Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/27

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⰵⰴⰻⱀⰰⱑ,
Ⱞⰰⰶⰴⱆ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱞⰻ ⱅⰻⰳⰰ,
Ⱀⰰⱄⱜ ⱁⱅⱜ ⰳⱃⱑ̇ⰳⱜ ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻ.
Ⰶⰻⰲⱁⱅⱜ ⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱍⰻⱄⱅⱜ, ⰻ ⱂⱆⱅⱜ́
Ⰳⱁⱅⱁⰲⰻ ⰱⰵⰸⰱⱑ̇ⰴⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆,
Ⰴⰰ ⰸⱃⰵⱋⰵ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰰ
Ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⱃⰰⰴⱆⰵⱞⱜ ⱄⰵ.
Ⰱⱆⰴⰻ ⱈⰲⰰⰾⰰ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ,
Ⰻ ⰲⱜⰻⱍⱜ́ⱀⱓ Ⱈⱃⰻⱄⱅⱆ ⱍⱜ́ⱄⱅⱜ́,
Ⱄⰲⰵⱅⱆⱞⱆ ⰶⰵ Ⰴⱆⱈⱆ,
Ⱅⱃⰵⱞⱜ́ ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰵⰴⰻⱀⰰ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Red. Ⱄⱜⱂⱁⰴⱁⰱⰻ ⱞⰵ ⱈⰲⰰⰾⰻⱅⰻ ⱅⰵ, Ⰴⱑ̇ⰲⱁ ⱂⱃⱑ̇ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ.

Odg. Ⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱞⰻ ⱄⰻⰾⱆ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱆ ⰲⱃⰰⰳⱁⱞⱜ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ.


Molitva.

Ⱂⱁⰴⰰⰶⰴⱜ́, ⱞⱁⰾⰻⱞⱜ ⱅⰵ, ⱞⰻⰾⱁⱄⱃⱜⰴⱜⰻⰻ̆ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱄⰾⰰⰱⱁⱄⱅⰻ ⱀⰰⱎⰵⰻ̆ ⱂⱁⱞⱁⱋⱜ́; ⰴⰰ ⰻⰶⰵ ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰵ Ⰱⱁⰳⱁⱃⱁⰴⰻⱌⰵ ⱂⰰⱞⰵⱅⱜ́ ⱂⱁⱍⰻⱅⰰⰵⱞⱜ, ⱈⱁⰴⰰⱅⰰⰻ̆ⱄⱅⰲⰰ ⰵⰵ ⱂⱁⱞⱁⱋⰻⱓ ⱁⱅⱜ ⱀⰰⱎⰻⱈⱜ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰻ̆ ⰲⱜⱄⱅⰰⱀⰵⱞⱜ. Ⱅⱑ̇ⱞⱜ́ⰶⰴⰵ Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞⱜ́ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱎⰵⱞⱜ́. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.