiskanih knjigah (Vidi str. 11 i 12 ovoga Bukvara) t. j. piknjom s jedne i s druge strane svakoga pismena ([3]), il se metne piknja prid prvim i posli zadnjega ([4]), il se svako pisme črticom ozgor biliži ([5]), il se napokon uvrsti veznik ⰻ medju pismenimi i njihovimi piknjami ([6]), al tada se ponajviše črtica ispušća. V nikih rukopisih pismena, koja naznačuju broj, nemaju na sebi, ni pokraj sebi znaka ([7]), a u nikih imaju okolo sebe više pikanj ([8]).

 1. Dvostručni suglasi stoje u tudjih ričih i malo da ne vazda i u samih staroslovenskih kako da je jedan suglas a dva ⰳ t. j. ⰳⰳ n. m. ⱀⱜ́ⰼ: Ⱞⰻⱄⱄⰰ, Ⱞⰻⱄⱄⰰⰾⱜ, ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰵⱀⱀⰻ̅ⱞⰻ, ⱃⰵⱍⰵⱀⱀⰰ, ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱀⰰ, ⱄⱁⱅⰲⱁⱃⰵⱀⱀⰰ; ⰰⰳⰳⰵⰾⱜ, ⰵⰲⰰⰳⰳⰵⰾⰻⰵ i t. d. n. m. Ⱞⰻⱄⰰ, Ⱞⰻⱄⰰⰾⱜ, ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰵⱀⱜⰻⱞⰻ, ⱃⰵⱍⰵⱀⰰ, ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⰰ, ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰵⱀⰰ; ⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⱜ, ⰵⰲⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰻⰵ i t. d.
 2. ova kratka pravila nisu dostatna, da štivenje crkvenih knjig bude točno prama slovničkim pravilom, dali se može štilac na njih nasloniti uza znanje Slovnice.
 3. ·ⰲ = 3, ·ⰱ·ⰻ· = 12, ·ⰻ·ⰴ· = 25, ·ⱃ·ⰻ·ⰰ· = 121, ·ⱈ·ⱞ·ⰸ· = 669, ·ⱍ· = 1000, ·ⱍ·ⱋ·ⱞ· i. t. d.
 4. ·ⰴⰹ· = 15, ·ⰻⰳ· = 24, ·ⱃⰾⰰ· = 151, ⱍⱄⰻⰱ· = 1222, ·ⰳ· ⱅⰻⱄⱆⱋⰵ, ili ·ⰳⱍ·, ili ⱍⱍⱍⱍ = 1000, ·ⱃⱞ· ⱅⰻⱄⱆⱋ = 160.000, ⱍ· ⱅⰻⱄⱆⱋ = 1,000.000
 5. ·ⰳ҃· = 4, ⰵ҃ⰹ҃ = 16, ·ⱂ҃ⰱ҃· = 92, ·ⱃ҃ⰽ҃ⰰ҃· = 141
 6. ·ⰻ҃·ⰻ ⰲ҃· = 23, ·ⱞ҃··ⰻ·ⰵ҃· = 66, ·ⱃ҃·ⰻ·ⰼ҃· = 130; - ⰼ·ⰻ·ⰵ = 36, ·ⱃ·ⰻ·ⱁ·ⰻ·ⰳ· = 154, i. t. d.
 7. ⰷ = 8, ⰴⰹ = 15, ⱍⱉⱞⰷ = 1768, i t. d.
 8. ⱍ ⱇ ⱁ ⰲ· = 1583; Bukvar page 65.png = 1594.
Pazka. Ovi primiri napisani su tiskanimi pismeni, da služe za tiskane i rukopisne knjige. [ 62 ]

Snimci

1) Iz matice rodjenih.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 62 a.png

2) Iz matice krizmanih.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 62 b.png


[ 63 ]
Bukvar staroslovenskoga jezika page 63.png

3) Iz matice vinčanih.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 63 b.png
[ 64 ]
Bukvar staroslovenskoga jezika page 64a.png

4) Iz matice mrtvih.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 64 b.png
[ 65 ]


