Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/38

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.Na Misi za mrtve i na nikih drugih ne govori se: Ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰲⱜ ⰲⱜⰻⱎⱜ́ⱀⰻⱈⱜ.

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻ ⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́.

Za Molitvom ili Molitvami odgovara:

Sl. Ⰰⱞⰵⱀⱜ, a za Poslanicom:

Ⰱⱁⰳⱆ ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ.

Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Sl. Ⰻ ⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́

Sv. Ⰸⰰⱍⰵⰾⱁ ili Ⱂⱁⱄⰾⱑ̇ⰴⱁⰲⰰⱀⰻⰵ Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ Ⰵⰲⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰻⱑ ⱂⱁ ⰻ.

Sl. Ⱄⰾⰰⰲⰰ ⱅⰵⰱⱑ̇ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ.

Za Blagověstju odgovara:

Sv. Ⱈⰲⰰⰾⰰ ⱅⰵⰱⱑ̇ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ.

Sv. Ⰲⱑ̇ⱃⱆⱓ ⰲⱜ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ Ⰱⱁⰳⰰ.

Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱆⱋⰰⰳⱁ, ⱅⰲⱁⱃⱜ́ⱌⰰ ⱀⰵⰱⱆ ⰻ ⰸⰵⱞⰾⰻ, ⰲⰻⰴⰻⱞⱜⰻⱞⱜ ⰶⰵ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱞⱜ ⰻ ⱀⰵⰲⰻⰴⰻⱞⱜ́ⰻⱞⱜ.

Ⰻ ⰲⱜ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰰ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰰ, Ⱄⱜⰻⱀⰰ Ⰱⱁⰶⰻⱑ ⰵⰴⰻⱀⱁⱃⱁⰴⱜ́ⱀⰰⰳⱁ:

Ⰻ ⱁⱅⱜ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⰰⰳⱁ ⱂⱃⱑ̇ⰴⱜ́ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜ,

Ⰱⱁⰳⰰ ⱁⱅⱜ Ⰱⱁⰳⰰ, ⱄⰲⱑ̇ⱅⰰ ⱁⱅⱜ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰰ, Ⰱⱁⰳⰰ ⰻⱄⱅⰻⱀⱜ́ⱀⰰ,

Ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⰰ ⱀⰵ ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰵⱀⰰ, ⰵⰴⰻⱀⱁⱄⱆⱋⱜ́ⱀⰰ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ, ⰻⱞⱜ́ⰶⰵ ⰲⱜ́ⱄⰰ ⰱⱜⰻⱎⰵ.

Ⱀⰰⱄⱜ ⱃⰰⰴⰻ ⱍⰽⱁⰲⱑ̇ⰽⱜ ⰻ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⱑ ⱄⱜⱎⱜ́ⰴⱜⱎⰰⰳⱁ ⱄⱜ ⱀⰵⰱⰵⱄⱜ:

Ⰻ ⰲⱜⱂⰾⱜⱅⰻⰲⱜⱎⰰⰳⱁ ⱄⰵ ⱁⱅⱜ Ⰴⱆⱈⰰ Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ ⰻⰸⱜ Ⱞⰰⱃⰻⰵ Ⰴⱑ̇ⰲⱜⰻ ⰻ ⰲⱜⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰾⱜ́ⱎⰰ ⱄⰵ: