Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/39

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Ⱃⰰⱄⱂⰵⱅⰰⰳⱁ ⰶⰵ ⰸⰰ ⱀⱜⰻ ⱂⱃⰻ Ⱂⱁⱀⱜ́ⱅⰻⰻ̆ⱄⱌⱑ̇ⱞⱜ́ Ⱂⰻⰾⰰⱅⱑ̇, ⱄⱅⱃⰰⰴⰰⰲⱜⱎⰰ, ⰻ ⱂⱁⰳⱃⰵⰱⰵⱀⰰ:

Ⰻ ⰲⱜⱄⰽⱃⱜⱄⱜⱎⰰⰳⱁ ⱅⱃⰵⱅⰻⰻ̆ ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⱂⱁ Ⱂⰻⱄⰰⱀⰻⰵⱞⱜ:

Ⰻ ⰲⱜⰸⱎⱜ́ⰴⱜⱎⰰⰳⱁ ⱀⰰ ⱀⰵⰱⱁ; ⱄⰵⰴⰵⱋⰰ ⱁ ⰴⰵⱄⱜ́ⱀⱆⱓ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ:

Ⰻ ⱂⰰⰽⱜⰻ ⰳⱃⰵⰴⱆⱋⰰⰳⱁ ⱄⱜ ⱄⰾⰰⰲⱁⱓ ⱄⱆⰴⰻⱅⰻ ⰶⰻⰲⱜⰻⱞⱜ ⰻ ⱞⱃⱜⱅⰲⱜⰻⱞⱜ: ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⰻⱓ ⱀⰵ ⰱⱆⰴⰵⱅⱜ́ ⰽⱁⱀⱜ́ⱌⰰ.

Ⰻ ⰲⱜ Ⰴⱆⱈⰰ Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ ⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⰲⱁⱃⰵⱋⰰⰳⱁ: ⰻⰶⰵ ⱁⱅⱜ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⰰ ⰻⱄⱈⱁⰴⰵⱋⰰⰳⱁ.

Ⰻⰶⰵ ⱄⱜ Ⱁⱅⱜⱌⰵⱞⱜ́ ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⱁⱞⱜ́ ⱄⱜⱂⱁⰽⰾⰰⱀⱑⰵⱞⰰ ⰻ ⱄⱜⱄⱂⰰⰲⰻⱞⰰ; ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰰⰲⱜⱎⰰⰳⱁ Ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱜⰻ.

Ⰻⰵⰴⰻⱀⱆ ⱄⰲⰵⱅⱆⱓ ⰽⰰⱅⱁⰾⰻⱍⱜ́ⱄⰽⱆⱓ ⰻ ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⱜ́ⱄⰽⱆⱓ Ⱌⱃⱜⰽⱜⰲⱜ́.

Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⱓ ⰵⰴⰻⱀⱁ ⰽⱃⱜⱋⰵⱀⰻⰵ ⰲⱜ ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰵⱀⰻⰵ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱁⰲⱜ.

Ⰻⱍⰰⱓ ⰲⱜⱄⰽⱃⱜⱄⰵⱀⰻⱑ ⱞⱃⱜⱅⰲⱜⰻⱈⱜ,

Ⰻ ⰶⰻⰸⱀⱜ́ ⰱⱆⰴⱆⱋⰰⰳⱁ ⰲⱜ́ⰽⰰ Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Na Misi za mrtve i na nikih drugih ne govori se Ⰲⱑ̇ⱃⱆⱓ.

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́.

Sv. Ⱞⱁⰾⰻⱅⰵ ⰱⱃⰰⱅⰻⰵ.

Sl. Ⱂⱃⰻⰻⱞⰻ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⰶⱃⱜⱅⰲⱆ ⱁⱅⱜ ⱃⱆⰽⱆ ⱅⰲⱁⰵⱓ ⱀⰰ ⱈⰲⰰⰾⱆ ⰻ ⱄⰾⰰⰲⱆ ⰻⱞⰵⱀⰵ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ, ⰲⱜ ⱂⱁⰾⱜ́ⰸⱆ ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ⱀⰰⱎⱆ, ⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰵ ⱌⱃⱜⰽⱜⰲⰵ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰵ ⱄⰲⱁⰵⰵ.