5) Iz knjig mrtvačkih godov.

a)

Bukvar staroslovenskoga jezika page 65a.png

b)

Bukvar staroslovenskoga jezika page 65b.png


[ 66 ]


6) Iz državne naredbe.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 66.png


[ 67 ]

7) Iz pogodbe.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 67 a.png

8) Iz tužbe.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 67 b.png
[ 68 ]

9) Iz potvrde.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 68 a.png

10) Iz oporuke.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 68 b.png
[ 69 ]
Bukvar staroslovenskoga jezika page 69 a.png

11) Iz knjig pripovidanj.

Bukvar staroslovenskoga jezika page 69 b.png

Bukvar staroslovenskoga jezika page 69 c.png
[ 70 ]

III. Dodatak.

Bosanska Azbukva.

Bukvar page 70.png
[ 71 ]
Bukvar page 71.png
[ 72 ]

O Bosanskoj Azbukvi.

Bosanskom Azbukvom, koja se od grčkoslovenske (t.j. ćirilice) odlikuje u nikih pismenih (б, в, ф, ц) pisali su katolici u Bosni i Hercegovini i u staroj Makarskoj Biskupii do našega vrimena, i njom dali tiskati nikoliko knjig.

Koncem XIV i početkom XV vika služila se je bosanskom Azbukvom Dubrovačka Skupovlada, kad bi pisala kraljem, despotom, vojvodom, i knezovim srbskim, bosanskim, dalmatinskim i primorskim.

Istom napokon azbukvom pisali bi u Splitskih Poljicih matice rodjenih, krizmanih, vinčanih, mrtvih, knjige mrtvačkih godov, pripovidanja, živote Svetac, zakone, pogodbe, oglase i svidočbe; istom azbukvom primala bi Poljica mletačke naredbe, i ova se azbukva razprostranila i van Poljic po župah, u kojih bi Poljički Svećenici služili.

Način pisanja.

Slike pismen zabiližene i križaljci izcrpljene su iz više tiskanih knjig i mnogih rukopis, al sa svim tim bit će po rukopisih i još slik, koje ipak po navedenim mogu se poznati. — Naslovna i početna pismena tiskanih i rukopisnih knjig jesu veća od ostalih ([1]) i


 1. Bukvar page 72.png
[ 73 ]kadgod se ništo odlikuju, a u Poljičkih često su dvostruko načrtana ([1]).

Nika iz pismen pridstavljenih u križalci osim zvuka kojim običajno glase, kao što je po kraj svakoga zabiliženo, kad sama, a kad prilučena kojemu drugomu, izgovaraju se kadgod i drugčie, kako se vidi u slidećih primirih.

Bukvar page 73a.png

Bukvar page 73b.png
[ 74 ]
Bukvar page 74.png

O nikih iz ostalih pismen samih ili prilučenih ima se znati da:

х u tisk. knjigah bos. i u rukopisih toliko bos. koliko polj. kadgod je po sve izostavljeno, a kadgod ne nalazi se gdi bi imalo biti, a ima ga gdi mu nije mista.

ѕ i ї ne služe nego za brojeve u svih [ 75 ]rukopisnih i tisk. knjigah, izuzam dubrovačke, u kojih ї nahodi se i kao pisme.

ѹ u bos. tisk. knjigah prem da u ridko nalazi na misto u: пꙋок, дꙋохан.

ѿ koji put u bos. knj. stoji na misto od: ѿ оне.

ь (tanki jer), koji i na misto debeloga služi, nema zvuka, i u ridko nalazi se u nikih bos. tisk. knjigah, i u dubr. rukop. ridje pak u polj.

ѣ u dubr. rukopisih odgovara latinsk. ie, je.

ꙗ, ѥ, ю, u dubrov. rukopisih često, a u drugih po sve ridko, u bos. pak ni malo.

Dvostručni samoglasi ili suglasi u bosanskoj azbukvi stoje na misto jednoga.

Črtica ( ̄) nad pismenom u tiskanih bos. knjigah nalazi se na misto ь: сам҃.

