Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/37

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.Sv. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sl. Ⰳⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sv. Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sl. Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sv. Ⰳⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sl. Ⰳⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sv. Ⰳⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Sv. Ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰲⱜ ⰲⱜⰻⱎⱜ́ⱀⰻⱈⱜ Ⰱⱁⰳⱆ.

Ⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⱞⰾⰻ ⱞⰻⱃⱜ ⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰽⱁⱞⱜ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰵⱀⰻⱑ.

Ⱈⰲⰰⰾⰻⱞⱜⱜ ⱅⰵ,

Ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱞⱜ ⱅⰵ,

Ⰽⰾⰰⱀⱓⰵⱞⱜ́ ⱅⰻ ⱄⰵ,

Ⱄⰾⰰⰲⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱞⱜ ⱅⰵ,

Ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ ⰲⱜⰸⰴⰰⰵⱞⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰲⰵⰾⰻⰽⱜⰻⰵ ⱃⰰⰴⰻ ⱄⰾⰰⰲⱜⰻ ⱅⰲⱁⰵⰵ.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ Ⰱⱁⰶⰵ, Ⱌⰰⱃⱓ ⱀⰵⰲⰵⱄⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆, Ⰱⱁⰶⰵ Ⱁⱅⱜⱍⰵ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱜⰻⰻ̇,

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ Ⱄⱜⰻⱀⰵ, ⰵⰴⰻⱀⱁⱃⱁⰴⱜ́ⱀⰻⰻ̆ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰵ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ Ⰱⱁⰶⰵ, Ⰰⰳⱀⱜ́ⱍⰵ Ⰱⱁⰶⰻⰻ̆, Ⱄⱜⰻⱀⰵ Ⱁⱅⱜ́ⱍⱜ́,

Ⰲⱜⰸⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱞⰻⱃⰰ, ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ:

Ⰲⱜⰸⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱞⰻⱃⰰ, ⱂⱃⰻⰻⱞⰻ ⱞⱁⰾⰵⱀⰻⱑ ⱀⰰⱎⰰ:

Ⱄⰵⰴⰵⰻ̆ ⱁ ⰴⰵⱄⱜ́ⱀⱆⱓ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ, ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱀⰰⱄⱜ.

Ⱑⰽⱁ ⱅⱜⰻ ⰵⰴⰻⱀⱜ ⱄⰲⰵⱅⱜ,

Ⱅⱜⰻ ⰵⰴⰻⱀⱜ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́,

Ⱅⱜⰻ ⰵⰴⰻⱀⱜ ⰲⱜⱎⱜ́ⱀⰻⰻ̆ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰵ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ,

Ⱄⱜ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⱜ́ Ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⰲⱜ ⱄⰾⰰⰲⱑ̇ Ⰱⱁⰳⰰ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.