Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/24

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Ⰲⰰⱄⰽⱃⱜⱄⰵ ⰻ Ⱂⰰⱃⰰⰽⰾⰻⱅⱆ
Ⰲⰰ ⱂⱃⰻⱄⱜ́ⱀⱜⰻⰵ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Red. Ⱂⱁⱄⱜⰾⰻ Ⰴⱆⱈⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱁ ⱄⱜⰸⰻⰶⰴⱆⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Odg. Ⰻⱁⰱⱀⱁⰲⰻⱎⰻ ⰾⰻⱌⰵ ⰸⰵⱞⰾⰵ.

Molitva.

Ⰱⱁⰶⰵ, ⰻⰶⰵ ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰰ ⰲⱑ̇ⱃⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ Ⰴⱆⱈⰰ ⱂⱃⱁⱄⰾⱑ̇ⱋⰵⱀⰻⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱆⱍⰻⰾⱜ ⰵⱄⰻ, ⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱀⰰⱞⱜ ⱁ ⱅⱁⱞⱜ́ⰶⰴⰵ Ⰴⱆⱄⱑ̇ ⱂⱃⰰⰲⰰⱑ ⱞⱆⰴⱃⱜ́ⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱅⰻ, ⰻ ⱁ ⱀⰵⰳⱁ ⱆⱅⱑ̇ⱎⰵⱀⰻⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⱃⰰⰴⱁⰲⰰⱅⰻ ⱄⰵ. Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞⱜ́ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ́. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

11. Pisma na čast prislavnoga Tila Isusova.

Ⱂⱁⰻ̆ ⰵⰸⱜⰻⱍⰵ ⱂⱃⱑ̇ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⰰⰳⱁ
Ⱅⱑ̇ⰾⰰ ⱅⰰⰻ̆ⱀⱆ ⰱⱁⰶⰻⱑ,
Ⰴⱃⰰⰳⱁⱌⱑ̇ⱀⱜ́ⱀⱜⰻⰵ ⰶⰵ Ⰽⱃⱜⰲⰵ,
Ⱓⰶⰵ ⰴⰰ ⱞⰻⱃⰰ ⱌⱑ̇ⱀⱆ
Ⱂⰾⱁⰴⱜ ⱍⱃⱑ̇ⰲⰰ ⰱⰾⰰⰳⱁⱃⱁⰴⱜ́ⱀⰰⰳⱁ
Ⱌⰰⱃⱜ́ ⰵⰸⱜⰻⰽⱁⰲⱜ ⰻⰸⰾⰻⱑ.
Ⱀⰰⱞⱜ ⰴⰰⱀⱜ ⰱⱜⰻⱄⱅⱜ́, ⰻ ⱀⰰⱞⱜ ⱄⰵ ⱃⱁⰴⰻ
Ⰻⰸⱜ Ⰴⱑ̇ⰲⱜⰻ ⱂⱃⱑ̇ⰲⱜⰻ ⱂⱃⱑ̇ⱍⰻⱄⱅⱜⰻⰵ,
Ⰻ ⰲⰰ ⱞⰻⱃⱑ̇ ⱄⰵⱞⱜ́ ⱂⱃⱑ̇ⰱⱜⰻⰲⱜⰻⰻ̆
Ⱄⱑ̇ⱑⰲⱜ ⱄⱑ̇ⱞⰵ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ,
Ⱂⱃⰻⱄⰵⰾⱜ́ⱄⱅⰲⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰳⱁⰴⱜⰻ
Ⰴⰻⰲⱜ́ⱀⱜⰻⱞⱜ́ ⱍⰻⱀⱁⱞⱜ́ ⰸⰰⰽⰾⱓⱍⰻ.
Ⰲⱜ ⱀⱁⱋⱜ́ ⰲⰵⱍⰵⱃⰵ ⱂⱁⱄⰾⱑ̇ⰴⱜ́ⱀⰵⰵ
Ⰲⰰⰸⰾⰵⰶⰵ ⱄⱜ ⰱⱃⰰⱅⰻⰵⱓ,