Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/15

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


ⱌⰰⱃⰻⱌⰰ, ⱌⰲⱑ̇ⱅⱜ, ⱌⱃⱜⰽⱜⰲⱜ́, ⱌⱑ̇ⰾⱁⰲⰰⱀⰻⰵ, ⱌⱑ̇ⱀⰰ, ⱌⱑ̇ⱄⰰⱃⱜ́, ⱌⱑ̇ⱄⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱅⰻ.

Ⰸⰰⰲⱑ̇ⱅⱜ, ⰸⰰⰽⱁⱀⱜ, ⰸⰲⱆⰽⱜ, ⰸⰴⱃⰰⰲⰻⰵ, ⰷⰵⰾⰻⰵ, ⰷⱑ̇ⱀⰻⱌⰰ, ⰸⰾⰰⱅⱁ, ⰸⱁⱃⱑ, ⰸⱆⰱⱜ, ⰷⱑ̇ⰾⱁ.

Ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⰰ, ⱄⰾⰰⰲⰰ, ⱄⰾⰰⰴⱁⱄⱅⱜ́, ⱄⰾⱁⰲⱁ, ⱄⱞⱁⰾⰰ, ⱄⱁⱅⱁⱀⰰ, ⱄⱃⰵⰱⱃⱁ, Ⱄⱅⰰⱀⰻⱄⰾⰰⰲⱜ, ⱄⱅⱃⰰⱈⱜ, ⱄⱑ̇ⱀⱁ.

Ⱋⰵⰴⱑ̇ⱅⰻ, ⱋⰵⰴⱃⱁⱅⰰ, ⱋⰻⱅⱜ, ⱀⰵⱞⱁⱋⱜ́, ⱀⱁⱋⱜ́, ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰵⱀⰻⰵ, ⱂⱁⱞⱁⱋⱜ́ⱀⰻⰽⱜ, ⱅⰻⱋⰵⱅⰰ, Ⰲⰵⱋⰵⱄⰾⰰⰲⱜ.

Ⰶⰴⱃⱑ̇ⰱⰵ, ⰶⰵⰶⰴⰰ, ⱀⰰⰴⰵⰶⰴⰰ, ⱀⰰⱄⰾⰰⰶⰴⰵⱀⰻⰵ, ⱀⱆⰶⰴⰰ, ⱁⱄⱆⰶⰴⰵⱀⰻⰵ, ⱃⱁⰶⰴⱜ́ⱄⱅⰲⱁ, ⱅⱆⰶⰴⱜ́.


Brojevi.