Riči u rukopisnih i u tiskanih knjigah nisu svaki put odiljene.

Svezanice i Skraćenice.

Svezanic u tiskanih bosanskih knjigah nema, a u rukopisnuh bosans. i poljič. kad i kad, često pak u dubrovačkih.

Skraćenic takodjer nema mnogo u bosan. tiskanih knjigah; kad češtje, kad ridje u poljičkih, a štogod više u dubrovačkih, ipak vižbanjem mogu se razumiti, kao što i svezanice razrišiti. Kao znak skraćenja služe črtice ҆, ᷌,˜,ˆ i dr.

Bukvar page 75a.png ili Bukvar page 75b.png u poljičkom rukopisu znači pokojni ili pokojna. [ 76 ]

Brojevi.

Brojevi u dubrovačkom rukopisu običajno su svojimi imeni napisani, a kad su naznačeni pismeni, ova tad nose vridnost grčkoslovenskih pismen.

U bosanskih tisk. knjigah i u rukopisih bosanskih i poljičkih brojevi se pišu kadgod brojevnimi imeni, kadgod arapskimi znaci, ali ponajviše pismeni, kojim je kadgod dodano okončanje njihova imena; vridnost pak nikih pismen nije jednaka u tih azbukvah, i s toga slideća križalka kaže vridnost bosanskih i poljičkih pismen s onom grčkoslovenskih:

Bukvar page 76.png
[ 77 ]
Bukvar page 77.png

Pazka I. Kad pismena naznačuju brojeve, imaju više putij u polj. rukop. črtice ali piknje pokraj sebe, ili nad ili pod sobom, n.pr. ̇л ̇ = 30; ѯ̲ = 1000.

Pazka II. Broj 9 grčko-slov. i bosan. piše se sa ѳ a polj. sa ф.

Broj 60 naznačuje se u bosan. i poljič. knjigah pismenom ѯ (č), što nije nego gornji komad pismena ѯ, koje u grčkoslov. znamenuje rečeni broj, i koje se kadgod i u nikih poljičkih knjigah nalazi cilo, t.j. ovako: ѯ, ѯ.

Broj 90 u bosan. kao u grčkoslov. naznačuje se znakom ч, a u poljičk. pismenom ц (c), koje je onim po štogod nalik, i s kojim se [ 78 ]zamini.

Broj 900 u poljič. naznačuje se ili pismenom ѯ, il ф, komu se tada znamen izgor metje, to jest ovako ф꙼.

Broj 1000 u grčkoslov. naznačuje se pismenom а̅ sa znakom ozdol al malo sa strane, t. j. ҂а; takodjer u bosans.; ali u polj. pismenom ѯ (a to poput vridnosti glagoljsk. pismen), koje se kadgod upaža i u grčkoslov. al u svojoj slici.

Snimci.

1.) Iz bosanskih tiskanih knjig.

Iz Beside Divkovića svarhu Evandjelja nediljnih priko svego godišta, i.t.d.

U Mletcieh 1704.

Bukvar page 78.png
[ 79 ]

2) Iz bosanskih rukopis.

Iz poslanice

a)

Bukvar page 79a.png

b)

Bukvar page 79b.png
[ 80 ]

c)

Bukvar page 80a.png

3). Iz rukopis Dubrovačke Skupovlade.

Bukvar page 80b.png
[ 81 ]

4). Iz poljičkih rukopis.

a) Iz matice vinčanih.

Bukvar page 81.png
[ 82 ]

b) Iz poljičke Ustanove.

Bukvar page 82a.png

c) Iz pogodab:

Bukvar page 82b.png
[ 83 ]
Bukvar page 83.png
[ 84 ]

d) Iz poslanice.

Bukvar page 84.png

ad №. 801.

Admittitur


tam prior pars Pragae typis impressa,


quam altera lithographica imprimenda.


Ex Curia Archiepiscopali


Jaderae 24 Aprilis 1863.


Petrus Domnius Archiepiscopus.

 1. N. pr. na ovi način:
  Bukvar page 73c.png