Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/33

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Red. ⰁⰎⰰⰶⰵⱀⱜ ⰵⱄⰻ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱀⰰ ⱆⱅⰲⱃⱜⰴⱑ̇ ⱀⰵⰱⰵⱄⱜ́ⱀⱑ̇ⰻ̆.

Odg. Ⰻⱈⰲⰰⰾⰵⱀⱜ ⰻ ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⱜ, ⰻ ⱂⱃⱑ̇ⰲⱜⰸⱀⰵⱄⰵⱀⱜ ⰲⱜ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ.

Red. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱆ ⱞⱁⱓ.

Odg. Ⰻ ⰲⱜⱂⰾⱜ́ ⱞⱁⰻ̆ ⰽⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰻⰴⰵⱅⱜ́


Molitva.

Ⰱⱁⰶⰵ, ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱞⰻⰾⱁⱄⱃⱜⰴⰻⱓ ⱀⱑ̇ⱄⱅⱜ́ ⱍⰻⱄⰾⰰ, ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⱅⰻ ⰱⰵⱄⰽⱁⱀⱜ́ⱍⱜ́ⱀⱁ ⰵⱄⱅⱜ́ ⱄⱜⰽⱃⱁⰲⰻⱋⰵ: ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⰻⰲⰻ ⰲⰵⰾⰻⱍⱜ́ⱄⱅⰲⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⰸⰰ ⱂⱁⰴⰰⱀⱜⰻⰵ ⰴⰰⱃⱜⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⰰⱃⰻⱞⱜ, ⱅⰲⱁⱓ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⱜ́ ⱞⱁⰾⰵⱋⰵ: ⰴⰰ ⰻⰶⰵ ⱂⱃⱁⱄⰵⱋⰻⱞⱜ ⱂⱃⱁⱎⰵⱀⰰⱑ ⱂⱁⰴⰰⰲⰰⰵⱎⰻ, ⱅⱑ̇ⱈⰳⱜⰶⰴⰵ ⱀⰵ ⰸⰰⱂⱆⱄⱅⰻⰲⱜ, ⰽⱜ ⱞⱜ́ⰸⰴⰰⱞⱜ ⰱⱆⰴⱆⱋⰻⱞⱜ ⱆⱄⱅⱃⱁⰻⱎⰻ. Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱞⱜ́ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⱞⱜ́ ⱀⰰⱎⰻⱞⱜ́. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.