Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/23

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱀⱜⰻⰻ̆ Ⱂⰰⱃⰰⰽⰾⰻⱅⱁⱄⱜ,
Ⰲⱜⰻⱎⱜ́ⱀⱑⰳⱁ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱜ Ⰱⱁⰳⰰ:
Ⰻⱄⱅⱁⱍⱜ́ⱀⰻⰽⱜ ⰶⰻⰲⱜⰻⰻ̆, ⱁⰳⱀⱜ́ ⰾⱓⰱⱜⰻ,
Ⰴⱆⰳⱁⰲⱜ́ⱀⱁ ⰶⰵ ⱞⰰⰸⰰⱀⰻⰵ.
Ⱅⱜⰻ ⱄⰵⰴⱞⱁⱁⰱⱃⰰⰸⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱁⱞⱜ́
Ⱂⱃⱜⱄⱅⱜ Ⱁⱅⱜ́ⱍⰰⱄⰽⱜⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱁⱞⱜ́
Ⱅⱜⰻ ⱂⱃⰰⰲⱁ ⱁⰱⱑ̇ⱋⰰⱀⱜ Ⱁⱅⱜ́ⱌⰵⱞⱜ́,
Ⱄⰾⱁⰲⱁⱞⱜ́ ⱆⱄⱅⰰ ⰱⱁⰳⰰⱅⰵⰻ̆.
Ⰲⱜⰶⰵⰸⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱜ ⱀⰰⱎⰻⱈⱜ ⱍⱆⰲⱜ́ⱄⱅⰲⱑ̇ⱈⱜ,
Ⰲⱜⰾⱑ̇ⰻ̇ ⰾⱓⰱⱜⰻ ⰲⱜ ⱀⰰⱎⰰ ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰰ:
Ⱄⰾⰰⰱⰰⱑ ⱅⱑ̇ⰾⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ
Ⱄⰻⰾⱁⱓ ⰽⱃⱑ̇ⱂⰵ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱁⱓ.
Ⰲⱃⰰⰳⰰ ⱁⱅⱜⱃⰻⱀⰻ ⰴⰰⰾⰵⱍⰵ,
Ⱞⰻⱃⱜ ⰶⰵ ⱆⱋⰵⰴⱃⰻ ⰰⰱⰻⰵ:
Ⰴⰰ ⰲⱁⰶⰴⱆ ⱅⰻ ⱂⱃⱑ̇ⰴⰻⰴⱆⱋⱆ
Ⱁⱅⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⱁ ⰲⱃⱑ̇ⰴⰰ ⱄⱜⱀⰰⰱⱜⰴⰻⱞⱜ ⱄⰵ.
Ⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱀⰰⱞⱜ ⰴⰰ ⱅⱁⰱⱁⱓ ⰲⱑ̇ⱞⱜⰻ
Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ ⰻ ⱂⱁⰸⱀⰰⰵⱞⱜ Ⱄⱜⰻⱀⰰ,
Ⱅⰵⰱⰵ ⰶⰵ ⱁⰱⱁⱓ Ⰴⱆⱈⰰ
Ⰲⰰ ⰲⱜ́ⱄⰰⰽⱁ ⰲⱃⱑ̇ⱞⰵ ⰲⱑ̇ⱃⱜⰵⱞⱜ.
Ⰱⱁⰳⰰ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰱⱆⰴⰻ,
Ⰵⰳⱁ ⰶⰵ ⱄⱜⰻⱀⱆ ⰵⰴⰻⱀⱁⱞⱆ,
Ⱄⰰ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ Ⱆⱅⱑ̇ⱎⰻⱅⰵⰾⰵⱞⱜ́
Ⱀⱜⰻⱀⱑ̇, ⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰲⱜ ⰲⱜ́ⱄⱜ́ ⰲⱑ̇ⰽⱜ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Od podne Velike do podne Trojičinske subote govori se:


Ⰱⱁⰳⱆ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ ⰱⱆⰴⰻ ⱄⰾⰰⰲⰰ,
Ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⱆ ⰻⰶⰵ ⱁⱅⱜ ⱞⱃⱜⱅⰲⱜⰻⱈⱜ