Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/26

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Molitva.

Ⰱⱁⰶⰵ, ⰻⰶⰵ ⱀⰰⱞⱜ ⱂⱁⰴⱜ Ⱄⰲⰵⱅⱜ́ⰱⱁⱓ ⰴⰻⰲⱜ́ⱀⱁⱓ Ⱄⱅⱃⰰⱄⱅⰻ ⱅⰲⱁⰵⰵ ⱂⰰⱞⰵⱅⱜ́ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⰾⱜ ⰵⱄⰻ: ⱂⱁⰴⰰⰶⰴⱜ́, ⱂⱃⱁⱄⰻⱞⱜ, ⱅⰰⰽⱁ ⱀⱜⰻ Ⱅⱑ̇ⰾⰰ ⰻ Ⰽⱃⱜⰲⰵ ⱅⰲⱁⰵⰵ ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ ⱅⰰⰻⱀⱜ́ⱄⱅⰲⰻⱑ ⱍⱜ́ⱅⰻⱅⰻ; ⰴⰰ ⰻⰸⰱⰰⰲⰾⰵⱀⰻⱑ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱂⰾⱁⰴⱜ ⰲⱜ ⱀⰰⱄⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⱆⱍⱆⰵⱞⱜ. Ⰻⰶⰵ ⰶⰻⰲⰵⱎⰻ ⰻ ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⱆⰵⱎⰻ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

12. Pisma na čast B. D. Marije.

Ⰸⰴⱃⰰⰲⱜⱄⱅⰲⱆⰻ̆ ⱞⱁⱃⱜ́ⱄⰽⰰ ⰷⰲⱑ̇ⰸⰴⱁ,
Ⰱⱁⰳⰰ Ⱞⰰⱅⰻ ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⰰ,
Ⰻ ⱂⱁ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰴⱑ̇ⰲⱁ,
Ⰽⱃⰰⱄⱜ́ⱀⰰ ⰴⰲⱜ́ⱃⱜ́ ⱀⰵⰱⰵⱄⱜ́ⱀⰰ.
Ⰲⱜⰸⰵⱞⱜⱎⱜ́ ⱁⱀⱁ Ⱃⰰⰴⱆⰻ̆ ⱄⰵ,
Ⱁⱅⱜ ⱆⱄⱅⱜ Ⰳⰰⰲⱃⰻⰻⰾⰰ,
Ⱂⱁⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱀⰰⱞⱜ ⱞⰻⱃⱜ, Ⰵⰲⰳⱜⰻ
Ⰻⰸⱞⱑ̇ⱀⰵⱋⰻ ⰻⱞⰵ.
Ⱃⱑ̇ⱎⰻ ⱆⰸⱜⰻ ⰽⱃⰻⰲⱜⱞⱜ,
Ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰾⱁⱄⱅⱜ́ ⱄⰾⱑ̇ⱂⱜⰻⱞⱜ,
Ⰷⱜⰾⰰ ⱀⰰⱎⰰ ⱁⱅⱜⱃⰻⱀⰻ,
Ⰴⱁⰱⱃⰰ ⰲⱜ́ⱄⰰⰽⰰ ⱂⱃⱁⱄⰻ.
Ⱂⱁⰽⰰⰶⰻ ⱄⰵ ⱞⰰⱅⰵⱃⱜ́;
Ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰻⱞⰵⱅⱜ́ ⱅⱁⰱⱁⱓ
Ⱞⱁⰾⱜ́ⰱⱜⰻ ⰻⰶⰵ ⰸⰰ ⱀⱜⰻ,
Ⰻⰸⰲⱁⰾⰻ ⰱⱜⰻⱅⰻ ⱅⰲⱁⰻ̆.