Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/25

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Ⱄⰰⰱⰾⱓⰴⰻⰲⱜ ⰸⰰⰽⱁⱀⱜ ⱄⱜⰲⱃⱜⱎⰵⱀⱜ́ⱀⱁ,
Ⰲⱜ ⰸⰰⰽⱁⱀⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ ⱂⰻⱋⰰⱈⱜ, ⰴⰰⱄⱅⱜ́
Ⱄⱜⱀⱑ̇ⰴⱜ́ ⱁⰱⱑ̇ⱞⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⰵⱅⰵ
Ⱄⰵ ⱄⰲⱁⰻⱞⰰ ⱃⱆⰽⰰⱞⰰ.
Ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱂⰾⱜⱅⱜ́, ⱈⰾⱑ̇ⰱⱜ ⰵⱄⱅⰰⱄⱅⰲⰰⱀⱜⰻⰻ̆
Ⱄⰾⱁⰲⱁⱞⱜ́ ⰲⱜ ⱂⰾⱜⱅⱜ́ ⱂⱃⱑ̇ⱅⰲⰰⱃⱑⰵⱅⱜ́
Ⰲⰻⱀⱁ ⰱⱜⰻⰲⰰⰵⱅⱜ́ Ⰽⱃⱜⰲⱜ́ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰰ,
Ⱍⱆⰲⱜ́ⱄⱅⰲⰰ ⱄⱜ ⱁⱄⰽⱆⰴⱑ̇ⱀⰻⰵⱞⱜ́
Ⱍⰻⱄⱅⱜⰻⰻ̆ ⱆⱞⱜ ⰵⰴⰻⱀⰰ ⰲⱑ̇ⱃⰰ
Ⱆⱅⰲⱃⱜⰴⰻⱅⰻ ⰴⱁⰲⰾⱑ̇ⰵⱅⱜ́.
Ⱅⱁⰾⰻⱌⱑ̇ⰻ̆ ⱂⱃⱁⱍⰵⰵ Ⱄⰲⰵⱅⱜ́ⰱⱑ̇
Ⱀⰻⰸⱂⰰⰴⱜⱎⰵ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻⱞⱜ ⱄⰵ;
Ⰴⰰ ⱀⱁⰲⱆ ⱆⱄⱅⱆⱂⰻⱅⱜ́ ⱍⰻⱀⱆ
Ⰴⱃⰵⰲⱜ́ⱀⱁ ⱀⰰⱆⱍⰵⱀⰻⰵ,
Ⰴⰰ ⱂⰾⱜⱀⱁⱅⱆ ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱜ́ ⰲⱑ̇ⱃⰰ
Ⱍⱆⰲⱜ́ⱄⱅⰲⰻⰻ̇ ⱁⱄⰽⱆⰴⱑ̇ⱀⰻⱓ.
Ⱃⱁⰴⰻⱅⰵⰾⱓ, Ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱆ ⰶⰵ
Ⱈⰲⰰⰾⱜⰻ ⰲⰰⱄⰽⰾⰻⱌⰰⱀⰻⰵ
Ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⰵ, ⱍⱜ́ⱄⱅⱜ́, ⱄⰻⰾⰰ ⰶⰵ
Ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰵⱀⰻⰵ
Ⱁⱅⱜ ⱁⰱⱁⱓ Ⰻⱄⱈⱁⰴⰵⱋⱆ
Ⱃⰰⰲⱜ́ⱀⰰ ⰱⱆⰴⱁ ⱂⱁⱈⰲⰰⰾⰰ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Red. Ⱈⰾⱑ̇ⰱⱜ ⱄⱜ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵ ⱂⱁⰴⰰⰾⱜ ⰵⱄⰻ ⰻⱞⱜ.

Odg. Ⰲⱜ́ⱄⰵ ⱀⰰⱄⰾⰰⰶⰴⰵⱀⰻⰵ ⰲⱜ ⱄⰵⰱⱑ̇ ⰻⱞⱆⱋⰻⰻ̇.