Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/40

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Sv. Ⰲⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ.

Sl. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́.

Sv. Ⰳⱁⱃⱑ̇ ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰰ.

Sl. Ⰻⱞⰰⱞⱜⰻ ⰽⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⰲⰻ.

Sv. Ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ ⰲⱜⰸⰴⰰⰴⰻⱞⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⰲⰻ Ⰱⱁⰳⱆ ⱀⰰⱎⰵⱞⱆ.

Sl. Ⰴⱁⱄⱅⱁⰻ̆ⱀⱁ ⰻ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱜ́ⱀⱁ ⰵⱄⱅⱜ́.

Sv. Ⰲⱜ ⰻⱄⱅⰻⱀⱆ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱁ ⰻ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱜ́ⱀⱁ ⰵⱄⱅⱜ́, ⱂⱃⰰⰲⱁ ⰻ ⱄⱜⱂⰰⱄⰻⱅⰵⰾⱜ́ⱀⱁ, ⱀⰰⱞⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰻ ⰲⱜⰸⰴⱑ̇ ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ ⰲⱜⰸⰴⰰⰲⰰⱅⰻ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰻ̆, Ⱁⱅⱜ́ⱍⰵ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱜⰻⰻ̆, ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ Ⰱⱁⰶⰵ: Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞⱜ́ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ́. Ⰻⱞⱜ́ⰶⰵ ⰲⰵⰾⰻⱍⱜ́ⱄⱅⰲⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⱈⰲⰰⰾⰵⱅⱜ́ Ⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰻ, ⰽⰾⰰⱀⱑⱓⱅⱜ́ ⱄⰰ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ⱄⱅⰲⰻⱑ, ⱅⱃⰵⱂⰵⱋⱆⱅⱜ́ Ⰲⰾⰰⱄⱅⰻ: Ⱀⰵⰱⰵⱄⰰ, ⱀⰵⰱⰵⱄⱜ́ⱀⱜⰻⰵ ⰶⰵ ⱄⰻⰾⱜⰻ ⰻ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ Ⱄⰵⱃⰰⱇⰻⱞⱜ ⱁⰱⱜ́ⱋⰻⱞⱜ́ ⱃⰰⰴⱁⰲⰰⱀⰻⰵⱞⱜ́ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰾⱑⱓⱅⱜ́. Ⱄⱜ ⱀⰻⱞⰻ ⰶⰵ ⰻ ⱀⰰⱎⰵ ⰳⰾⰰⱄⱜⰻ, ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰵⱅⰻ ⰻⰸⰲⱁⰾⰻⱎⰻ ⱞⱁⰾⰻⱞⱜ, ⱂⱃⰻⰾⱑ̇ⰶⱜ́ⱀⱜⰻⱞⱜ́ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⱀⰻⰵⱞⱜ́ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱓⱋⰵ.

Ⱄⰲⰵⱅ,

Ⱄⰲⰵⱅ,

Ⱄⰲⰵⱅ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ Ⰱⱁⰳⱜ Ⱄⰰⰲⰰⱁⱅⱜ.

Ⱂⰾⱜⱀⰰ ⱄⱆⱅⱜ́ ⱀⰵⰱⰵⱄⰰ ⰻ ⰸⰵⱞⱑ ⱄⰾⰰⰲⱜⰻ ⱅⰲⱁⰵⰵ.

Ⱁⱄⰰⱀⰰ ⰲⱜ ⰲⱜⰻⱎⱜ́ⱀⰻⱈⱜ.

Ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰵⱀⱜ ⰳⱃⰵⰴⱜⰻⰻ̇ ⰲⱜ ⰻⱞⰵ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ⱀⰵ.

Ⱁⱄⰰⱀⰰ ⰲⱜ ⰲⱜⰻⱎⱜ́ⱀⰻⱈⱜ.